Магазин КЪРДЖАЛИ

КЪРДЖАЛИ кв.Възрожденци, ул.“Райна княгиня“ №5
І имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 40909.111.519.2.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, одобрени със Заповед № РД - 18 - 66 от 18.10.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Адрес на имота: гр.Кърджали, кв. Възрожденци, бл. секция А, ет. 0, обект магазин. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 40909.111.519. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 92,10 кв.м. Прилежащи части: 12,29 % ид.ч. от общите части на сградата; 12,29 % от правото на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: няма; Над обекта: 40909.111.519.2.2, 40909.111.519.2.1. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 37 747,20 /ТРИДЕСЕТ И СЕДЕМ ХИЛЯДИ СЕДЕМСТОТИН ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДЕМ ЛВ. И ДВАДЕСЕТ СТ./ ЛЕВА /80 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. ІІ имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 40909.111.519.2.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, одобрени със Заповед № РД - 18 - 66 от 18.10.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Адрес на имота: гр.Кърджали, кв. Възрожденци, бл. секция А, ет. 0, обект магазин. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 40909.111.519. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 115,46 кв.м. Прилежащи части: 15,41 % ид.ч. от общите части на сградата; 15,41 % от правото на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: няма; Над обекта: 40909.111.519.2.1. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 46 857,00 /ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТ ХИЛЯДИ ОСЕМСТОТИН ПЕТДЕСЕТ И СЕДЕМ/ ЛЕВА /80 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. ІІІ имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 40909.111.519.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, одобрени със Заповед № РД - 18 - 66 от 18.10.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Адрес на имота: гр.Кърджали, кв. Възрожденци, бл. секция А, ет. 1, ап.1. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 40909.111.519. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 142,35 кв.м. Прилежащи части: 18,99 % ид.ч. от общите части на сградата; 18,99 % от правото на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 40909.111.519.2.2 ; Под обекта: 40909.111.519.2.8, 40909.111.519.2.7 ; Над обекта: 40909.111.519.2.3. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 47 970,00 /ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДЕМ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН И СЕДЕМДЕСЕТ/ ЛЕВА /80 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. ІV имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 40909.111.519.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, одобрени със Заповед № РД - 18 - 66 от 18.10.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Адрес на имота: гр.Кърджали, кв. Възрожденци, бл. секция Б, ет. 0, обект магазин. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлени имоти с идентификатор 40909.111.254, 40909.111.519 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 40909.111.519. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 19,33 кв.м. Прилежащи части: 3,30 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху 19.33 кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 40909.111.519.1.9, 40909.111.519.1.7; Под обекта: няма; Над обекта: 40909.111.519.1.1. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 8 019,00 /ОСЕМ ХИЛЯДИ И ДЕВЕТНАДЕСЕТ/ ЛЕВА /80 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. V имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 40909.111.519.1.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, одобрени със Заповед № РД - 18 - 66 от 18.10.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Адрес на имота: гр.Кърджали, кв. Възрожденци, бл. секция Б, ет. 0, обект магазин. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлени имоти с идентификатор 40909.111.254, 40909.111.519 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 40909.111.519. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 19,33 кв.м. Прилежащи части: 3,30 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху 19.33 кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 40909.111.519.1.10, 40909.111.519.1.8; Под обекта: няма; Над обекта: 40909.111.519.1.1, 40909.111.519.1.2. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 8 021,40 /ОСЕМ ХИЛЯДИ ДВАДЕСЕТ И ЕДИН ЛВ. И ЧЕТИРИДЕСЕТ СТ./ ЛЕВА /80 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. VІ имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 40909.111.519.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, одобрени със Заповед № РД - 18 - 66 от 18.10.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Адрес на имота: гр.Кърджали, кв. Възрожденци, бл. секция Б, ет. 0, обект кафе,сладкарница. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлени имоти с идентификатор 40909.111.254, 40909.111.519 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 40909.111.519. Предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 42,16 кв.м. Прилежащи части: 7,20 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху 42,16 кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 40909.111.519.1.9; Под обекта: няма; Над обекта: 40909.111.519.1.2. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 17 262,00 /СЕДЕМНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ДВЕСТА ШЕСТДЕСЕТ И ДВА/ ЛЕВА /80 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. VІІ имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 40909.111.519.1.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, одобрени със Заповед № РД - 18 - 66 от 18.10.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Адрес на имота: гр.Кърджали, кв. Възрожденци, бл. секция Б, ет. 0, обект магазин 4. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлени имоти с идентификатор 40909.111.254, 40909.111.519 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 40909.111.519. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Застроена площ: 50,06 кв.м. Прилежащи части: 8,55 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху 50,06 кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: няма; Над обекта: 40909.111.519.1.2 НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 20 405,40 /ДВАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ЧИТИРИСТОТИН И ПЕТ ЛВ. И ЧЕТИРИДЕСЕТ СТ./ ЛЕВА /80 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.
6.12.16 г., 19:07 targimot.com
92.0 м²
37 747,00 лв

