Продава се кооперация.

Резбарци гр. Кърджали обл. Кърджали
168.0 м²
125 000 €
17.06.17 г., 18:57
Продава се сграда на пет етажа с 8 апартамента, пет гаража, търговска част на партера, мазета -РЗП - 1090 кв.м., ЗП - 268,90кв.м. Площ на имота - 906 кв.м. сградата е на акт 14. има довършителни неща. ЦЕНАТА Е ЗА ЦЯЛАТА СГРАДА.
Още alo.bg
271.0 м²
50 400 лв
21.06.17 г., 18:56
1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 40909.122.170.1.1 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто двадесет и две, точка, сто и седемдесет, точка, едно, точка, едно/, разположен в южната част на ПЪРВИ ЕТАЖ в триетажна масивна АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с идентификатор 40909.122.170.1/четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто двадесет и две, точка, сто и седемдесет, точка, едно/, изградена в имот с идентификатор 40909.122.170 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто двадесет и две, точка, сто и седемдесет/ по кадастралната карта на гр. Кърджали, в СПЗ „Изток”, район „Петрол”, който обект е със застроена площ 270,81 кв.м. /двеста и седемдесет цяло и осемдесет и една стотни квадратни метра/ и се състои от читалня, библиотека, технически кабинет, офис, абонатна, съблекалня и коридор, ведно с припадащите се 27,62 % /двадесет и седем цяло и шестдесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сградата в размер на 56,11 кв.м. /петдесет и шест цяло и единадесет стотни квадратни метра/, при граници на обекта: над обекта: 40909.122.170.1.2, под обекта – няма, на същия етаж – няма. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 50 400,00 /ПЕТДЕСЕТ ХИЛЯДИ И ЧЕТИРИСТОТИН/ ЛЕВА /75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. СДЕЛКАТА Е НЕОБЛАГАЕМА ДОСТАВКА ПО ЗДДС. 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 40909.122.170.1.2 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто двадесет и две, точка, сто и седемдесет, точка, едно, точка, две/, разположен в южната част на ВТОРИ ЕТАЖ в триетажна масивна АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с идентификатор 40909.122.170.1/четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто двадесет и две, точка, сто и седемдесет, точка, едно/, изградена в имот с идентификатор 40909.122.170 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто двадесет и две, точка, сто и седемдесет/ по кадастралната карта на гр. Кърджали, в СПЗ „Изток”, район „Петрол”, който обект е със застроена площ 354,87 кв.м. /триста петдесет и четири цяло и осемдесет и седем стотни квадратни метра/ и се състои от фоайе, дванадесет офис-стои, два коридора, заседателна зала и санитарен възел с две тоалетни клетки и умивални, ведно с припадащите се 36,19 % /тридесет и шест цяло и деветнадесет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата в размер на 73,52 кв.м. /седемдесет и три цяло и петдесет и две стотни квадратни метра/, при граници на обекта: над обекта: 40909.122.170.1.3, под обекта – 40909.122.170.1.1, на същия етаж – няма НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 57 000,00 /ПЕТДЕСЕТ И СЕДЕМ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА
Още targimot.com

