ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Равен парцел в центъра на Вакарел,в близост до гарата, на 25км от София. Имотът е с площ от 414кв.м. с лице на 3 улици. Ограден е и целогодишно достъпен. Комуникациите за ток и вода са до границите на парцела. Районът е екологично чист и е с отлична транспортна връзка със столицата. Имотът е подходящ за изграждане на еднофамилна жилищна сграда.
14.01.17 г., 7:02 icbproperties.com
414.0 м²
11 500,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Масивна двуетажна къща със застроена площ от около 80 кв.м. в централната част на малкото Ихтиманско село Веринско. Наблизо до селото се намира язовир Веринско и гористите склонове на Ихтиманска средна гора. На първия етаж на къщата са разположени коридор, санитарен възел, стая, хол с камина, кухня и голяма тераса, а на достъпния по масивна вътрешна стълба втори етаж има коридор и три стаи. Дограмата е дървена двукатна, която на част от първия етаж е подменена с ПВЦ със стъклопакет. Подовете в стаите са на дюшеме, а таваните на втория етаж са облицовани с дървена ламперия. Покривът е двускатен с керемиди, като подпокривното пространство е с естествено осветление и се използва за складови нужди. Под къщата има вкопано избено помещение. Дворното място с площ от около 1300 кв.м. е сравнително равно, затревено и оградено с ограда от телена мрежа и бетонов цокъл и в него има различни овощни и лозови насаждения. Имотът е достъпен е целогодишно по път без трайна настилка и е захранен с ток и вода, а каналът е на септична яма. Къщата е подходяща за целогодишно обитаване.
14.01.17 г., 6:57 icbproperties.com
160.0 м²
61 300,00 €

Земеделска земя, 48000m 2 (продажба)

гр.Ихтиман, общ. Ихтиман
Намира се на 35км, от София ,на АМ -Тракия ,посока София-Пловдив.В близост до гр.Ихтиман, в съседство конна база.Подходящо за ТИР-паркинг,логистичен център,бензиностанция,промишлена зона.Лице на имота 240м.ВЪЗМОЖНОСТ ПОДЯЛБА.От собственик
30.12.16 г., 19:19 homes.bg
48000.0 м²
960 000,00 €

Земеделска земя, 48000m 2 (продажба)

гр.Ихтиман, общ. Ихтиман
Намира се на 35км, от София ,на АМ -Тракия ,посока София-Пловдив.В близост до гр.Ихтиман, в съседство конна база.Подходящо за ТИР-паркинг,логистичен център,бензиностанция,промишлена зона.Лице на имота 240м.ВЪЗМОЖНОСТ ПОДЯЛБА.От собственик
27.12.16 г., 22:28 officespace.bg
960 000,00 €

Етаж от къща ИХТИМАН

ИХТИМАН гр. Ихтиман, област Софийска, ул.”Пейо Яворов” №27
Първи етаж със застроена площ от 123 (сто двадесет и три) кв. метра, обособен като самостоятелно жилище с отделен вход, състоящ се от хол, кухня-столова, две стаи, тераса, баня с тоалетна и Полусутеренен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, ведно с ½ (една втора) идеална част от поземлен имот (дворно място), целият с площ от 838 (осемстотин тридесет и осем) кв. метра, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV-245 (четвърти отреден за имот двеста четиридесет и пет) от квартал 101 (сто и първи) по плана на гр. Ихтиман, одобрен със Заповед №0-621/1977г. и Заповед №1008/11.12.2008г. за попълване на кадастралния план със сграда, при граници на целия имот: улица, УПИ V-246, имот пл. №220 и УПИ III-201. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 57 711,6 лв. /петдесет и седем хиляди седемстотин и единадесет лева и шестдесет стотинки/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот, могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в гр. Ихтиман, област Софийска, ул.”Пейо Яворов”№ 27.
16.12.16 г., 20:04 targimot.com
123.0 м²
57 711,00 лв

