Къща КУБРАТ

КУБРАТ ул.Хан Крум № 17
29.04.17 г., 17:56 targimot.com
380.0 м²
66 075 лв

Двустаен апартамент КУБРАТ

КУБРАТ ул.Цар Освободител № 18
29.04.17 г., 20:01 targimot.com
66.0 м²
39 000 лв

Къща Марково

Марково ул. „Кубрат“ № 14
ИД 20158250400275 - Поземлен имот с идентификатор 47295.124.44 /четири, седем, две, девет, пет, точка, едно, две, четири, точка, четири, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-85/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: село Марково, община Родопи, област Пловдивска, ул. „Кубрат“ № 14 (четиринадесет), с площ на поземления имот: 546 кв.м. (петстотин четиридесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 44 (четиридесет и четири), квартал: 7 (седем), парцел: II-15 (две римско тире петнадесет), при съседи на поземления имот: 47295.124.42; 47295.124.74; 47295.124.1222; 47295.124.9509; 47295.124.43, ведно с построените в гореописания поземлен имот с идентификатор 47295.124.44 сгради, както следва: 1. Сграда с идентификатор 47295.124.44.3 /четири, седем, две, девет, пет, точка, едно, две, четири, точка, четири, четири, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-85/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: село Марково, ул. „Кубрат“ № 14 (четиринадесет), със застроена площ на сградата: 20 кв.м. (двадесет кв.м.), брой етажи: 1 (един), с предназначение – друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма; 2. Сграда с идентификатор 47295.124.44.4 /четири, седем, две, девет, пет, точка, едно, две, четири, точка, четири, четири, точка, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-85/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-2158/28.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на сградата: село Марково, община Родопи, област Пловдивска, ул. „Кубрат“ № 14 (четиринадесет), със застроена площ на сградата: 150 кв.м. (сто и петдесет кв.м.), брой етажи: 3 (три), предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор – 47295.124.44.2; 47295.124.44.1, номер по предходен план – няма, ведно с разположените в гореописаната сграда с идентификатор 47295.124.44.4 самостоятелни обекти, а именно: 2.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 47295.124.44.4.1 /четири, седем, две, девет, пет, точка, едно, две, четири, точка, четири, четири, точка, четири, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-85/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-2158/28.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на имота: село Марково, ул. „Кубрат“ № 14 (четиринадесет), ет. – 1 ( минус едно), с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 4, с посочени площи на СОС: първо ниво със застроена площ от 98,76 кв.м. (деветдесет и осем цяло и седемдесет и шест стотни кв.м.), второ ниво със застроена площ от 130,11 кв.м. (сто и тридесет цяло и единадесет стотни кв.м.), трето ниво със застроена площ от 116,44 кв.м. (сто и шестнадесет цяло и четиридесет и четири стотни кв.м.), четвърто ниво със застроена площ от 99,49 кв.м. (деветдесет и девет цяло и четиридесет и девет стотни кв.м.), при съседни самостоятелни обекти на СОС при ниво 1: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – няма, при съседни самостоятелни обекти на СОС при ниво 2: на същия етаж: 47295.124.44.4.2; под обекта – няма, над обекта – няма, при съседни самостоятелни обекти на СОС при ниво 3: на същия етаж – няма, под обекта: 47295.124.44.4.2, над обекта – няма, при съседни самостоятелни обекти на СОС при ниво 4: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – няма; 2.2 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 47295.124.44.4.2 /четири, седем, две, девет, пет, точка, едно, две, четири, точка, четири, четири, точка, четири, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-85/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-2158/28.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на имота: село Марково, ул. „Кубрат“ № 14 (четиринадесет), ет. 1 (едно), с предназначение на самостоятелния обект – гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, с площ на СОС: 34,35 кв.м. (тридесет и четири цяло и тридесет и пет стотни кв.м.), при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: 47295.124.44.4.1; под обекта: няма, над обекта: 47295.124.44.4.1, ВЕДНО с всички подобрения и приращения в гореописаните имоти. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 325 809,00 лв. (триста двадесет и пет хиляди осемстотин и девет лева), съставляваща 75 % от цената определена в протокол на ЧСИ от 07.04.2017 г., съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1 от ГПК.
7.04.17 г., 16:42 targimot.com
170.0 м²
325 809 лв
Офис с площ 240 кв.м. на ул.'Възраждане', състоящ се от 6 канцеларии, паричен салон, коридор и сервизно помещение.
29.03.17 г., 19:49 bazar.bg
240.0 м²
70 000 лв

