Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

КЮСТЕНДИЛ ул. "Братя Миладинови" № 6
¼ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.503.35 (землище четиридесет и една хиляди и сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот тридесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008г., с административен адрес гр. Кюстендил, ул. „Братя Миладинови“ № 6, целият с площ от 334. 00 /триста и тридесет и четири/ кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване на територията: ниско застрояване /до 10м./, номер попредходен план: 2789, квартал 153, парцел IV, при съседи на имота: ПИ № 41112.503.40, 41112.503.38, 41112.503.37, 41112.503.31 и 41112.503.34, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 41112.503.35.1.1 (землище четиридесет и една хиляди и сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот тридесет и пет, сграда едно, самостоятелен обект в сграда едно) с предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от входно антре, баня с тоалетна и две стаи, брой нива: 1 /едно/, с площ от 105. 00 /сто и пет/ квадратни метра, прилежащи части: припадащата му се част от зимничните помещения, което жилище представлява дял „Б“ от архитектурния проект, одобрен от главния архитект на Община Кюстендил на 17.06.1998г., представен по гр.д. № 283/2000г. на КОС, както и лятна кухня и навес построени в югозападната част на имота, с реално ползване на поземленият имот съгласно Решение от 31.10.2001г. по гр. д. № 896/2001г. на КОС. Описанието на имота е съгласно договорна ипотека под № 100, том I, дв. вх. рег. № 2549 от 17.07.2009 год. в Службата по вписванията при КРС. Съгласно цитираният архитегкурен проект дял „Б“ е с площ от 57. 21 кв.м., на етажа, 27.18 кв.м. на мазето и 5.76. кв.м. на общите части от мазето
12.01.17 г., 18:22 targimot.com
57.0 м²
23 842,00 лв

Двустаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

КЮСТЕНДИЛ ж.к."Запад" бл.46, вх.А, ет.6, ап.24
„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 41112.504.3.8.24, който ОБЕКТ, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на ИД на АГКК, е с административен адрес: ж.к. „Запад“ бл.46, вх.А, ет.6, ап.24, със застроена площ от 66.00 кв. м., брой нива на обекта - един, с предназначение „Жилище, апартамент“, който ОБЕКТ се намира в СГРАДА № 8, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.504.3, при съседи самостоятелни обекти: на същия етаж: обект с идентификатор 41112.504.3.8.23 и обект с идентификатор 41112.504.3.8.22, под обекта: обект с идентификатор 41112.504.3.8.20, над обекта: обект с идентификатор 41112.504.3.8.28“.
11.01.17 г., 18:25 targimot.com
66.0 м²
17 592,00 лв

Двустаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

КЮСТЕНДИЛ ул. „Бузлуджа“ № 95, бл. 95, вх. „Б“, ет. 6, ап. 44
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 41112.500.75.8.44 (землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин, поземлен имот седемдесет и пет, сграда осем, самостоятелен обект в сграда четиридесет и четири) по кадастралната карта на гр. Кюстендил, одобрена със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Кюстендил, ул. „Бузлуджа“ № 95, бл. 95, вх. „Б“, ет. 6, ап. 44, който самостоятелен обект се намира в сграда № 8, разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.500.75 (землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин поземлен имот седемдесет и пет), със застроена площ от 62.00 (шестдесет и два) квадратни метра, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: едно, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: № 41112.500.75.8.43 и 41112.500.75.8.45, под обекта: № 41112.500.75.8.41 и над обекта: № 41112.500.75.8.47, ведно с прилежащите на апартамента: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 17 (седемнадесет), както и ведно с принадлежащите на този апартамент 1,641 % (едно цяло шестстотин четиридесет и една хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който самостоятелен обект по документ за собственост представлява АПАРТАМЕНТ 44 (четиридесет и четири), на VI (шести етаж), във вход „Б“ на масивна жилища сграда – блок 95 (деветдесет и пет), построена в гр. Кюстендил, ул. “Бузлуджа“, който апартамент се състои от входно антре, баня с тоалетна, кухня и две стаи, със застроена площ от 61,59 /шестдесет и едно цяло и петдесет и девет стотни/ квадратни метра
10.01.17 г., 18:23 targimot.com
62.0 м²
33 333,00 лв

