Къща Катунище

Катунище с. Катунище, общ. Котел
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 36681.53.10 /тридесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и едно точка петдесет и три точка десет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Катунище, общ. Котел, обл. Сливен, одобрени със заповед РД-18-44/20.09.2005г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед КД-14-20-404/14.08.2007г. на началника на СГКК – Сливен, целият с площ 478.00 кв.м. /четиристотин седемдесет и осем квадратни метра/, находящ се в с. Катунище, общ. Котел, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 10, ведно с построените в имота сгради: 1. Сграда с идентификатор № 36681.53.10.1 /тридесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и едно точка петдесет и три точка десет точка едно/, със застроена площ 76.00 кв.м. /седемдесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; 2. Сграда с идентификатор № 36681.53.10.2 /тридесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и едно точка петдесет и три точка десет точка две/, със застроена площ 29.00 кв.м. /двадесет и девет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 3. Сграда с идентификатор № 36681.53.10.3 /тридесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и едно точка петдесет и три точка десет точка три/, със застроена площ 11.00 кв.м. /единадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда, при съседи за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 36681.53.7, поземлен имот с идентификатор № 36681.53.11, поземлен имот с идентификатор № 36681.53.188, поземлен имот с идентификатор № 36681.53.9 и поземлен имот с идентификатор № 36681.53.8.
19.01.17 г., 18:54 targimot.com
192.0 м²
44 025,00 лв

Къща КОТЕЛ

КОТЕЛ ул. Жечо Вичов № 20
1. СГРАДА с идентификатор № 39030.501.411.1 /тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка четиристотин и единадесет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Котел, одобрени със заповед РД-18-95/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на сградата: гр. Котел, общ. Котел, обл. Сливент, ул. „Жечо Вичов” № 20, със застроена площ 53 кв.м. /петдесет и три квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 39030.501.411 /тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка четиристотин и единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Котел, одобрени със заповед РД-18-95/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 280 кв.м. /двеста и осемдесет квадратни метра/, номер по предходен план: 411, квартал 11, парцел ХVII, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.603.140, поземлен имот с идентификатор № 39030.501.2220, поземлен имот с идентификатор № 39030.501.412, поземлен имот с идентификатор № 39030.501.413 и поземлен имот с идентификатор № 39030.501.410. 2. СГРАДА с идентификатор № 39030.501.411.2 /тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка четиристотин и единадесет точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Котел, одобрени със заповед РД-18-95/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на сградата: гр. Котел, общ. Котел, обл. Сливент, ул. „Жечо Вичов” № 20, със застроена площ 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 39030.501.411 /тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка четиристотин и единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Котел, одобрени със заповед РД-18-95/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 280 кв.м. /двеста и осемдесет квадратни метра/, номер по предходен план: 411, квартал 11, парцел ХVII, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.603.140, поземлен имот с идентификатор № 39030.501.2220, поземлен имот с идентификатор № 39030.501.412, поземлен имот с идентификатор № 39030.501.413 и поземлен имот с идентификатор № 39030.501.410.
18.01.17 г., 18:50 targimot.com
124.0 м²
28 500,00 лв
2/3 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 39030.501.1754 / тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин петдесет и четири / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-95 / 29.12.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Котел, п.к.8970, ул.”Д-р Кръстю Раковски”, с площ 246 кв.м. / двеста четиридесет и шест квадратни метра /, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, Стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1133 /хиляда сто тридесет и три /, квартал: 95 / деветдесет и пет /, парцел: II /втори/, Съседи: 39030.501.1132 / тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда сто тридесет и две /, 39030.501.1133 / тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда сто тридесет и три/, 39030.501.2093 / тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка две хиляди деветдесет и три /, 39030.501.2075 / тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка две хиляди седемдесет и пет /, 39030.501.1134 / тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда сто тридесет и четири /, заедно с прилежащите сгради в него: СГРАДА с идентификатор № 39030.501.1754.2 / тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин петдесет и четири точка две / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-95 / 29.12.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на имота: гр. Котел, п.к. 8970, ул. "РАЗБОЙНА" № 16, сградата е разполовена в поземлен имот с идентификатор 39030.501.1754 /тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин петдесет и четири/, предназначение: Хангар, депо, гараж, брой етажи: 2 /две/, с площ: 20 /двадесет/ кв. м., стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, и СГРАДА с идентификатор № 39030.501.1754.3 / тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин петдесет и четири точка три / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-95 / 29.12.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на имота: гр. Котел, п.к. 8970, ул. "РАЗБОЙНА" № 16, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 39030.501.1754 /тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин петдесет и четири/, предназначение: Селскостопанска сграда, брой етажи: 2 /две/, с площ: 20 /двадесет/ кв. м., стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, както и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 39030.501.754.1.1 / тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин петдесет и четири точка едно точка едно / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-95 / 29.12.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на имота: гр. Котел, п.к. 8970, ул. "РАЗБОЙНА" № 16, ет. 1, самостоятелният обект се намира в сграда№ 1 разположена в поземлен имот с идентификатор 39030.501.1754 /тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин петдесет и четири / предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта:1 /едно/, с площ: 45 /четиридесет и пет/ кв. м., ниво:1 /едно/, със съседи самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: 39030.501.1754.1.2 / тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин петдесет и четири точка едно точка две / , под обекта: няма, над обекта: 39030.501.1754.1.3 / тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин петдесет и четири точка едно точка три /, стар идентификатор: няма, и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 39030.501.1754.1.4 / тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин петдесет и четири точка едно точка четири / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-95 / 29.12.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на имота: гр. Котел, п.к. 8970, ул. "РАЗБОЙНА" № 16, ет. 3, самостоятелният обект се намира в сграда№ 1 разположена в поземлен имот с идентификатор 39030.501.1754 тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин петдесет и четири / предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта:1 /едно/, с площ: 103 /сто и три/ кв. м., ниво:1 /едно/, със съседи самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: няма, под обекта: 39030.501.1754.1.3 / тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин петдесет и четири точка едно точка три /, над обекта: няма, стар идентификатор: няма,
13.01.17 г., 18:26 targimot.com
103.0 м²
28 720,00 лв

