оф.1184 - Предлагаме за продажба атрактивна къща във възрожденски стил в гр. Копривщица. Къщата на 200 години, с красива копривщенска архитектура и дървени тавани с дърворезба, реставрирана, но със запазена автентичност. Къщата е с РЗП 360 кв.м., на два етажа състоящи се от пет стаи и коридор, със санитарен възел за всеки от етажите. Разполага също така и с 60 кв.м. винарска изба. Дворът е с площ 500 кв.м, ограден с високи копривщенски дувари и порта. В имота има и втора къща на два етажа по 50 кв.м., а също така и голяма механа с готварна. Имотът е в отлично състояние, подходящ за развиване на туристически бизнес. Намира се в близост да центъра на града. За повече информация, моля не се колебайте да се свържете с нас! www.imothissar.com
11.04.17 г., 14:39 alo.bg
360.0 м²
115 000 €

Тристаен апартамент Копривщица

Копривщица ул. Радомирова №3, бл.6, вх.А, ет.1, ап.2
7.04.17 г., 13:28 targimot.com
85.0 м²
33 300 лв

Къща Копривщица

Копривщица ул. Георги Бенковски №34А
Дворно място с площ от 310 кв.м., представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38558.7.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-17/14.05.2007 г. на Изп. директор на Агенция по кадастъра, с площ от 310.00 кв.м. /триста и десет кв.м./, трайно предназначение на територията – урбанизирана, с номер на предходен план 1141 в квартал 59, парцел III, /трети/, при съседи съгласно скица от кадастралната карта: имоти с идентификатори: 38558.7.4, 38558.7.20, и 38558.7.2, заедно с построената в имота ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 104 /сто и четири/ кв.м. с идентификатор по КККР 38558.7.5.1, състояща се от първи етаж, коридор с външно стълбище за втори етаж, стая, дневна с кухня и баня с тоалетна и втори етаж – четири стаи, които имоти са с административен адрес: гр. Копривщица, ул. “Георги Бенковски“ № 34 А.
10.04.17 г., 17:47 targimot.com
104.0 м²
279 280 лв

Къща Копривщица

Копривщица ул. Гергьовден №5
7.04.17 г., 13:29 targimot.com
109.0 м²
101 280 лв
1200.0 м²
2 300 €

