Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

КЮСТЕНДИЛ ул. "Ракла" № 26 , ет.1
1 / 2 /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.504.6 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и четири, имот шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Кюстендил, ул. „Ракла” № 26, целият с площ по документ: 480 кв.м. /четиристотин и осемдесет квадратни метра/, а по ипотека 475 кв.м. /четиристотин седемдесет и пет квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2667, квартал: 121, парцел: VII, при съседи: 41112.504.487, 41112.504.7, 41112.504.21, 41112.504.582, ВЕДНО с ПЪРВИЯ ЕТАЖ от построената в имота двуетажна масивна сграда с идентификатор 41112.504.6.1 със застроена площ 107 кв.м., предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, заедно с ДВЕ ЗИМНИЧНИ ПОМЕЩЕНИЯ съответно с югоизточно и югозападно изложение, заедно с 1 / 2 /една втора/ идеална част от общите части на сградата, заедно с ДВЕ ТАВАНСКИ СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ, съответно с югоизточно и южно изложение, заедно с ЕДНОЕТАЖЕН МАСИВЕН МАГАЗИН със застроена площ от 23 кв.м. /двадесет и три квадратни метра/, находящ се в югоизточната част на имота и заедно с МАСИВЕН ГАРАЖ, находящ се в северозападната част на имота. /Скица № 15-123183/16.03.2016 г. на поземлен имот с идентификатор 41112.504.6 издадена от СГКК гр. Кюстендил/. Имота е ипотекиран в полза на „БАНКА ДСК" ЕАД ФЦ гр.Кюстендил, /съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 186, том III, рег. № 3490, дело № 525/2007 г. на нотариус с рег. № 188 на НК и район на действие Районен съд Кюстендил, вписан с дв.вх.рег. № 1918, Акт № 190, том I,от 10.05.2007 г. в Служба по Вписванията при РС Кюстендил/. ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА – 55 440 лв. /петдесет и пет хиляди четиристотин и четиридесет лева/.
24.10.16 г., 14:11 targimot.com
107.0 м²
55 440,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Кюстендил ул. Ракла