Къща ИХТИМАН

ИХТИМАН гр.Ихтиман, област Софийска, ул.“Гьончо Белев“№9
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (дворно място) с площ от 312 (триста и дванадесет) кв. метра, с уредени регулационни сметки, находящ се в гр. Ихтиман, ул. “Гьончо Белев“ №9 (девет), община Ихтиман, област София, представляващ УПИ (парцел) VI-999 (шести, отреден за имот с пл. номер деветстотин деветдесет и девети) в кв.29 (двадесет и девети) по дворищно-регулационния план на населеното място, одобрен със Заповед №558/1990г. на кмета на община Ихтиман, ведно с построените в имота Масивна двуетажна жилищна сграда и Навес с оградни стени, както и всички други трайно закрепени към имота подобрения, при граници (съседи) на УПИ: улица с осови точки 190-190а, УПИ (парцел) VII-1001, УПИ (парцел) VIII-1000 и УПИ (парцел) V-998. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 102 600 лв. /сто и две хиляди и шестстотин лева/. Всички желаещи да огледат продаваният недвижим имот, могат да сторят това всеки делничен ден през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в гр.Ихтиман, област Софийска, ул.“Гьончо Белев“№9, след предварително обаждане на тел: 0988 70 56 84 - лице за контакт Рачев
16.12.16 г., 19:23 targimot.com
312.0 м²
102 600,00 лв

Къща Вакарел

Вакарел с.Вакарел, община Ихтиман, област Софийска, ул.“Арда“ /Чинар № 4/
Масивна жилищна сграда, състояща се от два жилищни етажа, тавански етаж и сутерен, със застроена площ от 80 (осемдесет) кв. метра и разгъната застроена площ от 320 (триста и двадесет) кв. метра, построена с отстъпено право на строеж върху общински поземлен имот (дворно място) с площ от 725 (седемстотин двадесет и пет) кв. метра, находящ в с. Вакарел, община Ихтиман, област София, както и Поземлен имот (дворно място) с площ от 725 (седемстотин двадесет и пет) кв. метра, собственост на длъжника Гергана Георгиева Торлакова-Абделхай Али, находящ в с. Вакарел, община Ихтиман, област София, съставляващ парцел IX-601 (девети за имот с планоснимачен номер шестстотин и първи) в кв.59 (петдесет и девети) по регулационния план на същото населено място, одобрен със Заповед №0-2700 от 1963г. на Председателя на Софийски окръжен народен съвет, а относно сградата в парцела и Заповед №300-4-6/02.02.2004г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, урегулиран парцел от 725 (седемстотин двадесет и пет) кв.м. с уредени регулационни сметки, ведно с правото на строеж върху същия парцел, при граници (съседи) на парцела: от североизток-парцел III-601, от югоизток парцел VIII-601, от северозапад – парцел X-601 и от югозапад – улица с осови точки 188-189. Съгласно удостоверение за идентичност №12/08.02.2016г., издадено от Община Ихтиман, общински поземлен имот (дворно място) с площ от 725 (седемстотин двадесет и пет) кв.м., находящ в с.Вакарел, община Ихтиман, област София, съставляващ парцел IX-601 (девети за имот с планоснимачен номер шестстотин и първи) в кв.59 (петдесет и девети) по регулационния план на същото населено място е идентичен на Урегулиран поземлен имот №IX-229 (девети за имот с планоснимачен номер двеста двадесет и девет)в кв.59 (петдесет и девети) по плана на с. Вакарел община Ихтиман, област София, съгласно скица №55/04.02.2016г. на Община Ихтиман. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания недвижим имот, от която да започне наддаването, е 63 300 лв. /шестдесет и три хиляди и триста лева/. Всички желаещи да огледат продаваният недвижим имот могат да сторят това всеки делничен ден, през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в с.Вакарел, община Ихтиман, област Софийска, ул.“Арда“ /Чинар № 4/, след предварително обаждане на тел. 0878 31 88 84 - с лице за контакт Даниела Торлакова.
16.12.16 г., 19:22 targimot.com
80.0 м²
63 300,00 лв

