Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Клокотница" № 11А
125 м²
36,077 лв
2018-1-5
132/211 /сто и тридесет и две върху двеста и единадесет/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68789.605.333 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, поземлен имот триста и тридесет и три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004г на изп. Директор на АГКК с административен адрес гр. Дупница, ул. "Клокотница" № 11А, с площ на целия имот от 211. 00 /двеста и единадесет/ квадратни метра с ТПТ: урбанизарана, с НТП: ниско застрояване, със стар идентификатор № 200, кв. 50, парцел V-531, 532, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68789.605.333.2.1 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, поземлен имот триста и тридесет и три, сграда две, самостоятелен обект в сграда едно/ с предназначение: жилище, апартамент с площ по кадастр. карта 57. 00 /петдесет и седем/ квадратни метра при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж и под обекта- няма; над обекта № 68789.605.333.2.2, както и със самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68789.605.333.2.2 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, поземлен имот триста и тридесет и три, сграда две, самостоятелен обект в сграда две/ с предназначение: жилище, апартамент с площ по кадастр. карта 68. 00 /шестдесет и осем/ квадратни метра при граници: на същия етаж и над обекта- няма; под обекта 68789.605.333.2.1.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. Княз Александър Батеберг №37
71 м²
24,800 лв
2017-12-7
„7/24 идеални части от Поземлен имот с идентификационен номер 68789.15.75, находящ се в гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 37, целият с площ от 499 кв. м., при съседи: имот № 68789.15.73; имот № 68789.15.74; имот № 68789.15.77; имот № 68789.15.79; имот № 68789.15.423; ВЕДНО с ПЪРВИ и ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в имота СГРАДА с идентификационен номер 68789.15.75.4, със застроена площ от 71.00 кв. м., брой етажи 2, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна“
Ощеtargimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. Каваклия № 26
68 м²
48,600 лв
2017-11-17
„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68789.601.111, находящ се в гр. Дупница, ул. „Каваклия“ № 26, с площ на целия имот съгласно кадастралната карта от 468 кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване /до 10 м./“, при граници и съседи на имота: поземлен имот с идентификационен № 68789.601.110, поземлен имот с идентификационен № 68789.601.115, поземлен имот с идентификационен № 68789.601.9, поземлен имот с идентификационен № 68789.601.109, ВЕДНО с построената в така описания имот СГРАДА с идентификатор 68789.601.111.4, със застроена площ от 68.00 кв.м., брой етажи – два, предназначение – жилищна сграда, еднофамилна, ВЕДНО с правото на строеж върху мястото, ВЕДНО с всички подобрения върху имота.“
Ощеtargimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. „Бяло море“ № 10
137 м²
55,800 лв
2017-11-23
Поземлен имот с идентификационен № 68789.20.64 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка шестдесет и четири/, съгласно кад. карта на град Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с адм.адрес: гр. Дупница, улица „Бяло море“ № 10 /десет/, площ: 402 /четиристотин и два/ квадратни метра.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10/, стар идентификатор кв. 153, № 3038, при съседи: имот № 68789.20.48, собственост на насл. на Райна Христова Милошова, имот № 68789.18.481 - второстепенна улица; имот № 68789.20.63, собственост на Евгени Борисов Тасев и Росица Стоянова Тасева; имот № 68789.20.65, собственост на насл.на Васил Сотиров Ангелов, Никола Георгиев Капланов, Йорданка Василева Хаджийска, Георги Николов Капланов и Васил Николов Капланов, който имот е идентичен с УПИ пл.сн. № 3038, за който е отреден парцел ХVІІ, в квартал 153, по регулационния план на град Дупница, област Кюстендил, ВЕДНО с построените в имота сгради: Сграда с идентификационен № 68789.20.64.1 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка шестдесет и четири точка едно/, застроена площ /ЗП/ 68. 00 /шестдесет и осем/ кв..м., брой етажи 1 /един/, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, конструкция: масивна с частични стоманобетонни елементи; Сграда с идентификационен № 68789.20.64.2 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка шестдесет и четири точка две/, ЗП 69. 00 /шестдесет и девет/ кв..м., брой етажи 1 /един/, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, конструкция: масивна с частични стоманобетонни елементи; Сграда с идентификационен № 68789.20.64.3 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка шестдесет и четири точка три/, ЗП 21. 00 /двадесет и един/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, конструкция: масивна с частични стоманобетонни елементи и Сграда с идентификационен № 68789.20.64.4 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка шестдесет и четири точка четири/, ЗП 19. 00 /деветнадесет/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: хангар, депо, гараж.
Ощеtargimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. Ивайло №11
72 м²
26,520 лв
2017-11-15
„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.605.108, находящ се в гр. Дупница, ул. “Ивайло“ № 11, с площ 379.00 кв.м., при граници и съседи на имота: имот с идентификационен № 68789.605.446, имот с идентификационен № 68789.605.107, имот с идентификационен № 68789.605.109 и имот с идентификационен № 68789.605.441, който имот съгласно регулационния план на гр. Дупница съставлява УПИ Парцел ІХ, отреден за имот планоснимачен № 486, квартал 289, ВЕДНО с построените в имота сгради: ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификационен № 68789.605.108.1, със застроена площ от 72.00 кв.м., брой етажи – 2, конструкция – масивна и СГРАДА с идентификационен № 68789.605.108.2, със застроена площ от 11.00 кв.м., брой етажи – 1, конструкция – паянтова“.
Ощеtargimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. „22 Март“ № 12
60 м²
8,371 лв
2017-11-9
Поземлен имот с идентификатор № 68789.15.160 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район петнадесет, поземлен имот сто и шестдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-300-5-56/30.07.2004г. на изп. Директор на АГКК с площ от 321 кв.м. с трайно предназначение „Урбанизирана“, НТП „ниско застрояване до 10 м“ с административен адрес гр. Дупница, ул. „22 Март“ № 12, стар идентификатор-няма, номер по предходен план 4934, при съседи: ПИ № 68789.15.158; ПИ № 68789.15.161; ПИ № 68789.15.439, ПИ № 68789.15.159 и ПИ № 68789.15.157, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 68789.15.160.1 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район петнадесет, поземлен имот сто и шестдесет, сграда едно/ със застроена площ от 60 квадратни метра, на един етаж, с предназначение жилищна сграда еднофамилна, който имот е идентичен с УПИ XXII-4934 /двадесет и втори отреден за имот планоснимачен номер четири хиляди и деветстотин и тридесет и четири/ в квартал 162 /сто и шестдесет и две/ по плана на гр. Дупница
Ощеtargimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. Чайка №1
34 м²
10,260 лв
2017-11-15
„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.605.109, находящ се в гр. Дупница, ул. “Чайка“ № 1, с площ 218.00 кв.м., при граници и съседи на имота: имот с идентификационен № 68789.605.446, имот с идентификационен № 68789.605.108, имот с идентификационен № 68789.605.72, имот с идентификационен № 68789.605.73, имот с идентификационен № 68789.605.74, имот с идентификационен № 68789.605.111, който имот съгласно регулационния план на гр. Дупница съставлява УПИ Парцел ІХ, отреден за имот планоснимачен № 485, квартал 289, ВЕДНО с построената в имота СГРАДА с идентификационен № 68789.605.109.1, със застроена площ от 34.00 кв.м., брой етажи – 1, предназначение – Друг вид сграда за обитаване, конструкция – масивна.”
Ощеtargimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. Христо Ботев №63
380 м²
33,600 лв
2017-11-15
„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.29.463, находящ се в гр. Дупница, ул.“Христо Ботев“ № 63, с площ 380.00 кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване /до 10 метра/“, при граници и съседи на имота: имот с идентификационен № 68789.29.482, имот с идентификационен № 68789.29.462, имот с идентификационен № 68789.29.461, имот с идентификационен № 68789.29.465, имот с идентификационен № 68789.29.464, който имот съгласно регулационния план на гр. Дупница съставлява УПИ Парцел ХХ, отреден за имот планоснимачен № 2872, квартал 112, ВЕДНО с построената в имота СГРАДА с идентификационен № 68789.29.463.1, със застроена площ от 92.00 кв.м., брой етажи – 2, предназначение „Жилищна сграда, многофамилна“.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. Цар Освободител №21
118 м²
38,280 лв
2017-11-15
"САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификационен № 68789.606.163.1.9, който ОБЕКТ, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, обл. Кюстендил, е с административен адрес: ул. „Цар Освободител“ № 21, ет.5, ап.5, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот № 68789.606.163, с предназначение „Жилище, апартамент“, находящ се на V-ти етаж, със застроена площ от 118.34 кв. м., брой нива на обекта – 1, състоящ се от три стаи, столова с кухненски бокс, тоалетна, баня и входно антре, при съседи самостоятелни обекти: на същия етаж: обект с идентификатор 68789.606.163.1.10, под обекта: обект с идентификатор 68789.606.163.1.7, над обекта: няма, ВЕДНО с прилежащото му МАЗЕ №2, ВЕДНО с 21.242 % идеални части от общи части на сградата и от правото на строеж върху мястото.„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификационен № 68789.606.163.1.11, който ОБЕКТ, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, е с административен адрес: ул. „Цар Освободител“ № 21, ет.0, гараж 1, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот № 68789.606.163, с предназначение „Гараж в сграда“, със застроена площ от 14.11 кв. м., брой нива на обекта – 1, при съседи самостоятелни обекти: на същия етаж: обект с идентификатор 68789.606.163.1.12 и обект с идентификатор 68789.606.163.1.18, под обекта: няма, над обекта: обект с идентификатор 68789.606.163.1.1 и обект с идентификатор 68789.606.163.1.2, ВЕДНО със съответните идеални части от общи части на сградата и от правото на строеж върху мястото .
Ощеtargimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Клокотница" № 11А
125 м²
29,940 лв
2017-10-4
132/211 /сто и тридесет и две върху двеста и единадесет/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68789.605.333 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, поземлен имот триста и тридесет и три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004г на изп. Директор на АГКК с административен адрес гр. Дупница, ул. "Клокотница" № 11А, с площ на целия имот от 211. 00 /двеста и единадесет/ квадратни метра с ТПТ: урбанизарана, с НТП: ниско застрояване, със стар идентификатор № 200, кв. 50, парцел V-531, 532, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68789.605.333.2.1 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, поземлен имот триста и тридесет и три, сграда две, самостоятелен обект в сграда едно/ с предназначение: жилище, апартамент с площ по кадастр. карта 57. 00 /петдесет и седем/ квадратни метра при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж и под обекта- няма; над обекта № 68789.605.333.2.2, както и със самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68789.605.333.2.2 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, поземлен имот триста и тридесет и три, сграда две, самостоятелен обект в сграда две/ с предназначение: жилище, апартамент с площ по кадастр. карта 68. 00 /шестдесет и осем/ квадратни метра при граници: на същия етаж и над обекта- няма; под обекта 68789.605.333.2.1
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. „Благодарност“ № 15
104 м²
22,856 лв
2017-10-4
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68789.606.144.1.1 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и четири, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карта на град Дупница, община Дупница, обл. Кюстендил, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на имота: град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Благодарност“ № 15 /петнадесет/, етаж 1 /първи/, който обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.606.144 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и четири/, с предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 104 /сто и четири/ квадратни метра, при съседи на обекта: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.144.1.2 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и четири, точка, едно, точка, две/, който обект представлява ПЪРВИЯ ЕТАЖ ведно с дюкянската част на същия етаж и съответните идеални части от ДВУЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ-683 /девети, отреден за имот планоснимачен