Вилно селище Ранчото

Кърджали село Кирково
35 лв
2017-10-9
Интернет Климатик Самостоятелен сан. възел ТВ / Кабелна ТВ/ Цифрова ТВ Тераса Барбекю Паркоместа/Гараж Приема домашни любимци Ресторант Екопътеки Конна езда Риболов Плащане на място във вилата
Ощеvili.bg

Къща Горно Кирково

Горно Кирково
60 м²
2,600 лв
2016-12-6
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл.сн.№ 139 /сто тридесет и девет/, кв. 12 /дванадесети/ по регулационния план на с.Горно Кирково, общ.Кирково, обл.Кърджали, одобрен със Заповед № 1081 от 19.12.1977 г. на Председателя на ИК на ОНС Кърджали, с площ 569/ петстотин шестдесет и девет/ кв.м., ведно с построена в него/ ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 60 /шестдесет/ кв.м., състояща се от: първи етаж три стаи и коридор и втори етаж три стаи и коридор, при граници на целия имот: изток път, запад ПИ пл.сн.№ 138, север път, юг път. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 2 600,00 /ДВИ ХИЛЯДИ И ШЕСТОТИН/ ЛЕВА /80 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 75 % ОТ НОВАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.
Ощеtargimot.com

Къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ кв. Кирково, ул. "Македония"№5
96 м²
13,600 лв
2016-12-5
ДВОРНО МЯСТО с идентификатор № 58222.497.111 с площ от 860,00 кв. м. по нот. акт за учредяване на договорна ипотека и площ от 845,00 кв. м. по кадастрална карта съставляващо УПИ VII-3 от квартал 14 по плана на Велики Преслав, квартал „Кирково“, ул. „Македония“ №5, съставляващо УПИ VII-3 от квартал 14 по плана на Велики Преслав, ведно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 58222.497.111.1 с площ от 48,00 кв. м. , състояща се от жилищен етаж с площ от 48,00 кв. м. включващ три стаи, санитарно помещение , кухня и коридор, обитаем таван от две стаи с площ от 48,00 кв. м. с обща разгъната застроена площ от 96,00 кв. м. по нот. акт за учредяване на договорна ипотека и площ от 83,00 кв. м. по кадастрална карта, ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА с идентификатор № 58222.497.111.2 със застроена площ от 32,00 кв. м. и СГРАДА с идентификатор № 58222.497.111.3 със застроена площ от 46,00 кв. м. по кадастрална карта.
Ощеtargimot.com
15,000 лв
2016-7-19
Вода До път До река Подходяща за ветрогенератори Продава се имот по пътя за Гърция на 6 кл м от разклона на С . Кирково . Имота има лице на пътя подходящ за всякаква инвестиция с търговска цел - Ресторант ; мотел ; бързо хранене.
Ощеalo.bg

Prodavam 3 etajna ky6ta v rodopite s 18 stai

Кърджали и област Кирково Мъглене PYRVA 107
10 стаи
860 м²
52,000 лв
2016-3-31
Prodavam 3 etajna ky6ta v rodopite s 18 stai ,tavansko pome6tenie i dvorno mqsto blizo do golqm qzovir
Още555.bg

Prodavam ka6ta

Кърджали и област Кирково Завоя kapitan petko 20
6 стаи
100 м²
30,000 лв
2016-3-31
Prodavam ka6ta s gara6
Още555.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Кирково
15000 м²
10,000
2017-11-17
Имотите са 3 бр. и се намират в района на село Шумнатица, община Кирково, в непосредствена близост до главния път за ГКПП "Маказа". Единият имот е с площ от 1572 м2. , вторият - 1300 м2, а третият с с площ от 1000 м2. Единият от имотите се свързва директно с главния път за ГКПП "Маказа". И трите имота са със статут на нива, V-та категория.
Ощеbazar.bg
94 м²
9,168 лв
2017-11-8
Поземлен имот с пл.сн.№ 119 /сто и деветнадесет/, кв. 36 /тридесет и шест/ по КП на с.Дрангово, одобрен със Заповед № 424/24.07.1980г. на Кмета на Община Кирково, находящ се в урбанизираната територия на с.Дрангово, общ.Кирково с площ 400 /четиристотин/ кв.м., попадащ в УПИ Х /десети/ в кв.36 /тридесет и шест/ по плана на с.Дрангово, общ.Кирково, ведно с построената в този имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 94,32 /деветдесет и четири цяло и тридесет и двe стотни/ кв.м., състояща се от: първи етаж - четири стаи, баня и коридор и втори етаж - три стаи, баня и коридор, при граници и съседи на имота: ПИ № 118 на Живко Димитров Благоев, улица, регулационна линия, съгласно описание по Нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давностно владение с №180, том VІ, рег.№ 8301, дело 1180/12.12.2007г. на нотариус №459 с район на действие при РС Момчилград.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Дюлица

