Многостаен апартамент ВАРНА

ВАРНА ЖК ВЛ-ВО, М-СТ ЧЕНГЕ КУЛА, 10135.4504.590.1.14
Изпълнително дело №: 20137110400002 Изходящ №: 50031 / 15.12.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 20.01.2017 до 20.02.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 20.02.2017, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА СЛАВЕВА - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК и ТОДОР МАРКОВ СЛАВЕВ - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК, в полза на БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20137110400002 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: АПАРТАМЕНТ №14 /четиринадесет/ в новострояща се жилищна сграда, със завършен груб строеж в гр. Варна, община Варна, област Варна, ж.к. Вл. Варненчик, м - ст Ченгене кула, с административен адрес бл. 61 /шестдесет и едно/, на четвърти /тавански/ етаж, представляващ имот с идентификатор : 10135.4504.590.1.14 /десет хиляди сто тридесет и пет. четири хиляди петстотин и четири. петстотин и деветдесет. Едно. четиринадесет/ с площ от 96.49 /деветдесет и шест цяло и четиридесет и девет стотни/ кв.м., състоящ се от : коридор, дневна с трапезария, две бани с тоалет, две тераси и три тавански складови помещения, при граници по нотариален акт : улици , дворно място , ап .№ 13 и стълбище , по схема: на етажа - 013, под обекта - 011, 012 и над обекта - няма, както и 6.6545 % /шест цяло и шест хиляди петстотин четиридесет и пет десетохилядни процента/ от общите части на сградата и 1.2948 % /едно цяло и две хиляди деветстотин четиридесет и осем десетохилядни процента/ от правото на строеж върху мястото, съставляващо имот с идентификатор : 10135.4504.590 /десет хиляди сто тридесет и пет. четири хиляди петстотин и четири. петстотин и деветдесет./ с площ от 3500 /три хиляди и петстотин/ кв.м., по нотариален акт и от 3125 /три хиляди сто и двадесет и пет/ кв.м., по скица, с трайно предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване - средно застрояване, стар идентификатор - ПИ № 469 /четиристотин шестдесети девет/, идентичен с УПИ Х - 469 /десет - четиристотин шестдесет и девет /, в кв. 43 /четиридесет и три/ по плана на І - ви /първи/ м.р. на ж.к. Вл. Варненчик при граници : 4504.24, 4504.33, 4504.26, 4504.30, и 4504.34. Имотът е ипотекиран в полза на БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД за сумата в размер на 300000 /триста хиляди/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 62775.00 лв. (шестдесет и две хиляди седемстотин седемдесет и пет лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от 20.01.2017 до 20.02.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 20.01.2017 до 20.02.2017, след предварителна уговорка с длъжника. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка Банка Пиреос България АД, IBAN BG08 PIRB 9170 1602 4311 30, BIC код PIRBBGSF, по изп.дело 20137110400002. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки делничен ден от понеделник до петък от 20.01.2017 до 20.02.2017, от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 21.02.2017 от 09.40 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.
19.01.17 г., 18:11 targimot.com
96.0 м²
62 775,00 лв
19.01.17 г., 3:34 bazar.bg
26.0 м²
32 000,00 лв
Предишни търгове на този имот
18.01.17 г., 18:09 targimot.com
175.0 м²
27 075,00 лв
Предишни търгове на този имот
18.01.17 г., 18:09 targimot.com
169.0 м²
26 175,00 лв
Масивна тухлена къща в центъра на Средна кула на два жилищни етажа с по три стаи кухня на етаж и тавански етаж,с бечови стаи 35кв.м ,маза ,баня и тоалетна,масивен гараж.Лятна кухня.
15.01.17 г., 8:44 bazar.bg
82.0 м²
48 000,00 €

