Етаж от къща ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД УЛ. АКАЦИЯ № 5
2/3 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31111.32.131 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-53/29.11.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 536 (петстотин тридесет и шест) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), находящ се в гр. Златоград, ул. Акация № 5, общ. Златоград, обл. Смолян, при граници и съседи на поземления имот: 31111.32.132, 31111.32.124, 31111.10.166 и 31111.32.130 по данни от Кадастралната карта и кадстралните регистри, ВЕДНО с ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с идентификатор 31111.32.131.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-53/29.11.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед 18-8225/17.10.2016 г. на Началника на СГКК Смолян, със застроена площ от 109 (сто и девет) кв.м., с адрес гр. Златоград, ул. Акацаия № 5, ет. 2, ап. 1, предназначение: Жилище, апартамент, състоящ се от кухня, всекидневна, две спални, баня, тоалетна, килер, антре, стълбищна клетка и външно самостоятелно стълбище, при съседни самостоятелни обекти в сградата, според кадастралната карта и кадастралните регистри: на същия етаж: намя, под обекта: няма, над обекта: няма, разположен в построената в имота триетажна жилищна сграда с идентификатор 31111.32.131.1, със застроена площ на сградата от 87 (осемдесет и седем) кв.м.
26.04.17 г., 18:24 targimot.com
109.0 м²
36 000 лв

Къща ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД ул. "Беловидово" № 36
332/453 /триста тридесет и две, четиристотин петдесет и три/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ УПИ VI-980 /шести, деветстотин и осемнадесет/, кв. 104 /сто и четири/, по ПУП на гр. Златоград, отреден на имот 34.226 /три, четири, две, две, шест/, по кадастралната карта на гр. Златоград, находящ се в гр. Златоград, ул. “Беловидово“ № 36, ведно в построената в имота ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 105 /сто и пет/ кв.м., състояща се от сутерен, първи и втори жилищни етажи и таван, при граници на парцела: на изток - УПИ VII-978, на запад - УПИ V-981, на север – терен, отреден за озеленяване и на юг – улица. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед 300-05-08/01.10.2003 г. на изпълнителния директор на АГКК - сграда с идентификатор 31111.34.226.1 /три, едно, едно, едно, едно, точка, три, четири, точка, две, две, шест, точка, едно/, на три етажа, със застроена площ от 105 /сто и пет/ кв.м., с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 31111.34.226 /три, едно, едно, едно, едно, точка, три, четири, точка, две, две, шест/ с площ от 527 /петстотин двадесет и седем/ кв.м., с адрес: гр. Златоград, п.к. 4980, ул. “Беловидово“ № 36, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при съседни поземлени имоти с идентификатори: 31111.34.255, 31111.34.228, 31111.34.237, 31111.34.227 и 31111.34.225.
7.04.17 г., 13:29 targimot.com
105.0 м²
80 250 лв

Продава възрожденска къща

гр. Златоград обл. Смолян
Продава се възрожденска къща, в стария град на гр. Златоград, с добра локация, до пътя към Гърция. Имота е с готов проект за нова сграда във възрожденски стил и с разрешително за строеж. Има функциониращ вътрешен кладенец за вода. При сериозен интерес е възможно договаряне.
3.04.17 г., 16:25 alo.bg
100.0 м²
37 000 лв

Къща ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД УЛ. БЕЛОВИДОВО № 135
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31111.34.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-05-08/01.10.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. Беловидово № 135, с площ 372.00 кв.м. (триста седемдесет и два квадратни метра), с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, със съседи - поземлени имоти с идентификатори 31111.34.522, 31111.34.54, 31111.34.48 и 31111.34.255, образуващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-913, 1700, кв. 95 по плана на гр. Златоград, ЕКАТТЕ 31111, общ. Златоград, обл. Смолян, ВЕДНО с построената в имота еднофамилна ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 31111.34.47.1 и със застроена площ 58.00 кв.м. (петдесет и осем квадратни метра).
7.03.17 г., 9:49 targimot.com
58.0 м²
30 000 лв

