Тристаен апартамент ЯМБОЛ

ЯМБОЛ АПАРТАМЕНТ №7, находящ се на четвърти етаж на сграда в гр.Ямбол, на ул.”Хан Кубрат”№6
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 ГПК от 01.02.2017г.-до 01.03.2017г.. ще се проведе ВТОРА публична продан по изп. дело №.20148780400493, в сградата на РС-Ямбол, като на 02.03.2017 г. в 9.00ч.в зала №5 ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел удовлетворяване вземането на „Алианц банк България”АД, а именно: АПАРТАМЕНТ №7, находящ се на четвърти етаж на сграда в гр.Ямбол, на ул.”Хан Кубрат”№6 , представляващ обект с ид.87374.539.157.1.7, със застроена площ от 82.56квм, ведно с 9.01% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, ведно със складово помещение № 8 с площ от 4.46квм, при съседи: №87374.539.157.1.8, 87374.539.157.1.5, 87374.539.157.1.14. Цената,от която ще започне проданта,съгл.чл.468 ГПК е в размер на 39 600/тридесет и девет хиляди и шестстотин лева/. Имотът е собственост на Гергана Константинова, която го е закупила с вещна тежест-учредена е ипотека в полза на взискателя за обезпечаване вземане в размер на 130000лв. главница, лихви и разноски. Книжата за проданта се намират в кантората на ЧСИ . За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в „Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000.Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деловодството на ДСИ стая 105 при РС-Ямбол,което се отразява във входящия регистър.Направените предложения под оценката са недействителни .Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При възлагане на имота след публичната продан купувачът дължи разноски в общ размер на 5.6% върху стойността за издаване на постановление, местен данък при придобиване на имот, вписване и въвод. Проданта приключва в края на работния ден-01.03.2017г.-17,00ч. Гр.Ямбол, 03.01.2017г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова
4.01.17 г., 0:13 targimot.com
82.0 м²
39 600,00 лв

Офис ВАРНА

ВАРНА гр. Варна, ул. “Хан Кубрат” № 9 и 9а,
ОФИС № 2, находящ се в гр. Варна, ул. “Хан Кубрат” № 9 и 9а, с площ от 29.95 кв.м., състоящ се от коридор, стая, тоалет, със степен на завършеност 75 % съгласно документ за собственост, а констатирано при описа- напълно завършен, при граници: калкан към УПИ № 716, 717, вътрешен двор, офис № 3 и проход, както и 1.2116 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, върху което е построена същата, както и 0.23 кв.м. ид. ч. от ДВОРНОТО МЯСТО, върху което е построена сградата, цялото с площ от 400 кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот № III – 718, 719, в квартал 47 по плана на 16 микрорайон на гр. Варна, при граници : улица „Хан Кубрат” урегулиран поземлен имот № V 720, урегулиран поземлен имот № 716, 717 НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 30 060 лв. /тридесет хиляди и шестдесет лева/
15.12.16 г., 5:18 targimot.com
30.0 м²
30 060,00 лв

Къща Скутаре

Скутаре с.Скутаре, общ.Марица, обл.Пловдив, ул."Хан Кубрат"№23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1 015.00 (хиляда и петнадесет) кв.м., находящ се в с. Скутаре, общ. Марица, обл. Пловдив, съставляващ урегулиран поземлен имот УПИ VІІ - 905 (седми- деветстотин и пет), от кв. 51 (петдесет и едно) по Регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 392/1985г., при граници: от север - УПИ VІ - 503 и УПИ V - 503, от изток - улица, от юг - УПИ VІІІ - 906, от запад - УПИ – ХХV - 504, ЗАЕДНО с построената в описания имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 138.17 (сто тридесет и осем цяло и седемнадесет стотни) кв. м., реализирана в степен на завършеност „груб строеж” по смисъла на ЗУТ, съгласно одобрен архитектурен проект от 1994 г., строително разрешение № 86/22.04.1994г. и Протокол за определяне на строителна линия и ниво № 10/11.11.1994 г.: ЗАЕДНО с всички други постройки, подобрения и приращения по смисъла на чл. 92 от ЗС., а съгласно скица съставляващ: Поземлен имот с идентификатор 66915.502.905 / шест шест девет едно пет точка пет нула две точка девет нула пет / , находящ се в с адрес с. Скутаре, общ. Марица, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед Рд- 18 – 36/ 06.03.2008г. на Изп. директор на АГКК , с последно изменени със заповед : няма, с адрес на с. Скутаре , п. к. 4134 „Хан Кубрат” № 23/ двадесет и три / , с площ 987 (деветстотин осемдесет и седем) кв. м., с трайно предназначение: Урбанизирана , начин на трайно ползване : ниско застрояване( до 10 м) , стар идентификатор 905, квартал 51, парцел 7, при съседи: 66915.502.504, 66915.502.505, 66915.502.906, 66915.502.986, 66915.502.1112, 66915.502.997, 66915.502.502, ВЕДНО с построената в имота сграда с идентификатор 66915.502.905.1 / шест шест девет едно пет точка пет нула две точка девет нула пет точка едно /, с площ 124 (сто двадесет и четири) кв. м., брой етажи: 2 (два), предназначение: жилищна сграда – еднофамилна.
14.12.16 г., 21:46 targimot.com
138.0 м²
105 600,00 лв