Магазин КЪРДЖАЛИ

КЪРДЖАЛИ гр.Кърджали, кв.Възрожденци, ул.“Райна княгиня“ №5
92.0 м²
29 535 лв
21.06.17 г., 20:29
І имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 40909.111.519.2.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, одобрени със Заповед № РД - 18 - 66 от 18.10.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Адрес на имота: гр.Кърджали, кв. Възрожденци, бл. секция А, ет. 0, обект магазин. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 40909.111.519. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 92,10 кв.м. Прилежащи части: 12,29 % ид.ч. от общите части на сградата; 12,29 % от правото на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: няма; Над обекта: 40909.111.519.2.2, 40909.111.519.2.1. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 29 535,00 /ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ ХИЛЯДИ ПЕТСТОТИН ТРИДЕСЕТ И ПЕТ/ ЛЕВА /75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. ІІ имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 40909.111.519.2.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, одобрени със Заповед № РД - 18 - 66 от 18.10.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Адрес на имота: гр.Кърджали, кв. Възрожденци, бл. секция А, ет. 0, обект магазин. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 40909.111.519. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 115,46 кв.м. Прилежащи части: 15,41 % ид.ч. от общите части на сградата; 15,41 % от правото на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: няма; Над обекта: 40909.111.519.2.1. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 37 035,00 /ТРИДЕСЕТ И СЕДЕМ ХИЛЯДИ ТРИДЕСЕТ И ПЕТ/ ЛЕВА /75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. ІІІ имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 40909.111.519.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, одобрени със Заповед № РД - 18 - 66 от 18.10.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Адрес на имота: гр.Кърджали, кв. Възрожденци, бл. секция Б, ет. 0, обект магазин. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлени имоти с идентификатор 40909.111.254, 40909.111.519 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 40909.111.519. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 19,33 кв.м. Прилежащи части: 3,30 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху 19.33 кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 40909.111.519.1.9, 40909.111.519.1.7; Под обекта: няма; Над обекта: 40909.111.519.1.1. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 6 055,00 /ШЕСТ ХИЛЯДИ ПЕТДЕСЕТ И ПЕТ/ ЛЕВА /75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. ІV имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 40909.111.519.1.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, одобрени със Заповед № РД - 18 - 66 от 18.10.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Адрес на имота: гр.Кърджали, кв. Възрожденци, бл. секция Б, ет. 0, обект магазин. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлени имоти с идентификатор 40909.111.254, 40909.111.519 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 40909.111.519. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 19,33 кв.м. Прилежащи части: 3,30 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху 19.33 кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 40909.111.519.1.10, 40909.111.519.1.8; Под обекта: няма; Над обекта: 40909.111.519.1.1, 40909.111.519.1.2. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 6 070,00 /ШЕСТ ХИЛЯДИ И СЕДЕМДЕСЕТ/ ЛЕВА /75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. V имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 40909.111.519.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, одобрени със Заповед № РД - 18 - 66 от 18.10.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Адрес на имота: гр.Кърджали, кв. Възрожденци, бл. секция Б, ет. 0, обект кафе,сладкарница. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлени имоти с идентификатор 40909.111.254, 40909.111.519 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 40909.111.519. Предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 42,16 кв.м. Прилежащи части: 7,20 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху 42,16 кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 40909.111.519.1.9; Под обекта: няма; Над обекта: 40909.111.519.1.2. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 13 206,00 /ТРИНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ДВЕСТА И ШЕСТ/ ЛЕВА /75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. VІ имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 40909.111.519.1.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, одобрени със Заповед № РД - 18 - 66 от 18.10.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Адрес на имота: гр.Кърджали, кв. Възрожденци, бл. секция Б, ет. 0, обект магазин 4. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлени имоти с идентификатор 40909.111.254, 40909.111.519 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 40909.111.519. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Застроена площ: 50,06 кв.м. Прилежащи части: 8,55 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху 50,06 кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: няма; Над обекта: 40909.111.519.1.2 НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 15 335.00 /ПЕТНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ТРИСТА ТРИДЕСЕТ И ПЕТ/ ЛЕВА
Още targimot.com

Продава апартамент

Възрожденци гр. Кърджали обл. Кърджали
140.0 м²
85 000 лв
20.06.17 г., 8:39
Продава апартамент, ново строителство - напълно завършен, с акт 16, в квартал Възрожденци, в района на Стотните блокове. Жилището е с площ 140 кв.м. и се състои от просторен хол с трапезария и кухненски кът, две спални, от едната едната е със самостоятелна тоалетна и дрешник, кабинет, баня с тоалетна и една голяма тераса, на която се излиза от всички стаи. Апартамента е много слънчев и просторен, разположен е на пети жилищен етаж, в сградата има постоянно работещ асансьор. Имота е разположен на тихо и спокойно място, в близост има хранителен магазин и аптека.
Още alo.bg

