Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. „22 Март“ № 12
60.0 м²
8 075 лв
19.07.17 г., 16:28
Поземлен имот с идентификатор № 68789.15.160 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район петнадесет, поземлен имот сто и шестдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-300-5-56/30.07.2004г. на изп. Директор на АГКК с площ от 321 кв.м. с трайно предназначение „Урбанизирана“, НТП „ниско застрояване до 10 м“ с административен адрес гр. Дупница, ул. „22 Март“ № 12, стар идентификатор-няма, номер по предходен план 4934, при съседи: ПИ № 68789.15.158; ПИ № 68789.15.161; ПИ № 68789.15.439, ПИ № 68789.15.159 и ПИ № 68789.15.157, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 68789.15.160.1 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район петнадесет, поземлен имот сто и шестдесет, сграда едно/ със застроена площ от 60 квадратни метра, на един етаж, с предназначение жилищна сграда еднофамилна, който имот е идентичен с УПИ XXII-4934 /двадесет и втори отреден за имот планоснимачен номер четири хиляди и деветстотин и тридесет и четири/ в квартал 162 /сто и шестдесет и две/ по плана на гр. Дупница
Още targimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул." Чайка"№ 1
34.0 м²
12 825 лв
3.07.17 г., 17:53
„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.605.109, находящ се в гр. Дупница, ул. “Чайка“ № 1, с площ 218.00 кв.м., при граници и съседи на имота: имот с идентификационен № 68789.605.446, имот с идентификационен № 68789.605.108, имот с идентификационен № 68789.605.72, имот с идентификационен № 68789.605.73, имот с идентификационен № 68789.605.74, имот с идентификационен № 68789.605.111, който имот съгласно регулационния план на гр. Дупница съставлява УПИ Парцел ІХ, отреден за имот планоснимачен № 485, квартал 289, ВЕДНО с построената в имота СГРАДА с идентификационен № 68789.605.109.1, със застроена площ от 34.00 кв.м., брой етажи – 1, предназначение – Друг вид сграда за обитаване, конструкция – масивна.”
Още targimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул." Ивайло" №11
72.0 м²
33 150 лв
3.07.17 г., 17:51
„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.605.108, находящ се в гр. Дупница, ул. “Ивайло“ № 11, с площ 379.00 кв.м., при граници и съседи на имота: имот с идентификационен № 68789.605.446, имот с идентификационен № 68789.605.107, имот с идентификационен № 68789.605.109 и имот с идентификационен № 68789.605.441, който имот съгласно регулационния план на гр. Дупница съставлява УПИ Парцел ІХ, отреден за имот планоснимачен № 486, квартал 289, ВЕДНО с построените в имота сгради: ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификационен № 68789.605.108.1, със застроена площ от 72.00 кв.м., брой етажи – 2, конструкция – масивна и СГРАДА с идентификационен № 68789.605.108.2, със застроена площ от 11.00 кв.м., брой етажи – 1, конструкция – паянтова“.
Още targimot.com

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул." Кокиче" № 28
91.0 м²
36 600 лв
3.07.17 г., 18:50
„1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.17.151, находящ се в гр. Дупница, ул. „Кокиче“ №28, с площ 465.00 кв.м., с трайно предназначение „Урбанизирана територия“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване“, при граници и съседи на имота: имот с идентификационен № 68789.29.291, имот с идентификационен № 68789.17.150, имот с идентификационен № 68789.17.163 и имот с идентификационен № 68789.17.152, който имот е идентичен с поземлен имот с планоснимачен № 2030, с площ от 470.00 кв.м., включен в УПИ парцел LІ, отреден за имоти с планоснимачни №№ 2023, 2030, попадащ в квартал 75, по регулационния план на гр. Дупница, улична регулация, утвърдена със Заповед № 364/26.05.1997 г. на Кмета на гр. Дупница, с урегулирано пространство от 710.00 кв.м, ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификационен № 68789.17.151.1.1, състоящ се от кухня с трапезария, хол, две стаи, санитарен възел, входно антре и разпределителен коридор, с площ от 91.00 кв.м., с предназначение „Жилище, апартамент“, при съседи: над обекта – обект с идентификационен № 68789.17.151.1.2, ВЕДНО с едно зимнично помещение, ВЕДНО с една стая от сутеренния етаж, ВЕДНО със съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, които обекти попадат в построената в имота СГРАДА с идентификационен № 68789.17.151.1, със застроена площ от 105.00 кв.м., брой етажи – два, предназначение – Жилищна сграда, многофамилна, конструкция – масивна с частични стоманобетонни елементи“.