Двустаен апартамент КУБРАТ

КУБРАТ ул."Иван Вазов"№2, вх.А, ет.5, ап.14
САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ №14/четиринадесет/, находящ се в гр.Кубрат, област Разград, с административен адрес : , ул.“Иван Вазов“№2 /две/, на V /пети / жилищен етаж, вход „А“, , с идентификатор № 40422.505.420.4.14 / четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка четиристотин и двадесет точка четири точка четиринадесет/ по кадастрална карта на гр.Кубрат, община Кубрат, област Разград, одобрена със заповед № РД -18- 51/ 27.07.2009г. на Изпълнителния директор АГКК, находящ се в поземлен имот с идентификатор №40422.505.420 / четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка четиристотин и двадесет / , състоящ се от дневна, спалня, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 65.03 кв. м/ шестдесет и пет цяло и три стотни квадратни метра/ , при съседи : на същия етаж - №40422.505.420.4.15, №40422.505.420.4.13, под обекта - №40422.505.420.4.11 и над обекта - 40422.505.420.4.11, ведно с принадлежащото му избено помещение №14/четиринадесет/ с полезна площ от 4.47 кв.м / четири цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, при съседи : дясно – изба №13 на ап.13, външна стена и коридор , както и 5.65% /пет цяло шестдесет и пет стотни процента/ идеални части от от общите части на сградата и 71.71 кв.м / седемдесет и едно цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра/ от отстъпеното право на строеж върху мястото, върху което е построена сградата – общинска собственост. При начална продажна цена 21 300.00 лева /двадесет и една хиляди и триста лева/. Тежести на имота: Договорна ипотека с вх.рег.№724, акт №26, дело№300, стр.1575 от 12.03.2008г. в полза на „БАНКА ДСК”ЕАД гр. София и възбрана по изпълнителното дело. Начална дата на проданта – 10.04.2017г. - 08.00 часа. Крайна дата на проданта – 10.05.2017г. - 17.00 часа. Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 10.05.2017г. в канцеларията – регистратура на Районен съд – град Кубрат. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемият имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г. Солаков в „Банка ДСК“ АД, IBAN BG44STSA93000012368932, BIC STSABGSF, по изпълнително дело №20107610400125. Приключване на проданта и обявяване на резултатите : по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 11.05.2017г. в 15:00 часа в сградата на Районен Съд – град Кубрат.
5.04.17 г., 20:51 targimot.com
65.0 м²
21 300 лв
Къщата е близнак и е съвсем близо до центъра. Има малък двор с южно изложение. За всякакви въпроси, моля позвънете на посочения телефон.
4.04.17 г., 7:50 alo.bg
106.0 м²
27 000 лв
Двустаен, ОБЗАВЕДЕН апартамент, находящ се на няколко минути пеша от МЕТРОСТАНЦИЯ „Хан Кубрат”. Блокът е много добре поддържан, с лимитиран достъп с ЧИП на входа и асансьора, както и с ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Самото жилище е на ет. - 13 от 14 етажен блок ЕПК, обезопасено с МЕТАЛНА ВРАТА, то е ЮЖНО, много светло, топло, с НИСКИ КОНСУМАТИВНИ разходи и функционално разпределение. Състои се от хол с кухненски бокс, самостоятелна спалня, баня с тоалетна и остъклен балкон. В кухненския бокс има хладилник, микровълнова и кухненски шкафове, както и кухненска маса (липсва само готварска печка), а настилката е теракот. Холът е на много добре поддържан мокет, има легло тип „приста” и едно единично легло, секции и шкафове, табуретки и два фотьойла, малък телевизор, а дограмата е PVC. Пералнята е скрита в шкаф в коридора, банята е на фаянс и теракот, а в спалнята в е поставен диван тройка, две ниски маси, секции и гардероби. Радиаторите на парното са свалени и пломбирани, има течаща топла вода. Навсякъде ще бъдат поставени завеси. Апартаментът се отдава дългосрочно на сериозни хора. КЛЮЧ в агенцията.
14.03.17 г., 16:10 alo.bg
52.0 м²
380 лв

Стая до метростанция Хан Кубрат

Толстой гр. София обл. София
Обзаведена стая от 2-стаен апартамент с общо ползване на кухня и баня с хазяйката на жилището. В близост до метростанция Хан Кубрат. Референтен номер 4585 и още оферти във ВСИЧКИ райони на София за директни клиенти на агенцията! Адрес на офиса: ул. Екзарх Йосиф 29, безистен.
10.03.17 г., 15:26 alo.bg
160 лв

Евтини нощувки в София, метро Хан Кубрат.

Триъгълника гр. София обл. София
Уютна Обща Стая в София 300м. от метростанция Хан кубрат и супермаркет Билла. С обща баня, обща кухня, безплатен Wi-fi, безплатен паркинг. Цена за легло за една нощувка 15 лева. Внимание! Рецепцията е отворена от 9-00 до 23-00. ПУШЕНЕТО ЗАБРАНЕНО!!!
14.03.17 г., 14:58 alo.bg
25.0 м²
15 лв

