Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

КЮСТЕНДИЛ бул. "България" № 28, бл.5, ет.3, ап. 9
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 41112.500.1596.11.9 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин, имот хиляда петстотин деветдесет и шест, сграда единадесет, обект девет/, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр.Кюстендил, бул.”България” № 28, бл.5, ет.3, ап.9, който самостоятелен обект се намира в сграда № 11 /единадесет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.500.1596 с предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, Брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ от 50.00 кв.м. /петдесет квадратни метра/, прилежащи части: мазе № 9 /девет/, ведно с 3,570 % /три цяло петстотин и седемдесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, Стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 41112.500.1596.11.10, под обекта: 41112.500. 1596.11.5, над обекта: 41112.500.1596.11.13, съгласно Схема № 2435/27.05.2011г. с ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА – 16 480 лв. /шестнадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева/.
12.01.17 г., 18:20 targimot.com
50.0 м²
16 480,00 лв

Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

КЮСТЕНДИЛ бул. България № 28, бл.5, ет.3, ап.9
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 41112.500.1596.11.9 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин, имот хиляда петстотин деветдесет и шест, сграда единадесет, обект девет/, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр.Кюстендил, бул.”България” № 28, бл.5, ет.3, ап.9, който самостоятелен обект се намира в сграда № 11 /единадесет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.500.1596 с предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, Брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ от 50.00 кв.м. /петдесет квадратни метра/, прилежащи части: мазе № 9 /девет/, ведно с 3,570 % /три цяло петстотин и седемдесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, Стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 41112.500.1596.11.10, под обекта: 41112.500. 1596.11.5, над обекта: 41112.500.1596.11.13, съгласно Схема № 2435/27.05.2011г. с ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА – 20 595 лв. /двадесет хиляди петстотин деветдесет и пет лева/.
24.10.16 г., 14:41 targimot.com
50.0 м²
20 595,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Кюстендил бул. България
, разрешителни. Адрес: гр. КЮСТЕНДИЛ, БУЛ. България 15, Мигиева къща 15 ет.1 ... Заведение кафе аперитив на централната алея в град Кюстендил се отдава под наем 900 лв месечно. Вътрешно помещение
13.01.17 г., 3:01 bazar.bg
100.0 м²
900,00 лв