Къща ИХТИМАН

ИХТИМАН гр.Ихтиман, ул.”Шипка”№ 13А ,област Софийска
1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ / дворно място, целият с площ от 396 кв.м./ триста деветдесет и шест кв.м./ , съставляващ имот УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ-1940 / седми отреден за имот хиляда деветстотин и четиридесет/ от кв.77 /седемдесет и седем/ по плана на гр.Ихтиман одобрен със Заповед №АБ-302/29.11.1985г., при уредени регулационни сметки, в едно с цялата построена в северозападната част на същото дворно място ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, застроена с отстъпено и осъществено право на строеж, при граници на имота: от две страни –улици, УПИ VІІІ-1952 и УПИ VІ-1941. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 10 788 лв. /десет хиляди седемстотин осемдесет и осем лева/. Всички желаещи да огледат продаваният недвижим имот могат да сторят това всеки понеделник и петък от 15.00 часа до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по-горе по местонахождението му в гр.Ихтиман, ул.”Шипка”№ 13А ,област Софийска .
16.12.16 г., 19:22 targimot.com
396.0 м²
10 788,00 лв

Къща ИХТИМАН

ИХТИМАН гр.Ихтиман, ул.”Шипка” №13А ,област Софийска
1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ / дворно място, целият с площ от 396 кв.м./ триста деветдесет и шест кв.м./ , съставляващ имот УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ-1940 / седми отреден за имот хиляда деветстотин и четиридесет/ от кв.77 /седемдесет и седем/ по плана на гр.Ихтиман одобрен със Заповед №АБ-302/29.11.1985г., при уредени регулационни сметки, в едно с цялата построена в северозападната част на същото дворно място ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, застроена с отстъпено и осъществено право на строеж, при граници на имота: от две страни –улици, УПИ VІІІ-1952 и УПИ VІ-1941. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 10 788 лв. /десет хиляди седемстотин осемдесет и осем лева/. Всички желаещи да огледат продаваният недвижим имот могат да сторят това всеки понеделник и петък от 15.00 часа до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по-горе по местонахождението му в гр.Ихтиман, ул.”Шипка”№ 13А ,област Софийска .
16.12.16 г., 19:21 targimot.com
396.0 м²
10 788,00 лв

Парцел, 712m 2 (продажба)

с.Вакарел, общ. Ихтиман
Много красива местност - махала до Вакарел (вилна зона) Костадинкино, (официално име Семковци), равен парцел със стара къща за събаряне. До него няма асфалт, но е равно. Няма вода - в селото водата е от бунари и с хидрофорни уредби, наоколо има нови хубави къщи, много е тихо и живописно.
9.12.16 г., 9:03 officespace.bg
7 000,00 €

Парцел, 980m 2 (продажба)