Тристаен апартамент ВАРНА

ВАРНА гр. Варна, ул. „Хан Кубрат“ № 5 „А“, ет. 3
АПАРТАМЕНТ № 4 с идентификатор № 10135.3515.753.3.4, находящ се в гр. Варна, ул. „Хан Кубрат“ № 5 „А“, ет. 3 с площ от 89,71 кв. м., състоящ се от: дневна с кухненски бокс, две спални, баня, тоалетна, килер, антре и две тераси. Самостоятелният обект се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.3515.753, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същият етаж: 10135.3515.753.3.3, под обекта: 10135.3515.753.3.2, 10135.3515.753.3.1 и над обекта: 10135.3515.753.3.6, ВЕДНО с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 със застроена площ от 3,14 кв.м., при граници: избен коридор, изба № 5, изба № 3, подземен паркинг и проектен калкан, както и 5.9339 % ид.ч., равняващи се на 15,68 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото в което е построена сградата.
2.03.17 г., 20:39 targimot.com
90.0 м²
110 400 лв
Продавам тристаен апартамент на хубаво място в ж.к. Надежда 2. Намира се в удобна близост до бул. Ломско шосе, множество магазини и заведения. На еднакво разстояние (около 380 м) са метростанция Надежда и метростанция Хан Кубрат. Сградата е панелно строителство от 1989-та година. Апартаментът е разположен на предпочитания 4-ти етаж и е с характерното за този тип строителство функционално разпределение. Състои се от антре, хол, кухня, две самостоятелни спални, баня с тоалетна, втора тоалетна и складово помещение. Холът и двете спални са с достъп до балкони. Към жилището има прилежащо мазе. Имотът се нуждае от съвременен ремонт.
10.02.17 г., 14:08 mirela.bg
90.0 м²
67 000 €

Къща КУБРАТ

КУБРАТ ул."Пирин"№9
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40422.505.1271 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда двеста седемдесет и едно/ , в град Кубрат , община Кубрат, област Разград , по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-51/27.07.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в град Кубрат, община Кубрат, област Разград , улица „Пирин“№9/ девет/ , с площ по документ 360 кв.м /триста и шестдесет квадратни метра/ , а съгласно скица с площ 336 кв.м /триста тридесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване / до 10 m/ , стар идентификатор : няма, номер по предходен план : 5011271, при съседи за поземления имот : имот № 40422.505.3074, имот № 40422.505.1270, имот № 40422.505.1249 и имот № 40422.505.1248 , ведно с построените в същия имот : 1.СГРАДА с идентификатор № 40422.505.1271.1 //четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда двеста седемдесет и едно точка едно/, със застроена площ 78 кв.м /седемдсесет и осем квадратни метра/ , брой етажи : 1 / един/ , предназначение : Жилищна сграда – еднофамилна; 2. СГРАДА с идентификатор № 40422.505.1271.2 //четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда двеста седемдесет и едно точка две/, със застроена площ 22 кв.м /двадесет и два квадратни метра/ , брой етажи : 1 / един/ , предназначение : Жилищна сграда – еднофамилна ; 3. СГРАДА с идентификатор № 40422.505.1271.3 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда двеста седемдесет и едно точка три /, със застроена площ 27 кв.м /двадесет и седем квадратни метра/ , брой етажи : 1 / един/ , предназначение : Хангар , депо; 4.СГРАДА с идентификатор № 40422.505.1271.4 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда двеста седемдесет и едно точка четири /, със застроена площ 14 кв.м /четиринадесет квадратни метра / , брой етажи : 1 / един/ , предназначение : Селскостопанска сграда и 5.СГРАДА с идентификатор № 40422.505.1271.5 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда двеста седемдесет и едно точка пет /, със застроена площ 11 кв.м /единадесет квадратни метра/ , брой етажи : 1 / един/ , предназначение : Селскостопанска сграда. При начална продажна цена 15 040.00 лева / петнадесет хиляди и четиридесет лева /. Тежести на имота:Законна ипотека в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, с вх.рег.№ 397614.10.2015г., акт №63, том I, на СВ- Кубрат; възбрана по изпълнителното дело. Начална дата на проданта – 27.02.2017г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта – 27.03.2017г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 27.03.2017г.. в канцеларията – регистратура на Районен съд – град Кубрат. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г. Солаков в „Банка ДСК“ АД, IBAN BG44STSA93000012368932, BIC КОД STSABGSF по изпълнително дело №20157610400312. Приключване на проданта и обявяване на резултатите: по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 28.03.2017г. в 15:00 часа в сградата на Районен Съд – град Кубрат.
17.02.17 г., 18:00 targimot.com
360.0 м²
15 040 лв