Двустаен апартамент КУБРАТ

КУБРАТ ул."Осми март "№1Б, вх.А, ет.5, ап.15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА- АПАРТАМЕНТ № 15 /петнадесет/, находящ се в град Кубрат, община Кубрат, област Разград, ул. „Осми март“ № 1 Б /едно, буква „Б“/, на пети жилищен етаж, във вход „А“ /буква „А“/, състоящ се от хол, спалня, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 71.48 /седемдесет и едно цяло и четиридесет и осем стотни/ квадратни метра, който самостоятелен обект е обозначен с идентификатор № 40422.505.1193.2.15 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда сто деветдесет и три точка две точка петнадесет/ по КККР на град Кубрат, одобрен със Заповед № РД – 18- 51/27.07.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, намиращ се в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 40422.505.1193 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда сто деветдесет и три/, при съседни самостоятелни обекти на апартамента: на същия етаж – 40422.505.1193.2.28, 40422.505.1193.2.14, под обекта – 40422.505.1193.2.12, над обекта – няма, ведно с принадлежащото му избено помещение № 15 /петнадесет/, със застроена площ от 3,80 /три цяло и осемдесет стотни/ квадратни метра, при съседи:ляво – изба № 9, дясно – изба № 3 и коридор, както и 3,85% / три цяло осемдесет и пет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните припадащи се идеални части от отстъпеното право на строеж върху мястото. При начална продажна цена 21 900.00 лв. / двадесет и една хиляди и деветстотин лева /. Тежести на имота :Законна ипотека в полза на „Банка ДСК „ ЕАД с Вх.рег.№ 248/07.02.2007г. , том І, №3, парт.книга стр.17232 на Служба по вписванита – Кубрат , Договорна ипотека в полза на “ Банка ДСК „ ЕАД , с вх.рег.№1817/17.06.2008г., акт №82, том І, дело №1057, стр. 17232 на Служба по вписванията – Кубрат, възбрана по изпълнителното дело. Начална дата на проданта – 16.12.2016г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта – 16.01.2017г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 16.01.2017г. в канцеларията – регистратура на Районен съд – град Кубрат. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г. Солаков в БАНКА ДСК ЕАД, IBAN BG44STSA93000012368932, BIC STSABGSF по изпълнително дело №20127610400604.
14.12.16 г., 20:30 targimot.com
71.0 м²
21 900,00 лв