Етаж от къща КЪРДЖАЛИ

КЪРДЖАЛИ ул."Веслец" № 5, ет. 1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 40909.120.92.1.2 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и двадесет, точка, деветдесет и две, точка, едно, точка, две/ в гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-66/18.10.2006 г. / 18.10.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-09-128/31.05.2011 г./31.05.2011 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - КЪРДЖАЛИ Адрес на имота: гр. Кърджали, п.к. 6600, ул. "Веслец" № 5 /пет/, ет. 1 /едно/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 40909.120.92. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 90.00 /деветдесет/ кв.м. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 40909.120.92.1.3; Под обекта: няма. Над обекта: 40909.120.92.1.3.
24.10.16 г., 14:16 targimot.com
90.0 м²
21 685,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Кърджали 5

Магазин МОМЧИЛГРАД

МОМЧИЛГРАД ул."26-ти Декември" №16, жил.блок "Слава"
Кърджали, със застроена площ 22,76 /двадесет и две цяло седемдесет и шест стотни/ кв.м. и съответните идеални части от ... / --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ІІ имот - ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 /пет ... , жил.блок "Слава"/, прилежащо към апартамент № 5 /пет/, при граници: ляво-мазе № 4; дясно-мазе № 6; коридор; НАЧАЛНАТА
Днес в 15:18 targimot.com
23.0 м²
31 875,00 лв
Републикански път I-5 Русе-Стара Загора- Кърджали-Гърция. Сградата е строена през 80те години и е изцяло реновирана през 2015 по ... Изцяло обновена и модернизирана текстилна фабрика в промишлената зона на гр Кърджали. Директен ТИР достъп от
17.01.17 г., 6:31 bazar.bg
4591.0 м²
3 500 000,00 €

Двустаен апартамент МОМЧИЛГРАД

МОМЧИЛГРАД ул.Гюмюрджинска № 11, вх.А, ет.8
/ в град Момчилград, област Кърджали, състоящ се от стая, дневна със столова, кухненски бокс, баня-клозет, антре и балкон ... светла площ 3,10 /три цяло и десет стотни/ кв.метра, при съседи: север-коридор, изток-мазе №5, запад-асансьор, юг-мазе № 8
23.12.16 г., 9:01 targimot.com
55.0 м²
35 263,00 лв

Етаж от къща КЪРДЖАЛИ

КЪРДЖАЛИ ул. „Македония" № 4
Заповед № 300-5-54 от 16.07.2003г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Кърджали, ул.„Македония" №4 /четири/, в ... /тринадесет/ по плана на гр. Кърджали от 1956г., целият с площ 191 /сто деветдесет и един/ кв.м., при граници: поземлен имот
6.12.16 г., 19:46 targimot.com
112.0 м²
30 814,00 лв

Етаж от къща КЪРДЖАЛИ

КЪРДЖАЛИ ул.”Северна” №18А
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 303.331 по плана на новообразуваните имоти за ЗЗП № 5 на гр. Кърджали, одобрен със Заповед № РД – 09 – 46 ... І. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 303.331 /триста и три точка, триста тридесет и едно/ по плана на новообразуваните имоти за ЗЗП № 5 ... /пет/ на гр. Кърджали, одобрен със Заповед № РД – 09 – 46/21.02.2007 г. на Областния управител на Област Кърджали
6.12.16 г., 19:46 targimot.com
200.0 м²
68 487,00 лв

Двустаен апартамент КЪРДЖАЛИ

КЪРДЖАЛИ кв. "Възрожденци", бул. "Христо Ботев" № 40
административен адрес: гр.Кърджали, п.к.6600, кв.Възрожденци, бул. Христо Ботев № 40, ет.5, състоящ се от две стаи, коридор ... и две, точка, едно, точка, петнадесет/ в гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали По кадастралната карта и ... : няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. Кърджали, п.к. 6600, кв. "Възрожденци", бул. "Христо
9.11.16 г., 17:56 targimot.com
83.0 м²
49 706,00 лв

Многостаен апартамент КЪРДЖАЛИ

КЪРДЖАЛИ Бул.“Сан Стефано“ № 16а
административен адрес гр. Кърджали, бул. „Сан Стефано" № 16а, разположен на четвъртия /тавански/ етаж на масивна четириетажна ... жилищна сграда с активен партер с идентификатор на СГРАДА № 40909.110.181.1 по кадастралната карта на гр. Кърджали, със ... , разположено в сутерена на сградата, със застроена площ 5,02 кв.м., при граници: север - мазе № 5, юг- мазе № 3, запад - коридор
24.10.16 г., 14:40 targimot.com
136.0 м²
74 424,00 лв