Етаж от къща КУБРАТ

КУБРАТ ул."Владая"№22
САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕН ОБЕКТ в жилищна сграда-жилище №2 /две/, с идентификатор №40422.504.125.1.2 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и четири точка сто двадесет и пет точка едно точка две/, находящ се в град Кубрат, област Разград, улица „Владая“ №22 /двадесет и две/ в жилищна сграда с идентификатор №40422.504.125.1 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и четири точка сто двадесет и пет точка едно/ в поземлен имот с идентификатор №40422.504.125 / четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и четири точка сто двадесет и пет/ на втори етаж по кадастрална карта одобрена със заповед № РД18-7/14.02.2006год . на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра изменена със заповед № КД-14-17-28/10.08.2007год. на Началника на СК град Разград- инж.В.Христов по схема № 653/13.08.2007 год. със застроена площ от 109.04 кв.м./сто и девет цяло и четири квадратни метра/, при граници на обекта : под обекта - имот с идентификатор №40422.504.125.1.1; над обекта - имот с идентификатор №40422.504.125.1.3, ведно с ¼ ид.ч. /една четвърт идеални части/ от общите части на сградата и съответно идеални части от правото на строеж. При начална продажна цена 17 040.00 лева / седемнадесет хиляди и четиридесет лева /. Тежести на имота:Договорна ипотека в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, с вх.рег.№ 2115/07.11.2008г., акт № 18, том II СВ- Кубрат; възбрана по изпълнителното дело. Начална дата на проданта – 27.02.2017г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта – 27.03.2017г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 27.03.2017г. в канцеларията – регистратура на Районен съд – град Кубрат. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г. Солаков в „Банка ДСК“ АД КЛОН КУБРАТ , IBAN BG44STSA93000012368932, BIC КОД STSABGSF по изпълнително дело №20127610400460. Приключване на проданта и обявяване на резултатите: по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 28.03.2017г. в 15.30 часа в сградата на Районен Съд – град Кубрат. Оглед на обекта – всеки четвъртък от 14 до 16 часа през периода на публичната продан.
17.02.17 г., 18:15 targimot.com
109.0 м²
17 040 лв

Къща КУБРАТ

КУБРАТ ул."Пирин"№24
½ /една втора / идеална част от ПОЗЕМЛЕН НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор №40422.505.1315 / четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда триста и петнадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кубрат, община Кубрат, област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК , находящ се в град Кубрат , община Кубрат, област Разград, улица „Пирин“№24 /двадесет и четири / , целият с площ от 841.00кв.м /осемстотин четиридесет и един квадратни метра /, с трайно предназначение на територията : урбанизирана , с начин на трайно ползване :ниско застрояване / до 10m/ , с с номер на имота по предходен план : 5011315, при граници на имота : имот №40422.505.1313, имот №40422.505.1319, имот №40422.505.1316, имот №40422.505.3074 и имот №40422.505.1314, ведно с построените в имота сгради : 1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №40422.505.1315.1.1 / четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда триста и петнадесет точка едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кубрат, община Кубрат, област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение засягащо имота със заповед №18-3108/20.03.2014г. на Началник на СГКК – Разград , с административен адрес / в град Кубрат , община Кубрат, област Разград, улица „Пирин“№24 /двадесет и четири / , етаж 1 /първи /, апартамент : 1 /едно/ , със застроена площ от 96.37кв.м /деветдесет и шест цяло и тридесет и седем стотни квадратни метра /, с предназначение : ЖИЛИЩЕ , АПАРТАМЕНТ , брой нива на обекта : 1 /едно/, при граници на обекта : на съжия етаж : имот № 40422.505.1315.1.2 , под обекта : няма и над обекта : няма . Самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/ , разположена в поземлен имот с идентификатор №№40422.505.1315 / четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда триста и петнадесет /. 2.СГРАДА с идентификатор №№40422.505.1315.2/ / четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда триста и петнадесет точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кубрат, община Кубрат, област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК , находящ се / с административен адрес / в град Кубрат , община Кубрат, област Разград, улица „Пирин“№24 /двадесет и четири /, със застроена площ от 41.00кв.м /четиридесет и един квадратни метра /, с предназначение : Хангар, депо , гараж , брой етажи :1 /един/ . Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор №№40422.505.1315 / четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда триста и петнадесет /. При начална продажна цена 26 250.00 лв.( двадесет и шест хиляди двеста и петдесет лева). Тежести на имота: ЗАКОННА ИПОТЕКА с вх.рег.№1381/10.05.2014г. , акт №1, том 1 на СВ- Кубрат в полза на „Уникредит Булбанк“АД , възбрана по изп. Дело №20167610400159 по описа на ЧСИ Начална дата на проданта – 20.02.2017г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта - 20.03.2017г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 20.03.2017г. в канцеларията – регистратура на РАЙОНЕН СЪД – гр.КУБРАТ . Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г.Солаков в "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК"АД, IBAN BG49UNCR70001520207535, BIC код UNCRBGSF, по изпълнително дело №20167610400159. Приключване на проданта и обявяване на резултатите : по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 21.03.2017г. в 15:00 часа в сградата на РАЙОНЕН СЪД – гр.Кубрат . Оглед на обекта – всеки четвъртък от 14 до 16 часа през периода на публичната продан.
17.02.17 г., 18:00 targimot.com
841.0 м²
26 250 лв