Магазин ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул."Копривщица"№18
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 2253 / 2013 г. с Изх. № 12152/ 27.03.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 16.04.2017г. до 17.00 часа на 16.05.2017г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот, принадлежащ на „ЕФЕКТ -С" ЕООД, ЕИК 114604816, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул."Катя Попова" №25, вх.А, ет.1, ап.1, представлявано от Стефан Иванов Стефанов, а именно: МАГАЗИН №6 /шест/, находящ се в урбанизираната територия на гр.Плевен, община Плевен, област Плевен, с адрес по схема: гр. Плевен, ул."Копривщица"№18 /осемнадесет/, етаж -1 /минус едно/, обект 25 /двадесет и пет/, който съгласно схема на СГКК- Плевен, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор №56722.660.600.1.25 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две точка шестотин и шестдесет точка шестотин точка едно точка двадесет и пет/ покадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, попадащ в сграда №1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56722.660.600 / петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две точка шестотин и шестдесет точка шестотин /със застроена площ на самостоятелниятобект в сграда от 68.90 кв.м. / шестдесет и осем цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, ниво 1 /едно/, с предназначение -за обслужваща дейност за битови услуги, заедно с прилежащото му МАЗЕ със застроена площ от 12.41кв.м./ дванадесет цяло и четиридесет и една стотни квадратни метра/ идентичен с описания в документите за собственост : МАГАЗИН № 6 /шест/, находящ се в сутерена на ЖИЛИЩНА СГРАДА представляваща три жилищни, два мансардни и приземен етажи и сутерен, построена върху урегулиран поземлен имот VI-4609 /шест римско за планоснимачен номер четири хиляди шестотин и девет арабско/, в квартал 203 /двеста и три / съгласно действащият ПУП-ПРЗ на град Плевен, действащ към 1998г. при граници и съседи на магазина: изток - улица, запад - мази, север - улица, юг - магазин №5, горе - магазин №3, заедно с прилежащата му МАЗА, при граници и съседи на мазенското помещение: изток- мазе № 8, запад - двор, север - улица, юг - коридор и маза №5 и заедно с припадащите се 3.6110% /три цяло шест хиляди сто и десет десетохилядни процента/ идеални части от общите части и помещения на сградата и отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 56722.660.600 / петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две точка шестотин и шестдесет точка шестотин /, при съседи на самостоятелният търговски обект по кадастрална схема: на същият етаж -56722.660.600.1.24; под обекта-няма; над обекта-56722.660.1.20. Имотът се намира в района под хотел Балкан и Медицинска Академия. Магазинът е разположен в сутеренния етаж шестетажна жилищна сграда, построена през 1997г. Конструкцията на сградата е класическа скелетно-гредова. Покривът е мансарден, ст.бетонов. Магазинът е със застроена площ от 68,90 кв.м. Състои се от зала за клиенти, склад, санитарен възел с умивалня. Към имотът се придават Маза, със застроена площ от 12,41 кв.м.На западната стена на имота е отворена врата към съседен имот (Маза), който не е собственост на длъжника. През тази маза има достъп да общ коридор и собствено МАЗЕ (складово помещение). Така направения отвор за врата към чуждата маза трябва да се зазида за обособяване на имота. Подове - теракота; Стени и тавани – латекс. В мокро помещение - тепакота и фаянс. Прозоречна дограма (витрини) - метален профил. -при първоначална цена – 42 075 лева /четиридесет и две хиляди седемдесет и пет лева/ „ЕФЕКТ -С" ЕООД, ЕИК 114604816, е дерегистрирано по ЗДДС на 08.04.2013г. Тежести за имота: договорна ипотека том 2, акт №95/2011г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; договорна ипотека том 2, акт №186/2011г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД;възбрана вписана под том 6, №117/2013г. в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№5501/13.01.2014г. на Агенция Вписвания Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в гр. Плевен. ул."Копривщица"№18. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF- титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20138150402253/13г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 17.05.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
27.03.17 г., 20:31 targimot.com
69.0 м²
42 075 лв
Атрактивен имот във възрожденски град, къщата е строена 1960г, в стар стил.РЗП-212м2, ЗП-120м2, двор-529м2 в който има кладенец.В приземен етаж-предверие,вестибюл, склад,санитарен възел, кухня и трапезария.Подходът към жилищната част е посредством декоративна външна стълба-тераса, вестибюл, две спални,кухненски бокс,трапезария, хол, баня, и склад. Брокер- Катя Андреева моб. 0887316781, 0877663611
4.04.17 г., 14:19 bazar.bg
212.0 м²
99 000 €
Предлагаме ви къща със застроена площ от 88кв.м. в гр. Копривщица. Градът е предпочитана дестинация за български и чуждестранни туристи. Със своите калдъръмени улички, цветно боядисани къщи, големи чардаци и уникална планинска атмносфера, гр. Копривщица се е утвърдил като уникален исторически град. Дворно място 721 кв.м. Над имота има възможност за закупуването на парцел от 281 кв.м. Къщата е изградена от кирпич. Възможност за застрояване на ново жилище върху парцела. Панорамна гледка от имота.
23.03.17 г., 4:09 bazar.bg
88.0 м²
100 000 лв

Комплекс Галерия Копривщица

супер център гр. Копривщица обл. София
Комплекс Галерия се състои от ресторант с 200 места, коктейл бар с 60 места, нощен клуб 200 места и хотeлс част за 50 place.first от най добрите места в Копривщица! Ресторанта е изрисуван със моменти от априлското въстание и е най- големия в региона. Подходящ е за сватби, кръщенета, рождени дни, именни дни и други cause.Support развлекателни тематични партита има жива музика и DJ Коктейл бара предлага на клиентите билярд, джага, плейстейшън и камина за да почувствате модерн уют в старинна копривщица. Хотела разполага с 30 места в старинен стил с ръчни дърворезби и 20 места модерно обзаведени със съвременни мебели, телевизори, кухни и спални. Предлагат се стаи и апартаменти с камина Нощния клуб е единствения в града и единственото място където можете да продължите вечерта. А за хората с повече енергия предлагаме конна езда, разходка с атв, разходка по еко пътеки, офроуд с пикник, вадене на картофи, цепене на дърва, събиране на сено, доене на крава, разходка с каруца, яздене на магаре и други разнообразия от селското битие.
14.03.17 г., 16:15 alo.bg
20.0 м²
20 лв
Имот на публична продан за период от 18.03.17 до 18.04.17 с начална тръжна цена 76800 лева, по ИД 40/2016 на ЧСИ Васил Недялков, тел. за контакт: 0721/66041. Имотът представлява: Поземлен имот с идентификатор 38558.3.408 в гр.Копривщица, община Копривщица, област София, с адрес на имота: улица Георги Бенковски 32,с площ от 500 кв.м., ведно с построената върху него двуетажна, масивна СГРАДА с идентификатор 38558.3.408.1, със застроена площ от 80 кв.м, сътояща се на първия етаж от стая, кухня, мазе и баня с тоалетна и на втория етаж от три стаи и дневна. Всички желаещи да огледат продаваният недвижим имот,могат да сторят това всеки работен ден, през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в гр.Копривщица, Софийска област, ул. Георги Бенковски 32.
23.02.17 г., 4:08 bazar.bg
160.0 м²
76 800 лв