Етаж от къща КУБРАТ

КУБРАТ ул."Владая"№22
САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕН ОБЕКТ в жилищна сграда-жилище №2 /две/, с идентификатор №40422.504.125.1.2 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и четири точка сто двадесет и пет точка едно точка две/, находящ се в град Кубрат, област Разград, улица „Владая“ №22 /двадесет и две/ в жилищна сграда с идентификатор №40422.504.125.1 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и четири точка сто двадесет и пет точка едно/ в поземлен имот с идентификатор №40422.504.125 / четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и четири точка сто двадесет и пет/ на втори етаж по кадастрална карта одобрена със заповед № РД18-7/14.02.2006год . на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра изменена със заповед № КД-14-17-28/10.08.2007год. на Началника на СК град Разград- инж.В.Христов по схема № 653/13.08.2007 год. със застроена площ от 109.04 кв.м./сто и девет цяло и четири квадратни метра/, при граници на обекта : под обекта - имот с идентификатор №40422.504.125.1.1; над обекта - имот с идентификатор №40422.504.125.1.3, ведно с ¼ ид.ч. /една четвърт идеални части/ от общите части на сградата и съответно идеални части от правото на строеж. При начална продажна цена 21 300.00 лева / двадесет и една хиляди и триста лева /. Тежести на имота:Договорна ипотека в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, с вх.рег.№ 2115/07.11.2008г., акт № 18, том II СВ- Кубрат; възбрана по изпълнителното дело. Начална дата на проданта – 16.12.2016г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта – 16.01.2017г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 16.01.2017г. в канцеларията – регистратура на Районен съд – град Кубрат. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г. Солаков в „Банка ДСК“ АД КЛОН КУБРАТ , IBAN BG44STSA93000012368932, BIC КОД STSABGSF по изпълнително дело №20127610400460.
14.12.16 г., 19:59 targimot.com
109.0 м²
21 300,00 лв

Къща КУБРАТ

КУБРАТ ул."Пирин"№9
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40422.505.1271 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда двеста седемдесет и едно/ , в град Кубрат , община Кубрат, област Разград , по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-51/27.07.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в град Кубрат, община Кубрат, област Разград , улица „Пирин“№9/ девет/ , с площ по документ 360 кв.м /триста и шестдесет квадратни метра/ , а съгласно скица с площ 336 кв.м /триста тридесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване / до 10 m/ , стар идентификатор : няма, номер по предходен план : 5011271, при съседи за поземления имот : имот № 40422.505.3074, имот № 40422.505.1270, имот № 40422.505.1249 и имот № 40422.505.1248 , ведно с построените в същия имот : 1.СГРАДА с идентификатор № 40422.505.1271.1 //четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда двеста седемдесет и едно точка едно/, със застроена площ 78 кв.м /седемдсесет и осем квадратни метра/ , брой етажи : 1 / един/ , предназначение : Жилищна сграда – еднофамилна; 2. СГРАДА с идентификатор № 40422.505.1271.2 //четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда двеста седемдесет и едно точка две/, със застроена площ 22 кв.м /двадесет и два квадратни метра/ , брой етажи : 1 / един/ , предназначение : Жилищна сграда – еднофамилна ; 3. СГРАДА с идентификатор № 40422.505.1271.3 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда двеста седемдесет и едно точка три /, със застроена площ 27 кв.м /двадесет и седем квадратни метра/ , брой етажи : 1 / един/ , предназначение : Хангар , депо; 4.СГРАДА с идентификатор № 40422.505.1271.4 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда двеста седемдесет и едно точка четири /, със застроена площ 14 кв.м /четиринадесет квадратни метра / , брой етажи : 1 / един/ , предназначение : Селскостопанска сграда и 5.СГРАДА с идентификатор № 40422.505.1271.5 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда двеста седемдесет и едно точка пет /, със застроена площ 11 кв.м /единадесет квадратни метра/ , брой етажи : 1 / един/ , предназначение : Селскостопанска сграда. При начална продажна цена 18 800.00 лева / осемнадесет хиляди и осемстотин лева /. Тежести на имота:Законна ипотека в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, с вх.рег.№ 397614.10.2015г., акт №63, том I, на СВ- Кубрат; възбрана по изпълнителното дело. Начална дата на проданта – 16.12.2016г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта – 16.01.2017г. - 17.00 часа
14.12.16 г., 18:43 targimot.com
360.0 м²
18 800,00 лв

Къща КУБРАТ

КУБРАТ ул.Хан Крум № 17
Предишни търгове на този имот
5.12.16 г., 18:33 targimot.com
882.0 м²
57 600,00 лв