Продава апартамент

Център гр. Кърджали обл. Кърджали
120.0 м²
80 000 лв
21.06.17 г., 17:37
Продава апартамент, старо строителство - тухла, в идеалния център на град Кърджали, близо до Общината. Жилището е с площ 120 кв.м и се състои от всекидневна, кухня, трапезария, две спални, баня с тоалетна, отделна тоалетна и три големи тераси. Апартамента е на четвърти етаж, от пет етажна сграда, в много чист и поддържан блок, близо до училище, детска градина, спирка и магазини. Жилището е в добро състояние, дограмата е изцяло сменена.
Още alo.bg

Продава апартамент

Възрожденци гр. Кърджали обл. Кърджали
130.0 м²
94 000 лв
23.06.17 г., 11:44
Продава апартамент, старо строителство - тухла, в квартал Възрожденци, в района на Първите блокове. Жилището е с площ 130 кв.м. и се състои от просторен хол, трапезария, кухненски кът, три спални, баня с тоалетна, отделна тоалетна, котелно помещение и три тераси. Апартамента е много просторен, в добро състояние - дограмата е сменена, има поставени външни ролетни щори, подовете в стаите са с ламиниран паркет, отоплението е осигурено чрез локално парно. Жилището е разположено на втори етаж. Имота е на удобно място в квартала, в близост има хранителен магазин и детска градина.
Още alo.bg

Продава апартамент

Възрожденци гр. Кърджали обл. Кърджали
90.0 м²
62 000 лв
16.06.17 г., 23:37
Продава апартамент, старо строителство - панел, в квартал Възрожденци, недалеч от училище ”Славейков”. Жилището е с площ 90 кв.м. и се състои от хол, две спални, баня с тоалетна, отделна тоалетна и две тераси. Апартамента е много топъл и слънчев, в отлично състояние, след ремонт - дограмата е сменена, подовете в стаите са с ламиниран паркет, тоалетната е ремонтирана, кухненските шкафове са сменени, само банята има нужда от ремонт. Жилището е разположено на седми, последен етаж, асансьора не работи.
Още alo.bg

Продават се апартаменти.

Възрожденци гр. Кърджали обл. Кърджали
85.0 м²
60 600 лв
Вчера в 22:53
Продава се апартамент ново строителство на разсрочено плащане в период на строеж, всеки един апартамент разполага с две спални, хол с кухненски кът, баня, тераса, паркомясто на двора с навес и дял от площта на имота.
Още alo.bg

Продава апартамент

Център гр. Кърджали обл. Кърджали
98.0 м²
97 000 лв
16.06.17 г., 1:21
Продава апартамент, ново строителство - завършен, ремонтиран, с акт 16 в идеалния център на град Кърджали, в района Пожарната. Жилището е с площ 98 кв.м. и се състои от всекидневна с кухненски кът, две спални, баня с тоалетна, отделна тоалетна и две тераси. Апартамента е топъл и слънчев, в добро състояние, разположен е на четвърти жилищен етаж, не е последен, в сградата има асансьор. Имота е на тихо и спокойно място, в близост има училище и магазини.
Още alo.bg

Продава къща

с. Островец обл. Кърджали
208.0 м²
35 000 лв
19.06.17 г., 8:24
Продава имот, състоящ се от къща, гараж и дворно място в землището на село Островец. Къщата е масивна, на два етажа, с разгъната застроена площ 208 кв.м. На всеки един етаж има по четири стаи и голям коридор. Имота е напълно снабден с електричество и вода, пътя е асфалт. Дворното място е с обща площ 2618.
Още alo.bg

Продава апартамент

Възрожденци гр. Кърджали обл. Кърджали
99.0 м²
67 000 лв
16.06.17 г., 11:01
Продава апартамент, ново строителство - завършен, пред акт 16, в Централната част на квартал Възрожденци, близо до Зорницата. Жилището е с площ 99 кв.м. и се състои от просторна всекидневна с кухненски кът, две спални, баня с тоалетна и една тераса. Апартамента е слънчев и просторен, разположен е на трети жилищен етаж, не е последен, в сградата има асансьор. Имота е на удобно място в квартала, в близост има магазини, спирка и училище.
Още alo.bg

