Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Свети Иван Рилски" № 283
„1 / 2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68789.13.88, находящ се в гр. Дупница, обл. Кюстендил, с административен адрес ул. „Свети Иван Рилски“ № 283, с площ на целия имот съгласно кадастралната карта от 982 кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване до 10 метра“, при граници и съседи на поземления имот: имот с идентификатор 68789.13.87, имот с идентификатор 68789.13.431, имот с идентификатор 68789.13.86, имот с идентификатор 68789.13.85, имот с идентификатор 68789.13.73, имот с идентификатор 68789.13.69, имот с идентификатор 68789.13.89, имот с идентификатор 68789.13.90, ВЕДНО с 1/2 ид.част от построената в така описания имот сграда: Сграда с идентификатор 68789.13.88.1, разположена в южната час на поземления имот със застроена площ, съгласно кадастралната карта от 134 кв.м, брой етажи – един, предназначение „Жилищна сграда – еднофамилна“, ВЕДНО със Сграда с идентификатор 68789.13.88.2, със застроена площ, съгласно кадастралната карта от 20 кв.м, брой етажи – един, предназначение „Хангар, депо, гараж“
11.01.17 г., 18:48 targimot.com
134.0 м²
31 594,00 лв

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Булаир" № 28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 68789.16.323 (землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестнадесет, поземлен имот триста двадесет и три), находящ се в гр. Дупница, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 68789, по кадастралната карта одобрена със заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес ул. "Булаир" № 28, с площ по кадастралната карта на целия имот 217,00 (двеста и седемнадесет) квадратни метра, с трайно предназначение: "Урбанизирана"и начин на трайно ползване: "Ниско застрояване", по кадастралния план на гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, стар идентификатор имот планоснимачен номер № 2654 (две хиляди шестстотин петдесет и четири), при съседи на имота по скица: имот № 68789.16.322 - ниско застрояване, имот № 68789.16.324 - собственост на Богдан Ангелов Ставрев, имот № 687889.16.337 - ниско застрояване, имот № 68789.16.338 - ниско застрояване и имот № 68789.17.463 - второстепенна улица, ведно с построените в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 68789.16.323.1 (землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестнадесет, поземлен имот триста двадесет и три, сграда едно), със застроена площ от 43,00 (четиридесет и три) квадратни метра, брой етажи: 1 (един) и конструкция: масивна с железен гредоред, и СГРАДА с с идентификатор № 68789.16.323.2 (землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестнадесет, поземлен имот триста двадесет и три, сграда две), с предназначение: ГАРАЖ, със застроена площ от 19,00 (деветнадесет) квадратни метра, брой етажи 1 (един)
21.12.16 г., 19:44 targimot.com
43.0 м²
34 942,00 лв

Офис ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Княз Борис І" №47, вх.1, ет.0
„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификационен № 68789.17.321.2.3, който обект попада в сграда с идентификационен № 68789.17.321.2, разположена в поземлен имот с идентификационен № 68789.17.321, находящ се в гр. Дупница, ул. „Княз Борис І“ № 47, вх.1, ет.0, с площ от 24.00 кв.м., с предназначение „За търговска дейност“, при съседи самостоятелни обекти: на същия етаж - обект № 68789.17.321.2.2, под обекта – обект № 68789.17.321.2.1, над обекта - обект № 68789.17.321.2.4“.
16.12.16 г., 4:17 targimot.com
24.0 м²
17 250,00 лв

Двустаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Иван Шишман" №33, вх.Б, ет.7, ап.40
„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА идентификационен № 68789.19.393.2.54, целият със застроена площ 66.76 кв.м., адрес на обекта гр. Дупница, ул. “Иван Шишман“ №33, вх.Б, ет.8, ап.55, находящ се в СГРАДА №2, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.19.393, с предназначение „Жилище, апартамент“, брой нива на обекта – 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на съшия етаж: № 68789.19.393.2.53 и № 68789.19.393.2.55; под обекта: № 68789.19.393.2.47; над обекта: няма, ВЕДНО с прилежащите части: МАЗЕ № 26 и 1.838 % от общите части на сградата и от правото на строеж “
15.12.16 г., 22:32 targimot.com
67.0 м²
15 900,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Княз Александър Батенберг" №37
„7/24 идеални части от Поземлен имот с идентификационен номер 68789.15.75, находящ се в гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 37, целият с площ от 499 кв. м., при съседи: имот № 68789.15.73; имот № 68789.15.74; имот № 68789.15.77; имот № 68789.15.79; имот № 68789.15.423; ВЕДНО с ПЪРВИ и ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в имота СГРАДА с идентификационен номер 68789.15.75.4, със застроена площ от 71.00 кв. м., брой етажи 2, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна“
15.12.16 г., 22:05 targimot.com
71.0 м²
29 000,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Захари Стоянов" №1
„ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от СГРАДА с идентификационен № 68789.606.212.1, находяща се в гр. Дупница, обл. Кюстендил, по кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес ул. „Захари Стоянов“ № 1, с трайно предназначение „Друг вид сграда за обитаване“, конструкция „Масивна с железен гредоред“, ВЕДНО с 1 / 3 ид. част от мазето, ВЕДНО с 1 / 2 ид.част от тавана, ВЕДНО с 1 / 3 ид. част от общите части на сградата, ВЕДНО с 50.50/186 кв.м. идеална част от поземления имот с идентификатор 68789.606.212, в който имот се намира сградата, с площ на целия имот от 186 кв.м., при граници и съседи на имота: имот с идентификатор 68789.606.216, имот с идентификатор 68789.606.217, имот с идентификатор 68789.606.282, имот с идентификатор 68789.606.211“.
15.12.16 г., 21:02 targimot.com
91.0 м²
37 800,00 лв

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Саморанска" №54А
„1 / 2 идеална част от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, която представлява самостоятелна къща близнак, ползвана откъм страната на съседите Миладин Георгиев Миладинов и Цвета Димитрова Миладинова, която сграда е с идентификатор 68789.603.260.1, находящ се в гр. Дупница, обл. Кюстендил, по кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес ул. „Саморанска“ № 54А, със застроена площ на цялата сграда от 113 кв.м., брой етажи - два, с трайно предназначение „Друг вид сграда за обитаване“, конструкция „Масивна с дървен гредоред“, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 68789.603.260.3, със застроена площ на цялата сграда от 28 кв.м., брой етажи - един, с трайно предназначение „Хангар, депо, гараж“, конструкция „Масивна с дървен гредоред“, преустроена в кафе-аператив, ВЕДНО с 1 / 2 идеална част от поземления имот с идентификатор 68789.603.260, в който имот се намират сградите, с площ на целия имот от 536 кв.м., при граници и съседи на имота: имот с идентификатор 68789.603.280, имот с идентификатор 68789.603.281, имот с идентификатор 68789.603.261, имот с идентификатор 68789.603.259, имот с идентификатор 68789.603.392“.
15.12.16 г., 18:49 targimot.com
113.0 м²
36 000,00 лв