Къща Марково

Марково ул. „Кубрат“ № 14
ИД 20158250400275 - Поземлен имот с идентификатор 47295.124.44 /четири, седем, две, девет, пет, точка, едно, две, четири, точка, четири, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-85/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: село Марково, община Родопи, област Пловдивска, ул. „Кубрат“ № 14 (четиринадесет), с площ на поземления имот: 546 кв.м. (петстотин четиридесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 44 (четиридесет и четири), квартал: 7 (седем), парцел: II-15 (две римско тире петнадесет), при съседи на поземления имот: 47295.124.42; 47295.124.74; 47295.124.1222; 47295.124.9509; 47295.124.43, ведно с построените в гореописания поземлен имот с идентификатор 47295.124.44 сгради, както следва: 1. Сграда с идентификатор 47295.124.44.3 /четири, седем, две, девет, пет, точка, едно, две, четири, точка, четири, четири, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-85/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: село Марково, ул. „Кубрат“ № 14 (четиринадесет), със застроена площ на сградата: 20 кв.м. (двадесет кв.м.), брой етажи: 1 (един), с предназначение – друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма; 2. Сграда с идентификатор 47295.124.44.4 /четири, седем, две, девет, пет, точка, едно, две, четири, точка, четири, четири, точка, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-85/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-2158/28.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на сградата: село Марково, община Родопи, област Пловдивска, ул. „Кубрат“ № 14 (четиринадесет), със застроена площ на сградата: 150 кв.м. (сто и петдесет кв.м.), брой етажи: 3 (три), предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор – 47295.124.44.2; 47295.124.44.1, номер по предходен план – няма, ведно с разположените в гореописаната сграда с идентификатор 47295.124.44.4 самостоятелни обекти, а именно: 2.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 47295.124.44.4.1 /четири, седем, две, девет, пет, точка, едно, две, четири, точка, четири, четири, точка, четири, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-85/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-2158/28.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на имота: село Марково, ул. „Кубрат“ № 14 (четиринадесет), ет. – 1 ( минус едно), с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 4, с посочени площи на СОС: първо ниво със застроена площ от 98,76 кв.м. (деветдесет и осем цяло и седемдесет и шест стотни кв.м.), второ ниво със застроена площ от 130,11 кв.м. (сто и тридесет цяло и единадесет стотни кв.м.), трето ниво със застроена площ от 116,44 кв.м. (сто и шестнадесет цяло и четиридесет и четири стотни кв.м.), четвърто ниво със застроена площ от 99,49 кв.м. (деветдесет и девет цяло и четиридесет и девет стотни кв.м.), при съседни самостоятелни обекти на СОС при ниво 1: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – няма, при съседни самостоятелни обекти на СОС при ниво 2: на същия етаж: 47295.124.44.4.2; под обекта – няма, над обекта – няма, при съседни самостоятелни обекти на СОС при ниво 3: на същия етаж – няма, под обекта: 47295.124.44.4.2, над обекта – няма, при съседни самостоятелни обекти на СОС при ниво 4: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – няма; 2.2 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 47295.124.44.4.2 /четири, седем, две, девет, пет, точка, едно, две, четири, точка, четири, четири, точка, четири, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-85/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-2158/28.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на имота: село Марково, ул. „Кубрат“ № 14 (четиринадесет), ет. 1 (едно), с предназначение на самостоятелния обект – гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, с площ на СОС: 34,35 кв.м. (тридесет и четири цяло и тридесет и пет стотни кв.м.), при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: 47295.124.44.4.1; под обекта: няма, над обекта: 47295.124.44.4.1, ВЕДНО с всички подобрения и приращения в гореописаните имоти. Началната цена, от която да започне публичната продан е в размер на 452 512,50 лева (четиристотин петдесет и две хиляди петстотин и дванадесет лева и петдесет стотинки), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
17.11.16 г., 21:36 targimot.com
170.0 м²
452 512,00 лв