Магазин КЪРДЖАЛИ

КЪРДЖАЛИ гр.Кърджали, кв.”ВЪЗРОЖДЕНЦИ”, до бл.18.
176.0 м²
34 069 лв
21.06.17 г., 20:26
ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС „ПАНОРАМА” в парцел V /пет/ в кв. 20 /двадесет/ в ж.к. „Възрожденци” гр. Кърджали, представляващ едноетажна масивна сглобяема сграда, изградена върху общинска земя през 1994г. с обща застроена площ 164,50 кв.м./сто шестдесет и четири квадратни метра и петдесет квадратни сантиметра/; ПО СХЕМА с идентификатор на сградата 40909.115.149.1 по кадастралната карта на гр.Кърджали. Адрес на имота: гр.Кърджали. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 40909.115.149, Предназначение: Сграда за търговия, Брой етажи: 1, Застроена площ: 176,00 кв.м., съдържащ два обособени търговски обекта: 1. МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, заемащ северозападната част на сградата със застроена площ 93,70 кв.м. /деветдесет и три квадратни метра и седемдесет квадратни сантиметра/ състоящ се от търговска зала и два склада. ПО СХЕМА с идентификатор на самостоятелния обект 40909.115.149.1.1 по кадастралната карта на гр.Кърджали. Адрес на имота: гр.Кърджали, ет.1, обект: магазин, Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 40909.115.149, Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, Брой нива на обекта: 1, Площ по документ: 93,70 кв.м., Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 40909.115.149.1.2 , Под обекта: няма, Над обекта: няма. Стар идентификатор: 40909.115.99.1.1 2. КАФЕ-ЕСПРЕСО, заемащ югозападната част на сградата със застроена площ 71,80 кв.м. /седемдесет и един квадратни метра и осемдесет квадратни сантиметра/, състоящо се от зала за консумация, мокър бюфет, умивалня, подготвителна, склад и сервизно помещение, при граници на имота: северозапад – жил. бл.№18 /осемнадесет/; югоизток – жил.блок №18а /осемнадесет а/; югозапад – жил.блок №17 /седемнадесет/. ПО СХЕМА с идентификатор на самостоятелния обект 40909.115.149.1.2 по кадастралната карта на гр.Кърджали. Адрес на имота: гр.Кърджали, ет.1, обект: кафе-еспресо. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 40909.115.149. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, Брой нива на обекта: 1, Площ по документ: 71.80 кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 40909.115.149.1.1 , Под обекта: няма, Над обекта: няма. Стар идентификатор: 40909.115.99.1.2
Още targimot.com

Продава се Апартамент!!

Възрожденци гр. Кърджали обл. Кърджали
67.0 м²
52 000 лв
19.06.17 г., 9:14
Предлага се за продажба двустайно жилище с реална квадратура! Състои се от просторен и светъл хол, спалня, ОТДЕЛНА кухня, голяма баня с тоалетна, западна тераса и голямо избено помещение. Продава се НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕН, както се вижда на снимките. Перфектен както за живеене така и за отдаване под наем!!! В близост се намират детски градини, градски транспорт, хранителни магазини, и др.
Още alo.bg

Магазин КЪРДЖАЛИ

КЪРДЖАЛИ комплекс "Пентагон", ул. "Джорж Вашингтон".
48.0 м²
24 035 лв
7.06.17 г., 20:19
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ с идентификатор № 40909.106.559.2.46 по кадастралната карта на гр. Кърджали, със застроена площ 47.81 /четиридесет и седем цяло и осемдесет и една стотни/ кв.м. представляващ магазин 14.2 /четиринадесет, точка, две/, при съседи по схема: на същия етаж - имот с идентификатор № 40909.106.559.2.47; имот с идентификатор № 40909.106.559.2.45, находящ се на сутеренния етаж на секция "Б" от МАСИВНА СГРАДА с идентификатор № 40909.106.559.2, комплекс "Пентагон", ул. "Джорж Вашингтон", построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.106.559.
Още targimot.com