Етаж от къща ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ № 28, ЕТ. 2
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ самостоятелен обособен обект с идентификатор 31111.35.255.1.1, находящ се на адрес гр. Златоград, ул. Христо Смирненски № 28, ет. 2 със застроена площ от 102.60 кв.м. /сто и две цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, с предназначение- жилище, апартамент, състоящ се от кухня, столова, дневна, две спални, коридор, баня с тоалетна и тераса, при съседи – самостоятелни обекти с идентификатори: под обекта - 31111.35.255.1.3, над обекта - 31111.35.255.1.2, на същия етаж- няма, който самостоятелен обект се намира в ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА /южна част/ с идентификатор 31111.35.255.1 и обща площ 230 /двеста и тридесет/ кв.м., построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31111.35.255, с площ от 901.00 /деветстотин и един/ кв.м., при граници и съседи - имоти с идентификатори: 31111.35.253, 31111.35.254; 31111.35.322; 31111.35.256; 31111.35.391, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот.
13.02.17 г., 18:11 targimot.com
103.0 м²
12 000 лв

Тристаен апартамент ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД УЛ. РОЖЕН № 2, ЕТ. 6, АП. 18
АПАРТАМЕНТ №18 с идентификатор 31111.33.348.1.64, находящ се на адрес гр. Златоград, ул. Рожен №2, ет.6, ап.18, общ. Златоград, обл. Смолян, с площ от 82.00 (осемдесет и два) кв.м., при граници на апартамента съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 31111.33.348.1.63, под обекта – 31111.33.348.1.58, над обекта – 31111.33.348.1.70, който апартамент е самостоятелно обособен обект от девет етажна сграда с идентификатор 31111.33.348.1 и площ от 450 (четиристотин и петдесет) кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 31111.33.348 и площ от 618 (шестстотин осемнадесет) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при граници на поземления имот: 31111.33.349, 31111.33.481, 31111.33.431, 31111.33.337 и 31111.33.422, ВЕДНО с 21.89 кв.м. (двадесет и едно цяло осемдесет и девет) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
7.02.17 г., 17:59 targimot.com
82.0 м²
21 742 лв

Етаж от къща ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД УЛ. АКАЦИЯ № 5, ЕТ. 2
2/3 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31111.32.131 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-53/29.11.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 536 (петстотин тридесет и шест) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), находящ се в гр. Златоград, ул. Акация № 5, общ. Златоград, обл. Смолян, при граници и съседи на поземления имот: 31111.32.132, 31111.32.124, 31111.10.166 и 31111.32.130 по данни от Кадастралната карта и кадстралните регистри, ВЕДНО с ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с идентификатор 31111.32.131.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-53/29.11.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед 18-8225/17.10.2016 г. на Началника на СГКК Смолян, със застроена площ от 109 (сто и девет) кв.м., с адрес гр. Златоград, ул. Акацаия № 5, ет. 2, ап. 1, предназначение: Жилище, апартамент, състоящ се от кухня, всекидневна, две спални, баня, тоалетна, килер, антре, стълбищна клетка и външно самостоятелно стълбище, при съседни самостоятелни обекти в сградата, според кадастралната карта и кадастралните регистри: на същия етаж: намя, под обекта: няма, над обекта: няма, разположен в построената в имота триетажна жилищна сграда с идентификатор 31111.32.131.1, със застроена площ на сградата от 87 (осемдесет и седем) кв.м.
19.01.17 г., 18:29 targimot.com
109.0 м²
45 000 лв

Къща ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД ул. "Беловидово" №36
332/453 /триста тридесет и две, четиристотин петдесет и три/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ УПИ VI-980 /шести, деветстотин и осемнадесет/, кв. 104 /сто и четири/, по ПУП на гр. Златоград, отреден на имот 34.226 /три, четири, две, две, шест/, по кадастралната карта на гр. Златоград, находящ се в гр. Златоград, ул. “Беловидово“ № 36, ведно в построената в имота ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 105 /сто и пет/ кв.м., състояща се от сутерен, първи и втори жилищни етажи и таван, при граници на парцела: на изток - УПИ VII-978, на запад - УПИ V-981, на север – терен, отреден за озеленяване и на юг – улица. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед 300-05-08/01.10.2003 г. на изпълнителния директор на АГКК - сграда с идентификатор 31111.34.226.1 /три, едно, едно, едно, едно, точка, три, четири, точка, две, две, шест, точка, едно/, на три етажа, със застроена площ от 105 /сто и пет/ кв.м., с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 31111.34.226 /три, едно, едно, едно, едно, точка, три, четири, точка, две, две, шест/ с площ от 527 /петстотин двадесет и седем/ кв.м., с адрес: гр. Златоград, п.к. 4980, ул. “Беловидово“ № 36, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при съседни поземлени имоти с идентификатори: 31111.34.255, 31111.34.228, 31111.34.237, 31111.34.227 и 31111.34.225.
16.01.17 г., 18:49 targimot.com
105.0 м²
82 800 лв

