Къща ЛУКОВИТ

ЛУКОВИТ гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Пролет" № 27
74.0 м²
16 200 лв
12.01.17 г., 18:50
ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор № 44327.502.2752.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-89/29.09.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК, находяща се в гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч, п.к. 5770, ул. „Пролет“ № 27, разположена в ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор № 44327.502.2752, със застроена площ от 74 кв. м. /седемдесет и четири кв. м. /, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, брой етажи: един, състояща се от три стаи, коридор и тераса, построена върху общински имот, съставляващ УПИ № VI – 2752 /шести - две хиляди седемстотин петдесет и две/, в кв. 221 /двеста двадесет и едно/ по регулационния план на гр. Луковит, обл. Ловеч, одобрен със заповед № 180/1986 г., с площ от около 490 кв. м. /четиристотин и деветдесет кв. м./ при граници и съседи на имота: от две страни улица, УПИ № V – 2749 Общинско, УПИ № IV – 2750 Общинско и УПИ № VII – 2751 Общинско. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №
Още targimot.com

Къща ЛУКОВИТ

ЛУКОВИТ гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Пролет" № 27
74.0 м²
20 250 лв
24.10.16 г., 14:26
ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор № 44327.502.2752.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-89/29.09.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК, находяща се в гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч, п. к. 5770, ул. "Пролет" № 27, разположена в ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор № 44327.502.2752, със застроена площ от 74 кв. м. / седемдесет и четири кв. м. /, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи: един, състояща се от три стаи, коридор и тераса, построена върху общински имот, съставляващ УПИ № VI - 2752 /шести - две хиляди седемстотин петдесет и две/, в кв. 221 /двеста двадесет и едно/ по регулационния план на гр. Луковит, обл. Ловеч, одобрен със заповед № 180/1986 г., с площ от около 490 кв. м. /четиристотин и деветдесет кв. м./ при граници и съседи на имота: от две страни улица, УПИ № V - 2749 Общинско, УПИ № IV - 2750 Общинско и УПИ № VII - 2751 Общинско. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №
Още targimot.com