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Каваклия"№3
„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.601.160, находящ се в гр. Дупница, ул. „Каваклия“ № 3, обл. Кюстендил с площ на целия имот от 496.00 кв.м, трайно предназначение„Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване /до 10 м/“, при граници и съседи на имота: поземлен имот с идентификационен № 68789.601.159, поземлен имот с идентификационен № 68789.601.161, поземлен имот с идентификационен № 68789.601.162, поземлен имот с идентификационен № 68789.601.163, поземлен имот с идентификационен № 68789.601.146, ВЕДНО с построените в така описания имот сгради: СГРАДА с идентификационен № 68789.601.160.1, със застроена площ от 75.00 кв.м, брой етажи – два, с предназначение – Друг вид сграда за обитаване и СГРАДА с идентификационен № 68789.601.160.2, със застроена площ от 43.00 кв.м, брой етажи – един, с предназначение – Промишлена сграда.
15.12.16 г., 18:48 targimot.com
75.0 м²
17 400,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул."Бабуна планина" 49, ет.2
Предишни търгове на този имот
14.12.16 г., 7:58 targimot.com
95.0 м²
33 933,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Бабуна планина" № 28
„ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от СГРАДА с идентификационен № 68789.605.71.1, находяща се в гр. Дупница, обл. Кюстендил, по кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес ул. „Бабуна планина“ № 28, със застроена площ от 73.00 кв.м., с предназначение „Друг вид сграда за обитаване“, брой етажи - два, ВЕДНО с 1 / 3 ид. част от поземления имот, в който е построена сградата с идентификатор 68789.605.71, с площ на целия имот от 259 кв.м.“
9.12.16 г., 19:51 targimot.com
73.0 м²
16 800,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Клокотница" № 11А
132/211 /сто и тридесет и две върху двеста и единадесет/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68789.605.333 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, поземлен имот триста и тридесет и три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004г на изп. Директор на АГКК с административен адрес гр. Дупница, ул. "Клокотница" № 11А, с площ на целия имот от 211. 00 /двеста и единадесет/ квадратни метра с ТПТ: урбанизарана, с НТП: ниско застрояване, със стар идентификатор № 200, кв. 50, парцел V-531, 532, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68789.605.333.2.1 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, поземлен имот триста и тридесет и три, сграда две, самостоятелен обект в сграда едно/ с предназначение: жилище, апартамент с площ по кадастр. карта 57. 00 /петдесет и седем/ квадратни метра при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж и под обекта- няма; над обекта № 68789.605.333.2.2, както и със самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68789.605.333.2.2 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, поземлен имот триста и тридесет и три, сграда две, самостоятелен обект в сграда две/ с предназначение: жилище, апартамент с площ по кадастр. карта 68. 00 /шестдесет и осем/ квадратни метра при граници: на същия етаж и над обекта- няма; под обекта 68789.605.333.2.1
17.11.16 г., 21:38 targimot.com
125.0 м²
41 621,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. „Благодарност“ № 15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68789.606.144.1.1 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и четири, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карта на град Дупница, община Дупница, обл. Кюстендил, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на имота: град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Благодарност“ № 15 /петнадесет/, етаж 1 /първи/, който обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.606.144 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и четири/, с предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 104 /сто и четири/ квадратни метра, при съседи на обекта: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.144.1.2 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и четири, точка, едно, точка, две/, който обект представлява ПЪРВИЯ ЕТАЖ ведно с дюкянската част на същия етаж и съответните идеални части от ДВУЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ-683 /девети, отреден за имот планоснимачен номер шестстотин осемдесет и три/, в квартал 34 /тридесет и четвърти/, съгласно ЗРП на град Дупница, одобрен със Заповед № 289/1993 г., ведно с 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68789.606.144 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и четири/, по кадастралната карта на град Дупница, община Дупница, обл. Кюстендил, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на имота: град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Благодарност“ № 15 /петнадесет/, с площ ат 261 /двеста шестдесет и един/ квадратни метра, трайно предназначение на територията7 Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 метра/, стар идентификатор: имот планоснимачен номер 683 /шестстотин осемдесет и три/, квартал 34 /тридесет и четвърти/, парцел ІХ /девети/, при съседи на имота съгласно представена скица: имоти с идентификатори 68789.606.270 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, двеста и седемдесет/, 68789.606.143 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и три/, 68789.606.145 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и пет/ и 68789.606.264 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, двеста шестдесет и четири/
17.11.16 г., 21:37 targimot.com
104.0 м²
20 400,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Антим І" №16, ет.1,
„ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в УПИ парцел ХІV, отреден за имот с планоснимачен № 1461, в квартал 82, по регулационния план на гр.Дупница, който имот съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница представлява, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 68789.607.523.1.1, находящ се в гр.Дупница, ул.“Антим Първи“ №16, ет.1, ап.1 с предназначение жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 със застроена площ от 91.00 кв.м., при съседи на обекта : на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта обект с идентификатор №68789.607.523.1.2, който обект е построен в СГРАДА с идентификатор №68789.607.523.1 находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.607.523., ВЕДНО с прилежащите му процент идеални части от общите части на сградата, а именно сутеренен етаж, тавански етаж и дворно място.
17.11.16 г., 21:36 targimot.com
91.0 м²
24 400,00 лв