с.Вакарел, общ. Ихтиман
АВИСТА ОФИС ЕКИП предлага отличен правоъгълен парцел, подходящ за вила. В регулация, равен, ограден. Разполага с ток и кладенец. В съседство има къщи, които се обитават целогодишно. Чудесна панорамна гледка. Намира се на 2 км. от с. Вакарел и на 30 км. от София по магистрала „Тракия“. Номер на оферта - 01137. Повече информация ще получите на тел. 0887336022 - Мими РУЖЕВСКА. За още подобни оферти посетете интернет страницата ни www.avista.bg!
3.12.16 г., 5:40 homes.bg
980.0 м²
15 500,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Къща в село, разположено сред красива природа, а същевременно съвсем близо до София. Имотът се намира до борова гора и само на 5минути до центъра на селото. Къщата се състои от сутеренно ниво на каменна основа с 4 помещения (едното от които е било санитарен възел,нуждаещо се от ремонт). Основният етаж се състои от :коридор и 4 големи стаи, които са в добро състояние и са обзаведени със запазени мебели. Дворното място е голямо и поддържано,с овошни дървета и зеленчукови насаждения. Имотът е на асфалтов път е и е подходяща за целогодишно живеене.
25.11.16 г., 18:22 icbproperties.com
100.0 м²
37 000,00 €
********** ЧСИ Стоян Лазаров - изп. дело 171/16, тел. 0700 11 927******************** ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /дворно място/ с площ 933 /деветстотин тридесет и три/ квадратни метра, находящ се в град Ихтиман, улица 'Георги Раковски' 35, област Софийска, съставляващ поземлен имот с планоснимачен 1809 /хиляда осемстотин и девети/, включен като основа в УПИ /парцел/ XVII 1809 /седемнадесети отреден за имот с планоснимачен номер хиляда осемстотин и девети/ в квартал 46 /четиридесет и шести/ по дворищно - регулационния план на същото населено място, одобрен със заповед О - 621 от 1977г. на Председателя на Софийски окръжен народен съвет, урегулиран поземлен имот с площ 947 /деветстотин четиридесет и седем/ квадратни метра с неуредени регулационни сметки за 14 /четиринадесет/ квадратни метра придаваеми от към улица с осови точки 148 - 149, ведно с построената в същия поземлен имот ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 60 /шестдесет/ квадратни метра, при граници /съседи/ на УПИ: улица с осови точки 148 - 149 - 150, УПИ /парцел/ XXIX - 1809, УПИ /парцел/ XX - 1805, УПИ /парцел/ XIX - 1806, УПИ /парцел/ XVIII - 1807, 1808
21.11.16 г., 22:06 bazar.bg
60.0 м²
24 870,00 лв
Предлагам на Вашето внимание УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 536 кв.м. заедно с полумасивна жилищна сграда на един етаж. В мястото има централен водопровод, ток, канализация, собствен водоизточник, ограда. Парцелът е с лице 20 м на асвалтова улица, в непосредствена близост до центъра на гр. Ихтиман. За повече информация 0886835307 - Маруся Евтимова
21.11.16 г., 15:29 bazar.bg
80.0 м²
13 500,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Продава се масивна едноетажна жилищна сграда с площ от 79 кв.м. и дворно място от 618 кв.м, намираща се във вилно селище Любница, село Мухово. Имотът е достъпен целогодишно. В дворното място е изградена едноетажна много добре поддържана и обзаведена къща, свързана с водопровод и електричество. Къщата разполага с две спални, голям хол с камина, просторна трапезария, кухня и баня (с душ и тоалетна). Има подпокривно пространство, което е естествена въздушна изолация, в резултат на която вътре през лятото е много хладно, а през зимата топло. През 1994 г. е пристроена обширна, напълно затворена лятна кухня. В двора има овощни дръвчета, както и едно иглолистно, декоративни храсти и цветя, външна тоалетна и барбекю. Районът е подходящ за лов, риболов и туризъм, тъй като природата е запазена. Климатът е мек и е предимно слънчево (280 слънчеви дни в годината), което дава възможност за засаждане на киви, смокини, черници и нарове. Малко известен факт е, че въздухът в този район има по- силно лечебно въздействие върху заболявания на дихателните пътища, астма и др., в сравнение с град Сандански. Ежегодното събитие „Рали България”, което се провежда в района, гарантира чести ремонти на асфалтовия път. Друг интересен факт около Любница е, че има древни крепости и различни други останки, които могат да бъдат посетени и проучени.
21.11.16 г., 15:25 icbproperties.com
2 стаи
79.0 м²
25 800,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Действаща бензиностанция с две модулни колонки Scheidt MZ с по осем пистолета за зареждане с гориво, от които едната е само за светли горива, а другата е комбинирана с два пистолета за зареждане с газ, намираща се на оживена пътна артерия на около 50 км югоизточно от град София. Търговската сграда е с площ от 100 кв.м. е с климатична система и е напълно оборудвана, като в нея има обособени касова зона, кафе зона, стая за управител, санитарни възли за клиенти и персонал, два склада съответно за хранителни и за промишлени стоки, склад за масла и компресорно помещение. Технологичното оборудване освен от двете колонки се състои и от двустенен подземен резервоар за четири вида светли горива, разделен съответно за дизел 30000л, за дизел 10000л, за бензин А95-20000 и за бензин А98 -10000л., както и подземен резервоар за газ ПБ с обем 10000л и помпа за газта. Нивомерната система е VEEDER ROOT TLS350 и е преминала първоначално замерване. На площадката има генератор за ток обслужващ всички нужди за работата на бензиностанцията при аварии по ел.мрежата, компресор, електронна ценова мачта и навес с площ 250кв.м. Теренът върху който е построена бензиностанцията е с площ от 1160 кв.м. е добре оформен и поддържан и отговаря на всички нормативни изисквания.
21.11.16 г., 15:12 icbproperties.com
350.0 м²
530 000,00 €