Къща Копривщица

Копривщица ул.Георги Бенковски №34А
Дворно място с площ от 310 кв.м., представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38558.7.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-17/14.05.2007 г. на Изп. директор на Агенция по кадастъра, с площ от 310.00 кв.м. /триста и десет кв.м./, трайно предназначение на територията – урбанизирана, с номер на предходен план 1141 в квартал 59, парцел III, /трети/, при съседи съгласно скица от кадастралната карта: имоти с идентификатори: 38558.7.4, 38558.7.20, и 38558.7.2, заедно с построената в имота ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 104 /сто и четири/ кв.м. с идентификатор по КККР 38558.7.5.1, състояща се от първи етаж, коридор с външно стълбище за втори етаж, стая, дневна с кухня и баня с тоалетна и втори етаж – четири стаи, които имоти са с административен адрес: гр. Копривщица, ул. “Георги Бенковски“ № 34 А. Описаните недвижими имоти са съсобствени между съделителите Мими Гавраилова Найденова 1/2 (една втора) ид.част от правото на собственост и Галитьон Николов Паличаров - 1/2 (една втора) ид.част от правото на собственост.
17.02.17 г., 18:00 targimot.com
104.0 м²
349 100 лв

Къща Копривщица

Копривщица ул. Димо Пиринджиев №3
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38558.3.168 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-17/14.05.2007 г. на Изп. директор на Агенция по кадастъра, с площ от 471.00 кв.м., с номер на предходен план УПИ II-302 /парцел втори за имот с планоснимачен номер триста и две/ в квартал 40 по плана на град Копривщица от 1987 г., при граници: имоти с идентификатори: 38558.3.171, 38558.2.447, 38558.3.169 и 38558.3.167, а по документ за собственост /нотариален акт №35, том II, дело 418 от 20.09.1972 г., издаден от Районен съд Пирдоп/, съставлява парцел II-275 /втори за планоснимачен имот двеста седемдесет и пети/ в квартал 16-А по регулационния план на град Копривщица – „Арнаут махала“ с площ от 456.00 кв. м. при граници: улица „Мария Царвулджиева“ и от двете страни полски имот, ведно с построената в имота законна ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор по КККР 38558.3.168.1 със застроена площ от 59 кв. м., които имоти са с административен адрес: гр. Копривщица, ул. “Димо Пиринджиев“ № 3. Описаните недвижими имоти са съсобствени между съделителите Биляна Димитрова Филхубер - Попова с ЕГН 7101226553 – ½ (една втора) ид. част от правото на собственост и Елена Димитрова Костова с ЕГН 6608046778 с ½ /една втора/ ид. част от правото на собственост.
17.02.17 г., 18:00 targimot.com
120.0 м²
156 000 лв