Дюлица местността „Ев алтъ”
1668 м²
690 лв
2017-10-4
ІІІ имот: Имот №012175, с площ 1.668 дка.(един декар и шестстотин шестдесет и осем кв.м.), находящ се в землището на с. Дюлица, ЕКАТТЕ 24743, община Кирково, област Кърджали, представляващ парцел 175(сто седемдесет и пет) от масив 12 (дванадесет), начин на трайно ползване: пасище, мера, девета категория. Имотът се намира в местността „Ев алтъ” при граници и съседи: №012176, пасище, мера на държавен поземлен фонд; №012713, пасище, мера на Мария Йосифова Овчарова; №012164, населено място на с. Дюлица; №012562, пасище с храсти на държавен поземлен фонд; № 012174, пасище, мера на държавен поземлен фонд; №012562, пасище с храсти на държавен поземлен фонд; №012564, пасище, мера на държавен поземлен фонд. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 690,00 /ШЕСТОТИН И ДЕВЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА /75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Дюлица

Дюлица местността „Кабулар алтъ”
4954 м²
2,568 лв
2017-10-4
V имот: Имот № 013277 с площ 4,954 дка. (четири декара и деветстотин петдесет и четири кв.м.), находящ се в землището на с. Дюлица, ЕКАТТЕ 24743, община Кирково, област Кърджали, представляващ парцел 277 (двеста седемдесет и седем) от масив 13 (тринадесет), начин на трайно ползване: пасище, мера, девета категория. Имотът се намира в местността „Кабулар алтъ” при граници и съседи: №013279, пасище с храсти на държавен поземлен фонд; № 013276, път III кл. на държавен поземлен фонд; №012537, местен път на община Кирково; № 013275, пасище, мера на държавен поземлен фонд; землищна граница. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 2 568,00 /ДВЕ ХИЛЯДИ ПЕТСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ОСЕМ/ ЛЕВА /75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Дюлица

Дюлица местността „Ев алтъ”
2017 м²
764 лв
2017-10-4
ІV имот: Имот №012176 с площ 2,017 дка. (два декара и седемнадесет кв.м.), находящ се в землището на с. Дюлица, ЕКАТТЕ 24743, община Кирково, област Кърджали, представляващ парцел 176 (сто седемдесет и шест) от масив 12 (дванадесет), начин на трайно ползване: пасище, мера, девета категория. Имотът се намира в местността „Ев алтъ” при граници и съседи: №012564, пасище, мера на държавен поземлен фонд; №012178, пасище, мера на Мария Йосифова Овчарова; №012713, пасище, мера на Мария Йосифова Овчарова; №012175, пасище, мера на държавен поземлен фонд. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 764,25 /СЕДЕМСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЛВ. И ДВАДЕСЕТ И ПЕТ СТ./ ЛЕВА /75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Дюлица

Дюлица местността „Ев алтъ”
1777 м²
672 лв
2017-10-4
ІІ имот: Имот № 012174, с площ 1,777 дка.(един декар и седемстотин седемдесет и седем кв.м.), находящ се в землището на с. Дюлица ЕКАТТЕ 24743, община Кирково, област Кърджали, представляващ парцел 174 (сто седемдесет и четири) от масив 12 (дванадесет), начин на трайно ползване: пасище, мера, девета категория. Имотът се намира в местността „Ев алтъ” при граници и съседи: №012175, пасище, мера на държавен поземлен фонд; №012562, пасище с храсти на държавен поземлен фонд. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 672,75 /ШЕСТОТИН СЕДЕМДЕСЕТ И ДВА ЛВ. И СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТ СТ./ ЛЕВА /75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Дюлица