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Евтим Трайчев" №71
„1 / 2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификационен номер № 68789.15.131, находящ се в гр.Дупница, ул.“ Евтим Трайчев“ №71, целия с площ от 235 кв.м., трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване /до 10 м./“, при граници и съседи: имоти с идентификационни номера: № 68789.15.130, №68789.15.129, №68789.15.133, №68789.15.430, №68789.15.132, който имот е идентичен с ДВОРНО МЯСТО, съставляващо имот с планоснимачен № 4965, находящ се в гр. Дупница, с площ от 201.50 кв.м., който имот е включен в парцел VII, в кв. 162, по регулационния план на гр. Дупница, с урегулирано пространство за целия парцел от 390.50 кв.м., при граници и съседи на поземления имот: улица с осови точки 2049-2061, парцел VIII-4964, на Йордан Иванов, парцел ХIV-4958, на Живко Станков, парцел VI-4967, на Димитър Ковачки и Йорданка Ковачка, ВЕДНО с 1/2 идеална част от сграда с идентификационен № 68789.15.131.1, със застроена площ 2 кв.м., брой етажи 1, предназначиние „Селскостопанска“, ВЕДНО с 1/2 идеална част от сграда с идентификационен № 68789.15.131.2, със застроена площ 49 кв.м., брой етажи 1, предназначиние „Хангар, депо, гараж“, ВЕДНО с 1/2 идеална част от сграда с идентификационен № 68789.15.131.3, със застроена площ 64 кв.м., брой етажи 3, предназначиние „Жилищна сграда, еднофамилна“.
31.10.16 г., 15:39 targimot.com
64.0 м²
10 500,00 лв

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. „Изгрев“ № 21
„МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификационен № 68789.604.115.1, с площ от 88.00 кв.м., която сграда представлява половината от КЪЩАТА БЛИЗНАК, ВЕДНО с Поземлен имот с идентификационен № 68789.604.115, с адрес: гр. Дупница, ул. „Изгрев“ № 21, с площ от 274.00 кв.м.
31.10.16 г., 13:54 targimot.com
88.0 м²
26 250,00 лв