Етаж от къща КЪРДЖАЛИ

КЪРДЖАЛИ ул. „Македония" № 4
Заповед № 300-5-54 от 16.07.2003г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Кърджали, ул.„Македония" №4 /четири/, в ... /тринадесет/ по плана на гр. Кърджали от 1956г., целият с площ 191 /сто деветдесет и един/ кв.м., при граници: поземлен имот
24.10.16 г., 14:13 targimot.com
112.0 м²
38 518,00 лв

Продава СКЛАД, гр. Пловдив, Индустриална зона - Изток

гр. Пловдив, Индустриална зона - Изток
Пловдив Пампорово Смолян На 0.5 км от главен път Пловдив Кърджали граничен проход Маказа/Гърция На 3 км от чартърно и ... -Турция/ На 5 км от търговско логистична зона Съединение На 2 км от товарна ж.п. Гара Пловдив На 3 км от митница Пловдив
11.10.16 г., 16:57 bazar.bg
5791.0 м²
750 000,00 €

Апартамент в гр. Кърджали

Център гр. Кърджали обл. Кърджали
Апартамента се намира в центъра на град Кърджали срещу поликлиниката. Адрес - Бул. ”Тракия” №12 блок ”Милин Камък” вход ... ”А” етаж 5 апартамент №9 Застроена реална площ 122 кв.м - две спални, хол, трапезария, бокс, баня, тоалетна, килер
22.08.16 г., 17:53 alo.bg
122.0 м²
40 000,00 €
Хасково. Имотът е с площ от 5 000 кв.м. със статут на земеделска земя, с лице 67 метра на главен път Е-80. В парцела е ... , селото има отлична шосейна връзка с намиращият се на на 50 км. южно гр. Кърджали и с общинският център Димитровград отстоящ
15.07.16 г., 20:56 officespace.bg
100 000,00 лв

Парцел, 4000m 2 (продажба)

с.Тополчане, общ. Кърджали
Продава имот с площ 4000 кв.м. в землището на село Тополчане, на първия до водата на Язовир Кърджали. Имота не е в ... регулация, в близост има ток и вода. До мястото се стига по черен път /около 5 километра/, който е проходим с висока кола /джип/. Имота е подходящ за изграждането на вила.
15.07.16 г., 20:01 officespace.bg
40 000,00 €
Допълнителна информация Апартамента е на ет.5 от 6 етажа.Вътрешен.Продава се с обзавеждането. Костадинова обл. Кърджали / град Кърджали 0888277753 Запитване Печат
16.06.16 г., 14:32 imoti.bg
76.0 м²
68 000,00 лв

Парцел, 5000m 2 (продажба)

с.Горски Извор, общ. Димитровград
Хасково. Имотът е с площ от 5 000 кв.м. със статут на земеделска земя, с лице 67 метра на главен път Е-80. В парцела е ... , селото има отлична шосейна връзка с намиращият се на на 50 км. южно гр. Кърджали и с общинският център Димитровград отстоящ
19.04.16 г., 11:10 homes.bg
5000.0 м²
100 000,00 лв

Къща ,2.5 дка , село Башево

Кърджали и област Ардино Башево Село Башево
. Яхър за животните 5. Външна тоалетна В местото има следните дървесни видове : череши – 2 бр , сливи – 4 бр. , круши ... , римската крепост „ кривус “ Село Башево устоява от областния град Кърджали на 33 км , от община Ардино – 16 км , от природния
31.03.16 г., 10:34 555.bg
8 стаи
49 000,00 лв

Продава СКЛАД, гр. Пловдив, Индустриална зона - Изток

гр. Пловдив, Индустриална зона - Изток
Пловдив Пампорово Смолян На 0.5 км от главен път Пловдив Кърджали граничен проход Маказа/Гърция На 3 км от чартърно и ... -Турция/ На 5 км от търговско логистична зона Съединение На 2 км от товарна ж.п. Гара Пловдив На 3 км от митница Пловдив
25.03.16 г., 15:28 bazar.bg
5791.0 м²
750 000,00 €

Парцел, 4000m 2 (продажба)

с.Тополчане, общ. Кърджали Танер Емин
Продава имот с площ 4000 кв.м. в землището на село Тополчане, на първия до водата на Язовир Кърджали. Имота не е в ... регулация, в близост има ток и вода. До мястото се стига по черен път /около 5 километра/, който е проходим с висока кола /джип/. Имота е подходящ за изграждането на вила.
25.03.16 г., 15:13 homes.bg
4000.0 м²
40 000,00 €
0.5 км от главен път „Пловдив – Кърджали – граничен проход „Маказа/Гърция” • На 3 км от чартърно и карго летище „Пловдив ... 5 км от търговско – логистична зона „Съединение” • На 2 км от товарна ж.п. Гара „Пловдив” • На 3 км от митница „Пловдив
14.03.16 г., 16:42 officespace.bg
750 000,00 €