Още targimot.com

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул." Захари Стоянов" № 1
91.0 м²
31 500 лв
30.06.17 г., 18:50
„ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от СГРАДА с идентификационен № 68789.606.212.1, находяща се в гр. Дупница, обл. Кюстендил, по кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес ул. „Захари Стоянов“ № 1, със застроена площ 91.00 кв.м., с трайно предназначение „Друг вид сграда за обитаване“, конструкция „Масивна с железен гредоред“, ВЕДНО с 1 / 3 ид. част от мазето, ВЕДНО с 1 / 2 ид.част от тавана, ВЕДНО с 1 / 3 ид. част от общите части на сградата, ВЕДНО с 50.50/186 кв.м. идеална част от поземления имот с идентификатор 68789.606.212, в който имот се намира сградата, с площ на целия имот от 186 кв.м., при граници и съседи на имота: имот с идентификатор 68789.606.216, имот с идентификатор 68789.606.217, имот с идентификатор 68789.606.282, имот с идентификатор 68789.606.211“.
Още targimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул." Саморанска" № 54 А
113.0 м²
29 000 лв
30.06.17 г., 17:53
„1 / 2 идеална част от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, която представлява самостоятелна къща близнак, ползвана откъм страната на съседите Миладин Георгиев Миладинов и Цвета Димитрова Миладинова, която сграда е с идентификатор 68789.603.260.1, находящ се в гр. Дупница, обл. Кюстендил, по кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес ул. „Саморанска“ № 54А, със застроена площ на цялата сграда от 113 кв.м., брой етажи - два, с трайно предназначение „Друг вид сграда за обитаване“, конструкция „Масивна с дървен гредоред“, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 68789.603.260.3, със застроена площ на цялата сграда от 28 кв.м., брой етажи - един, с трайно предназначение „Хангар, депо, гараж“, конструкция „Масивна с дървен гредоред“, преустроена в кафе-аператив, ВЕДНО с 1 / 2 идеална част от поземления имот с идентификатор 68789.603.260, в който имот се намират сградите, с площ на целия имот от 536 кв.м., при граници и съседи на имота: имот с идентификатор 68789.603.280, имот с идентификатор 68789.603.281, имот с идентификатор 68789.603.261, имот с идентификатор 68789.603.259, имот с идентификатор 68789.603.392“.
Още targimot.com

Магазин ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул." Свети Иван Рилски" № 57
39.0 м²
37 050 лв
30.06.17 г., 17:34
„117/368 кв.м идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68789.16.79 находящ се в гр. Дупница, ул. „Свети Иван Рилски“ №57 с площ на целия имот от 368.00 кв.м, с трайно предназначение – Урбанизирана, начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, при граници и съседи на поземления имот: имот с идентификатор 68789.16.78, имот с идентификатор 68789.16.80, имот с идентификатор 68789.16.421, имот с идентификатор 68789.607.147, ВЕДНО с построените в така описания имот сгради: СГРАДА с идентификатор 68789.16.79.1, със застроена площ от 39.00 кв.м, брой етажи – два, предназначение – Жилищна сграда, еднофамилна, конструкция – Масивна, състояща се от търговски обект на първия етаж и втори жилищен етаж и СГРАДА с идентификатор 68789.16.79.2, със застроена площ от 61.00 кв.м, брой етажи – два, предназначение – Жилищна сграда, еднофамилна, конструкция – Масивна, състояща се от търговски обект на първия етаж и втори жилищен етаж“.
