Къща ЛЕВСКИ

ЛЕВСКИ ул. „Райко Даскалов” № 40
398 м²
26,400 лв
2016-11-16
О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №1764/ 2014г. с Изх. № 56006/ 15.11.2016г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 18.12.2016г. до 17.00 часа на 18.01.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ГАЛИНА ТОДОРОВА ЛАДОПУЛОС и ГЕОРГИОС МЕЛЕТИОС ЛАДОПУЛОС, и двамата от село Петърница, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен, ул. „Първи май“ № 22, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ целият с площ съгласно кадастрална скица от 398,00 кв.м. /триста деветдесет и осем квадратни метра/, находящ се в гр. Левски, община Левски, област Плевен, на улица „Райко Даскалов” № 40 /четиридесет/, който имот съгласно действащата кадастрални карта на гр. Левски, одобрена със Заповед № РД 18- 2 / 23.01.2007г. на Изп. директор на АГКК е означен с идентификатор 43236.401.723/четиридесет и три хидяди двеста тридесет и шест, точка, четиристотин и едно, точка, седемстотин двадесет и три/, стар идентификатор № 1680 /хиляда шестстотин и осемдесет/, квартал 105 /сто и пет/, парцел II /втори/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застроявано (до 10 m), ведно с пълната собственост върху построената в този имот СГРАДА с идентификатор 43236.401. 723.1 /четиридесет и три хидяди двеста тридесет и шест, точка, четиристотин и едно, точка, седемстотин двадесет и три, точка, едно/, с предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, със застроена площ от 99,00 кв.м. /деветдесет и девет квадратни метра/, на един етаж, при граници и съседи на целия имот: имоти с идентификатори 43236.401.722; 43236.401.725; 43236.401.724 и 43236.401.560, като същият този имот съгласно документа за собственост представлява ДВОРНО МЯСТО с площ от 380,00 кв.м. /триста и осемдесет квадратни метра/ в гр. Левски, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА и СТОПАНСКА СГРАДА, съставляващо парцел II /втори/, с планоснимачен номер 1680 /хиляда шестстотин и осемдесет/, в строителен квартал 105 /сто и пети/ по плана на града, при съседи: улица, Анка Ст. Иванова, Йовчо П. Иванов, Илия Найденов Хаджиев, Стефан Веков Станчев. - при първоначални цена – 26 400 лева /двадесет и шест хиляди и четиристотин лева/. Тежести за имота: законна ипотека в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749, като правоприемник на „АЛФА БАНКА” АД, том 1, акт №1/2010г.; възбрана том 1/17/2011г., в полза на Желю Тилов, по изп.д.№1046/11г., по описа на ЧСИ Милен Бъзински; възбрана том 1, акт №30/2015г., в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749, като правоприемник на „АЛФА БАНКА” АД, вписана по изп.дело № 20148150401764/14г., съгласно удостоверение за тежести на Агенция Вписванията, Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр. Левски, при Г-жа Медиха Ибрямова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20148150401764/14г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 19.01.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Левски, ул. "Райко Даскалов"
42 м²
60,000 лв
2017-7-21
Продавам/Давам под наем Офис град Пловдив Център .Предлагаме ви бизнес имот в центъра на града. За повече информация свържете се с нас тел. :087 769 7793 Състои се от една просторна стая с изглед към главната на ул. 'Райко Даскалов' 53 с общ луксозно изграден с мрамор и теракот санитарен възел на етажа (достъпа е с ключ). Офиса е подходящ за всякакъв бизнес за адвокатска кантора, строителен инженер-проектант и архитект. 20 квадрата (офиса е 20 кв. м общо с 22 кв.м идеални части от магазини на партер общи части и мазе). В близост е Съда и Агетцията по вписванията в Пловдив. Сградата е само за бизнес - Дом Левски гр. Пловдив. Обявата е от собственик.
Ощеbazar.bg