Тристаен, 74m 2 (продажба)

гр.Котел, общ. Котел
Тристаен апартамент в близост до център. Имотът се състои от: хол, две спални, кухня, баня и санитарен възел. Жилището е в добро състояние. Има прилежащо голямо избено помещение.
14.12.16 г., 10:46 homes.bg
74.0 м²
53 000,00 лв

Парцел Жеравна

Жеравна с. Жеравна, общ. Котел
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 29283.501.274 /двадесет и девет хиляди двеста осемдесет и три точка петстотин и едно точка двеста седемдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Жеравна, общ. Котел, одобрени със Заповед РД-18- 11/30.03.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: с. Жеравна, с площ от 165 кв.м. /сто шестдесет и пет/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, при граници: поземлени имоти № № 29283.501.275; 29283.501.596; 29283.501.227; 29283.501.273.
13.12.16 г., 7:22 targimot.com
165.0 м²
6 750,00 лв

Парцел, 1496m 2 (продажба)

с.Катунище, общ. Котел Мария Шопова
Равен парцел в близост до реката на селото. Подходящ за строителство на хотелски комплекс с ресторант. лице за контакт: Мария Шопова 0896701917
23.11.16 г., 21:53 homes.bg
1496.0 м²
34 569,00 €

Парцел, 1496m 2 (продажба)

с.Катунище, общ. Котел
Равен парцел в близост до реката на селото. Подходящ за строителство на хотелски комплекс с ресторант. лице за контакт: Мария Шопова 0896701917
23.11.16 г., 17:13 officespace.bg
34 569,00 €

Парцел, 260m 2 (продажба)