Стилно обзаведен апартамент в широк център, Пловдив

Област Пловдив гр. Пловдив "Център" бул. Копривщица
Отлично предложение за скорошно обзаведено двустайно жилище, завършено с урбанистичен и стилен дизайн, гарантиращ оптимално интериорно разпределение и комфорт. Френските прозорци осигуряват много светлина и простор в апартамента. Новопостроеното жилище (2011 година) се намира на 7/8 етаж в сграда с асансьор. Имотът е с изложение север/запад, обща площ - 110 кв.м., чиста площ – 95.34 кв.м. Разпределя се между антре, голям хол, кухненски бокс, голяма спалня, баня и тоалетна. Подовите настилки в спалнята са с мокет, хол и кухненски бокс - ламиниран паркет. Кухнята е напълно обзаведена и оборудвана, дизайнерски електроуреди Филип Старк на Gorenje, съдомиялна Аристон, кухненска маса и столове Каре. Баня и тоалетна – италиански фаянс, мивка и смесители. Отоплението е с климатици. Апартаментът е снабден с кабелна телевизия и интернет. Имотът се намира в близост до Гребна База, Стадион Пловдив, Мол Пловдив, Здравна Каса и редица други удобства от ежедневието. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
13.02.17 г., 20:07 bulgarianproperties.bg
110.0 м²
99 000 €
За търсещите имот за релакс или възможност за бизнес, предлагаме масивна къща строена в началото на 60-те години, намира се близо до сградата на Общината. Основната къща е с РЗП 150 м2, първи етаж камък и тухла, втори етаж тухла. Двор 500 м2, има още лятна кухня с две стаи, стопанска постройка и гараж. Като цяло имотът е в добро състояние. Разпределение: първи етаж-две стаи, баня с тоалетна, антре, голямо мазе, втори етаж-три стаи, баня с тоалетна, антре. Настилки дюшеме и ламинат. Има канализация, централен водопровод. За контакт Анелия Ангелова 0878432673, 0898421912
5.02.17 г., 11:04 bazar.bg
220.0 м²
80 000 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Частично обзаведена стара двуетажна копривщенска къща, изградена в типичен възрожденски стил със застроена площ от 100 кв.м. намираща се в Ламбовска махала в историческия център на сгушения в дебрите на Средна гора град Копривщица , недалеко от църквата „Успение Богородично“ и от „Калъчевия мост“, където гръмва Първата пушка на Априлското въстание. На първият етаж на къщата са разположени кухня, спалня,баня с тоалетна, коридор, столова и мазе, а на достъпният по дървена вътрешна стълба втори еркерно издаден етаж има три спални две от които с тераси, баня с тоалетна, коридор и голям чардак. Подовете са дървени, дограмата е дървена еднокатна, стените и таваните са дървени, а покривът е скатен с изолация и керемиди. Цялата електрическа инсталация на къщата е подменена и отговаря на съвременните изисквания. До къщата има двуетажна пристройка в която на първия етаж има коридор, стая със санитарен възел и мазе, а на втория етаж има спалня с голам чардак. Къщата и пристройката са обитаеми и са поддържани в добро състояние. Дворното място с площ от 643 кв.м. е с плавен наклон и в по-голямата си част е затревено, а всички подходи и пътеки в него са с настилка от калдаръм и каменни плочи. В двора има и две изградени от дъбов материал двуетажни стопански сгради с гараж под по-голямата от тях, със скатни покриви от турски керемиди и кът за отдих около 20 кв.м. с външно барбекю до тях. Дворното място е оградено и достъпът до имота е през голяма Копривщенска дъбова порта. Имотът е захранен с ток, вода и канал и е подходящ за постоянно обитаване или за обособяване като къща за гости.
23.01.17 г., 10:58 icbproperties.com
218.0 м²
110 000 €
Изключителна възможност за инвестиране!!! Агенция Стартайм предлага отличен етаж от къща в град Копривщица 95кв.м. Къщата не е архитектурен паметник,на плоча мозайки дюшаме. Две голями стаи с легла,голяма кухня с трапезария-обзаведена с печка, хладилник, пералня, два телевизора, ъгъл, легло. Две тераси, едната много голяма с панорама, голям коридор с легло. Двор 360кв.м. с дръвчета! Две паркоместа. Канализация. Югоизточно изложение, уникална гледка панорама !!! Идеален за инвестиция в туризъм!!! Телефони за връзка : 0879432671; 02 9893167; Фирмата може да окаже съдействие за банков кредит!!! Оферта номер: 14353
16.01.17 г., 13:14 bazar.bg
95.0 м²
75 000 €

Парцел, 627m 2 (продажба)