Двустаен апартамент КУБРАТ

КУБРАТ град Кубрат, община Кубрат, област Разград, ул. Ген. ГУРКО № 1, вх.Г, ет.1, ап.61
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ с идентификатор 40422.505.1668.1.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кубрат, община Кубрат, област Кубрат, одобрени със Заповед РД-18-51/27.07.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ от 70.75 кв.м., с адрес на самостоятелния обект гр.Кубрат, ул. Ген. ГУРКО № 1, вх.Г, ет.1, ап.61, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 40422.505.1668, състоящ се от хол, спалня, кухня, сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - имоти с идентификатори 40422.505.1668.1.62 и 40422.505.1668.1.44, под обекта - имот с идентификатор 40422.505.1668.1.90, над обекта - имот с идентификатор 40422.505.1668.1.65, ведно с прилежащото му избено помещение № 61, с полезна площ от 2.53 кв.м., при съседи: изба на сем.Витанови, изба на сем.Цоневи и горе-жилища на първи жилищен етаж, както и 1.52 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху 4.83 кв.м. от мястото, върху което е построена сградата - общинска собственост.
11.11.16 г., 21:11 targimot.com
71.0 м²
21 000,00 лв

Земеделска земя КУБРАТ

КУБРАТ местност "Чотуклук"
½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ с идентификатор № 40422.502.499 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и две точка четиристотин деветдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кубрат, община Кубрат, област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-51/ 27.07.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, местност „ЧОТУКЛУК“, с площ от 820 /осемстотин и двадесет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Земеделска, при съседи: 40422.502.503, 40422.502.502, 40422.502.501, 40422.502.498, 40422.502.979, 40422.502.648. При начална продажна цена 428,00 лв. (четиристотин двадесет и осем лева). Тежести на имота: Възбрана по изпълнително дело. Начална дата на проданта – 14.11.2016г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта - 14.12.2016г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 14.12.2016 г. в канцеларията – регистратура на Районен съд - Кубрат . Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г.Солаков в „Банка ДСК“ ЕАД , IBAN: BG44STSA93000012368932, BIC: STSABGSF по изпълнително дело №20147610400529. Приключване на проданта и обявяване на резултатите : по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 15.12.2016г. в 15:00 часа в сградата на Районен съд - Кубрат.
11.11.16 г., 16:54 targimot.com
820.0 м²
428,00 лв
Обзаведена къща в село Севар с голям двор 3000 кв.м.тел.00359899855101 www.roni.bg
10.11.16 г., 12:52 bazar.bg
80.0 м²
6 500,00 €
Административната сграда е на 4 етажа, отдават се 3 от тях (от 1-ви до 3-ти). Общата площ е 1056 м2. Единият от етажите е използван като столова, останалите 2 са офиси. Състоянието е отлично, има климатик, дограма, ламинат. Втората сграда е на 2 етажа с обща площ от 1720 м2. Единият от етажите е особено подходящ за използване като склад. Другият е използван като кухня и съблекални. Отдават се и две производствени помещения с обща площ от 852 м2. Настилката е паркет, няма особени подобрения. Сградите се намират под постоянно видеонаблюдение, има въоръжена охрана. Разполагат с ток, вода. В случай, че наемателят има изискване за отопление, може да бъде изградено по взаимна договорка. Общата площ на всички сгради, които се отдават под наем е 3628 м2. Цената, която е определена към момента, е 3370 евро, т.е. 0,93 евро/ м2
1.11.16 г., 19:08 bazar.bg
3628.0 м²
3 370,00 €

Тристаен апартамент ЯМБОЛ

ЯМБОЛ АПАРТАМЕНТ №7, находящ се на четвърти етаж на сграда в гр.Ямбол, на ул.”Хан Кубрат”№6
АПАРТАМЕНТ №7, находящ се на четвърти етаж на сграда в гр.Ямбол, на ул.”Хан Кубрат”№6 , представляващ обект с ид.87374.539.157.1.7, със застроена площ от 82.56квм, ведно с 9.01% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, ведно със складово помещение № 8 с площ от 4.46квм, при съседи: №87374.539.157.1.8, 87374.539.157.1.5, 87374.539.157.1.14.
28.10.16 г., 16:06 targimot.com
82.0 м²
49 500,00 лв