Двустаен апартамент КУБРАТ

КУБРАТ ул."Осми март "№1Б, вх.А, ет.5, ап.15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА- АПАРТАМЕНТ № 15 /петнадесет/, находящ се в град Кубрат, община Кубрат, област Разград, ул. „Осми март“ № 1 Б /едно, буква „Б“/, на пети жилищен етаж, във вход „А“ /буква „А“/, състоящ се от хол, спалня, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 71.48 /седемдесет и едно цяло и четиридесет и осем стотни/ квадратни метра, който самостоятелен обект е обозначен с идентификатор № 40422.505.1193.2.15 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда сто деветдесет и три точка две точка петнадесет/ по КККР на град Кубрат, одобрен със Заповед № РД – 18- 51/27.07.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, намиращ се в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 40422.505.1193 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда сто деветдесет и три/, при съседни самостоятелни обекти на апартамента: на същия етаж – 40422.505.1193.2.28, 40422.505.1193.2.14, под обекта – 40422.505.1193.2.12, над обекта – няма, ведно с принадлежащото му избено помещение № 15 /петнадесет/, със застроена площ от 3,80 /три цяло и осемдесет стотни/ квадратни метра, при съседи:ляво – изба № 9, дясно – изба № 3 и коридор, както и 3,85% / три цяло осемдесет и пет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните припадащи се идеални части от отстъпеното право на строеж върху мястото. При начална продажна цена 17 520.00 лв. / седемнадесет хиляди петстотин и двадесет лева /. Тежести на имота :Законна ипотека в полза на „Банка ДСК „ ЕАД с Вх.рег.№ 248/07.02.2007г. , том І, №3, парт.книга стр.17232 на Служба по вписванита – Кубрат , Договорна ипотека в полза на “ Банка ДСК „ ЕАД , с вх.рег.№1817/17.06.2008г., акт №82, том І, дело №1057, стр. 17232 на Служба по вписванията – Кубрат, възбрана по изпълнителното дело. Начална дата на проданта – 27.02.2017г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта – 27.03.2017г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 27.03.2017г. в канцеларията – регистратура на Районен съд – град Кубрат. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г. Солаков в БАНКА ДСК ЕАД, IBAN BG44STSA93000012368932, BIC STSABGSF по изпълнително дело №20127610400604. Приключване на проданта и обявяване на резултатите :по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 28.03.2017г. в 15:45 часа в сградата на Районен Съд – град Кубрат. Оглед на обекта – всеки четвъртък от 14 до 16 часа през периода на публичната продан.
17.02.17 г., 20:19 targimot.com
71.0 м²
17 520 лв

Къща Марково

Марково ул. „Кубрат“ № 14
ИД № 20158250400275 - Поземлен имот с идентификатор 47295.124.44 /четири, седем, две, девет, пет, точка, едно, две, четири, точка, четири, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-85/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: село Марково, община Родопи, област Пловдивска, ул. „Кубрат“ № 14 (четиринадесет), с площ на поземления имот: 546 кв.м. (петстотин четиридесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 44 (четиридесет и четири), квартал: 7 (седем), парцел: II-15 (две римско тире петнадесет), при съседи на поземления имот: 47295.124.42; 47295.124.74; 47295.124.1222; 47295.124.9509; 47295.124.43, ведно с построените в гореописания поземлен имот с идентификатор 47295.124.44 сгради, както следва: 1. Сграда с идентификатор 47295.124.44.3 /четири, седем, две, девет, пет, точка, едно, две, четири, точка, четири, четири, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-85/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: село Марково, ул. „Кубрат“ № 14 (четиринадесет), със застроена площ на сградата: 20 кв.м. (двадесет кв.м.), брой етажи: 1 (един), с предназначение – друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма; 2. Сграда с идентификатор 47295.124.44.4 /четири, седем, две, девет, пет, точка, едно, две, четири, точка, четири, четири, точка, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-85/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-2158/28.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на сградата: село Марково, община Родопи, област Пловдивска, ул. „Кубрат“ № 14 (четиринадесет), със застроена площ на сградата: 150 кв.м. (сто и петдесет кв.м.), брой етажи: 3 (три), предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор – 47295.124.44.2; 47295.124.44.1, номер по предходен план – няма, ведно с разположените в гореописаната сграда с идентификатор 47295.124.44.4 самостоятелни обекти, а именно: 2.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 47295.124.44.4.1 /четири, седем, две, девет, пет, точка, едно, две, четири, точка, четири, четири, точка, четири, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-85/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-2158/28.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на имота: село Марково, ул. „Кубрат“ № 14 (четиринадесет), ет. – 1 ( минус едно), с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 4, с посочени площи на СОС: първо ниво със застроена площ от 98,76 кв.м. (деветдесет и осем цяло и седемдесет и шест стотни кв.м.), второ ниво със застроена площ от 130,11 кв.м. (сто и тридесет цяло и единадесет стотни кв.м.), трето ниво със застроена площ от 116,44 кв.м. (сто и шестнадесет цяло и четиридесет и четири стотни кв.м.), четвърто ниво със застроена площ от 99,49 кв.м. (деветдесет и девет цяло и четиридесет и девет стотни кв.м.), при съседни самостоятелни обекти на СОС при ниво 1: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – няма, при съседни самостоятелни обекти на СОС при ниво 2: на същия етаж: 47295.124.44.4.2; под обекта – няма, над обекта – няма, при съседни самостоятелни обекти на СОС при ниво 3: на същия етаж – няма, под обекта: 47295.124.44.4.2, над обекта – няма, при съседни самостоятелни обекти на СОС при ниво 4: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – няма; 2.2 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 47295.124.44.4.2 /четири, седем, две, девет, пет, точка, едно, две, четири, точка, четири, четири, точка, четири, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-85/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-2158/28.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на имота: село Марково, ул. „Кубрат“ № 14 (четиринадесет), ет. 1 (едно), с предназначение на самостоятелния обект – гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, с площ на СОС: 34,35 кв.м. (тридесет и четири цяло и тридесет и пет стотни кв.м.), при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: 47295.124.44.4.1; под обекта: няма, над обекта: 47295.124.44.4.1, ВЕДНО с всички подобрения и приращения в гореописаните имоти. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 362 010 лева (триста шестдесет и две хиляди и десет лева), съставляваща 80 % от началната цена за първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468 от ГПК.
26.01.17 г., 17:26 targimot.com
170.0 м²
362 010 лв