Къща ЛЕВСКИ

ЛЕВСКИ улица „Райко Даскалов” № 40
398 м²
20,910 лв
2017-6-19
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №1764/ 2014г. с Изх. № 25988/ 19.06.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 21.07.2017г. до 17.00 часа на 21.08.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ГАЛИНА ТОДОРОВА ЛАДОПУЛОС и ГЕОРГИОС МЕЛЕТИОС ЛАДОПУЛОС, и двамата от село Петърница, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен, ул. „Първи май“ № 22, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ целият с площ съгласно кадастрална скица от 398,00 кв.м. /триста деветдесет и осем квадратни метра/, находящ се в гр. Левски, община Левски, област Плевен, на улица „Райко Даскалов” № 40 /четиридесет/, който имот съгласно действащата кадастрални карта на гр. Левски, одобрена със Заповед № РД 18- 2 / 23.01.2007г. на Изп. директор на АГКК е означен с идентификатор 43236.401.723/четиридесет и три хидяди двеста тридесет и шест, точка, четиристотин и едно, точка, седемстотин двадесет и три/, стар идентификатор № 1680 /хиляда шестстотин и осемдесет/, квартал 105 /сто и пет/, парцел II /втори/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застроявано (до 10 m), ведно с пълната собственост върху построената в този имот СГРАДА с идентификатор 43236.401. 723.1 /четиридесет и три хидяди двеста тридесет и шест, точка, четиристотин и едно, точка, седемстотин двадесет и три, точка, едно/, с предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, със застроена площ от 99,00 кв.м. /деветдесет и девет квадратни метра/, на един етаж, при граници и съседи на целия имот: имоти с идентификатори 43236.401.722; 43236.401.725; 43236.401.724 и 43236.401.560, като същият този имот съгласно документа за собственост представлява ДВОРНО МЯСТО с площ от 380,00 кв.м. /триста и осемдесет квадратни метра/ в гр. Левски, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА и СТОПАНСКА СГРАДА, съставляващо парцел II /втори/, с планоснимачен номер 1680 /хиляда шестстотин и осемдесет/, в строителен квартал 105 /сто и пети/ по плана на града, при съседи: улица, Анка Ст. Иванова, Йовчо П. Иванов, Илия Найденов Хаджиев, Стефан Веков Станчев. - при първоначални цена – 20 910 лева /двадесет хиляди деветстотин и десет лева/. Тежести за имота: законна ипотека в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749, като правоприемник на „АЛФА БАНКА” АД, том 1, акт №1/2010г.; възбрана том 1/17/2011г., в полза на Желю Тилов, по изп.д.№1046/11г., по описа на ЧСИ Милен Бъзински; възбрана том 1, акт №30/2015г., в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749, като правоприемник на „АЛФА БАНКА” АД, вписана по изп.дело № 20148150401764/14г., съгласно удостоверение за тежести на Агенция Вписванията, Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр. Левски, при Г-жа Медиха Ибрямова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20148150401764/14г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 22.08.2017 год. в 15.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Къща ЛЕВСКИ

ЛЕВСКИ улица „Райко Даскалов” № 40
398 м²
26,138 лв
2017-4-4
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №1764/ 2014г. с Изх. № 13487/ 04.04.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 29.04.2017г. до 17.00 часа на 29.05.2017г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ГАЛИНА ТОДОРОВА ЛАДОПУЛОС и ГЕОРГИОС МЕЛЕТИОС ЛАДОПУЛОС, и двамата от село Петърница, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен, ул. „Първи май“ № 22, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ целият с площ съгласно кадастрална скица от 398,00 кв.м. /триста деветдесет и осем квадратни метра/, находящ се в гр. Левски, община Левски, област Плевен, на улица „Райко Даскалов” № 40 /четиридесет/, който имот съгласно действащата кадастрални карта на гр. Левски, одобрена със Заповед № РД 18- 2 / 23.01.2007г. на Изп. директор на АГКК е означен с идентификатор 43236.401.723/четиридесет и три хидяди двеста тридесет и шест, точка, четиристотин и едно, точка, седемстотин двадесет и три/, стар идентификатор № 1680 /хиляда шестстотин и осемдесет/, квартал 105 /сто и пет/, парцел II /втори/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застроявано (до 10 m), ведно с пълната собственост върху построената в този имот СГРАДА с идентификатор 43236.401. 723.1 /четиридесет и три хидяди двеста тридесет и шест, точка, четиристотин и едно, точка, седемстотин двадесет и три, точка, едно/, с предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, със застроена площ от 99,00 кв.м. /деветдесет и девет квадратни метра/, на един етаж, при граници и съседи на целия имот: имоти с идентификатори 43236.401.722; 43236.401.725; 43236.401.724 и 43236.401.560, като същият този имот съгласно документа за собственост представлява ДВОРНО МЯСТО с площ от 380,00 кв.м. /триста и осемдесет квадратни метра/ в гр. Левски, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА и СТОПАНСКА СГРАДА, съставляващо парцел II /втори/, с планоснимачен номер 1680 /хиляда шестстотин и осемдесет/, в строителен квартал 105 /сто и пети/ по плана на града, при съседи: улица, Анка Ст. Иванова, Йовчо П. Иванов, Илия Найденов Хаджиев, Стефан Веков Станчев. - при първоначални цена – 26 138 лева /двадесет и шест хиляди сто тридесет и осем лева/. Тежести за имота: законна ипотека в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749, като правоприемник на „АЛФА БАНКА” АД, том 1, акт №1/2010г.; възбрана том 1/17/2011г., в полза на Желю Тилов, по изп.д.№1046/11г., по описа на ЧСИ Милен Бъзински; възбрана том 1, акт №30/2015г., в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749, като правоприемник на „АЛФА БАНКА” АД, вписана по изп.дело № 20148150401764/14г., съгласно удостоверение за тежести на Агенция Вписванията, Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр. Левски, при Г-жа Медиха Ибрямова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20148150401764/14г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 30.05.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com