номер шестстотин осемдесет и три/, в квартал 34 /тридесет и четвърти/, съгласно ЗРП на град Дупница, одобрен със Заповед № 289/1993 г., ведно с 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68789.606.144 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и четири/, по кадастралната карта на град Дупница, община Дупница, обл. Кюстендил, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на имота: град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Благодарност“ № 15 /петнадесет/, с площ ат 261 /двеста шестдесет и един/ квадратни метра, трайно предназначение на територията7 Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 метра/, стар идентификатор: имот планоснимачен номер 683 /шестстотин осемдесет и три/, квартал 34 /тридесет и четвърти/, парцел ІХ /девети/, при съседи на имота съгласно представена скица: имоти с идентификатори 68789.606.270 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, двеста и седемдесет/, 68789.606.143 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и три/, 68789.606.145 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и пет/ и 68789.606.264 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, двеста шестдесет и четири/
Ощеtargimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. „Бяло море“ № 10
137 м²
62,000 лв
2017-10-3
Поземлен имот с идентификационен номер № 68789.20.64 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка шестдесет и четири/, съгласно кад. карта на град Дупница, Кюстендилска област, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с административен адрес: гр. Дупница, улица „Бяло море“ № 10 /десет/, площ: 402 /четиристотин и два/ кв.м.; трайно предназначение: урбанизирана територия; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10/, стар идентификатор кв. 153 № 3038, при съседи: имот № 68789.20.48 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка четиридесет и осем/ - ниско застрояване /до 10м./, собственост на наследници на Райна Христова Милошова, имот № 68789.18.481 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка осемнадесет точка четиристотин осемдесет и едно/ - второстепенна улица; имот № 68789.20.63 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка шестдесет и три/ - ниско застрояване /до 10 метра/, собственост на Евгени Борисов Тасев и Росица Стоянова Тасева; имот № 68789.20.65 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка шестдесет и пет/ - ниско застрояване /до 10 м./, собственост на наследници на Васил Сотиров Ангелов, Никола Георгиев Капланов, Йорданка Василева Хаджийска, Георги Николов Капланов и Васил Николов Капланов, който имот е идентичен с УПИ пл.сн. № 3038, за който е отреден парцел ХVІІ, в квартал 153, по регулационния план на град Дупница, област Кюстендил, ВЕДНО с построените в имота сгради: Сграда с идентификационен номер № 68789.20.64.1 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка шестдесет и четири точка едно/, застроена площ 68 кв. м. /шестдесет и осем квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, конструкция: масивна с частични стоманобетонни елементи; Сграда с идентификационен номер № 68789.20.64.2 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка шестдесет и четири точка две/, застроена площ 69 кв. м. /шестдесет и девет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, конструкция: масивна с частични стоманобетонни елементи; Сграда с идентификационен номер № 68789.20.64.3 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка шестдесет и четири точка три/, застроена площ 21 кв. м. /двадесет и един квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, конструкция: масивна с частични стоманобетонни елементи и сграда с идентификационен номер № 68789.20.64.4 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка шестдесет и четири точка четири/, застроена площ 19. 00 /деветнадесет/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: хангар, депо, гараж
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. Христо Ботев № 3
113 м²
45,750 лв
2017-9-8
ВТОРИ ЕТАЖ от ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификационен № 68789.17.52.1, който ОБЕКТ, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, обл. Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-05-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК, е с административен адрес: гр. Дупница, ул. „Христо Ботев“ № 3, със застроена площ от 113.00 кв. м., с предназначение „Жилищна сграда, многофамилна“, конструкция „Масивна с частични стоманобетонни елементи“, брой етажи – 4, състоящ се от кухня, хол, три стаи и тоалетна, ВЕДНО със СРЕДНОТО ЗИМНИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ откъм улица „Николаевска“, ВЕДНО с 1/3 идеална част от прилежащите части на сградата, която сграда се намира в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.17.52, с площ от 113.00 кв.м., трайно предназначение „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване /от 10 до 15 метра/“, стар идентификатор: № 1669, а именно: при граници и съседи на имота: имот № 68789.17.104, имот № 68789.17.51, имот № 68789.17.53 и имот № 68789.17.33.
Ощеtargimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. „22 Март“ № 12
60 м²
9,302 лв
2017-9-20
Поземлен имот с идентификатор № 68789.15.160 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район петнадесет, поземлен имот сто и шестдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-300-5-56/30.07.2004г. на изп. Директор на АГКК с площ от 321 кв.м. с трайно предназначение „Урбанизирана“, НТП „ниско застрояване до 10 м“ с административен адрес гр. Дупница, ул. „22 Март“ № 12, стар идентификатор-няма, номер по предходен план 4934, при съседи: ПИ № 68789.15.158; ПИ № 68789.15.161; ПИ № 68789.15.439, ПИ № 68789.15.159 и ПИ № 68789.15.157, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 68789.15.160.1 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район петнадесет, поземлен имот сто и шестдесет, сграда едно/ със застроена площ от 60 квадратни метра, на един етаж, с предназначение жилищна сграда еднофамилна, който имот е идентичен с УПИ XXII-4934 /двадесет и втори отреден за имот планоснимачен номер четири хиляди и деветстотин и тридесет и четири/ в квартал 162 /сто и шестдесет и две/ по плана на гр. Дупница.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. Цар Освободител № 21
118 м²
47,850 лв
2017-9-8
"САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификационен № 68789.606.163.1.9, който ОБЕКТ, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, обл. Кюстендил, е с административен адрес: ул. „Цар Освободител“ № 21, ет.5, ап.5, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот № 68789.606.163, с предназначение „Жилище, апартамент“, находящ се на V-ти етаж, със застроена площ от 118.34 кв. м., брой нива на обекта – 1, състоящ се от три стаи, столова с кухненски бокс, тоалетна, баня и входно антре, при съседи самостоятелни обекти: на същия етаж: обект с идентификатор 68789.606.163.1.10, под обекта: обект с идентификатор 68789.606.163.1.7, над обекта: няма, ВЕДНО с прилежащото му МАЗЕ №2, ВЕДНО с 21.242 % идеални части от общи части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
Ощеtargimot.com

Парцел ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. Драгой Болярин № 2
1204 м²
11,400 лв
2017-9-8
„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.605.467, с адрес гр. Дупница, ул. „Драгой Болярин“ № 2, с площ на целия имот от 1 204.00 кв.м., с трайно предназначение „Урбанизирана територия“, начин на трайно ползване „За администротивна сграда, комплекс“, със стар идентификатор 68789.605.210, при съседи: имот № 68789.605.431, имот № 68789.605.469, имот № 68789.604.61, номер по предходен план:3560, кв.271, парцел: XXIII.
Ощеtargimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. Венелин 29
43 м²
27,443 лв
2017-9-8
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.15.28, находящ се в гр. Дупница, ул. “Венелин“ № 29, с площ 477.00 кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване /до 10 метра/“, СГРАДИ , а именно: 1. 2/3 идеални части от СГРАДА с идентификационен № 68789.15.28.3, със застроена площ от 43.00 кв.м., брой етажи – 1, предназначение „Жилищна сграда, еднофамилна“ – 12 390.00 лева. 2. 2/3 идеални части от СГРАДА с идентификационен № 68789.15.28.5, със застроена площ от 20.00 кв.м., брой етажи – 1, предназначение „Хангар, депо, гараж“ - 4 060.00 лева. 3. СГРАДА с идентификационен № 68789.15.28.4, със застроена площ от 18.00 кв.м., брой етажи – 1, предназначение „Селскостопанска сграда“- 6 315.00 лева. 4. СГРАДА с идентификационен № 68789.15.28.6, със застроена площ от 19.00 кв.м., брой етажи – 1, предназначение „Селскостопанска сграда“ – 4 705.00 лева. 5. СГРАДА с идентификационен № 68789.15.28.1, със застроена площ от 32.00 кв.м., брой етажи – 1, предназначение „Хангар, депо, гараж“ – 4 990 леева или обща начална цена 27 443.00 /двадесет и седем хиляди четиристотин четирдесет и три / лева.
Ощеtargimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Христо Ботев" №63
380 м²
42,000 лв
2017-8-22
„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.29.463, находящ се в гр. Дупница, ул.“Христо Ботев“ № 63, с площ 380.00 кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване /до 10 метра/“, при граници и съседи на имота: имот с идентификационен № 68789.29.482, имот с идентификационен № 68789.29.462, имот с идентификационен № 68789.29.461, имот с идентификационен № 68789.29.465, имот с идентификационен № 68789.29.464, който имот съгласно регулационния план на гр. Дупница съставлява УПИ Парцел ХХ, отреден за имот планоснимачен № 2872, квартал 112, ВЕДНО с построената в имота СГРАДА с идентификационен № 68789.29.463.1, със застроена площ от 92.00 кв.м., брой етажи – 2, предназначение „Жилищна сграда, многофамилна“.
Ощеtargimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул." Христо Ботев" №63
92 м²
42,000 лв
2017-8-9
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.29.463, находящ се в гр. Дупница, ул. “Христо Ботев“ № 63, с площ 380.00 кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване /до 10 метра/“, при граници и съседи на имота: имот с идентификационен № 68789.29.482, имот с идентификационен № 68789.29.462, имот с идентификационен № 68789.29.461, имот с идентификационен № 68789.29.465, имот с идентификационен № 68789.29.464, който имот съгласно регулационния план на гр. Дупница съставлява УПИ Парцел ХХ, отреден за имот планоснимачен № 2872, квартал 112, ВЕДНО с построената в имота СГРАДА с идентификационен № 68789.29.463.1, със застроена площ от 92.00 кв.м., брой етажи – 2, предназначение „Жилищна сграда, многофамилна“.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. „Благодарност“ № 15
104 м²
18,660 лв
2017-8-2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68789.606.144.1.1 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и четири, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карта на град Дупница, община Дупница, обл. Кюстендил, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на имота: град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Благодарност“ № 15 /петнадесет/, етаж 1 /първи/, който обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.606.144 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и четири/, с предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 104 /сто и четири/ квадратни метра, при съседи на обекта: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.144.1.2 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и четири, точка, едно, точка, две/, който обект представлява ПЪРВИЯ ЕТАЖ ведно с дюкянската част на същия етаж и съответните идеални части от ДВУЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ-683 /девети, отреден за имот планоснимачен номер шестстотин осемдесет и три/, в квартал 34 /тридесет и четвърти/, съгласно ЗРП на град Дупница, одобрен със Заповед № 289/1993 г., ведно с 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68789.606.144 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и четири/, по кадастралната карта на град Дупница, община Дупница, обл. Кюстендил, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на имота: град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Благодарност“ № 15 /петнадесет/, с площ ат 261 /двеста шестдесет и един/ квадратни метра, трайно предназначение на територията7 Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 метра/, стар идентификатор: имот планоснимачен номер 683 /шестстотин осемдесет и три/, квартал 34 /тридесет и четвърти/, парцел ІХ /девети/, при съседи на имота съгласно представена скица: имоти с идентификатори 68789.606.270 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, двеста и седемдесет/, 68789.606.143 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и три/, 68789.606.145 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и пет/ и 68789.606.264 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, двеста шестдесет и четири/.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Клокотница" № 11А
125 м²
37,425 лв
2017-8-2