Още targimot.com

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Княз Александър Батенберг" №37
71.0 м²
23 200 лв
28.06.17 г., 18:51
7/24 идеални части от Поземлен имот с идентификационен номер 68789.15.75, находящ се в гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 37, целият с площ от 499 кв. м., при съседи: имот № 68789.15.73; имот № 68789.15.74; имот № 68789.15.77; имот № 68789.15.79; имот № 68789.15.423; ВЕДНО с ПЪРВИ и ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в имота СГРАДА с идентификационен номер 68789.15.75.4, със застроена площ от 71.00 кв. м., брой етажи 2, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна“
Още targimot.com

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Професор Александър Балабанов" №2
120.0 м²
32 973 лв
28.06.17 г., 18:50
„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.16.242, находящ се в гр. Дупница, ул.“Професор Александър Балабанов“№2, обл. Кюстендил, с площ по кадастрална карта на целия имот от 483 кв.м., при съседи на имота: имот с идентификатор № 68789.16.424, имот с идентификатор № 68789.16.241, имот с идентификатор № 68789.14.430, имот с идентификатор № 68789.16.243, имот с идентификатор № 68789.16.433, ВЕДНО с ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификационен № 68789.16.242.3, със застроена площ от 119.68 кв.м. и ГАРАЖ със застроена площ от 18.00 кв.м. с идентификационен № 68789.16.242.1, ВЕДНО с 1/2 идеална част от сутерена, ½ идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж.“
Още targimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Клокотница" № 11А
125.0 м²
31 356 лв
2.06.17 г., 19:22
132/211 /сто и тридесет и две върху двеста и единадесет/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68789.605.333 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, поземлен имот триста и тридесет и три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004г на изп. Директор на АГКК с административен адрес гр. Дупница, ул. "Клокотница" № 11А, с площ на целия имот от 211. 00 /двеста и единадесет/ квадратни метра с ТПТ: урбанизарана, с НТП: ниско застрояване, със стар идентификатор № 200, кв. 50, парцел V-531, 532, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68789.605.333.2.1 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, поземлен имот триста и тридесет и три, сграда две, самостоятелен обект в сграда едно/ с предназначение: жилище, апартамент с площ по кадастр. карта 57. 00 /петдесет и седем/ квадратни метра при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж и под обекта- няма; над обекта № 68789.605.333.2.2, както и със самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68789.605.333.2.2 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, поземлен имот триста и тридесет и три, сграда две, самостоятелен обект в сграда две/ с предназначение: жилище, апартамент с площ по кадастр. карта 68. 00 /шестдесет и осем/ квадратни метра при граници: на същия етаж и над обекта- няма; под обекта 68789.605.333.2.1
Още targimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Бричи бор" № 3
89.0 м²
132 450 лв
2.06.17 г., 18:31
„СГРАДА с идентификационен № 68789.29.158.2, със застроена площ от 89.00 кв.м., брой етажи 3, РЗП = 337.52 кв.м., предназначение „Жилищна сграда, многофамилна“, ВЕДНО с прилежащата към нея ½ идеална част от ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ, в който е построена и е с идентификационен № 68789.29.158, съгласно кадастралната карта, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК, с административен адрес: гр. Дупница, ул. „Бричи бор“ № 3, с площ на целия имот от 499 кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 метра)“, номер по предходен план № 1755, кв. 75, парцел ХХ, при граници и съседи на имота: имот с идентификатор 68789.29.163, имот с идентификатор 68789.29.145, имот с идентификатор 68789.29.157, имот с идентификатор 68789.29.146, имот с идентификатор 68789.29.159, имот с идентификатор 68789.29.144.“
Още targimot.com

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. „Благодарност“ № 15
104.0 м²
23 325 лв
2.06.17 г., 18:00
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68789.606.144.1.1 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и четири, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карта на град Дупница, община Дупница, обл. Кюстендил, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на имота: град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Благодарност“ № 15 /петнадесет/, етаж 1 /първи/, който обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.606.144 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и четири/, с предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 104 /сто и четири/ квадратни метра, при съседи на обекта: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.144.1.2 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и четири, точка, едно, точка, две/, който обект представлява ПЪРВИЯ ЕТАЖ ведно с дюкянската част на същия етаж и съответните идеални части от ДВУЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ-683 /девети, отреден за имот планоснимачен номер шестстотин осемдесет и три/, в квартал 34 /тридесет и четвърти/, съгласно ЗРП на град Дупница, одобрен със Заповед № 289/1993 г., ведно с 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68789.606.144 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и четири/, по кадастралната карта на град Дупница, община