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

КЮСТЕНДИЛ ул. "Братя Миладинови" № 6
¼ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.503.35 (землище четиридесет и една хиляди и сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот тридесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008г., с административен адрес гр. Кюстендил, ул. „Братя Миладинови“ № 6, целият с площ от 334. 00 /триста и тридесет и четири/ кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване на територията: ниско застрояване /до 10м./, номер попредходен план: 2789, квартал 153, парцел IV, при съседи на имота: ПИ № 41112.503.40, 41112.503.38, 41112.503.37, 41112.503.31 и 41112.503.34, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 41112.503.35.1.1 (землище четиридесет и една хиляди и сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот тридесет и пет, сграда едно, самостоятелен обект в сграда едно) с предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от входно антре, баня с тоалетна и две стаи, брой нива: 1 /едно/, с площ от 105. 00 /сто и пет/ квадратни метра, прилежащи части: припадащата му се част от зимничните помещения, което жилище представлява дял „Б“ от архитектурния проект, одобрен от главния архитект на Община Кюстендил на 17.06.1998г., представен по гр.д. № 283/2000г. на КОС, както и лятна кухня и навес построени в югозападната част на имота, с реално ползване на поземленият имот съгласно Решение от 31.10.2001г. по гр. д. № 896/2001г. на КОС. Описанието на имота е съгласно договорна ипотека под № 100, том I, дв. вх. рег. № 2549 от 17.07.2009 год. в Службата по вписванията при КРС. Съгласно цитираният архитегкурен проект дял „Б“ е с площ от 57. 21 кв.м., на етажа, 27.18 кв.м. на мазето и 5.76. кв.м. на общите части от мазето.
3.11.16 г., 21:29 targimot.com
57.0 м²
29 803,00 лв

Двустаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

КЮСТЕНДИЛ ул. „Бузлуджа“ № 95, бл. 95, вх. „Б“, ет. 6, ап. 44
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 41112.500.75.8.44 (землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин, поземлен имот седемдесет и пет, сграда осем, самостоятелен обект в сграда четиридесет и четири) по кадастралната карта на гр. Кюстендил, одобрена със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Кюстендил, ул. „Бузлуджа“ № 95, бл. 95, вх. „Б“, ет. 6, ап. 44, който самостоятелен обект се намира в сграда № 8, разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.500.75 (землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин поземлен имот седемдесет и пет), със застроена площ от 62.00 (шестдесет и два) квадратни метра, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: едно, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: № 41112.500.75.8.43 и 41112.500.75.8.45, под обекта: № 41112.500.75.8.41 и над обекта: № 41112.500.75.8.47, ведно с прилежащите на апартамента: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 17 (седемнадесет), както и ведно с принадлежащите на този апартамент 1,641 % (едно цяло шестстотин четиридесет и една хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който самостоятелен обект по документ за собственост представлява АПАРТАМЕНТ 44 (четиридесет и четири), на VI (шести етаж), във вход „Б“ на масивна жилища сграда – блок 95 (деветдесет и пет), построена в гр. Кюстендил, ул. “Бузлуджа“, който апартамент се състои от входно антре, баня с тоалетна, кухня и две стаи, със застроена площ от 61,59 /шестдесет и едно цяло и петдесет и девет стотни/ квадратни метра
3.11.16 г., 17:14 targimot.com
62.0 м²
41 667,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Кюстендил 6

