Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Теменуга" № 7
2. ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 68789.29.75.2 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет и девет, имот седемдесет и пет, сграда две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на сградата: гр. Дупница, ул."Теменуга” № 7, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.29.75, Застроена площ: 92 кв.м. /деветдесет и два квадратни метра/, Брой етажи: 3 /три/, Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, при граници и съседи на имота: имот с идентификатор 68789.29.46, 68789.29.76, 68789.29.129, съгласно Скица на сграда № 5183/05.11.2012 г., на Служба по ГКК гр. Кюстендил, ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА – 84 240 лв. /осемдесет и четири хиляди двеста и четиридесет лева/.
24.10.16 г., 14:29 targimot.com
276.0 м²
84 240,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Дупница ул. Теменуга