Къща РУСЕ

РУСЕ КВ. СРЕДНА КУЛА, УЛ. СЛАВ 12 - ИД 270/2016
КЪЩА, представляваща СГРАДА 63427.10.837.1 /шест три четири две седем точка едно нула точка осем три седем точка едно/; със застроена площ от 74 кв.м. /седемдесет и четири квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, предназначение: Жилищна сграда- еднофамилна и ГАРАЖ, представляващ СГРАДА 63427.10.837.2 /шест три четири две седем точка едно нула точка осем три седем точка две/; със застроена площ от 38 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/, брой етажи 1 /едно/, предназначение: Хангар, депо, гараж, ведно с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.10.837 /шест три четири две седем точка едно нула точка осем три седем/, с адрес на имота: гр.Русе, община Русе, област Русе, кв. Средна кула, ул. Слав № 12 /дванадесет/, с площ от 671 кв.м. /шестстотин седемдесет и един квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/; стар идентификатор: няма; номер на предходен план: 837, квартал: 118; при съседи – 63427.10.1158, 63427.10.830, 63427.10.836, 63427.10.1159, 63427.10.838. ЦЕНА: 22 178.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на Юробанк България АД, в размер на 20 673 евро.,вписана Възбрана в полза на ОББ АД и Уникреди Булбанк АД, Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота. по изпълнително дело 20168330400270
11.01.17 г., 18:48 targimot.com
74.0 м²
22 178,00 лв

Продава СКЛАД, град Плевен, Дружба 3

град Плевен, Дружба 3 Телевизионна кула
БЕЗ КОМИСИОННА ОТ КУПУВАЧА! Продаваме помещение на нивото на улицата с голямо лице - 55 метра. Намира се на новия път над АГ-клиниката и газстанцията в Дружба, близо до новото тролейбусно депо. 550 кв. м. чиста площ, монолитно строителство. Размери 55/10м, височина 3. 50 м. , с 4 самостоятелни входа. Състои се от 7 помещения, някои са свързани помежду си с вътрешни врати. Може да се обособят квадратури от 70 до 250 кв. м. Подходящо е и за концепция магазин + кафе + детски център. Газта е прекарана до обекта.
5.01.17 г., 2:35 imot.bg
600.0 м²
168 000,00 €

Парцел, 460m 2 (продажба)

кв. Средна Кула, Русе
Парцела е подходящ за жилищно строителство, с правилна форма и малка денивелация от която се разкрива прекрасна панорама. 0895606165 *** ***
23.12.16 г., 9:20 officespace.bg
15 000,00 лв

Парцел, 460m 2 (продажба)

кв. Средна Кула, Русе Димитричка Ганчева
Парцела е подходящ за жилищно строителство, с правилна форма и малка денивелация от която се разкрива прекрасна панорама. 0895606165 *** ***
22.12.16 г., 18:31 homes.bg
460.0 м²
15 000,00 лв

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ гр.София, район Люлин, жилищен комплекс Люлин 2, бул.”Панчо Владигеров”№74, кула Запад
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 68134.4356.589.1.74/шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, пет, шест, точка, пет, осем, девет, точка, едно, точка, седем, четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед №РД-18-14/06.03.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се на партерен етаж на кота +0.00м./нула метра и нула сантиметра в 10 (десет) етажна сграда 1 (едно) (КУЛА ЗАПАД) разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4356.589/шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, пет, шест,точка, пет, осем, девет/ с административен адрес гр.София, район Люлин, жилищен комплекс Люлин 2, бул.”Панчо Владигеров”№74, обект 4 (четири) с предназначение на самостоятелния обект-за търговска дейност с граници на същия етаж 68134.4356.589.1.77/шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, пет, шест, точка, пет, осем, девет, точка, едно, точка, седем, седем/, 68134.4356.589.1.73/шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, пет, шест, точка, пет, осем, девет, точка, едно, точка, седем, три/, под обекта-няма, над обекта-68134.4356.589.1.3/шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, пет, шест,точка, пет, осем, девет, точка, едно, точка, три/,68134.4356.589.1.2/шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, пет, шест,точка, пет, осем, девет, точка, едно, точка, две/, представляващ съгласно одобрен архитектурен проект МАГАЗИН №4 /ЧЕТВЪРТИ/, състоящ се от: търговска зала, сервизно помещение и тоалетна, с площ от 51.50 кв.м./петдесет и едно цяло и петдесет стотни квадратни метра/, заедно с 0.79% /нула цяло седемдесет и девет върху сто/ идеални части от общите части на сградата и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху земята, върху която е построена сградата, при съседи/граници на имота: от изток-стълбище, външни фасадни стени на сградата, от север- външни фасадни стени на сградата, от запад – Магазин№ 3/трети/, от юг - Детски клуб, отгоре- Апартамент №3 /трети/ на първи надпартерен етаж, отдолу – подземен паркинг на сутеренен етаж от сградата.
15.12.16 г., 19:17 targimot.com
52.0 м²
67 500,00 лв

