Етаж от къща МОНТАНА

МОНТАНА ул."Подполковник Богдан Илиев"№5, ет.1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.13.302.1.1 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет, точка, тринадесет, точка, триста и две,точка, едно,точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-29/05.04.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК с адрес на имота: гр.Монтана, ул.”Подполковник Богдан Илиев”№5, ет.1 Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 48489.13.302 Предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ; Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: 105.00 кв.м., Прилежащи части ½ ид.ч.от общите части на сградата , Ниво 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обеката: 48489.13.302.1.2, а по документ за собственост: Първи етаж, представляващ самостоятелно жилище от двуетажна жилищна сграда, построена в УПИ VII /седми/, квартал 11/единадесет/, пл.№356 /триста петдесет и шест/ по плана на гр.Монтана, състоящ се от хол, две стаи, кухня, бокс, две антрета, баня и тоалетна, с площ 105.00 /сто и пет/ квадратни метра, при граници и съседи: улица, УПИ VI, пл.№355, УПИ Х, пл.№345; УПИ VIII, пл.№357, ведно с ½ /една втора/ идеална част от общите части на сградата.
24.10.16 г., 14:07 targimot.com
105.0 м²
45 720,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Монтана ул. Богдан Илиев