Дупница, обл. Кюстендил, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на имота: град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Благодарност“ № 15 /петнадесет/, с площ ат 261 /двеста шестдесет и един/ квадратни метра, трайно предназначение на територията7 Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 метра/, стар идентификатор: имот планоснимачен номер 683 /шестстотин осемдесет и три/, квартал 34 /тридесет и четвърти/, парцел ІХ /девети/, при съседи на имота съгласно представена скица: имоти с идентификатори 68789.606.270 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, двеста и седемдесет/, 68789.606.143 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и три/, 68789.606.145 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и пет/ и 68789.606.264 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, двеста шестдесет и четири/
Още targimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Патрики Сандев" №1
36.0 м²
17 400 лв
2.06.17 г., 18:20
„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.610.19, находящ се в гр. Дупница, ул. „Патраки Сандев“ № 1, с площ на целия имот 1 239 кв.м., с трайно предназначение „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване „Ниско застрояване /до 10 м./“, при граници и съседи на имота: поземлен имот с идентификационен № 68789.610.195, поземлен имот с идентификационен № 68789.610.20, поземлен имот с идентификационен № 68789.610.197, поземлен имот с идентификационен № 68789.610.44 и поземлен имот с идентификационен № 68789.610.36, ВЕДНО построените в имота сгради: СГРАДА с идентификационен № 68789.610.19.1, представляваща масивна с дървен гредоред едноетажна еднофамилна жилищна сграда, със застроена площ 36.00 кв.м, СГРАДА с идентификационен № 68789.610.19.2, представляваща масивна с дървен гредоред селскостопанска сграда, със застроена площ 26.00 кв.м., СГРАДА с идентификационен № 68789.610.19.3, представляваща масивна с дървен гредоред селскостопанска сграда, със застроена площ 5.00 кв.м., СГРАДА с идентификационен № 68789.610.19.4, представляваща паянтова селскостопанска сграда, със застроена площ 21.00 кв.м., СГРАДА с идентификационен № 68789.610.19.5, паянтова селскостопанска сграда, със застроена площ 36.00 кв.м“
Още targimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. „22 Март“ № 12
60.0 м²
10 094 лв
18.05.17 г., 18:04
Поземлен имот с идентификатор № 68789.15.160 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район петнадесет, поземлен имот сто и шестдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-300-5-56/30.07.2004г. на изп. Директор на АГКК с площ от 321 кв.м. с трайно предназначение „Урбанизирана“, НТП „ниско застрояване до 10 м“ с административен адрес гр. Дупница, ул. „22 Март“ № 12, стар идентификатор-няма, номер по предходен план 4934, при съседи: ПИ № 68789.15.158; ПИ № 68789.15.161; ПИ № 68789.15.439, ПИ № 68789.15.159 и ПИ № 68789.15.157, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 68789.15.160.1 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район петнадесет, поземлен имот сто и шестдесет, сграда едно/ със застроена площ от 60 квадратни метра, на един етаж, с предназначение жилищна сграда еднофамилна, който имот е идентичен с УПИ XXII-4934 /двадесет и втори отреден за имот планоснимачен номер четири хиляди и деветстотин и тридесет и четири/ в квартал 162 /сто и шестдесет и две/ по плана на гр. Дупница
Още targimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Аракчийски мост" №29Г
67.0 м²
46 500 лв
25.04.17 г., 14:52
„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68789.611.54, находящ се в гр. Дупница, обл. Кюстендил, с административен адрес ул. „Аракчийски мост“ № 29Г, с площ на целия имот съгласно кадастралната карта от 667 кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 м)“, при граници и съседи на поземления имот: имот с идентификатор 68789.611.55, имот с идентификатор 68789.611.167, имот с идентификатор 68789.611.53, имот с идентификатор 68789.611.166, ВЕДНО с построените в така описания имот сгради: СГРАДА с идентификатор 68789.611.54.1, със застроена площ от 67.00 кв.м, брой етажи – два, с предназначение – Жилищна сграда, еднофамилна, СГРАДА с идентификатор 68789.611.54.2, със застроена площ от 19.00 кв.м, брой етажи – един, с предназначение – Селскостопанска сграда, СГРАДА с идентификатор 68789.611.54.3, със застроена площ от 7.00 кв.м, брой етажи – един, с предназначение – Селскостопанска сграда, СГРАДА с идентификатор 68789.611.54.4, със застроена площ от 18 кв.м, брой етажи – един, с предназначение – Хангар, депо, гараж. При първоначална цена 46 500.00 лв. /четирдесет и шест хиляди и петстотин лева /. „ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68789.611.62, находящ се в гр. Дупница, обл. Кюстендил, с административен адрес ул. „Аракчийски мост“ № 27Г, с площ на целия имот съгласно кадастралната карта от 900 кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 м)“, при граници и съседи на поземления имот: имот с идентификатор 68789.611.57, имот с идентификатор 68789.611.60, имот с идентификатор 68789.611.61, имот с идентификатор 68789.611.66, имот с идентификатор 68789.611.63, имот с идентификатор 68789.611.167, ВЕДНО с построената в така описания имот СГРАДА с идентификатор 68789.611.62.1, със застроена площ от 75.00 кв.м, брой етажи – един, с предназначение – Селскостопанска сграда. При първоначална цена 9 000.00 лв. /девет хиляди лева /.