Къща КУЛА

КУЛА ул. Възраждане №89
Предишни търгове на този имот
7.12.16 г., 19:31 targimot.com
68.0 м²
18 000,00 лв
Предишни търгове на този имот
7.12.16 г., 18:35 targimot.com
27.0 м²
4 350,00 лв
Предишни търгове на този имот
7.12.16 г., 18:35 targimot.com
60.0 м²
10 581,00 лв

Къща РУСЕ

РУСЕ кв. Средна кула, ул. ”Велчова завера” № 1
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.10.874/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, десет, точка, осемстотин седемдесет и четири/, с адрес на имота: гр. Русе, кв. Средна кула, ул. ”Велчова завера” № 1/едно/, площ: 537 кв.м./петстотин тридесет и седем квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване(10 м.); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 874, квартал: 120; при съседи: 63427.10.1160, 63427.10.875, 63427.10.873, 63427.10.871, 63427.10.870, 63427.10.869, ВЕДНО СЪС сграда, която попада върху имота: Сграда с идентификатор 63427.10.874.1/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, десет, точка, осемстотин седемдесет и четири, точка, едно/, застроена площ: 110 кв.м./сто и десет квадратни метра/; брой етажи: 1/един/; предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 7 500 лв. ИЗП. Д. № 20169140400355
4.12.16 г., 18:26 targimot.com
110.0 м²
7 500,00 лв
Санирана едноетажна къща с панорама в кв. Средна кула , местността Трите гълъба. Монолитно строителство, РЗП 80 кв.м, изложение Ю/И/З. Разпределението включва хол с обособен кухненски тракт, нов хладилник, окачен таван, каменно пано; спалня на дюшеме, втора недовършена спалня с окачен таван на бетон. Баня с eл. бойлер/WC. Стените са на латекс. Покрита веранда с прозорец от стъклени тухли, маза 15 кв.м. Алуминиева дограма навсякъде. Къщата е санирана и се предлага с частично обзавеждане. Таван на гредоред, покрив от ондулин. Дворът от 940 кв.м е равен, с външна чешма и тоалетна. Полумасивна ограда с бетонни елементи и мрежа. Септична яма пред имота. Ток, вода. Черен път. Договаряне.
29.11.16 г., 11:51 bazar.bg
80.0 м²
15 500,00 €
Вилата е масивна с вътрешна баня и тоалетна. Състои се от спалня и дневен тракт с тераса. Ползва се за постоянно обитаване. Двора е отлично подреден в няколко къта и има прекрасна беседка с панорама за отдих. Намира се в близост до крайните къщи.
25.11.16 г., 3:15 bazar.bg
45.0 м²
15 000,00 €

Парцел, 850m 2 (продажба)

кв. Средна Кула, Русе
Парцел на главна улица с лице 16м. подходящ за къща, автосервиз и др., Регулация, ток и вода в съседство. За огледи 0896952878 Атанасова.
21.11.16 г., 16:52 homes.bg
850.0 м²
15 000,00 лв

Склад с къща

гр. Русе, Средна кула
10.11.16 г., 1:36 bazar.bg
700.0 м²
154 000,00 €

Парцел, 600m 2 (продажба)

в.з.Телевизионна кула, общ. Варна Марияна Донева
ЕКСКЛУЗИВНО! Парцел 600 кв.м., находящ се на 100 м. от гл.път и спирка, м-ст.Телевизионна кула. Равен, с правилна форма, вода с партида и ток на границата. Заобиколен от хубави големи къщи. В близост борова гора. Подходящ за построяване на къща за целогодишно живеене.
7.11.16 г., 15:14 homes.bg
600.0 м²
27 000,00 €