Магазин ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД УЛ. БЕЛОВИДОВО № 15, БЛ. 190, ВХ. Б, ЕТ. 1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 31111.35.418.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регсистри на гр. Златоград, общ/ Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-75/15.07.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 132.91 кв.м. (сто тридесет и две цяло деветдесет и един квадратни метра), с адрес гр. Златоград, ул. Беловидово № 15, бл. 190, вх. Б, ет. 1, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 31111.35.418.1.9 и 31111.35.418.1.10, ведно с изба с площ от 43,21 кв.м. (четиридесет и три цяло и двадесет и един квадратни метра), находящ се на първи етаж в четириетажна сграда с идентификатор 31111.35.418.1 с площ от 433 кв.м. (четиристотин тридесет и три квадратни метра), с предназначение: Жилищна сграда - многофамилна, разположна в поземлен имот с идентификатор 31111.35.418, с площ от 762 кв.м. (седемстотин шестдесет и два квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на поземления имот: имоти с идентификатори: 31111.35.434, 31111.35.373, 31111.35.442, 31111.35.419, 31111.35.387, ведно със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.
6.01.17 г., 20:57 targimot.com
133.0 м²
74 385 лв

Къща ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД УЛ. БЕЛОВИДОВО № 135
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31111.34.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-05-08/01.10.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. Беловидово № 135, с площ 372.00 кв.м. (триста седемдесет и два квадратни метра), с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, със съседи - поземлени имоти с идентификатори 31111.34.522, 31111.34.54, 31111.34.48 и 31111.34.255, образуващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-913, 1700, кв. 95 по плана на гр. Златоград, ЕКАТТЕ 31111, общ. Златоград, обл. Смолян, ВЕДНО с построената в имота еднофамилна ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 31111.34.47.1 и със застроена площ 58.00 кв.м. (петдесет и осем квадратни метра).
13.12.16 г., 20:42 targimot.com
58.0 м²
31 200 лв

Етаж от къща ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД УЛ. АКАЦИЯ № 5, ЕТ. 2
2/3 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31111.32.131 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-53/29.11.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 536 (петстотин тридесет и шест) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), находящ се в гр. Златоград, ул. Акация № 5, общ. Златоград, обл. Смолян, при граници и съседи на поземления имот: 31111.32.132, 31111.32.124, 31111.10.166 и 31111.32.130 по данни от Кадастралната карта и кадстралните регистри, ВЕДНО с ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с идентификатор 31111.32.131.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-53/29.11.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед 18-8225/17.10.2016 г. на Началника на СГКК Смолян, със застроена площ от 109 (сто и девет) кв.м., с адрес гр. Златоград, ул. Акацаия № 5, ет. 2, ап. 1, предназначение: Жилище, апартамент, състоящ се от кухня, всекидневна, две спални, баня, тоалетна, килер, антре, стълбищна клетка и външно самостоятелно стълбище, при съседни самостоятелни обекти в сградата, според кадастралната карта и кадастралните регистри: на същия етаж: намя, под обекта: няма, над обекта: няма, разположен в построената в имота триетажна жилищна сграда с идентификатор 31111.32.131.1, със застроена площ на сградата от 87 (осемдесет и седем) кв.м.
17.11.16 г., 21:36 targimot.com
109.0 м²
45 790 лв

