Къща ЛУКОВИТ

ЛУКОВИТ гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Димитър Димов" № 5
52 м²
12,000 лв
2016-11-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ кадастрален номер №44327.503.347 /четири четири три две седем точка пет нула три точка три четири седем/ гр. Луковит, обл. Ловеч, по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-34/10.08.2005г. на Изп. Директор на АК, с площ 332 /триста тридесет и два/ кв.м., с трайно предназначение: Урбанизирана територия, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, заедно с построените в него: ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА масивна с частични стоманобетонни елементи кад. № 44327.503.347.1 /четири четири три две седем точка пет нула три точка три четири седем точка едно/ със застроена площ 52 кв.м /петдесет и два кв.м./, ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА полумасивна кад. № 44327.503.347.2 /четири четири три две седем точка пет нула три точка три четири седем точка две/ със застроена площ 14 кв.м /четиринадесет кв.м/, ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА полумасивна кад. № 44327.503.347.3 /четири четири три две седем точка пет нула три точка три четири седем точка три/ със застроена площ 13 кв.м. /тринадесет кв.м./, както и всички подобрения и трайни насаждения, при съседи на имота: ниско застрояване № 44327.503.349, ниско застрояване № 44327.503.348, за второстепенна улица № 44327.503.557 и ниско застрояване № 44327.503.346. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20138790400175
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Луковит, ул. Димитър Димов