гр.Котел, общ. Котел
Парцела се намира на главна улица в близост до парка на града и хотел Котел. Адреса в Гугъл карти е Котел ул. Изворска 66 . Предлагаме имота и на изплащане , без оскъпяване.
21.11.16 г., 10:59 homes.bg
260.0 м²
7 500,00 €

Тристаен, 84m 2 (продажба)

гр.Котел, общ. Котел
Апартамента е след основен ремонт - пвц дограма, ламинат, изолация, паркинг, в близост до парка на града. Избено помещение 14 кв. с теракота и мазилка. Адрес в Гугъл карти - ул. Еленица 1 Възможност за разсрочено плащане, по договаряне, без оскъпяване.
20.11.16 г., 18:19 homes.bg
84.0 м²
23 000,00 €

Къща КОТЕЛ

КОТЕЛ ул. Жечо Вичов № 20
1. СГРАДА с идентификатор № 39030.501.411.1 /тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка четиристотин и единадесет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Котел, одобрени със заповед РД-18-95/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на сградата: гр. Котел, общ. Котел, обл. Сливент, ул. „Жечо Вичов” № 20, със застроена площ 53 кв.м. /петдесет и три квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 39030.501.411 /тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка четиристотин и единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Котел, одобрени със заповед РД-18-95/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 280 кв.м. /двеста и осемдесет квадратни метра/, номер по предходен план: 411, квартал 11, парцел ХVII, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.603.140, поземлен имот с идентификатор № 39030.501.2220, поземлен имот с идентификатор № 39030.501.412, поземлен имот с идентификатор № 39030.501.413 и поземлен имот с идентификатор № 39030.501.410. 2. СГРАДА с идентификатор № 39030.501.411.2 /тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка четиристотин и единадесет точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Котел, одобрени със заповед РД-18-95/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на сградата: гр. Котел, общ. Котел, обл. Сливент, ул. „Жечо Вичов” № 20, със застроена площ 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 39030.501.411 /тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка четиристотин и единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Котел, одобрени със заповед РД-18-95/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 280 кв.м. /двеста и осемдесет квадратни метра/, номер по предходен план: 411, квартал 11, парцел ХVII, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.603.140, поземлен имот с идентификатор № 39030.501.2220, поземлен имот с идентификатор № 39030.501.412, поземлен имот с идентификатор № 39030.501.413 и поземлен имот с идентификатор № 39030.501.410.
1.11.16 г., 13:28 targimot.com
124.0 м²
23 400,00 лв
ЕКСКЛУЗИВНО ! БЕЗ КОМИСИОННА ОТ КУПУВАЧА ! ПРЕКРАСНА ЛОКАЦИЯ ! Предлагаме на Вашето внимание ЕТАЖ от КЪЩА в планинския град Котел , в предпочитана местност с отлична природа и възможност за почивка . Къщата е тухлена . Разполага с чиста застроена площ от 156 кв. м ., разпределени между два етажа : На първи етаж ( партер ) стая и изба , на втори етаж просторен хол с кухня и трапезария , две спални , баня c WC , WC . ( за Ваше улеснение прилагаме опростена схема ) . С малка инвестиция, къщата може да се превърне в чудесно място за живеене и отдих . Дворното пространство е от 360 кв. м. Къщата е в горната част на града , на метри от МУЗИКАЛНОТО УЧИЛИЩЕ и местността ИЗВОРИТЕ . СЪДЕЙСТВИЕ за кредитиране . За огледи и повече информация : Михайлов 0899817219 ИМОТ , ПОДХОДЯЩ ЗА ПОКУПКА С ЦЕЛ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ( на ученици от МУЗИКАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ) И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДОХОДНОСТ В ПОРЯДЪКА МЕЖДУ 350 и 400 лв
28.10.16 г., 22:38 bazar.bg
156.0 м²
23 000,00 €