гр.Копривщица, общ. Копривщица
Продавам УПИ в гр. Копривщица, с възможност за застрояване. Отличен достъп, идеална панорама, всички комуникации до парцела. Имота се намира от страната на входа на града от гр. София, в близост до градския стадион на 10 мин. до центъра. Един собственик, без посредник.
29.12.16 г., 12:49 homes.bg
627.0 м²
62 700 €
Имот на публична продан за период от 18.03.17 до 18.04.17 с начална тръжна цена 50685 лева, по ИД 232/2012 на ЧСИ Васил Недялков, тел. за контакт: 0721/66041. Имотът представлява: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38558.3.407 в гр.Копривщица, община Копривщица, с адрес на имота: улица Георги Бенковски 32а,с площ от 212 кв.м., с предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване ниско застрояване до 10 м., със стар идентификатор кв. 64, парцел XX, имот 712, ведно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 38558.3.407.1 със застроена площ от 104 кв. метра, с предназначение жилище, сграда, еднофамилна. Всички желаещи да огледат продаваният недвижим имот, могат да сторят това всеки работен ден, през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в гр.Копривщица, Софийска област, ул. Георги Бенковски 32а.
31.12.16 г., 13:08 bazar.bg
104.0 м²
50 685 лв
ТОП ОФЕРТА!!! В ЦЕНТЪРА НА КОПРИВЩИЦА- СТРОЕНА 80Г.ТУХЛА,НА ДВА ЕТАЖА, ОТДЕЛНО ИМА МЕХАНА, БЕСЕДКА,МАЗЕ И ТАВАН,НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕНА,В ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ! ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ОГЛЕДИ НА ТЕЛ.02/8701772-, 0885 876 862;0887358637
11.01.17 г., 20:52 bazar.bg
260.0 м²
92 000 €

Магазин ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул."Копривщица"№18
О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 2253 / 2013 г. с Изх. № 61472/ 27.12.2016г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 14.01.2017г. до 17.00 часа на 14.02.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот, принадлежащ на „ЕФЕКТ -С" ЕООД, ЕИК 114604816, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул."Катя Попова" №25, вх.А, ет.1, ап.1, представлявано от Стефан Иванов Стефанов, а именно: МАГАЗИН №6 /шест/, находящ се в урбанизираната територия на гр.Плевен, община Плевен, област Плевен, с адрес по схема: гр. Плевен, ул."Копривщица"№18 /осемнадесет/, етаж -1 /минус едно/, обект 25 /двадесет и пет/, който съгласно схема на СГКК- Плевен, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор №56722.660.600.1.25 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две точка шестотин и шестдесет точка шестотин точка едно точка двадесет и пет/ покадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, попадащ в сграда №1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56722.660.600 / петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две точка шестотин и шестдесет точка шестотин /със застроена площ на самостоятелниятобект в сграда от 68.90 кв.м. / шестдесет и осем цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, ниво 1 /едно/, с предназначение -за обслужваща дейност за битови услуги, заедно с прилежащото му МАЗЕ със застроена площ от 12.41кв.м./ дванадесет цяло и четиридесет и една стотни квадратни метра/ идентичен с описания в документите за собственост : МАГАЗИН № 6 /шест/, находящ се в сутерена на ЖИЛИЩНА СГРАДА представляваща три жилищни, два мансардни и приземен етажи и сутерен, построена върху урегулиран поземлен имот VI-4609 /шест римско за планоснимачен номер четири хиляди шестотин и девет арабско/, в квартал 203 /двеста и три / съгласно действащият ПУП-ПРЗ на град Плевен, действащ към 1998г. при граници и съседи на магазина: изток - улица, запад - мази, север - улица, юг - магазин №5, горе - магазин №3, заедно с прилежащата му МАЗА, при граници и съседи на мазенското помещение: изток- мазе № 8, запад - двор, север - улица, юг - коридор и маза №5 и заедно с припадащите се 3.6110% /три цяло шест хиляди сто и десет десетохилядни процента/ идеални части от общите части и помещения на сградата и отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 56722.660.600 / петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две точка шестотин и шестдесет точка шестотин /, при съседи на самостоятелният търговски обект по кадастрална схема: на същият етаж -56722.660.600.1.24; под обекта-няма; над обекта-56722.660.1.20. Имотът се намира в района под хотел Балкан и Медицинска Академия. Магазинът е разположен в сутеренния етаж шестетажна жилищна сграда, построена през 1997г. Конструкцията на сградата е класическа скелетно-гредова. Покривът е мансарден, ст.бетонов. Магазинът е със застроена площ от 68,90 кв.м. Състои се от зала за клиенти, склад, санитарен възел с умивалня. Към имотът се придават Маза, със застроена площ от 12,41 кв.м.На западната стена на имота е отворена врата към съседен имот (Маза), който не е собственост на длъжника. През тази маза има достъп да общ коридор и собствено МАЗЕ (складово помещение). Така направения отвор за врата към чуждата маза трябва да се зазида за обособяване на имота. Подове - теракота; Стени и тавани – латекс. В мокро помещение - тепакота и фаянс. Прозоречна дограма (витрини) - метален профил. -при първоначална цена – 41 760 лева /четиридесет и една хиляди седемстотин и шестдесет лева/ „ЕФЕКТ -С" ЕООД, ЕИК 114604816, е дерегистрирано по ЗДДС на 08.04.2013г. Тежести за имота: договорна ипотека том 2, акт №95/2011г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; договорна ипотека том 2, акт №186/2011г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД;възбрана вписана под том 6, №117/2013г. в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№5501/13.01.2014г. на Агенция Вписвания Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в гр. Плевен. ул."Копривщица"№18. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF- титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20138150402253/13г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 15.02.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
28.12.16 г., 14:50 targimot.com
69.0 м²
41 760 лв