Парцел, 835m 2 (продажба)

с.Мухово, общ. Ихтиман
Парцелът се намира в с.Мухово (на 70 км от София), в района на гр.Ихтиман - до язовир 'Тополница', в планински район с мек климат и прекрасни гледки. Поземлен имот, непосредствено до къщите във високата част на селото. Слънчев, изключителна панорама. Има възможност за захранване с ток, вода и канал, които са разположени в съседство с имота. Селото е разположено в сърцето на Средна гора, на 300 м. над язовира. Парцелът е подходящ както за вила, така и за къща за постоянно живеене. За любители на риболова, сред прекрасна природа, на 1 час с кола от гр. София.
21.11.16 г., 11:18 homes.bg
835.0 м²
15 000,00 лв
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /дворно място/ с площ 933 /деветстотин тридесет и три/ квадратни метра, находящ се в гр. Ихтиман, улица "Георги Раковски" № 35, област Софийска, съставляващ поземлен имот с планоснимачен № 1809 /хиляда осемстотин и девети/, включен като основа в УПИ /парцел/ XVII-1809 /седемнадесети отреден за имот с планоснимачен номер хиляда осемстотин и девети/ в квартал 46 /четиридесет и шести/ по дворищно - регулационния план на същото населено място, одобрен със заповед № О - 621 от 1977 г. на Председателя на Софийския окръжен народен съвет, урегулиран поземлен имот с площ 947 /деветстотин четиридесет и седем/ квадратни метра с неуредени регулационни сметки за 14/четиринадесет/ квадратни метра придаваеми от към улица с осови точки 148 - 149, ВЕДНО с построената в същия поземлен имот ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 60 /шестдесет/ квадратни метра, при граници /съседи/ на УПИ: улица с осови точки 148 - 149 -150, УПИ /парцел/ № XXIX - 1809, УПИ /парцел/ № XX - 1805, УПИ /парцел/ № XIX - 1806, УПИ /парцел/ XVIII - 1807, 1808, БЕЗ построената в същия поземлен имот МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА.
11.11.16 г., 14:12 targimot.com
60.0 м²
24 870,00 лв
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /дворно място/ с площ 933 /деветстотин тридесет и три/ квадратни метра, находящ се в гр. Ихтиман, улица "Георги Раковски" № 35, област Софийска, съставляващ поземлен имот с планоснимачен № 1809 /хиляда осемстотин и девети/, включен като основа в УПИ /парцел/ XVII-1809 /седемнадесети отреден за имот с планоснимачен номер хиляда осемстотин и девети/ в квартал 46 /четиридесет и шести/ по дворищно - регулационния план на същото населено място, одобрен със заповед № О - 621 от 1977 г. на Председателя на Софийския окръжен народен съвет, урегулиран поземлен имот с площ 947 /деветстотин четиридесет и седем/ квадратни метра с неуредени регулационни сметки за 14/четиринадесет/ квадратни метра придаваеми от към улица с осови точки 148 - 149, ВЕДНО с построената в същия поземлен имот ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 60 /шестдесет/ квадратни метра, при граници /съседи/ на УПИ: улица с осови точки 148 - 149 -150, УПИ /парцел/ № XXIX - 1809, УПИ /парцел/ № XX - 1805, УПИ /парцел/ № XIX - 1806, УПИ /парцел/ XVIII - 1807, 1808, БЕЗ построената в същия поземлен имот МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА.
11.11.16 г., 14:11 targimot.com
60.0 м²
24 870,00 лв