Двустаен апартамент КОТЕЛ

КОТЕЛ ул. Проф.Павлов 7
- Апартамент – тухлен с идентификатор №39030.501.999.1.1 със ЗП 73.43, находящ се в гр.Котел ул.Проф.Павлов №7 вх.А ет.1, състоящ се от кухня, дневна, спалня, коридор, баня с тоалетна и една тераса, ведно с избено помещение с площ 16,65 кв.м., заедно с правото на строеж върху държавна земя, равняващо се на 88/545 ид.ч. от дворното място, цялото с площ 545 кв.м., ведно с 16,21% ид.ч. от ОЧС, при начална цена 32 100.00лв.
28.10.16 г., 16:13 targimot.com
74.0 м²
32 100,00 лв
2/3 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 39030.501.1754 / тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин петдесет и четири / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-95 / 29.12.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Котел, п.к.8970, ул.”Д-р Кръстю Раковски”, с площ 246 кв.м. / двеста четиридесет и шест квадратни метра /, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, Стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1133 /хиляда сто тридесет и три /, квартал: 95 / деветдесет и пет /, парцел: II /втори/, Съседи: 39030.501.1132 / тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда сто тридесет и две /, 39030.501.1133 / тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда сто тридесет и три/, 39030.501.2093 / тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка две хиляди деветдесет и три /, 39030.501.2075 / тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка две хиляди седемдесет и пет /, 39030.501.1134 / тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда сто тридесет и четири /, заедно с прилежащите сгради в него: СГРАДА с идентификатор № 39030.501.1754.2 / тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин петдесет и четири точка две / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-95 / 29.12.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на имота: гр. Котел, п.к. 8970, ул. "РАЗБОЙНА" № 16, сградата е разполовена в поземлен имот с идентификатор 39030.501.1754 /тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин петдесет и четири/, предназначение: Хангар, депо, гараж, брой етажи: 2 /две/, с площ: 20 /двадесет/ кв. м., стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, и СГРАДА с идентификатор № 39030.501.1754.3 / тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин петдесет и четири точка три / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-95 / 29.12.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на имота: гр. Котел, п.к. 8970, ул. "РАЗБОЙНА" № 16, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 39030.501.1754 /тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин петдесет и четири/, предназначение: Селскостопанска сграда, брой етажи: 2 /две/, с площ: 20 /двадесет/ кв. м., стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, както и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 39030.501.754.1.1 / тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин петдесет и четири точка едно точка едно / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-95 / 29.12.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на имота: гр. Котел, п.к. 8970, ул. "РАЗБОЙНА" № 16, ет. 1, самостоятелният обект се намира в сграда№ 1 разположена в поземлен имот с идентификатор 39030.501.1754 /тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин петдесет и четири / предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта:1 /едно/, с площ: 45 /четиридесет и пет/ кв. м., ниво:1 /едно/, със съседи самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: 39030.501.1754.1.2 / тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин петдесет и четири точка едно точка две / , под обекта: няма, над обекта: 39030.501.1754.1.3 / тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин петдесет и четири точка едно точка три /, стар идентификатор: няма, и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 39030.501.1754.1.4 / тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин петдесет и четири точка едно точка четири / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-95 / 29.12.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на имота: гр. Котел, п.к. 8970, ул. "РАЗБОЙНА" № 16, ет. 3, самостоятелният обект се намира в сграда№ 1 разположена в поземлен имот с идентификатор 39030.501.1754 тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин петдесет и четири / предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта:1 /едно/, с площ: 103 /сто и три/ кв. м., ниво:1 /едно/, със съседи самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: няма, под обекта: 39030.501.1754.1.3 / тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин петдесет и четири точка едно точка три /, над обекта: няма, стар идентификатор: няма,
24.10.16 г., 14:09 targimot.com
103.0 м²
35 900,00 лв
Отдавам под наем просторен апартамент в кв. Лозенец. Намира се в една от най-предпочитаната зона в града. В непосредствена близост е до ТОП центъра и Южен парк. На 300 м е спортен комплекс Спартак, а на 100 м е спирката на автобус No 102. Метростанция Европейски съюз е на 10 мин. Сградата е представителна и добре поддържана. Общите части са с портиер и видеонаблюдение. Апартаментът е с много добро разпределение и се състои от антре, просторна дневна с трапезария и кухненски бокс, три самостоятелни спални, баня с вана и тоалетна, отделна тоалетна, сауна с душ и два балкона. Имотът се отоплява с конвекторни радиатори и климатици. Изградена е и инсталация за отопление - камина с водна риза. Отдава се напълно обзаведен и оборудван. На разположение съм за предоставяне на допълнителна информация и организиране на срещи.
24.10.16 г., 14:08 mirela.bg
180.0 м²
1 000,00 €
Парцелът се намира в близост до центъра на гр. Котел, на тиха улица. Има готов план за къща, който не е задължително да се ползва.
24.10.16 г., 14:08 mirela.bg
300.0 м²
10 000,00 €