Двустаен апартамент ВАРНА

ВАРНА М-СТ ЧЕНГЕНЕ КУЛА БЛ63, АП 16
Изпълнително дело №: 20167110400421 Изходящ №: 39259 / 03.10.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 14.11.2016 до 14.12.2016 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 14.12.2016, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ИВАН РАДКОВ БАНКОВ, в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20167110400421 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижим имот, представляващ обект с идентификатор № 10135.4504.590.3.16 /едно нула едно три пет точка читири пет нула четири точка пет девет нула точка три точка едно шест/, находящ се в жилищна сграда с идентификатор № 10135.4504.590.3 /едно нула едно три пет точка читири пет нула четири точка пет девет нула точка три/, в гр. Варна, ж.к."Владислав Варненчик", м-ст "Ченгене кула", бл. 63 /шестдесет и три/, а именно: АПАРТАМЕНТ № 16 /шестнадесет/, на четвърти етаж, със застроена площ по документ за собственост от 70.63 /седемдесет цяло и шестдесет и три стотни/ кв.м., а по кадастрална схема с площ от 76.03 /седемдесет и шест цяло и три стотни/ кв.м., състоящ се от коридор, дневна с трапезария, баня – тоалет, две тераси и две тавански складови помещения, при граници съгласно предходен документ за собственост: улица, дворно място, апартамент № 15 и стълбище, и съседи съгласно схема: на същия етаж - обекти № 10135.4504.590.3.15, отдолу - обект № 10135.4504.590.3.11, № 10135.4504.590.3.12, отгоре – няма, ведно с 4.8951 % /четири цяло осем хиляди деветстотин петдесет и една десетохилядни процента/ ид. части, равняващи се на 5.40 /пет цяло и четиридесет стотни/ кв.м. ид.части, от общите части на сградата, а също така и 0.9726 /нула цяло девет хиляди седемстотин двадесет и шест десетохилядни процента/ ид.части от правото на строеж върху дворното място с идентификатор № 10135.4504.590 /едно нула едно три пет точка четири пет нула четири точка пет девет нула/, в което е построена сградата с идентификатор № 10135.4504.590.3 /едно нула едно три пет точка читири пет нула четири точка пет девет нула точка три/, цялото с площ 3500 /три хиляди и петстотин/ кв.м., съгласно документ за собственост, а съгласно скица с площ от 3125 /три хиляди сто двадесет и пет/ кв.м., съставляващо съгласно предходен документ за собственост УПИ № Х-469 /десет римско - четиристотин шестдесет и девет/, идентичен с бивш ПИ № 469 /четиристотин шестдесет и девет/, в кв. 43 /четиридесет и три/ по плана на ж.к."Владислав Варненчик", І-ви /първи/ микрорайон на комплекса. Имотът е ипотекиран в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД за сумата в размер на 37 500 /тридесет и седем хиляди и петстотин/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 75 000.00 лв. (седемдесет и пет хиляди лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от 14.11.2016 до 14.12.2016 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 14.11.2016 до 14.12.2016, всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота на адрес в гр. Варна, жк Владислав Варненчик, бл. 63, ет. 4, ап. 16. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG23 BPBI 7945 1064 2616 03, BIC код BPBIBGSF, по изп.дело 20167110400421. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки делничен ден от понеделник до петък от 14.11.2016 до 14.12.2016, от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 15.12.2016 от 13.00 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота. Частен съдебен изпълнител:.......................................... / подпис и печат /
24.10.16 г., 14:56 targimot.com
76.0 м²
75 000,00 лв

Къща РУСЕ

РУСЕ КВ. СРЕДНА КУЛА, УЛ. СЛАВ 12 - ИД 270/2016
КЪЩА, представляваща СГРАДА 63427.10.837.1 /шест три четири две седем точка едно нула точка осем три седем точка едно/; със застроена площ от 74 кв.м. /седемдесет и четири квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, предназначение: Жилищна сграда- еднофамилна и ГАРАЖ, представляващ СГРАДА 63427.10.837.2 /шест три четири две седем точка едно нула точка осем три седем точка две/; със застроена площ от 38 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/, брой етажи 1 /едно/, предназначение: Хангар, депо, гараж, ведно с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.10.837 /шест три четири две седем точка едно нула точка осем три седем/, с адрес на имота: гр.Русе, община Русе, област Русе, кв. Средна кула, ул. Слав № 12 /дванадесет/, с площ от 671 кв.м. /шестстотин седемдесет и един квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/; стар идентификатор: няма; номер на предходен план: 837, квартал: 118; при съседи – 63427.10.1158, 63427.10.830, 63427.10.836, 63427.10.1159, 63427.10.838. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 27 722.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на Юробанк България АД, в размер на 20 673 евро.,вписана Възбрана в полза на ОББ АД и Уникреди Булбанк АД, Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота. по изпълнително дело 20168330400270
24.10.16 г., 14:24 targimot.com
74.0 м²
27 722,00 лв

2 вили със лозе 1 декар срещу Метро

град Русе » Средна кула
24.10.16 г., 13:43 imoti.zele.bg
1000.0 м²
20 000,00 лв
110.0 м²
26 500,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Кула
1 2 3