Дюлица местността „Терзлер янъ”
9325 м²
4,932 лв
2017-10-4
І имот: Имот № 012147, с площ 9,325 дка. (девет декара и триста двадесет и пет кв.м.), находящ се в землището на с. Дюлица, ЕКАТТЕ 24743, община Кирково, област Кърджали, представляващ парцел 147 (сто и четиридесет и седем) от масив 12 (дванадесет), начин на трайно ползване: пасище, мера, девета категория. Имотът се в местността „Терзлер янъ” при граници и съседи : № 012539, полски път на община Кирково; №012120, пасище, мера на държавен поземлен фонд; №012135, нива на насл. на Иляз Шакиров Рюстемов; №012136, нива на Садък Иляз Шакир; №012644, нива на Али Али Хюсеин; № 012534, местен път на община Кирково; № 012142, нива на Мустафа Али Али; №012534 , местен път на община Кирково; №012143, нива на Юмер Али Али; №012144, нива на Юмер Али Али; №012145, нива на Юмер Али Али. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 4 932,00 /ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН ТРИДЕСЕТ И ДВА/ ЛЕВА /75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.
Ощеtargimot.com

Къща Драганово

Драганово
94 м²
11,460 лв
2017-8-22
Поземлен имот с пл.сн.№ 119 /сто и деветнадесет/, кв. 36 /тридесет и шест/ по КП на с.Дрангово, одобрен със Заповед № 424/24.07.1980г. на Кмета на Община Кирково, находящ се в урбанизираната територия на с.Дрангово, общ.Кирково с площ 400 /четиристотин/ кв.м., попадащ в УПИ Х /десети/ в кв.36 /тридесет и шест/ по плана на с.Дрангово, общ.Кирково, ведно с построената в този имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 94,32 /деветдесет и четири цяло и тридесет и двe стотни/ кв.м., състояща се от: първи етаж - четири стаи, баня и коридор и втори етаж - три стаи, баня и коридор, при граници и съседи на имота: ПИ № 118 на Живко Димитров Благоев, улица, регулационна линия, съгласно описание по Нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давностно владение с №180, том VІ, рег.№ 8301, дело 1180/12.12.2007г. на нотариус №459 с район на действие при РС Момчилград
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Островец

Островец местността „Коджа Чаир”
1570 м²
7,651 лв
2017-7-25
½ идеална част от ИМОТ с номер 020162 в землището на с.Островец с ЕКАТТЕ 54393, общ.Кирково, представляващ НИВА с площ 3,140 /три цяло сто и четиридесет хилядни/ дка, находяща се в землището на с.Островец, община Кирково, област Кърджали, в местността „Коджа Чаир”, представляваща парцел № 162 /сто шейсет и две/, масив 20 /двадесет/ по плана за земеразделяне на землището, при граници: местен път с кадастрален № 050108; собствена нива, представляваща имот № 020161; др. селскостопански т. с кадастрален № 020160 – на община Кирково; пасище, мера с кадастрален № 020184, записано на наследниците на Емин Сюлейманов Садулов;
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Подкова

Подкова местността „Ода Янъ”
598 м²
3,175 лв
2017-7-25
½ идеална част от ИМОТ с номер 070250 в землището на с.Подкова с ЕКАТТЕ 57039, общ.Кирково, представляващ НИВА с площ 1,195 /едно цяло и сто деветдесет и пет хилядни/ дка, находяща се в землището на с. Подкова, община Кирково, област Кърджали, в местността „Ода Янъ”, представляваща парцел № 250 /двеста и петдесет/, масив 70 /седемдесет/ по плана за земеразделяне на землището, при граници: полски път с кадастрален № 070211, др. трайни насаждения на държавата с кадастрален № 070243; водна площ на държавата с кадастрален № 070214; др. Селскостопански т. С кадастрален № 070231 – на Зеид Мехмед Ахмед;
Ощеtargimot.com