Продава апартамент

Възрожденци гр. Кърджали обл. Кърджали
104.0 м²
69 000 лв
10.06.17 г., 13:58
Продава апартамент, ново строителство, с акт 16, в квартал Възрожденци, близо до фурната на Ганчо. Жилището е с площ 104 кв.м. и се състои от всекидневна с кухненски кът, две спални, баня с тоалетна и две тераси. Апартамента е много топъл и слънчев, разположен е на втори жилищен етаж, изложението е юг-запад. Имота е на тихо и спокойно място, в близост има хранителен магазин.
Още alo.bg

Двустаен апартамент КЪРДЖАЛИ

КЪРДЖАЛИ кв. "Възрожденци", бул. "Христо Ботев" № 40.
83.0 м²
39 097 лв
2.06.17 г., 16:50
І имот: Жилищен апартамент № 15 с идентификатор на самостоятелен обект в сграда №40909.116.232.1.15 по КККР, с административен адрес: гр.Кърджали, п.к.6600, кв.Възрожденци, бул. Христо Ботев № 40, ет.5, състоящ се от две стаи, коридор, сервизно помещение и тераса, с обща застроена площ от 83.11 кв.м., ведно с припадащите се 3.52% идеални части, от общите части на сградата в размер на 8.37 кв. м., както и правото на строеж върху 91.48 кв. м. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 39 097.00 /ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТ ХИЛЯДИ ДЕВЕТДЕСЕТ И СЕДЕМ/ ЛЕВА /75 % ОТ НОВАТА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ, ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/ ІІ имот: Търговски обект с идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 40909.116.232.1.21 по КККР, с административен адрес: гр.Кърджали, п.к.6600, кв.Възрожденци, бул.Христо Ботев № 40, ет.-1, състоящ се от търговска зала и санитарно помещение, със застроена площ на обекта в размер на 50.57 кв.м., ведно с припадащите се 3.06% идеални части, от общите части на сградата и правото на строеж върху 50.57 кв. м. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 39 573,00 /ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТ ХИЛЯДИ ПЕТСТОТИН СЕДЕМДЕСЕТ И ТРИ/ ЛЕВА /75 % ОТ НОВАТА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ, ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/ ІІІ имот: ГАРАЖ № 2 с идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 40909.116.232.1.23 по КККР, с административен адрес: гр.Кърджали, п.к.6600, кв.Възрожденци, бул.Христо Ботев № 40, ет.1, със застроена площ на гаража от 27.26 кв.м., ведно с припадащите се към гаража 1.32% идеални части, съответстващи на 29,23 кв.м. от общите части на сградата и правото на строеж върху 56.49 кв. м. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 12 196,00 /ДВАНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ШЕСТ/ ЛЕВА /75 % ОТ НОВАТА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ, ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/
Още targimot.com

Продава апартамент

Център гр. Кърджали обл. Кърджали
63.0 м²
64 000 лв
8.06.17 г., 17:41
Продава апартамент, старо строителство - тухла, в Центъра на град Кърджали, в района на Съдебна палата. Жилището е с чиста площ 63 кв.м. и се състои от хол с кухненски кът, спалня, баня с тоалетна и две тераси. Апартамента е много топъл и слънчев, в отлично състояние - дограмата е сменена, пода е в спалнята е с ламиниран паркет, а в хола и кухнята с теракотени плочи, всички стаи са чисти и свежи, банята също е в добро състояние. Жилището е разположено на трети етаж, не е последен. Имота е на удобно и комуникативно място, в близост има детска градина, магазини и спирка. Към апартамента има мазе. Изложението на жилището е изток-запад.
Още alo.bg