Парцел, 260m 2 (продажба)

гр.Котел, общ. Котел
Парцела се намира на главна улица в близост до парка на града и хотел Котел. Адреса в Гугъл карти е Котел ул. Изворска 66 . Предлагаме имота и на изплащане , без оскъпяване.
19.10.16 г., 19:29 officespace.bg
7 500,00 €
Многостаен луксозен апартамент състоящ се от просторен хол с кухня и обединена трапезария, три спални, баня и тоалетна, таванско помещение. Апартаментът е с бутикови мебели, френска камина с два въздуховода, климатици, блиндирана входна врата, пълна термоизолация. Имотът разполага с три тераси и прекрасна панорама. В цената е включено и обзавеждането на апартамента. За повече информация и оглед моля обадете се на посочените телефони!
19.10.16 г., 19:13 alo.bg
124.0 м²
58 900,00 €

Апартамент на изплащане без оскъпяване.

Еленица 1 гр. Котел обл. Сливен
Апартамента е след основен ремонт - пвц дограма, ламинат, изолация, паркинг, в близост до парка на града. Избено помещение 14 кв. с теракота и мазилка. Адрес в Гугъл карти - ул. Еленица 1 Възможност за разсрочено плащане, по договаряне, без оскъпяване.
18.10.16 г., 15:10 alo.bg
84.0 м²
23 000,00 €
Двустаен луксозен апартамент в гр. Котел състоящ се от кухня с трапезария, спалня, кабинет, коридор, тераса и голяма баня с джакузи. Бронирана входна врата, отопление с климатици. Подови настилки-гранитогрес, ламинат, теракота. Поръчкови мебели. Имотът се продава обзаведен. За повече информация моля обадете се на посочените телефони!
13.10.16 г., 17:10 alo.bg
79.0 м²
38 900,00 €