Етаж от къща ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ № 28, ЕТ. 2
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ самостоятелен обособен обект с идентификатор 31111.35.255.1.1, находящ се на адрес гр. Златоград, ул. Христо Смирненски № 28, ет. 2 със застроена площ от 102.60 кв.м. /сто и две цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, с предназначение- жилище, апартамент, състоящ се от кухня, столова, дневна, две спални, коридор, баня с тоалетна и тераса, при съседи – самостоятелни обекти с идентификатори: под обекта - 31111.35.255.1.3, над обекта - 31111.35.255.1.2, на същия етаж- няма, който самостоятелен обект се намира в ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА /южна част/ с идентификатор 31111.35.255.1 и обща площ 230 /двеста и тридесет/ кв.м., построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31111.35.255, с площ от 901.00 /деветстотин и един/ кв.м., при граници и съседи - имоти с идентификатори: 31111.35.253, 31111.35.254; 31111.35.322; 31111.35.256; 31111.35.391, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот.
22.11.16 г., 19:32 targimot.com
103.0 м²
15 000 лв

Магазин ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД УЛ. БЕЛОВИДОВО № 15, БЛ. 190, ВХ. Б, ЕТ. 1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 31111.35.418.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регсистри на гр. Златоград, общ/ Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-75/15.07.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 132.91 кв.м. (сто тридесет и две цяло деветдесет и един квадратни метра), с адрес гр. Златоград, ул. Беловидово № 15, бл. 190, вх. Б, ет. 1, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 31111.35.418.1.9 и 31111.35.418.1.10, ведно с изба с площ от 43,21 кв.м. (четиридесет и три цяло и двадесет и един квадратни метра), находящ се на първи етаж в четириетажна сграда с идентификатор 31111.35.418.1 с площ от 433 кв.м. (четиристотин тридесет и три квадратни метра), с предназначение: Жилищна сграда - многофамилна, разположна в поземлен имот с идентификатор 31111.35.418, с площ от 762 кв.м. (седемстотин шестдесет и два квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на поземления имот: имоти с идентификатори: 31111.35.434, 31111.35.373, 31111.35.442, 31111.35.419, 31111.35.387, ведно със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.
24.11.16 г., 18:56 targimot.com
133.0 м²
74 385 лв

Тристаен апартамент ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД УЛ. РОЖЕН № 2, ЕТ. 6, АП. 18
АПАРТАМЕНТ №18 с идентификатор 31111.33.348.1.64, находящ се на адрес гр. Златоград, ул. Рожен №2, ет.6, ап.18, общ. Златоград, обл. Смолян, с площ от 82.00 (осемдесет и два) кв.м., при граници на апартамента съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 31111.33.348.1.63, под обекта – 31111.33.348.1.58, над обекта – 31111.33.348.1.70, който апартамент е самостоятелно обособен обект от девет етажна сграда с идентификатор 31111.33.348.1 и площ от 450 (четиристотин и петдесет) кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 31111.33.348 и площ от 618 (шестстотин осемнадесет) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при граници на поземления имот: 31111.33.349, 31111.33.481, 31111.33.431, 31111.33.337 и 31111.33.422, ВЕДНО с 21.89 кв.м. (двадесет и едно цяло осемдесет и девет) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
3.11.16 г., 22:28 targimot.com
82.0 м²
27 177 лв