Още targimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Клокотница" № 11А
125.0 м²
39 196 лв
16.03.17 г., 18:51
132/211 /сто и тридесет и две върху двеста и единадесет/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68789.605.333 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, поземлен имот триста и тридесет и три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004г на изп. Директор на АГКК с административен адрес гр. Дупница, ул. "Клокотница" № 11А, с площ на целия имот от 211. 00 /двеста и единадесет/ квадратни метра с ТПТ: урбанизарана, с НТП: ниско застрояване, със стар идентификатор № 200, кв. 50, парцел V-531, 532, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68789.605.333.2.1 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, поземлен имот триста и тридесет и три, сграда две, самостоятелен обект в сграда едно/ с предназначение: жилище, апартамент с площ по кадастр. карта 57. 00 /петдесет и седем/ квадратни метра при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж и под обекта- няма; над обекта № 68789.605.333.2.2, както и със самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68789.605.333.2.2 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, поземлен имот триста и тридесет и три, сграда две, самостоятелен обект в сграда две/ с предназначение: жилище, апартамент с площ по кадастр. карта 68. 00 /шестдесет и осем/ квадратни метра при граници: на същия етаж и над обекта- няма; под обекта 68789.605.333.2.1
Още targimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. „22 Март“ № 12
60.0 м²
8 428 лв
16.03.17 г., 18:56
Поземлен имот с идентификатор № 68789.15.160 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район петнадесет, поземлен имот сто и шестдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-300-5-56/30.07.2004г. на изп. Директор на АГКК с площ от 321 кв.м. с трайно предназначение „Урбанизирана“, НТП „ниско застрояване до 10 м“ с административен адрес гр. Дупница, ул. „22 Март“ № 12, стар идентификатор-няма, номер по предходен план 4934, при съседи: ПИ № 68789.15.158; ПИ № 68789.15.161; ПИ № 68789.15.439, ПИ № 68789.15.159 и ПИ № 68789.15.157, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 68789.15.160.1 /землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин и осемдесет и девет, кадастрален район петнадесет, поземлен имот сто и шестдесет, сграда едно/ със застроена площ от 60 квадратни метра, на един етаж, с предназначение жилищна сграда еднофамилна, който имот е идентичен с УПИ XXII-4934 /двадесет и втори отреден за имот планоснимачен номер четири хиляди и деветстотин и тридесет и четири/ в квартал 162 /сто и шестдесет и две/ по плана на гр. Дупница
Още targimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Евтим Трайчев" №71
64.0 м²
8 400 лв
14.03.17 г., 18:50
„1 / 2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификационен номер № 68789.15.131, находящ се в гр.Дупница, ул.“ Евтим Трайчев“ №71, целия с площ от 235 кв.м., трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване /до 10 м./“, при граници и съседи: имоти с идентификационни номера: № 68789.15.130, №68789.15.129, №68789.15.133, №68789.15.430, №68789.15.132, който имот е идентичен с ДВОРНО МЯСТО, съставляващо имот с планоснимачен № 4965, находящ се в гр. Дупница, с площ от 201.50 кв.м., който имот е включен в парцел VII, в кв. 162, по регулационния план на гр. Дупница, с урегулирано пространство за целия парцел от 390.50 кв.м., при граници и съседи на поземления имот: улица с осови точки 2049-2061, парцел VIII-4964, на Йордан Иванов, парцел ХIV-4958, на Живко Станков, парцел VI-4967, на Димитър Ковачки и Йорданка Ковачка, ВЕДНО с 1/2 идеална част от сграда с идентификационен № 68789.15.131.1, със застроена площ 2 кв.м., брой етажи 1, предназначиние „Селскостопанска“, ВЕДНО с 1/2 идеална част от сграда с идентификационен № 68789.15.131.2, със застроена площ 49 кв.м., брой етажи 1, предназначиние „Хангар, депо, гараж“, ВЕДНО с 1/2 идеална част от сграда с идентификационен № 68789.15.131.3, със застроена площ 64 кв.м., брой етажи 3, предназначиние „Жилищна сграда, еднофамилна“.