Двустаен апартамент КУБРАТ

КУБРАТ ул."Осми март "№1Б, вх.А, ет.5, ап.15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА- АПАРТАМЕНТ № 15 /петнадесет/, находящ се в град Кубрат, община Кубрат, област Разград, ул. „Осми март“ № 1 Б /едно, буква „Б“/, на пети жилищен етаж, във вход „А“ /буква „А“/, състоящ се от хол, спалня, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 71.48 /седемдесет и едно цяло и четиридесет и осем стотни/ квадратни метра, който самостоятелен обект е обозначен с идентификатор № 40422.505.1193.2.15 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда сто деветдесет и три точка две точка петнадесет/ по КККР на град Кубрат, одобрен със Заповед № РД – 18- 51/27.07.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, намиращ се в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 40422.505.1193 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда сто деветдесет и три/, при съседни самостоятелни обекти на апартамента: на същия етаж – 40422.505.1193.2.28, 40422.505.1193.2.14, под обекта – 40422.505.1193.2.12, над обекта – няма, ведно с принадлежащото му избено помещение № 15 /петнадесет/, със застроена площ от 3,80 /три цяло и осемдесет стотни/ квадратни метра, при съседи:ляво – изба № 9, дясно – изба № 3 и коридор, както и 3,85% / три цяло осемдесет и пет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните припадащи се идеални части от отстъпеното право на строеж върху мястото. При начална продажна цена 21 900.00 лв. / двадесет и една хиляди и деветстотин лева /. Тежести на имота :Законна ипотека в полза на „Банка ДСК „ ЕАД с Вх.рег.№ 248/07.02.2007г. , том І, №3, парт.книга стр.17232 на Служба по вписванита – Кубрат , Договорна ипотека в полза на “ Банка ДСК „ ЕАД , с вх.рег.№1817/17.06.2008г., акт №82, том І, дело №1057, стр. 17232 на Служба по вписванията – Кубрат, възбрана по изпълнителното дело. Начална дата на проданта – 16.12.2016г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта – 16.01.2017г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 16.01.2017г. в канцеларията – регистратура на Районен съд – град Кубрат. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г. Солаков в БАНКА ДСК ЕАД, IBAN BG44STSA93000012368932, BIC STSABGSF по изпълнително дело №20127610400604.
14.12.16 г., 20:30 targimot.com
71.0 м²
21 900 лв

Етаж от къща КУБРАТ

КУБРАТ ул."Владая"№22
САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕН ОБЕКТ в жилищна сграда-жилище №2 /две/, с идентификатор №40422.504.125.1.2 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и четири точка сто двадесет и пет точка едно точка две/, находящ се в град Кубрат, област Разград, улица „Владая“ №22 /двадесет и две/ в жилищна сграда с идентификатор №40422.504.125.1 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и четири точка сто двадесет и пет точка едно/ в поземлен имот с идентификатор №40422.504.125 / четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и четири точка сто двадесет и пет/ на втори етаж по кадастрална карта одобрена със заповед № РД18-7/14.02.2006год . на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра изменена със заповед № КД-14-17-28/10.08.2007год. на Началника на СК град Разград- инж.В.Христов по схема № 653/13.08.2007 год. със застроена площ от 109.04 кв.м./сто и девет цяло и четири квадратни метра/, при граници на обекта : под обекта - имот с идентификатор №40422.504.125.1.1; над обекта - имот с идентификатор №40422.504.125.1.3, ведно с ¼ ид.ч. /една четвърт идеални части/ от общите части на сградата и съответно идеални части от правото на строеж. При начална продажна цена 21 300.00 лева / двадесет и една хиляди и триста лева /. Тежести на имота:Договорна ипотека в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, с вх.рег.№ 2115/07.11.2008г., акт № 18, том II СВ- Кубрат; възбрана по изпълнителното дело. Начална дата на проданта – 16.12.2016г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта – 16.01.2017г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 16.01.2017г. в канцеларията – регистратура на Районен съд – град Кубрат. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г. Солаков в „Банка ДСК“ АД КЛОН КУБРАТ , IBAN BG44STSA93000012368932, BIC КОД STSABGSF по изпълнително дело №20127610400460.
14.12.16 г., 19:59 targimot.com
109.0 м²
21 300 лв