Летище с хангар за малки самолети до Ихтиман

Област София гр. Ихтиман Ихтиман
Местоположение: на 3 км от гр. Ихтиман, на 45 км от София. Описание: - Позивна – LBHT; - Кула за управление на полетите (119.250 KH); - 86 декара летище, от които: • писта бетонова 14 400 м2 с дължина 596.67 м. и ширина 24 м; • хангар със ЗП 1601.45 м2 и РЗП 1938.10 м2, вътрешна височина – 4.60 метра; • Склад ГСМ /4 бр. Резервоари с вместимост от по 10 куб.м. и комбинирана зарядна колонка за горива ( 22 000 л. – 100 LL; 11 000л. – В95 и 11 000л. –JET 1); • паркинг за автомобили; • къща за охраната • летището е заградено с ограда от телена мрежа Хангарът включва: • хангар за паркиране на самолети подходящо оборудван за техническо обслужване на самолети до 5 700 кг. – 1265.15 м2; • агрегатно – 7.70 м2; • шлосерно, оборудвано с колонна бормашина, шмиргел, шлосерна маса, компресор за сгъстен въздух захранващ всички работни помещения и хангара – 60.70 м2; • ремонт двигатели – 31.10 м2; • работилница и инструментална за съхранение на инструменти, оборудване и консумативи. Оборудвана със стелажи и подходящи метални складове за съхранение на инструментите оборудването и консумативите – 27.20 м2; • техническа работилница – 29.80 м2; • три склада за резервни части, склад за входящ контрол и карантинна зона, склад за резервни части материали и консумативи, склад за бракувани части и материали. Складовете за оборудвани с климатик за поддържане на подходящи условия за съхранение на частите и материалите – всеки по 8.60 м2; • офис – 18.95 м2; • съблекалня – 5.75 м2; • съблекалня – 8.50 м2; • душове, wc – 15.75 м2; • учебна зала – 35.30 м2; • оперативен отдел – 26.50 м2; • зала за раз.лет.д. – 7.70 м2; • зала за раз.лет.д. – 7.70 м2; • зала за раз.лет.д. – 10.00 м2; • офис – 27.20 м2; • офис – 29.80 м2; • кафе – 39.70 м2; • заседателна зала – 30.80 м2; • кула – 9.50 м2; Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
11.11.16 г., 13:47 bulgarianproperties.bg
92000.0 м²
1 700 000,00 €
Брейн Тръст има удоволствието да представи къща за продажба в идеалния център на град Ихтиман, на улица Царчино, намираща се зад гимназията. Имотът представлява едноетажна масивна жилищна сграда, състояща се от голяма кухня с ниша, хол и две стаи, които могат да бъдат използвани като спални и мазе. Продава се обзаведена. Построена е 1965г.. Отоплението е решено на дърва и въглища. В двора има гараж и други селскостопански постройки, градина с овошки и цветни лехи. Имотът е в много добро състояние, съчетаващ в себе си историята на предходните й, значими за града, жители, съчетаваща в себе си уюта и тишината на къщата и същевременно централната локация и удобство. За контакт Стела Неделчева 0889993633, код на обявата 2113
4.11.16 г., 10:07 bazar.bg
120.0 м²
40 000,00 €