Още targimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Патрики Сандев" №1
36.0 м²
21 750 лв
9.03.17 г., 18:57
„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.610.19, находящ се в гр. Дупница, ул. „Патраки Сандев“ № 1, с площ на целия имот 1 239 кв.м., с трайно предназначение „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване „Ниско застрояване /до 10 м./“, при граници и съседи на имота: поземлен имот с идентификационен № 68789.610.195, поземлен имот с идентификационен № 68789.610.20, поземлен имот с идентификационен № 68789.610.197, поземлен имот с идентификационен № 68789.610.44 и поземлен имот с идентификационен № 68789.610.36, ВЕДНО построените в имота сгради: СГРАДА с идентификационен № 68789.610.19.1, представляваща масивна с дървен гредоред едноетажна еднофамилна жилищна сграда, със застроена площ 36.00 кв.м, СГРАДА с идентификационен № 68789.610.19.2, представляваща масивна с дървен гредоред селскостопанска сграда, със застроена площ 26.00 кв.м., СГРАДА с идентификационен № 68789.610.19.3, представляваща масивна с дървен гредоред селскостопанска сграда, със застроена площ 5.00 кв.м., СГРАДА с идентификационен № 68789.610.19.4, представляваща паянтова селскостопанска сграда, със застроена площ 21.00 кв.м., СГРАДА с идентификационен № 68789.610.19.5, паянтова селскостопанска сграда, със застроена площ 36.00 кв.м“
Още targimot.com

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. „Благодарност“ № 15
104.0 м²
19 617 лв
16.03.17 г., 19:05
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68789.606.144.1.1 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и четири, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карта на град Дупница, община Дупница, обл. Кюстендил, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на имота: град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Благодарност“ № 15 /петнадесет/, етаж 1 /първи/, който обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.606.144 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и четири/, с предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 104 /сто и четири/ квадратни метра, при съседи на обекта: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.144.1.2 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и четири, точка, едно, точка, две/, който обект представлява ПЪРВИЯ ЕТАЖ ведно с дюкянската част на същия етаж и съответните идеални части от ДВУЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ-683 /девети, отреден за имот планоснимачен номер шестстотин осемдесет и три/, в квартал 34 /тридесет и четвърти/, съгласно ЗРП на град Дупница, одобрен със Заповед № 289/1993 г., ведно с 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68789.606.144 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и четири/, по кадастралната карта на град Дупница, община Дупница, обл. Кюстендил, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на имота: град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Благодарност“ № 15 /петнадесет/, с площ ат 261 /двеста шестдесет и един/ квадратни метра, трайно предназначение на територията7 Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 метра/, стар идентификатор: имот планоснимачен номер 683 /шестстотин осемдесет и три/, квартал 34 /тридесет и четвърти/, парцел ІХ /девети/, при съседи на имота съгласно представена скица: имоти с идентификатори 68789.606.270 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, двеста и седемдесет/, 68789.606.143 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и три/, 68789.606.145 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, сто и четиридесет и пет/ и 68789.606.264 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и шест, точка, двеста шестдесет и четири/
Още targimot.com

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Кокиче" №28
91.0 м²
45 750 лв
10.02.17 г., 18:12
„1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.17.151, находящ се в гр. Дупница, ул. „Кокиче“ №28, с площ 465.00 кв.м., с трайно предназначение „Урбанизирана територия“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване“, при граници и съседи на имота: имот с идентификационен № 68789.29.291, имот с идентификационен № 68789.17.150, имот с идентификационен № 68789.17.163 и имот с идентификационен № 68789.17.152, който имот е идентичен с поземлен имот с планоснимачен № 2030, с площ от 470.00 кв.м., включен в УПИ парцел LІ, отреден за имоти с планоснимачни №№ 2023, 2030, попадащ в квартал 75, по регулационния план на гр. Дупница, улична регулация, утвърдена със Заповед № 364/26.05.1997 г. на Кмета на гр. Дупница, с урегулирано пространство от 710.00 кв.м, ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификационен № 68789.17.151.1.1, състоящ се от кухня с трапезария, хол, две стаи, санитарен възел, входно антре и разпределителен коридор, с площ от 91.00 кв.м., с предназначение „Жилище, апартамент“, при съседи: над обекта – обект с идентификационен № 68789.17.151.1.2, ВЕДНО с едно зимнично помещение, ВЕДНО с една стая от сутеренния етаж, ВЕДНО със съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, които обекти попадат в построената в имота СГРАДА с идентификационен № 68789.17.151.1, със застроена площ от 105.00 кв.м., брой етажи – два, предназначение – Жилищна сграда, многофамилна, конструкция – масивна с частични стоманобетонни елементи“.