апартамент и гараж гр, Котел

гр. Котел обл. Сливен
Двустаен апартамент за продажба в гр. Котел, ул” Проф. Павлов” 7 -А -1 с площ от 73.43 кв.м. състоящ се от кухня, дневна, спалня, кодирор, баня с тоалетна и тераса, ведно с изба с площ 16.65 кв.м.. Към апартамента има и гараж 30 кв.м.
12.10.16 г., 14:49 alo.bg
73.0 м²
15 032,00 €
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: KRA 470 Тел: 0882 817 478, 02 425 68 40 Отговорен брокер: Стилиян Георгиев Имаме удоволствието да ви представим триетажна къща с двор в един красив български град, запазил традиционната българска архитектура, традиции и бит - град Котел. Имотът се намира на пет минути от самия център на града. Жилището е с южно изложение, с конструкция тухла и бетон, построена през 1981 година. Къщата се продава след основен ремонт през 2011 г., със сменени прозорци и врати, с нова електрическа и водна инсталации. Имотът разполага с канализация, а отоплението е на ток или дърва по ваш избор. Жилищната площ от 180 кв.м. се разпределя между трите етажа по следния начин: Първи етаж - спалня, хол и кухня в едно помещение, баня, тоалетна, килер, мокро помещение. Този етаж се нуждае от обзавеждане. Подовите настилки са теракот, а стените са на шпакловка. Втори етаж спалня, баня и тоалетна и кухня. Подовите настилки са с ламинат и теракот, а стените също са шпакловани. Трети етаж - 2 спални, хол и кухня в едно помещение, баня с тоалетна, тераса от едната спалня с невероятна гледка кам планините на Котел. Вратите са ПВЦ, а подовите настилки - с теракот и ламинат. Таванското помещение е с голям потенциал. Тук може да разположите спалня, детска или офис според вашите предпочитания. Жилището е с ПВЦ дограми. Дворът (37 кв.м.) пред къщата е циментиран. В продажната цена е включен и паркинг. Най-близкото летище в Бургас е на 130 км. Регионът е подходящ за селски туризъм, лов, риболов, голф, разглеждане на исторически забележителности. В града може да посетите редица архитектурни паметници и да се докоснете до автентичния български дух, запазен през вековете. Градът се радва на голям брой туристи, които го посещават през цялата година. Малка част от забележителностите в Котел са Народното училище по музикални изкуства, Природонаучният музей и редица други средища на българската култура. Тук природата е изключително чиста и непокътната и ви зарежда с много енергия и позитивизъм. ...
12.10.16 г., 11:03 bazar.bg
120.0 м²
48 500,00 €
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: KRA 44215 Тел: 0882 817 478, 02 425 68 40 Отговорен брокер: Стилиян Георгиев Предлагаме на вашето внимание чисто нов, луксозно обзаведен и оборудван двустаен апартамент с площ 75 кв.м. в град Котел. Апартаментът се намира в центъра на града. Имотът е разположен на последния 3-ти жилищен етаж. Той се състои се от трапезерия с кухня в едно с площ около 26 кв.м, спалня, кабинет, коридор, балкон, голяма баня с джакузи. В хола има секция,телевизиор, маса за хранене с столове, ъглов диван. В спалнята има легло и гардероб. Имотът разполога с малка стая за кабинет или гардеробна. Входните врати са бронирани, терасите са остъклени с луксозна дограма. Отоплението се осъществява посредством камина и климатици. Имотът се предлага със следната степен на завършеност: PVC дограма, блиндирана входна врата, подове с ламиниран паркет, подове с теракот и стени - латекс. Важно е да се отбележи, че имотът разполага с: балкон, интернет и кабелна телевизия. В близост до имота има автобусна спирка. Районът се характеризира още с наличие на детска градина, детска площадка, училище и църква. В допълнение, за комфорт и развлечение на ваше разположение наблизо ще намерите кафене, ресторант, фризьорски салон, пазар и хранителен магазин. Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Резервация на имота Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Допълнителни услуги и следпродажбено обслужване Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, ...
12.10.16 г., 2:14 bazar.bg
2 стаи
75.0 м²
39 800,00 €
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: KRA 44198 Тел: 0882 817 478, 02 425 68 40 Отговорен брокер: Стилиян Георгиев Търсите ли да закупите просторно жилище със спокойна локация в красив и добре разработен град? Предлагаме на вашето внимание този чудесен четиристаен апартамент, намиращ се на втори етаж в нова кооперация, в центъра на гр. Котел. Имотът разполага с луксозно обзавеждане, немски ПВЦ дограми, пълна термоизолация и френска камина с отопление към две от спалните и коридора. Общата площ е 130 кв.м., като апартаментът се състои от голям коридор, баня, тоалетна, просторен хол с кухня и трапезария, три тераси, три спални и таванско помещение. Сградата е ново строителство и е изградена от тухла. Намира се в топ центъра на града, където има всичко необходимо за спокойствието на бъдещите собственици. Не далеч са налични разнообразни магазини, както и кафенета, училище, църква, полицейски участък болница, детска градина, хипермаркет и редовен транспорт. Не се колебайте и се сдобийте с това напълно обзаведено и просторно жилище с атрактивна цена и отлична локация! Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Резервация на имота Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Допълнителни услуги и следпродажбено обслужване Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др. ...
11.10.16 г., 15:12 bazar.bg
4 стаи
130.0 м²
59 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Котел
1 2 3