Къща КУБРАТ

КУБРАТ ул.Хан Крум № 17
882 м²
45,900 лв
2017-11-14
Ощеtargimot.com

Къща КУБРАТ

КУБРАТ ул.Хан Крум № 17
882 м²
52,860 лв
2017-7-15
Ощеtargimot.com

Къща КУБРАТ

КУБРАТ ул.Хан Крум № 17
380 м²
66,075 лв
2017-4-29
Ощеtargimot.com

Къща КУБРАТ

КУБРАТ ул.Хан Крум № 17
882 м²
57,600 лв
2016-12-5
Ощеtargimot.com

Къща КУБРАТ

КУБРАТ ул.Хан Крум № 17
882 м²
72,000 лв
2016-10-24
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Кубрат, ул.Хан Крум
882 м²
51,000 лв
2017-9-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 40422.504.214 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и четири точка двеста и четиринадесет/, находящ се в строителните граници на град Кубрат, община Кубрат, област Разград, с административен адрес ул.Хан Крум №17 /седемнадесет/, целият имот с площ по нотариален акт от 380 кв.м. /триста и осемдесет квадратни метра/, а по скица - от 882 кв.м. /осемстотин осемдесет и два квадратни метра/, по кадастрална карта, одобрена със Заповед №РД-18-7/14.02.2006г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастър, изменена със Заповед №КД-14-17-90/13.06.2006г. на Началник СК - гр.Разград, с трайно предназначение урбанизирана територия, с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 /десет/ метра, стар идентификатор имот планоснимачен номер 886 /осемстотин осемдесет и шест/, кв. 49 /четиридесет и девет/, при граници съгласно скица: имот № 40422.504.215, имот № 40422.504.544, имот № 40422.504.204 и имот № 40422.504.526, заедно със следните самостоятелни обекти: 1.Самостоятелен обект в сграда-ЖИЛИЩЕ, заемащо североизточната половина на построената в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с отделен вход, с адрес - ул.Хан Крум № 17 /седемнадесет/, състоящ се от две стаи, коридор, кухня, санитарен възел и стълбище на първия етаж, и две стаи, коридор, санитарен възел и стълбище на втория етаж, складови помещения в избения етаж и помещения в подпокривното пространство, при граници: от югозапад - самостоятелно жилище в същата двуетажна сграда, с идентификатор 40422.504.214.5 - собственост на Иван Любенов Йорданов, от североизток - самостоятелен жилищен имот в съседната двуетажна сграда - собственост на Станислав Николов Станев, и от две страни - свободна площ на поземления имот, което самостоятелно жилище съгласно скица №1150/08.11.2007г. на СГКК - Разград, представлява жилищна сграда, еднофамилна, с идентификатор 40422.504.214.1 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и четири точка двеста и четиринадесет точка едно/, със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв.м., и 2.Сграда с идентификатор 40422.504.214.3 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и четири точка двеста и четиринадесет точка три/, с предназначение - ГАРАЖ, построена в югозападната част на имота, откъм ул.Хан крум, със застроена площ по нотариален акт от 24 /двадесет и четири/ кв.м., а по скица № 1151/08.11.2007г. на СГКК - Разград, с площ от 23 /двадесет и три/ кв.м.
Ощеtargimot.com