Къща КУБРАТ

КУБРАТ ул.Хан Крум № 17
Предишни търгове на този имот
24.10.16 г., 14:29 targimot.com
882.0 м²
72 000,00 лв
Продавам много хубав, преустроен тристаен апартамент в кв. Надежда 1. Сградата се намира на тихо и много предпочитано място в квартала. Разположена е на 5 мин от метростанция "Надежда", в непосредствена близост до 170 ОДЗ "Пчелица" и на 300 м от 16 ОУ "Райко Жинзифов". Общите части се поддържат и почистват ежеседмично. Входът е с домофон. Както виждате от снимките, апартаментът е много добре ремонтиран. При ремонта два от балконите са усвоени, а третият е остъклен. По този начин част от хола е обособена като трета спалня. Поставена е външна топлоизолация. Подменена е дограмата. Част от стените и таваните са с венецианска мазилка в стилно съчетание с естествен камък и висококачествени акрилни бои. Подовите настилки са със стилно подбран ламиниран паркет и качествена теракота. Разпределението включва антре, дневна, една самостоятелна спалня и две преходни спални, баня с тоалетна, отделна тоалетна - моля вижте приложеното разпределение в галерията със снимки. Предлага се без обзавеждане. Към имота има прилежащо мазе (4.56 кв. м). На разположение съм за предоставяне на допълнителна информация и организиране на срещи.
24.10.16 г., 14:02 mirela.bg
95.0 м²
69 000,00 €
Промишлена сграда със площ 750 кв. м. Стопански двор 104 000 кв. м. Бетонирани площадки. Намира се на 40 км. от град Русе и на 90 км. от град Букурещ. - област Разград, с. Беловец община Кубрат - 750 кв.м промишлено помещение - Квадратура 104000 кв.м (стопански двор) - Ток - Вода - Път телефон за контакт - 0882800040
12.08.16 г., 15:40 officespace.bg
100 000,00 €

2 bedrooms house, 9 km. to Kubrat

SEVAR, RAZGRAD 44 km. to Razgrad
2 bedrooms house. Consists of; entrance hall 3 rooms The house needs major repairs. 2000 sq.m. plot fruit trees All facilities including shops, post office, regular transport links. Distances: Kubrat: 9 km. Razgrad: 44 km. Rousse: 50 km. Black Sea: 165 km. Varna (airport): 160 km. All bulgarian properties have electricity. About 98 percents of all bulgarian properties have access to running water , except some small remote bulgarian villages up in the mountains. All bulgarian houses in the villages have a septic tank , central sewage system is available only in a few very large villages. All properties have access to internet . There is at least one village shop in every village in Bulgaria, except some small remote villages up in the mountains. Some properties in Bulgaria can be purchased on monthly payments (instalments) , just fill the form below and find out about availability of this option. Selling price is Euro, not pounds. GBP price is for reference only and can vary daily. All properties in Bulgaria can be purchased remotely or directly from UK , without visiting Bulgaria. Cost of living in Bulgaria - 01.2016
2 стаи
4 400,00 €

Двойна Стая в София, метро Хан Кубрат

Триъгълника гр. София обл. София
Уютна Двойна Стая в София 300м. от метростанция Хан кубрат. Стаята разполага с гардероб. безплатен Wi-fi. С обща баня. Цена за стая за една нощувка 35 лева. Внимание! Рецепцията е отворена от 9-00 до 19-00. ПУШЕНЕТО В СТАЯ ЗАБРАНЕНО!!!
20.07.16 г., 12:18 alo.bg
12.0 м²
35,00 лв

Евтини нощувки, голяма стая, метро Хан Кубрат.

Триъгълника гр. София обл. София
Самостоятелна голяма стая, с голямо легло, обща кухня и баня. Безплатен безжичен интернет. 300 метра от метростанция Хан Кубрат. Цена 45 лева за нощувка.
18.07.16 г., 18:32 alo.bg
25.0 м²
45,00 лв
Отдавам под наем 700 кв/м. парцел с къща в идеален център на гр. Кубрат. Подходящo за фирма, офис и др. Наем: 160 лв. Тел: 0878370244 Ангелов
8.06.16 г., 13:49 bezplatno.net
160,00 лв