Продава етаж от къща на Пазара

Център гр. Кърджали обл. Кърджали
100.0 м²
58 000 лв
4.06.17 г., 6:02
Продава самостоятелен втори етаж от масивна триетжна къща, която се намира в широкия център на град Кърджали, в района на Пазара. Етажа е с площ 100 кв.м. и се състои от коридор, две спални, хол, кухня, баня с тоалетна и две тераси. Имота има нужда от ремонт. Към етажа има и гараж.
Още alo.bg

Продава апартамент

Център гр. Кърджали обл. Кърджали
107.0 м²
94 000 лв
3.06.17 г., 10:30
Продава апартамент, ново строителство - в процес на строителство, в идеалния център на град Кърджали, в района на Пощата. Жилището е с площ 107 кв.м. и се състои от всекидневна с кухненски кът, две спални, баня с тоалетна, отделна тоалетна и две тераси. Апартамента е разположен на четвърти жилищен етаж, не е последен, в сградата има асансьор. Имота е на централно и удобно място, в близост има училище, магазини и заведения. Жилището може да бъде закупено на разсрочено плащане.
Още alo.bg

Продава мезонет

Възрожденци гр. Кърджали обл. Кърджали
135.0 м²
47 500 €
3.06.17 г., 16:44
Продава мезонет в новострояща се сграда в ж.к. ”Възрожденци” под Зорницата. Жилището е с впечатляващ панорамен изглед към водното огледало и центъра на гр. Кърджали. Всички апартаменти в сградата ще бъдат изцяло завършени. Топло изолация, хидро изолация, масивни блиндирани врати, 5-камерна дограма, МДФ-вътрешни интериорни врати.
Още alo.bg

Продава апартамент

Възрожденци гр. Кърджали обл. Кърджали
48.0 м²
34 500 лв
12.06.17 г., 15:17
Продава апартамент, ново строителство - завършен, с акт 16, в квартал Възрожденци, в района на 62-ри блок. Жилището е с площ 48 кв.м. и се състои от една стая, кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса. Апартамента е разположен на пети, последен етаж, в сградата има асансьор. Имота е на удобно и оживено място в квартала, в близост има детска площадка, магазини и спирка. Жилището е малко и компактно, подходящо е за покупка с цел инвестиция /отдаване под наем/.
Още alo.bg

Продава се апартамент.

Веселчане гр. Кърджали обл. Кърджали
87.0 м²
52 000 лв
4.06.17 г., 2:18
Продава се апартамент с две спални хол и кухня с две тераси, мазе и междуетажно килерче, баня и отделна тоалетна. Продава се с обзавеждането.
Още alo.bg

Продава гарсониера

Възрожденци гр. Кърджали обл. Кърджали
43.0 м²
25 000 лв
3.06.17 г., 10:31
Продава апартамент, тип гарсониера, старо строителство - тухла, в квартал Възрожденци, в района на първите блокове, близо до Детската градина. Жилището е с чиста площ 43 кв.м. и се състои от една стая, кухня, баня с тоалетна и тераса. Апартамента е малък и компактен, подходящ е за покупка с цел инвестиция - отдаване под наем. Жилището е разположено на осми етаж, отгоре и тавански помещения, асансьора работи постоянно. Имота е на удобно място в квартала, в близост има детска градина, магазини и спирка.
Още alo.bg

Продава тристаен апартамент в Центъра

Център гр. Кърджали обл. Кърджали
90.0 м²
55 000 €
4.06.17 г., 0:29
Продава апартамент, ново строителство - напълно завършен, с акт 16, ремонтиран и обзаведен, в идеалния център на град Кърджали, в района на Общината. Жилището е с площ 90 кв.м. и се състои от всекидневна с кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна и две тераси. Апартамента е в отлично състояние, напълно обзаведен, готов за живеене. Жилището е разположено на първи жилищен етаж. Имота е на централно и удобно място, в близост има магазини, заведения и спирка.
Още alo.bg
1 2 3 4 5 6