Парцел Каспичан

Каспичан ул. Ихтиман № 1
Недвижим имот находящ се в с. Каспичан, Община Каспичан,ул. Ихтиман № 1 – масивна жилищна сграда, стопански постройки /сгради/ и навес със застроено и незастроено дворно място от 680 кв.м.,за което по плана на същото село е отреден уригулиран поземлен имот парцел V-254 от кв. 12 при граници: улица и от две страни Димитър Иванов Димитров и Димитра Христова Йорданова, съгласно нотариален акт № 30 том 2 от 24.08.1984 г. на РС Нови пазар, а одобрената кадастрална карта на селото съставляващ поземлен с идентификатор 36590.506.625 с площ от 684 кв.м. при граници на парцела: 36590.506.304, 36590.506.626, 36590.506.305, 36590.506.306 и улица. По констатация на място в имота има останки от три броя срутени сгради, имота е обрасъл с растителност, адм. адрес: с. Каспичан, ул. Ихтиман по прадставена разпечатка УПИ II-306 от кв.84 на с. Каспичан.
2.11.16 г., 10:09 targimot.com
680.0 м²
5 616,00 лв

Тристаен, 90m 2 (продажба)

гр.Ихтиман, общ. Ихтиман
Апартаментът е за ремонт. Покрива на входа е нов.
1.11.16 г., 15:51 homes.bg
90.0 м²
35 000,00 лв
Недвижим имот, находящи се в град Ихтиман, Община Ихтиман, Софийска област, ул. „Траянова врата“ № 2 (две), независимо от преустройства и промени в предназначението му, заедно с всички настощи и бъдещи подобрения и приращения в описания имот, а именно: ½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (дворно място), целият с площ от 487 кв.м. (четиристотин осемдесет и седем кв.м.), съставляващ УПИ V – 321 (пети, отреден за имот с планоснимачен номер триста двадесет и едно) в квартал 96 „б“ (деветдесет и шести, буква „б“) по плана на същия град, одобрен със Заповед №558/1990г. (петстотин петдесет и осем от хиляда деветстотин и деветдесета година), идентичен със стар парцел IX – 293 (девет, отреден за имот двеста деветдесет и три) от кв. 13 (тринадесет) по плана на същото населено място, действащ към 1970г. - по стар документ за собственост, заедно с целия ПЪРВИ ЕТАЖ, със застроена площ от 82 кв. м. (осемдесет и два кв. м.) и цялото мазе от 30 кв.м (тридесет кв.м.) на построената в същия имот двуетажна масивна жилищна сграда и припадащата му се ½ (една втора) идеална част от общите части на сградата, ½ (една втора) идеална част от ЛЯТНА КУХНЯ (масивна едноетажна жилищна сграда), със застроена площ от 38 кв. м. (тридесет и осем кв. м.), както и целия МАГАЗИН С НАВЕС – СКЛАД с обща застроена площ от 62 кв. м. (шестдесет и два кв. м), построен в източната част на имота, на границата с улицата и с УПИ IV – 322 (четвърти, отреден за имот триста двадесет и две) и ½ (една втора) идеална част от всички останали подобрения в имота, при съседи на целия имот по скица: улица, УПИ VI - 320 (шести, отреден за имот триста и двадесет), УПИ III - 323 (трети, отреден за имот триста двадесет и три) и УПИ IV - 322 (четвърти, отреден за имот триста двадесет и две). Върху недвижимия имот има вписана договорна ипотека с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот, вписан в Служба по вписванията – Ихтиман с Акт № 5, том 1, дв., вх. рег. № 144/05.02.2014 г., за обезпечаване вземанията по договор за банков кредит в размер на 67 340 лева. Други вписвания: Възбрана, вписана в Служба по вписванията – Ихтиман с Акт № 52, том 1, дв., вх. Рег. № 622/14.04.2016 г.
28.10.16 г., 16:11 targimot.com
82.0 м²
69 345,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Ихтиман
1 2 3 4 5 6