Парцел Жиленци

Жиленци местността "Сенокос"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - парцел 1 /първи/ в кв.1 /първи/ по плана на стопанския двор на с.Жиленци, община Кюстендил, в ... застроена площ от 1156 кв.м./хиляда сто петдесет и шест квадратни метра/, с ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА – 6 000 лв. /шест хиляди лева/.
12.01.17 г., 18:28 targimot.com
4140.0 м²
6 000,00 лв
/33,8 м2/ в луксозна сграда с Акт 16 от 2011 г., до ул. Кюстендил и ул. Дойран. Застроена площ - 95 м2., дограма - Schuco ... . Етаж - 5 от 6 - първо подпокривно ниво, без скосяване. Състояние - на шпакловка и замазка. Отопление - ТЕЦ. Мазе. Ключ в агенцията. 0888813777
11.01.17 г., 13:55 bazar.bg
2 стаи
112.0 м²
82 600,00 €

Едностаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ж.к. „Бистрица“, бл. 50, ет. 6, ап. 21
кадастралните регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрен със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на изпълнителния ... /петдесет/, етаж 6 /шест/, апартамент 21 /двадесет и първи/, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1
21.12.16 г., 20:28 targimot.com
47.0 м²
21 184,00 лв
Къща на 6 км. от Кюстендил в близо до река Струма , на главен път / напълно санирана -обновена с дограма, топроизолация
20.12.16 г., 11:10 bazar.bg
140.0 м²
80 000,00 лв
ref. 159 бул. 'Македония' 24, жил. бл. 52, вх. 'Е', ап. 108; ет. 6 Жилищната сграда е изградена в жилищен квартал над ... бившия завод 'Марек' в гр. Кюстендил, разположен на главна улица. Жилищния блок е на осем етажа. Квартала е с напълно
20.12.16 г., 10:32 bazar.bg
3 стаи
87.0 м²
19 125,00 €

Къща Джерман

Джерман ул. "Георги Димитров" № 31
„УПИ, съставляващ Парцел ІХ, отреден за имот с планоснимачен № 34, кв.6, по действащия регулационен план на с. Джерман ... , общ. Дупница, обл. Кюстендил, одобрен със Заповед № 479/14.04.1982 г. на Кмета на Община Дупница, с административен
9.12.16 г., 19:37 targimot.com
79.0 м²
62 342,00 лв

Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

КЮСТЕНДИЛ ул. "Добрич" № 1
. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Кюстендил, улица "Добрич" № 1, вх. А, ет. 6, ап. 49 ... девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със заповед №: РД - 18-96/28.10.2008г
24.11.16 г., 19:15 targimot.com
49.0 м²
19 644,00 лв

Парцел Долистово

Долистово общ. Бобов дол, обл. Кюстендил
. 6 по регулационния план на с. Долистово, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил, ВЕДНО с построените върху имота МАСИВНА
10.11.16 г., 19:18 targimot.com
687.0 м²
30 750,00 лв

Едностаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ж.к. „Бистрица“, бл. 50, ет. 6, ап. 21
кадастралните регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрен със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на изпълнителния ... /петдесет/, етаж 6 /шест/, апартамент 21 /двадесет и първи/, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1
10.11.16 г., 17:00 targimot.com
47.0 м²
26 406,00 лв

Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

КЮСТЕНДИЛ ул. "Добрич" № 1
. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Кюстендил, улица "Добрич" № 1, вх. А, ет. 6, ап. 49 ... девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със заповед №: РД - 18-96/28.10.2008г
24.10.16 г., 14:49 targimot.com
49.0 м²
24 555,00 лв

Многостаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ж.к. "Чавдар Войвода" №14, ет.4, ап.6
, трапезария, кухненски бокс, тоалетна, баня, килер, перално помещение находящ се в гр. Дупница, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 68789 ... . на Изпълнителния директор на АК, с адрес жк. „Чавдар Войвода“ № 14, ет. 4 – трети жилищен етаж, ап. 6, с предназначение ... протокол – представляващ АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, находящ се в гр. Дупница, на 3 /трети/етаж, със застроена площ от 136.00 кв
24.10.16 г., 14:38 targimot.com
136.0 м²
51 000,00 лв