Още targimot.com

Магазин ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Свети Иван Рилски" № 57
39.0 м²
38 880 лв
13.02.17 г., 17:16
„117/368 кв.м идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68789.16.79 находящ се в гр. Дупница, ул. „Свети Иван Рилски“ №57 с площ на целия имот от 368.00 кв.м, с трайно предназначение – Урбанизирана, начин на трайно ползване – Ниско застрояване /до 10 м/, при граници и съседи на поземления имот: имот с идентификатор 68789.16.78, имот с идентификатор 68789.16.80, имот с идентификатор 68789.16.421, имот с идентификатор 68789.607.147, ВЕДНО с построените в така описания имот сгради: СГРАДА с идентификатор 68789.16.79.1, със застроена площ от 39.00 кв.м, брой етажи – два, предназначение – Жилищна сграда, еднофамилна, конструкция – Масивна, състояща се от търговски обект на първия етаж и втори жилищен етаж и СГРАДА с идентификатор 68789.16.79.2, със застроена площ от 61.00 кв.м, брой етажи – два, предназначение – Жилищна сграда, еднофамилна, конструкция – Масивна, състояща се от търговски обект на първия етаж и втори жилищен етаж“.
Още targimot.com

Парцел ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Бузлуджа" № 15
493.0 м²
6 750 лв
20.02.17 г., 19:01
„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68789.15.206, находящ се в гр. Дупница, ул. „Бузлуджа“ № 15, обл. Кюстендил, с трайно предназначение Урбанизирана, начин на трайно ползване Ниско застрояване до 10 м.), с площ по скица 493 кв.м.; При първоначална цена: 6 750.00 лв. /шест хиляди седемстотин и петдесет лева/. ВЕДНО с построената в имота СГРАДА, състояща се от два самостоятелни обекта, а именно: 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификационен № 68789.15.206.1.1, със застроена площ от 72.00 кв. м.; При първоначална цена: 11 100.00 лв. /единадесет хиляди и сто лева/. 2.Самостоятелен обект в сграда с идентификационен № 68789.15.206.1.2 със застроена площ от 72.00 кв. м., При първоначална цена: 12 075.00 лв./дванадесет хиляди седемдесет и пет лева/.
Още targimot.com

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Ивайло" №11
72.0 м²
39 300 лв
13.02.17 г., 18:39
„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.605.108, находящ се в гр. Дупница, ул. “Ивайло“ № 11, с площ 379.00 кв.м., при граници и съседи на имота: имот с идентификационен № 68789.605.446, имот с идентификационен № 68789.605.107, имот с идентификационен № 68789.605.109 и имот с идентификационен № 68789.605.441, който имот съгласно регулационния план на гр. Дупница съставлява УПИ Парцел ІХ, отреден за имот планоснимачен № 486, квартал 289, ВЕДНО с построените в имота сгради: ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификационен № 68789.605.108.1, със застроена площ от 72.00 кв.м., брой етажи – 2, конструкция – масивна и СГРАДА с идентификационен № 68789.605.108.2, със застроена площ от 11.00 кв.м., брой етажи – 1, конструкция – паянтова“.
Още targimot.com
1 2