Къща Скутаре

Скутаре с.Скутаре, общ.Марица, обл.Пловдив, ул."Хан Кубрат"№23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1 015.00 (хиляда и петнадесет) кв.м., находящ се в с. Скутаре, общ. Марица, обл. Пловдив, съставляващ урегулиран поземлен имот УПИ VІІ - 905 (седми- деветстотин и пет), от кв. 51 (петдесет и едно) по Регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 392/1985г., при граници: от север - УПИ VІ - 503 и УПИ V - 503, от изток - улица, от юг - УПИ VІІІ - 906, от запад - УПИ – ХХV - 504, ЗАЕДНО с построената в описания имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 138.17 (сто тридесет и осем цяло и седемнадесет стотни) кв. м., реализирана в степен на завършеност „груб строеж” по смисъла на ЗУТ, съгласно одобрен архитектурен проект от 1994 г., строително разрешение № 86/22.04.1994г. и Протокол за определяне на строителна линия и ниво № 10/11.11.1994 г.: ЗАЕДНО с всички други постройки, подобрения и приращения по смисъла на чл. 92 от ЗС., а съгласно скица съставляващ: Поземлен имот с идентификатор 66915.502.905 / шест шест девет едно пет точка пет нула две точка девет нула пет / , находящ се в с адрес с. Скутаре, общ. Марица, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед Рд- 18 – 36/ 06.03.2008г. на Изп. директор на АГКК , с последно изменени със заповед : няма, с адрес на с. Скутаре , п. к. 4134 „Хан Кубрат” № 23/ двадесет и три / , с площ 987 (деветстотин осемдесет и седем) кв. м., с трайно предназначение: Урбанизирана , начин на трайно ползване : ниско застрояване( до 10 м) , стар идентификатор 905, квартал 51, парцел 7, при съседи: 66915.502.504, 66915.502.505, 66915.502.906, 66915.502.986, 66915.502.1112, 66915.502.997, 66915.502.502, ВЕДНО с построената в имота сграда с идентификатор 66915.502.905.1 / шест шест девет едно пет точка пет нула две точка девет нула пет точка едно /, с площ 124 (сто двадесет и четири) кв. м., брой етажи: 2 (два), предназначение: жилищна сграда – еднофамилна.
14.12.16 г., 21:46 targimot.com
138.0 м²
105 600 лв

Къща КУБРАТ

КУБРАТ ул."Пирин"№9
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40422.505.1271 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда двеста седемдесет и едно/ , в град Кубрат , община Кубрат, област Разград , по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-51/27.07.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в град Кубрат, община Кубрат, област Разград , улица „Пирин“№9/ девет/ , с площ по документ 360 кв.м /триста и шестдесет квадратни метра/ , а съгласно скица с площ 336 кв.м /триста тридесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване / до 10 m/ , стар идентификатор : няма, номер по предходен план : 5011271, при съседи за поземления имот : имот № 40422.505.3074, имот № 40422.505.1270, имот № 40422.505.1249 и имот № 40422.505.1248 , ведно с построените в същия имот : 1.СГРАДА с идентификатор № 40422.505.1271.1 //четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда двеста седемдесет и едно точка едно/, със застроена площ 78 кв.м /седемдсесет и осем квадратни метра/ , брой етажи : 1 / един/ , предназначение : Жилищна сграда – еднофамилна; 2. СГРАДА с идентификатор № 40422.505.1271.2 //четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда двеста седемдесет и едно точка две/, със застроена площ 22 кв.м /двадесет и два квадратни метра/ , брой етажи : 1 / един/ , предназначение : Жилищна сграда – еднофамилна ; 3. СГРАДА с идентификатор № 40422.505.1271.3 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда двеста седемдесет и едно точка три /, със застроена площ 27 кв.м /двадесет и седем квадратни метра/ , брой етажи : 1 / един/ , предназначение : Хангар , депо; 4.СГРАДА с идентификатор № 40422.505.1271.4 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда двеста седемдесет и едно точка четири /, със застроена площ 14 кв.м /четиринадесет квадратни метра / , брой етажи : 1 / един/ , предназначение : Селскостопанска сграда и 5.СГРАДА с идентификатор № 40422.505.1271.5 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда двеста седемдесет и едно точка пет /, със застроена площ 11 кв.м /единадесет квадратни метра/ , брой етажи : 1 / един/ , предназначение : Селскостопанска сграда. При начална продажна цена 18 800.00 лева / осемнадесет хиляди и осемстотин лева /. Тежести на имота:Законна ипотека в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, с вх.рег.№ 397614.10.2015г., акт №63, том I, на СВ- Кубрат; възбрана по изпълнителното дело. Начална дата на проданта – 16.12.2016г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта – 16.01.2017г. - 17.00 часа
14.12.16 г., 18:43 targimot.com
360.0 м²
18 800 лв