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Изгрев" №21
„МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 68789.604.114.1, находяща се в гр. Дупница, обл. Кюстендил, с площ от 74.00 кв.м, която сграда представлява половината от КЪЩАТА БЛИЗНАК разположена в предната част на имота, ВЕДНО с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68789.604.114, в който е построена сградата с адрес: ул. „Изгрев“ № 21, с площ по кадастрална карта 274 кв.м., при съседи ниско застрояване/до 10 м./, имот № 68789.604.108, имот № 68789.604.113, имот № 68789.604.115, имот № 68789.604.148, имот № 68789.604.148.“
31.10.16 г., 13:54 targimot.com
74.0 м²
22 500,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Баба Тонка" № 16, ет.1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, състоящ се от входно антре, две стаи, столова с кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса, със застроена площ от 93.00 кв.м. /деветдесет и три квадратни метра/, и ГАРАЖ със застроена площ 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/ , находящи се в СГРАДА с идентификатор 68789.605.51.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, имот петдесет и едно, сграда едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07 .2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на сградата: гр. Дупница, ул.”Баба Тонка” № 16, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.605.51, Брой етажи: 3 /три/, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, при граници и съседи на имота: поземлен имот с идентификатор 68789.605.435, 68789.605.50, 68789.605.52 и 68789.605.66, /съгласно Скица на сграда № 669/20.02.2012 г. на Служба по ГКК град Кюстендил/, с ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА – 43 875 лв. /четиридесет и три хиляди осемстотин седемдесет и пет лева/.
28.10.16 г., 16:11 targimot.com
93.0 м²
43 875,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Венелин" № 88, ет.1
1. 62/562 /шестдесет и два от петстотин шестдесет и два квадратни метра идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68789.14.233 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район четиринадесет, имот двеста тридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с Адрес на поземления имот: гр. Дупница, ул."Венелин” № 88, с Площ на целия имот: 562 кв.м. /петстотин шестдесет и два квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), Стар идентификатор: 4620 /четири хиляди шестстотин и двадесет/, при съседи: 68789.14.229, 68789.14.431, 68789.14.234, 68789.14.236, 68789.14.232, 68789.14.231, 68789.14.230, ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68789.14.233.4.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район четиринадесет, имот двеста тридесет и три, сграда четири, обект едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с Адрес на имота: гр. Дупница, ул."Венелин” № 88, ет.1, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1 /едно/, Посочена в документа площ: няма, /64 кв. шестдесет и четири квадратни метра по нотариален акт за договорна ипотека/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 68789.14.233.4.2, ВЕДНО с прилежащите зимнични помещения от югозападната страна и 1 /2 /една втора идеална част/ от общите части на сградата, съгласно Скица на № 15-377283/02.08.2016 г., на Служба по ГКК град Кюстендил, с ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА – 41 625 лв. /четиридесет и една хиляди шестстотин двадесет и пет лева/.
28.10.16 г., 13:36 targimot.com
64.0 м²
41 625,00 лв

Двустаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Бузлуджа" № 18, ет.7, ап.27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68789.18.447.1.27 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район осемнадесет, имот четиристотин четиридесет и седем, сграда едно, обект двадесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с Адрес на имота: гр. Дупница, ул.”Бузлуджа” № 18, ет.7, ап.27, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.18.447, с предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, Брой нива на обекта: 1 /едно/, Площ по документ: 59.12 кв.м. /петдесет и девет цяло и дванадесет стотни квадратни метра/, Стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 68789.18.447.1.26, 68789.18.447.1.28, Под обекта: 68789.18.447.1.23, 68789.18.447.1.24, Над обекта: 68789.18.447.1.31, 68789.18.447.1.32, ведно с прилежащите таван № 27 /двадесет и седем/ с площ 6.26 кв.м./шест цяло двадесет и шест стотни квадратни метра/, мазе № 27/двадесет и седем/ с площ 2.23 кв.м./две цяло двадесет и три стотни квадратни метра/ и 3.36 % /три цяло тридесет и шест стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, съгласно Схема № 15-173139/02.06.2014 г. на Служба по ГКК гр. Кюстендил, който обект е идентичен с недвижимия имот по нотариален акт за учредяване на договорна ипотека в полза на „Банка ДСК” ЕАД с № 133, том I рег. № 1773, дело № 124 от 2009 г. на нотариус с рег. № 293 на НК на РБългария, вписан с вх. Рег. № 1264, Акт № 62, том 1/21.05.2009 г. в Служба по вписванията при РС Дупница/, а именно: АПАРТАМЕНТ № 27 /двадесет и седем/, на VII /седмия/ етаж, в жилищна сграда – блок, находящ се в гр. Дупница, ул.”Бузлуджа” № 18 със застроена площ от 47.12 кв.м. /четиридесет и седем цяло и дванадесет стотни квадратни метра/, състоящ се от една стая, кухня, баня с тоалетна и коридор, при съседи на жилището: от север – стълбище и апартамент № 28, от юг – улица, от изток – апартамент № 26, от запад – апартамент № 28, отгоре – апартамент № 31 и отдолу – апартамент № 23, заедно с прилежащите ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 27 /двадесет и седем/, с полезна площ от 6.26 кв.м. /шест цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра/, при съседи на таванското помещение: от север – маш. помещение, от юг – улица, от изток – таван № 10 и от запад – таван № 1 и ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 27 /двадесет и седем/, с полезна площ от 2.23 кв.м. /две цяло и двадесет и три стотни квадратни метра/, при съседи на избеното помещение: от север – дворно място, от юг – мазе № 28, от изток – тоалетна и от запад – коридор, ВЕДНО с 2.242 % /две цяло двеста четиридесет и две хилядни процента идеални части от общите части на сградата и правото на строеж/, ЗАЕДНО с присъединената към описания апартамент една стая – южна от съседния апартамент № 28 /двадесет и осем/, с квадратура от 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/, при съседи: от юг –улица, от запад – дворно място, от север – апартамент № 28 на Райчо и Йорданка Йовеви, от изток – апартамент № 27 на Спасия Васева и Бердж Аттарян, от горе – апартамент № 32 на Любен Николов и от долу – апартамент № 24 на семейство Велинови, като със стаята се прехвърлят и 1.12% ид.ч. /едно цяло и дванадесет стотни процента идеални части/ от общите части на сградата и правото на строеж, като съгласно акт за узаконяване № 53 /петдесет и три/ от 28.07.1995 г. на Община Дупница с описаното присъединяване апартамент № 27 /двадесет и седем/ става с обща квадратура от 59.12 кв.м. /петдесет и девет цяло и дванадесет стотни квадратни метра, с ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА – 12 120 лв. /дванадесет хиляди сто и двадесет лева/.
24.10.16 г., 14:55 targimot.com
59.0 м²
12 120,00 лв

Двустаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Изгрев", бл. "Еделвайс" ет.2
„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващ ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 4, в сграда на етажна собственост „Еделвайс“, на 2-ри етаж, с обща застроена площ от 67.29 кв.м., при съседи самостоятелни обекти: от горе – АПАРТАМЕНТ № 6 на Драгомир Благоев Методиев, от долу – АПАРТАМЕНТ № 2 на Лиляна Крумова Василева, от ляво – АПАРТАМЕНТ № 3 на Симеон Методиев Трайков и стълбище, ВЕДНО с 14.34 % идеални части от общите части на сградата и ВЕДНО с 14.325 % от правото на строеж, ВЕДНО с прилежащото му МАЗЕ № 7, с полезна площ от 14.60 кв.м., ВЕДНО с ДВА ГАРАЖА, с обща застроена площ от 24.68 кв.м., който обект попада в Сграда с идентификатор 68789.604.158.7, с административен адрес гр. Дупница, ул. „Изгрев“, с обща площ на цялата сграда, съгласно кадастралната карта от 157 кв.м.“ При първоначална цена за АПАРТАМЕНТА 7 650.00 лв. /седем хиляди шесттотин и петдесет лева /. При първоначална цена за ДВАТА ГАРАЖА 1 935.00 лв. /хиляда деветстотин тридесет и пет лева/.
24.10.16 г., 14:54 targimot.com
67.0 м²
7 650,00 лв

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Чайка" № 1
„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.605.109, находящ се в гр. Дупница, ул. “Чайка“ № 1, с площ 218.00 кв.м., при граници и съседи на имота: имот с идентификационен № 68789.605.446, имот с идентификационен № 68789.605.108, имот с идентификационен № 68789.605.72, имот с идентификационен № 68789.605.73, имот с идентификационен № 68789.605.74, имот с идентификационен № 68789.605.111, който имот съгласно регулационния план на гр. Дупница съставлява УПИ Парцел ІХ, отреден за имот планоснимачен № 485, квартал 289, ВЕДНО с построената в имота СГРАДА с идентификационен № 68789.605.109.1, със застроена площ от 34.00 кв.м., брой етажи – 1, предназначение – Друг вид сграда за обитаване, конструкция – масивна.”
24.10.16 г., 14:29 targimot.com
34.0 м²
20 700,00 лв