Етаж от къща ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 138, ЕТ. 2
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 31111.32.142.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, ЕКАТТЕ 31111, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-53/29.11.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 105 кв.м. (сто и пет квадратни метра), състоящ се от две стаи, хол, кухня, антре и сервизни помещения, с административен адрес: гр. Златоград, ЕКАТТЕ 31111, общ. Смолян, обл. Смолян, бул. България № 138, ет. 2, находящ се в ТРИЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 31111.32.142.1, със застроена площ от 105 кв.м. (сто и пет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 31111.32.142, с площ от 334 кв.м. (триста тридесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 31111.32.142.1.1, над обекта: 31111.32.142.1.3, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 31111.32.122, 31111.32.156, 31111.32.153, 31111.32.158, ВЕДНО с правото на собственост върху ПОМЕЩЕНИЕ от 9 кв.м. (девет квадратни метра) и ЗАПАДЕН ГАРАЖ, находящи се на приземния етаж от сградата, ВЕДНО с 1/3 (една трета) идеални части от правото на собственост върху стълбищната клетка, ВЕДНО с 1/3 (една трета) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 1/3 (една трета) идеални части от правото на собственост върху поземления имот.
10.11.16 г., 18:20 targimot.com
105.0 м²
24 000 лв
Просторна къща на 4 етажа.3 и 4 етаж са с еднакво разпределение(4 спални,хол,кухня с трапезария,баня с тоалетна,4 балкона).Има гараж
8.10.16 г., 1:51 bazar.bg
500.0 м²
120 000 €
, 40 км от ККПП Златоград-Термес, на по-малко от 80 км от плажовете на Бяло Море в Гърция!
21.04.17 г., 1:56 bazar.bg
160.0 м²
14 900 €
/, Златоград /76 км/, Дяволският мост - Ардино /51 км/, Чудните мостове/85 кв.м/, с. Момчиловци /50 кв.м/ и други.
11.04.17 г., 12:42 alo.bg
210.0 м²
96 000 лв
км от град Рудозем, на 5 км от град Мадан, на 26 км от град Смолян, на 30 км от град Златоград и на 35 км от Българо ... Гръцката граница и КПП Златоград. В близост до селото река Черна се влива в река Арда. Самата сграда се намира на около
27.02.17 г., 10:42 bazar.bg
5206.0 м²
130 000 €
етаж в кв. Изток, ул. Златоград, до 3та поликлиника.Към апартамента има голямо мазе 8 кв.м. ,площ по нотариален акт 104 кв. м .
2.03.17 г., 16:36 bazar.bg
2 стаи
74.0 м²
33 500 €
ПАМПОРОВО И НА 4 КМ ОТ ПЪТЯ ЗА ГЪРЦИЯ - ПРЕЗ ЗЛАТОГРАД . Имотът се продава директно от собствениците , без посредничеството на агенцията .
6.12.16 г., 17:31 bazar.bg
140.0 м²
6 599 €
/, Златоград /76 км/, Дяволският мост – Ардино /51 км/, Чудните мостове /85 кв.м/, с.Момчиловци /50 кв.м/ и други
3.08.16 г., 15:09 bezplatno.net
98 000 лв
км от Златоград, където е границата с Гърция и е на 2 часа път от морето. Също така на 50км от Кърджали, където е
21.07.16 г., 18:41 bezplatno.net
350 000 лв

Парцел, 32000m 2 (продажба)

гр.Рудозем, област Смолян
42 км от съществуващия КПП на Златоград, на 110 км от плажовете на Кавала и на 40 км от ски курорта Пампорово. Има
15.07.16 г., 19:33 officespace.bg
99 000 €

Оферти гр.Мадан Хотел

Смолян / гр.Мадан
25км.от КПП Златоград на гръцката граница. Хотелът е с акт 16 и високо качество на оборудване,което се вижда и от
23.06.16 г., 15:49 imoti.bg
820.0 м²
415 000 лв

Къща в с. Падина, общ. Ардино

гр. Кърджали, Възрожденци
от Златоград. Разположена е в екологично чист район, в парцел от 750 кв.м, на два етажа / РЗП 140 кв.м /. Разполага с
8.06.16 г., 12:41 bazar.bg
140.0 м²
46 000 €

Парцел, 32000m 2 (продажба)

гр.Рудозем, област Смолян
42 км от съществуващия КПП на Златоград, на 110 км от плажовете на Кавала и на 40 км от ски курорта Пампорово. Има
18.04.16 г., 22:06 homes.bg
32000.0 м²
99 000 €
откриване на КПП-та с Гърция. Първият вече е открит / Златоград/ и разстоянието до гръцкият бряг на морето е 140 км
25.03.16 г., 14:17 icbproperties.com
2972.0 м²
2 500 000 €

Възрожденска къща за продажба до София

България, Област Перник, с. Студена
решетки по прозорците от Златоград и многослойна хидроизолация. Имотът е качествено завършен: • Стени – латекс • Настилки
28.03.16 г., 17:53 luximoti.bg
3 стаи
130.0 м²
135 000 €
гр. Девин, с неовите СПА центрове с естествена минерална вода. Само на 70 км. е и ГКПП Златоград-Ксанти водещо към южната ни съседка Гърция и Бяло море.
25.03.16 г., 13:50 icbproperties.com
1100.0 м²
100 000 €