Оплакване
Поземлен имот, находящ се в гр.Каварна, обл.Добрич, ул. „Стара планина“ №1 /едно/, с идентификатор 35064.501.9744 /три пет нула шест четири точка пет нула едно точка девет седем четири четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-08-1185/17.09.2008г. на Началника на СГКК-Добрич, с площ по скица 604 кв.м. /шестстотин и четири квадратни метра/, а по акт за собственост от 548 кв.м. /петстотин четиридесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, представляващ обединение на УПИ по регулационен план УПИ VI-1166 и УПИ VII-1165, в кв.28 по плана гр. Каварна, стар идентификатор: 35064.501.1165, 35064.501.1166, ведно с построените в него сгради, а именно: Сграда с идентификатор 35064.501.9744.1 /три пет нула шест четири точка пет нула едно точка девет седем четири четири точка едно/, адрес на сградата гр.Каварна, обл.Добрич, ул. „Стара планина“ №1 /едно/, със застроена площ по скица от 278кв.м. /двеста седемдесет и осем квадратни метра/, а по акт за собственост от 256кв.м. /двеста петдесет и шест квадратни метра/ и РЗП 1059кв.м., на четири етажа, с предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, стар идентификатор: 35064.501.1165.1 и изба със застроена площ от12кв.м.; Сграда с идентификатор 35064.501.9744.2 /три пет нула шест четири точка пет нула едно точка девет седем четири четири точка две/, с адрес на сградата по скица гр.Каварна, ул."Г.С.Раковски" №1, със застроена площ по скица от 132кв.м. /сто тридесет и два квадратни метра/, на един етаж, а по разрешение за ползване от 195кв.м. /сто деветдесет и пет квадратни метра/ и РЗП 566,7кв.м., на два етажа със сутерен, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, стар идентификатор: 35064.501.1166.1; Сграда с идентификатор 35064.501.9744.3 /три пет нула шест четири точка пет нула едно точка девет седем четири четири точка три/, с адрес на сградата по скица гр.Каварна, ул."Г.С.Раковски" №1, със застроена площ по скица от 3кв.м. /три квадратни метра/ на един етаж, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор: 35064.501.1166.2, при съседи на поземления имот: 35064.501.9684, 35064.501.1164, 35064.501.9692, 35064.501.980, 35064.501.9573, ведно с всички подобрения и приращения в имота и сградите.
Каварна, ул. „Стара планина“ №1
425 м²
483 200 лв
11.03.2018 г.
Ощеnikov810.com
Ние в Flatfy ползваме бисквитки, за да подобрим качеството на цялостният опит от сърфирането. Използвайки нашите услуги Вие се съгласявате с нашата употреба на бисквитки.Научете повече