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Теменуга" № 7
2. ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 68789.29.75.2 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет и девет, имот седемдесет и пет, сграда две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на сградата: гр. Дупница, ул."Теменуга” № 7, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.29.75, Застроена площ: 92 кв.м. /деветдесет и два квадратни метра/, Брой етажи: 3 /три/, Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, при граници и съседи на имота: имот с идентификатор 68789.29.46, 68789.29.76, 68789.29.129, съгласно Скица на сграда № 5183/05.11.2012 г., на Служба по ГКК гр. Кюстендил, ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА – 84 240 лв. /осемдесет и четири хиляди двеста и четиридесет лева/.
24.10.16 г., 14:29 targimot.com
276.0 м²
84 240,00 лв

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Ивайло" №11
„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.605.108, находящ се в гр. Дупница, ул. “Ивайло“ № 11, с площ 379.00 кв.м., при граници и съседи на имота: имот с идентификационен № 68789.605.446, имот с идентификационен № 68789.605.107, имот с идентификационен № 68789.605.109 и имот с идентификационен № 68789.605.441, който имот съгласно регулационния план на гр. Дупница съставлява УПИ Парцел ІХ, отреден за имот планоснимачен № 486, квартал 289, ВЕДНО с построените в имота сгради: ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификационен № 68789.605.108.1, със застроена площ от 72.00 кв.м., брой етажи – 2, конструкция – масивна и СГРАДА с идентификационен № 68789.605.108.2, със застроена площ от 11.00 кв.м., брой етажи – 1, конструкция – паянтова“.
24.10.16 г., 14:27 targimot.com
72.0 м²
49 125,00 лв

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Драгой Болярин" № 4
2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68789.604.65 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и четири, имот шестдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: КД-14-10-404 / 31.10.2009 г. на Началник на СГКК – Кюстендил, Адрес на поземления имот: гр. Дупница, ул. „Драгой Болярин” № 4, Площ по документ : 411 кв.м. /четиристотин и единадесет квадратни метра/, а по ипотека 388 кв., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 3559, при съседи на имота: 68789.604.66, 68789.604.67, 68789.604.148, 68789.604.61, ВЕДНО с построените в имота сгради: СГРАДА с идентификатор 68789.604.65.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и четири, имот шестдесет и пет, сграда едно/, със Застроена площ: 120 кв.м. /сто и двадесет квадратни метра/, Брой етажи:2 /два/, Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, ВЕДНО с МАСИВЕН ГАРАЖ със застроена площ от 31.50 кв. /тридесет и едно цяло и петдесет стотни квадратни метра/ и втори МАСИВЕН ГАРАЖ със застроена площ от 22.50 кв.м. /двадесет и две цяло и петдесет стотни квадратни метра/, представляващи част от сграда с идентификатор 68789.604.65.2 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и четири, имот шестдесет и пет, сграда две/, цялата с обща застроена площ от 73 кв.м. /седемдесет и три квадратни метра/, Брой етажи: 1 /един/, Предназначение: Промишлена сграда, /съгласно Скица на поземлен имот № 5945 и Скица на сграда № 5946 издадени на 11.12.2013 г. от Служба по ГКК гр. Кюстендил/, с ПЪРВОНАЧАЛНАТА ЦЕНА на имота – 154 900 лв. /сто петдесет и четири хиляди и деветстотин лева/.
24.10.16 г., 14:25 targimot.com
411.0 м²
154 900,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Дупница ул. Дупница
1 2