Къща Копривщица

Копривщица гр.Копривщица, Софийска област, ул.”Георги Бенковски“№ 32а
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №38558.3.407 (тридесет и осем хиляди петстотин петдесет и осем, точка, три, точка, четиристотин и седем) в гр.Копривщица, община Копривщица, област София по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/14.05.2007г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота: улица „Георги Бенковски“ №32а, с площ от 212 (двеста и дванадесет) кв. метра, с предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване – ниско застрояване – до 10 м., със стар идентификатор – кв. 64 (шестдесет и четвърти, парцел XX (двадесети), имот №712 (седемстотин и дванадесет), при съседи по скица: имот № 38558.3.258, имот № 38558.3.406, имот № 38558.3.408, ведно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор №38558.3.407.1 (тридесет и осем хиляди петстотин петдесет и осем, точка, три, точка, четиристотин и седем, точка, едно) със застроена площ от 104 (сто и четири) кв. метра, с предназначение – жилище, сграда, еднофамилна. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания недвижим имот, от която да започне наддаването, е 56 316 лв. /петдесет и шест хиляди триста и шестнадесет лева/. Всички желаещи да огледат продаваният недвижим имот могат да сторят това всеки работен ден, през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в гр.Копривщица, Софийска област, ул.”Георги Бенковски“№ 32а.
12.12.16 г., 19:49 targimot.com
104.0 м²
56 316 лв

Къща Копривщица

Копривщица гр. Копривщица, ул. “Георги Бенковски“ № 34 А
Подписаният частен съдебен изпълнител Владимир Цачев, рег. №926 с район на действие СОС, адрес на кантората гр. Елин Пелин, пл. „Независимост” № 5, на основание чл. 494 от ГПК, по и.д. № 20169260400130 ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМ ИМОТ- Дворно място с площ от 310 кв.м., представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38558.7.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-17/14.05.2007 г. на Изп. директор на Агенция по кадастъра, с площ от 310.00 кв.м. , трайно предназначение на територията – урбанизирана, с номер на предходен план 1141 в квартал 59, парцел III, /трети/, при съседи съгласно скица от кадастралната карта: имоти с идентификатори: 38558.7.4, 38558.7.20, и 38558.7.2, заедно с построената в имота ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 104 кв.м. с идентификатор по КККР 38558.7.5.1, състояща се от първи етаж, коридор с външно стълбище за втори етаж, стая, дневна с кухня и баня с тоалетна и втори етаж – четири стаи, които имоти са с административен адрес: гр. Копривщица, ул. “Георги Бенковски“ № 34 А. Описаните недвижими имоти са съсобствени между съделителите Мими Гавраилова Найденова 1/2 (една втора) ид.част от правото на собственост и Галитьон Николов Паличаров - 1/2 (една втора) ид.част от правото на собственост. Общата начална цена, от която ще започне наддаването за описаните недвижими имоти е в размер на 80% от определената начална цена при първата публична продан, /която е в размер на 349 100 /триста четиридесет и девет хиляди и сто/ лева и е определена от съда в изпълнителния лист/, а именно 279 280,00 лева (двеста седемдесет и девет хиляди двеста и осемдесет лева). Проданта започва на 18.12.2016 г. и завършва в края на работното време на 18.01.2017 г. Проданта продължава един месец. Проданта се извършва в сградата на Районен съд Пирдоп, съгласно чл. 488 ГПК. Наддавателните предложения ще бъдат отворени в началото на работния ден на 19.01.2017г (след изтичане на срока за подаване на писмени наддавателни предложения) в сградата на Районен съд Пирдоп. За обявяването на наддавателните предложения се съставя протокол, в който се вписват постъпилите наддавателни предложения. Книжата за проданта се намират в канцеларията на Районен съд Пирдоп на разположение на заинтересуваните лица. За участие в проданта се внася депозит в размер на 10% от началната цена в размер на 27 928,00 /двадесет и седем хиляди деветстотин двадесет и осем/ лева по сметка IBAN: BG06CECB97905069659000 при ЦКБ АД BIC: CECBBGSF на името на Частен съдебен изпълнител ВЛАДИМИР ЦАЧЕВ. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. предложенията се подават в канцеларията на Районен съд Пирдоп.
8.12.16 г., 19:33 targimot.com
104.0 м²
279 280 лв