Къща КУБРАТ

КУБРАТ ул.Хан Крум № 17
5.12.16 г., 18:33 targimot.com
882.0 м²
57 600 лв

Къща Марково

Марково ул. „Кубрат“ № 14
ИД 20158250400275 - Поземлен имот с идентификатор 47295.124.44 /четири, седем, две, девет, пет, точка, едно, две, четири, точка, четири, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-85/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: село Марково, община Родопи, област Пловдивска, ул. „Кубрат“ № 14 (четиринадесет), с площ на поземления имот: 546 кв.м. (петстотин четиридесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 44 (четиридесет и четири), квартал: 7 (седем), парцел: II-15 (две римско тире петнадесет), при съседи на поземления имот: 47295.124.42; 47295.124.74; 47295.124.1222; 47295.124.9509; 47295.124.43, ведно с построените в гореописания поземлен имот с идентификатор 47295.124.44 сгради, както следва: 1. Сграда с идентификатор 47295.124.44.3 /четири, седем, две, девет, пет, точка, едно, две, четири, точка, четири, четири, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-85/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: село Марково, ул. „Кубрат“ № 14 (четиринадесет), със застроена площ на сградата: 20 кв.м. (двадесет кв.м.), брой етажи: 1 (един), с предназначение – друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма; 2. Сграда с идентификатор 47295.124.44.4 /четири, седем, две, девет, пет, точка, едно, две, четири, точка, четири, четири, точка, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-85/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-2158/28.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на сградата: село Марково, община Родопи, област Пловдивска, ул. „Кубрат“ № 14 (четиринадесет), със застроена площ на сградата: 150 кв.м. (сто и петдесет кв.м.), брой етажи: 3 (три), предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор – 47295.124.44.2; 47295.124.44.1, номер по предходен план – няма, ведно с разположените в гореописаната сграда с идентификатор 47295.124.44.4 самостоятелни обекти, а именно: 2.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 47295.124.44.4.1 /четири, седем, две, девет, пет, точка, едно, две, четири, точка, четири, четири, точка, четири, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-85/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-2158/28.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на имота: село Марково, ул. „Кубрат“ № 14 (четиринадесет), ет. – 1 ( минус едно), с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 4, с посочени площи на СОС: първо ниво със застроена площ от 98,76 кв.м. (деветдесет и осем цяло и седемдесет и шест стотни кв.м.), второ ниво със застроена площ от 130,11 кв.м. (сто и тридесет цяло и единадесет стотни кв.м.), трето ниво със застроена площ от 116,44 кв.м. (сто и шестнадесет цяло и четиридесет и четири стотни кв.м.), четвърто ниво със застроена площ от 99,49 кв.м. (деветдесет и девет цяло и четиридесет и девет стотни кв.м.), при съседни самостоятелни обекти на СОС при ниво 1: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – няма, при съседни самостоятелни обекти на СОС при ниво 2: на същия етаж: 47295.124.44.4.2; под обекта – няма, над обекта – няма, при съседни самостоятелни обекти на СОС при ниво 3: на същия етаж – няма, под обекта: 47295.124.44.4.2, над обекта – няма, при съседни самостоятелни обекти на СОС при ниво 4: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – няма; 2.2 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 47295.124.44.4.2 /четири, седем, две, девет, пет, точка, едно, две, четири, точка, четири, четири, точка, четири, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-85/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-2158/28.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на имота: село Марково, ул. „Кубрат“ № 14 (четиринадесет), ет. 1 (едно), с предназначение на самостоятелния обект – гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, с площ на СОС: 34,35 кв.м. (тридесет и четири цяло и тридесет и пет стотни кв.м.), при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: 47295.124.44.4.1; под обекта: няма, над обекта: 47295.124.44.4.1, ВЕДНО с всички подобрения и приращения в гореописаните имоти. Началната цена, от която да започне публичната продан е в размер на 452 512,50 лева (четиристотин петдесет и две хиляди петстотин и дванадесет лева и петдесет стотинки), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
17.11.16 г., 21:36 targimot.com
170.0 м²
452 512 лв
Обзаведена къща в село Севар с голям двор 3000 кв.м.тел.00359899855101 www.roni.bg
10.11.16 г., 12:52 bazar.bg
80.0 м²
6 500 €

Къща КУБРАТ

КУБРАТ ул.Хан Крум № 17
24.10.16 г., 14:29 targimot.com
882.0 м²
72 000 лв
1 2