132/211 /сто и тридесет и две върху двеста и единадесет/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68789.605.333 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, поземлен имот триста и тридесет и три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004г на изп. Директор на АГКК с административен адрес гр. Дупница, ул. "Клокотница" № 11А, с площ на целия имот от 211. 00 /двеста и единадесет/ квадратни метра с ТПТ: урбанизарана, с НТП: ниско застрояване, със стар идентификатор № 200, кв. 50, парцел V-531, 532, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68789.605.333.2.1 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, поземлен имот триста и тридесет и три, сграда две, самостоятелен обект в сграда едно/ с предназначение: жилище, апартамент с площ по кадастр. карта 57. 00 /петдесет и седем/ квадратни метра при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж и под обекта- няма; над обекта № 68789.605.333.2.2, както и със самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68789.605.333.2.2 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, поземлен имот триста и тридесет и три, сграда две, самостоятелен обект в сграда две/ с предназначение: жилище, апартамент с площ по кадастр. карта 68. 00 /шестдесет и осем/ квадратни метра при граници: на същия етаж и над обекта- няма; под обекта 68789.605.333.2.1
Ощеtargimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. „22 Март“ № 12
60 м²
8,075 лв
2017-7-19
Поземлен имот с идентификатор № 68789.15.160 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район петнадесет, поземлен имот сто и шестдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-300-5-56/30.07.2004г. на изп. Директор на АГКК с площ от 321 кв.м. с трайно предназначение „Урбанизирана“, НТП „ниско застрояване до 10 м“ с административен адрес гр. Дупница, ул. „22 Март“ № 12, стар идентификатор-няма, номер по предходен план 4934, при съседи: ПИ № 68789.15.158; ПИ № 68789.15.161; ПИ № 68789.15.439, ПИ № 68789.15.159 и ПИ № 68789.15.157, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 68789.15.160.1 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район петнадесет, поземлен имот сто и шестдесет, сграда едно/ със застроена площ от 60 квадратни метра, на един етаж, с предназначение жилищна сграда еднофамилна, който имот е идентичен с УПИ XXII-4934 /двадесет и втори отреден за имот планоснимачен номер четири хиляди и деветстотин и тридесет и четири/ в квартал 162 /сто и шестдесет и две/ по плана на гр. Дупница
Ощеtargimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул." Чайка"№ 1
34 м²
12,825 лв
2017-7-3
„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.605.109, находящ се в гр. Дупница, ул. “Чайка“ № 1, с площ 218.00 кв.м., при граници и съседи на имота: имот с идентификационен № 68789.605.446, имот с идентификационен № 68789.605.108, имот с идентификационен № 68789.605.72, имот с идентификационен № 68789.605.73, имот с идентификационен № 68789.605.74, имот с идентификационен № 68789.605.111, който имот съгласно регулационния план на гр. Дупница съставлява УПИ Парцел ІХ, отреден за имот планоснимачен № 485, квартал 289, ВЕДНО с построената в имота СГРАДА с идентификационен № 68789.605.109.1, със застроена площ от 34.00 кв.м., брой етажи – 1, предназначение – Друг вид сграда за обитаване, конструкция – масивна.”
Ощеtargimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул." Саморанска" № 54 А
113 м²
29,000 лв
2017-6-30
„1 / 2 идеална част от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, която представлява самостоятелна къща близнак, ползвана откъм страната на съседите Миладин Георгиев Миладинов и Цвета Димитрова Миладинова, която сграда е с идентификатор 68789.603.260.1, находящ се в гр. Дупница, обл. Кюстендил, по кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес ул. „Саморанска“ № 54А, със застроена площ на цялата сграда от 113 кв.м., брой етажи - два, с трайно предназначение „Друг вид сграда за обитаване“, конструкция „Масивна с дървен гредоред“, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 68789.603.260.3, със застроена площ на цялата сграда от 28 кв.м., брой етажи - един, с трайно предназначение „Хангар, депо, гараж“, конструкция „Масивна с дървен гредоред“, преустроена в кафе-аператив, ВЕДНО с 1 / 2 идеална част от поземления имот с идентификатор 68789.603.260, в който имот се намират сградите, с площ на целия имот от 536 кв.м., при граници и съседи на имота: имот с идентификатор 68789.603.280, имот с идентификатор 68789.603.281, имот с идентификатор 68789.603.261, имот с идентификатор 68789.603.259, имот с идентификатор 68789.603.392“.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Дупница, ул. Дупница