Двустаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Бузлуджа" № 18, ет.7, ап.27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68789.18.447.1.27 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район осемнадесет, имот четиристотин четиридесет и седем, сграда едно, обект двадесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с Адрес на имота: гр. Дупница, ул.”Бузлуджа” № 18, ет.7, ап.27, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.18.447, с предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, Брой нива на обекта: 1 /едно/, Площ по документ: 59.12 кв.м. /петдесет и девет цяло и дванадесет стотни квадратни метра/, Стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 68789.18.447.1.26, 68789.18.447.1.28, Под обекта: 68789.18.447.1.23, 68789.18.447.1.24, Над обекта: 68789.18.447.1.31, 68789.18.447.1.32, ведно с прилежащите таван № 27 /двадесет и седем/ с площ 6.26 кв.м./шест цяло двадесет и шест стотни квадратни метра/, мазе № 27/двадесет и седем/ с площ 2.23 кв.м./две цяло двадесет и три стотни квадратни метра/ и 3.36 % /три цяло тридесет и шест стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, съгласно Схема № 15-173139/02.06.2014 г. на Служба по ГКК гр. Кюстендил, който обект е идентичен с недвижимия имот по нотариален акт за учредяване на договорна ипотека в полза на „Банка ДСК” ЕАД с № 133, том I рег. № 1773, дело № 124 от 2009 г. на нотариус с рег. № 293 на НК на РБългария, вписан с вх. Рег. № 1264, Акт № 62, том 1/21.05.2009 г. в Служба по вписванията при РС Дупница/, а именно: АПАРТАМЕНТ № 27 /двадесет и седем/, на VII /седмия/ етаж, в жилищна сграда – блок, находящ се в гр. Дупница, ул.”Бузлуджа” № 18 със застроена площ от 47.12 кв.м. /четиридесет и седем цяло и дванадесет стотни квадратни метра/, състоящ се от една стая, кухня, баня с тоалетна и коридор, при съседи на жилището: от север – стълбище и апартамент № 28, от юг – улица, от изток – апартамент № 26, от запад – апартамент № 28, отгоре – апартамент № 31 и отдолу – апартамент № 23, заедно с прилежащите ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 27 /двадесет и седем/, с полезна площ от 6.26 кв.м. /шест цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра/, при съседи на таванското помещение: от север – маш. помещение, от юг – улица, от изток – таван № 10 и от запад – таван № 1 и ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 27 /двадесет и седем/, с полезна площ от 2.23 кв.м. /две цяло и двадесет и три стотни квадратни метра/, при съседи на избеното помещение: от север – дворно място, от юг – мазе № 28, от изток – тоалетна и от запад – коридор, ВЕДНО с 2.242 % /две цяло двеста четиридесет и две хилядни процента идеални части от общите части на сградата и правото на строеж/, ЗАЕДНО с присъединената към описания апартамент една стая – южна от съседния апартамент № 28 /двадесет и осем/, с квадратура от 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/, при съседи: от юг –улица, от запад – дворно място, от север – апартамент № 28 на Райчо и Йорданка Йовеви, от изток – апартамент № 27 на Спасия Васева и Бердж Аттарян, от горе – апартамент № 32 на Любен Николов и от долу – апартамент № 24 на семейство Велинови, като със стаята се прехвърлят и 1.12% ид.ч. /едно цяло и дванадесет стотни процента идеални части/ от общите части на сградата и правото на строеж, като съгласно акт за узаконяване № 53 /петдесет и три/ от 28.07.1995 г. на Община Дупница с описаното присъединяване апартамент № 27 /двадесет и седем/ става с обща квадратура от 59.12 кв.м. /петдесет и девет цяло и дванадесет стотни квадратни метра, с ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА – 12 120 лв. /дванадесет хиляди сто и двадесет лева/.
24.10.16 г., 14:55 targimot.com
59.0 м²
12 120,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Дупница ул. Бузлуджа