Представителен офис в елегантна бизнес сграда

България, Област Пловдив, гр. Пловдив, кв. Център, Бул Хан Кубрат
Представяме Ви този напълно обзаведен и оборудван съвременен офис в нова бизнес сграда в центъра на град Пловдив. Това е вторият по големина град у нас, известен като културна столица на страната и представляващ важен икономически, политически и транспортен център у нас. Офисът се намира на четвърти етаж от 8 – етажна сграда и има изложение запад. Той обхваща площ от 101 кв. м., които са разпределени между три работни помещения, заседателна зала, кухненски бокс, санитарен възел и също така и паркинг място. Подовите настилки са изпълнени от теракот, стените са покрити с латекс, а прозорците са PVC. Всички помещения са напълно обзаведени със специално конструирани за целта мебели: • лоби - диван, четири работни маси, всяка от които има допълнителна секция с четири чекмеджета, работни столове и столове за посетители • две отделни стаи с бюра • конферентна зала, конферентна маса за 4 човека • изцяло оборудвана кухня с шкафове, мивка, хладилник инокс Indezit, апарат за минерална вода и посуда • тоалетна, изцяло завършена с качествени материали: фаянс, огледало, мивка, апарат за кърпи за ръце. Офисът е в отлично състояние. То е снабдено с централна климатизация, телефон и интернет. Самата сграда е с атрактивен дизайн съобразена с международните изисквания за бизнес център клас А, което осигурява необходимите удобства и представителност на офиса. Общите части са луксозни, има климатизация на всички помещения и придвижването се извършва чрез два модерни асансьора. За сигурността се грижи денонощна охрана и видеонаблюдение. В центъра са разположени ресторант, банков салон, книжарница, релакс и спа студио. Сградата разполага с паркинг места и също така в близост има и друг голям паркинг. Локацията на сградата е изключително атрактивна, в центъра на града, в близост до всички удобства от които имате нужда. В района са на разположение редица банки, хотели, заведения, магазини, както и Международен Панаир Пловдив. До централната част на града се достига изключително лесно, а също така и до основните изходи за София. Така, че това в отлична възможност да развиете вашия бизнес, именно в град какъвто е Пловдив. Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери, поместени на страниците на нашия сайт, са фирмена собственост или принадлежат на нашите партньори, и са защитени по закона за авторското право на Република България. Всяко неправомерно използване на снимки, текстове, видео клипове и други материали от трети лица ще бъде предмет на незабавен съдебен иск от страна на носителите на авторските права. Информацията, публикувана на сайта е с рекламна и информационна цел. Направили сме всичко възможно, за да предоставим максимално точна информация, но е възможно да са допуснати грешки. За достоверна и вярна се счита информацията, предоставена лично в офисите на ЛУКС ИМОТИ и "Бългериан Пропертис" ООД!
4.04.16 г., 16:55 luximoti.bg
101.0 м²
125 000,00 €

Давам под наем голямо хале/ферма

Разград и област Кубрат Мъдрево
Давам под наем хале - 1000 кв/м светло-южно остъкление, и прилежащи стаи - 500 кв/м. конструкция - бетоно-панел, тухла, изолация на покрива + ламарина. Прилежащ парцел 14000 кв/м. (10000 кв/м. млада кайсиева градина), ел. напрежение 380v, с травопост, питейна вода, паркинг. област Разград, с Мъдрево. Подходящо за ферма, производтсво, склад и др. Наем по договаряне. Тел: 0878370244
2.04.16 г., 2:44 555.bg
14000.0 м²
450,00 лв

Давам под наем голямо хале - ферма

Разград и област Кубрат Мъдрево
Отдавам под наем хале - 1000 кв/м светло-южно остъкление, и прилежащи стаи - 500 кв/м. конструкция - бетоно-панел, тухла, изолация на покрива + ламарина. Прилежащ парцел 14000 кв/м. (10000 кв/м. млада кайсиева градина), ел. напрежение 380v, с травопост, питейна вода, паркинг. област Разград, с Мъдрево. Подходящо за ферма, производтсво, склад и др. Наем: 550 лв. Тел: 0878370244 Ангелов
2.04.16 г., 2:42 555.bg
14000.0 м²
500,00 лв

Давам под наем къща в идеален център гр. Кубрат

Кубрат Разград и област Кубрат Стара Планина 5
Отдавам под наем 700 кв/м. парцел с къща в идеален център на гр. Кубрат. Подходящo за фирма, офис и др. Наем: 160 лв. Тел: 0878370244 Ангелов
2.04.16 г., 2:14 555.bg
7 стаи
160,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Кубрат
1 2