Къща Копривщица

Копривщица гр. Копривщица, ул. “Георги Бенковски“ № 34 А
Подписаният частен съдебен изпълнител Владимир Цачев, рег. №926 с район на действие СОС, адрес на кантората гр. Елин Пелин, пл. „Независимост” № 5, на основание чл. 494 от ГПК, по и.д. № 20169260400130 ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМ ИМОТ- Дворно място с площ от 310 кв.м., представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38558.7.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-17/14.05.2007 г. на Изп. директор на Агенция по кадастъра, с площ от 310.00 кв.м. , трайно предназначение на територията – урбанизирана, с номер на предходен план 1141 в квартал 59, парцел III, /трети/, при съседи съгласно скица от кадастралната карта: имоти с идентификатори: 38558.7.4, 38558.7.20, и 38558.7.2, заедно с построената в имота ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 104 кв.м. с идентификатор по КККР 38558.7.5.1, състояща се от първи етаж, коридор с външно стълбище за втори етаж, стая, дневна с кухня и баня с тоалетна и втори етаж – четири стаи, които имоти са с административен адрес: гр. Копривщица, ул. “Георги Бенковски“ № 34 А. Описаните недвижими имоти са съсобствени между съделителите Мими Гавраилова Найденова 1/2 (една втора) ид.част от правото на собственост и Галитьон Николов Паличаров - 1/2 (една втора) ид.част от правото на собственост. Общата начална цена, от която ще започне наддаването за описаните недвижими имоти е в размер на 80% от определената начална цена при първата публична продан, /която е в размер на 349 100 /триста четиридесет и девет хиляди и сто/ лева и е определена от съда в изпълнителния лист/, а именно 279 280,00 лева (двеста седемдесет и девет хиляди двеста и осемдесет лева). Проданта започва на 18.12.2016 г. и завършва в края на работното време на 18.01.2017 г. Проданта продължава един месец. Проданта се извършва в сградата на Районен съд Пирдоп, съгласно чл. 488 ГПК. Наддавателните предложения ще бъдат отворени в началото на работния ден на 19.01.2017г (след изтичане на срока за подаване на писмени наддавателни предложения) в сградата на Районен съд Пирдоп. За обявяването на наддавателните предложения се съставя протокол, в който се вписват постъпилите наддавателни предложения. Книжата за проданта се намират в канцеларията на Районен съд Пирдоп на разположение на заинтересуваните лица. За участие в проданта се внася депозит в размер на 10% от началната цена в размер на 27 928,00 /двадесет и седем хиляди деветстотин двадесет и осем/ лева по сметка IBAN: BG06CECB97905069659000 при ЦКБ АД BIC: CECBBGSF на името на Частен съдебен изпълнител ВЛАДИМИР ЦАЧЕВ. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. предложенията се подават в канцеларията на Районен съд Пирдоп.
8.12.16 г., 18:36 targimot.com
104.0 м²
279 280 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Копривщица
1 2