Парцел Бараково

Бараково местността "ТЕЛЕВИЗИЯТА"
/28.12.2006 г. на МЗГ, представлява БИВША НИВА, цялата с площ от 6 471 кв.м, пета категория, находяща се в местността ... „Телевизията“, по плана за земеразделяне, находящ се в землището на с.Бараково, общ. Кочериново, обл. Кюстендил, при граници и
24.10.16 г., 13:46 targimot.com
6471.0 м²
178 400,00 лв
2 - стаен под наем, в нова, луксозна, 6 етажна тухла, Бели брези - широк център, с/у пазараКр. село, ул. Кюстендил
24.10.16 г., 13:45 grad.bg
80.0 м²
600,00 лв
между първи етаж с 6 помещения, втори - с 5 помещения и трети етаж - с 4. Препоръчваме основен ремонт на имота и подходящо ... своите градове в близост до тях. Така са основани градове като София, Хисаря, Сандански, Кюстендил и други. Делът на
16.10.16 г., 15:12 bazar.bg
411.0 м²
146 000,00 €
между първи етаж с 6 помещения, втори - с 5 помещения и трети етаж - с 4. Препоръчваме основен ремонт на имота и подходящо ... своите градове в близост до тях. Така са основани градове като София, Хисаря, Сандански, Кюстендил и други. Делът на
13.10.16 г., 10:53 bazar.bg
411.0 м²
146 000,00 €
планина, на 20 км от Кюстендил, КПП със Сърбия 13 км, София 95 км, Банско 140 км, Гърция 170 км. Двуетажна къща: 1-ви етаж ... хубав път, последните 100 метра - чакъл. Намира се в махала с 5-6 къщи, само една е обитаема. Село Полетинци е старо
12.10.16 г., 10:12 bazar.bg
118.0 м²
12 500,00 €
на Земенската планина, на 20 км от Кюстендил, КПП със Сърбия – 13 км, София – 95 км, Банско – 140 км, Гърция – 170 км ... надморско равнище. До имота има хубав път, последните 100 метра - чакъл. Намира се в махала с 5-6 къщи, само една е
24.08.16 г., 4:13 bulgarianproperties.bg
118.0 м²
12 500,00 €
/33,8 м2/ в луксозна сграда с Акт 16 от 2011 г., до ул. Кюстендил и ул. Дойран. Застроена площ - 95 м2., дограма - Schuco ... . Етаж - 5 от 6 - първо подпокривно ниво, без скосяване. Състояние - на шпакловка и замазка. Отопление - ТЕЦ. Мазе. Ключ в агенцията. 0888813777
15.06.16 г., 1:13 bazar.bg
2 стаи
112.0 м²
82 600,00 €

Двустаен, 112m 2 (продажба)

жк. Белите Брези, София Стефан Михайлов
близост до ул. Кюстендил и ул. Дойран. Застроена площ - 95 м2., дограма - Schuco. Етаж - 5 от 6. Състояние - на
3.05.16 г., 14:59 homes.bg
112.0 м²
82 600,00 €
между първи етаж с 6 помещения, втори - с 5 помещения и трети етаж - с 4. Препоръчваме основен ремонт на имота и подходящо ... своите градове в близост до тях. Така са основани градове като София, Хисаря, Сандански, Кюстендил и други. Делът на
25.03.16 г., 14:24 bazar.bg
411.0 м²
146 000,00 €
между първи етаж с 6 помещения, втори - с 5 помещения и трети етаж - с 4. Препоръчваме основен ремонт на имота и подходящо ... своите градове в близост до тях. Така са основани градове като София, Хисаря, Сандански, Кюстендил и други. Делът на
25.03.16 г., 14:18 bazar.bg
411.0 м²
146 000,00 €

Оферти гр.Кюстендил Център Магазин

Кюстендил / гр.Кюстендил / Център
площадка.Възможен бартер за Софийски имот. 6-ти септември номер 21.От собственик. Даниел обл. Кюстендил / гр.Кюстендил 0888733235 Запитване Печат
14.03.16 г., 11:32 imoti.bg
123.0 м²
49 999,00 €