Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул."Бабуна планина" 49, ет.2
Предишни търгове на този имот
14.12.16 г., 7:58 targimot.com
95.0 м²
33 933,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Бабуна планина" № 28
„ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от СГРАДА с идентификационен № 68789.605.71.1, находяща се в гр. Дупница, обл. Кюстендил, по кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес ул. „Бабуна планина“ № 28, със застроена площ от 73.00 кв.м., с предназначение „Друг вид сграда за обитаване“, брой етажи - два, ВЕДНО с 1 / 3 ид. част от поземления имот, в който е построена сградата с идентификатор 68789.605.71, с площ на целия имот от 259 кв.м.“
9.12.16 г., 19:51 targimot.com
73.0 м²
16 800,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Бабуна планина" № 43, ет.2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68789.605.66.1.2 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, имот шестдесет и шест, сграда едно, обект две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с Адрес на поземления имот: гр. Дупница, ул.”Бабуна планина” № 43, ет.2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.605.66, с предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, Брой нива на обекта: 1 /едно/, Площ: 90 кв.м. /деветдесет квадратн и метра/, Стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: 68789.605.66.1.1, Над обекта: 68789.605.66.1.3, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, както и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, съгласно Схема № 5798/20.11.2012 г. на Служба по ГКК гр. Кюстендил, с ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА – 16 500 лв. /шестнадесет хиляди и петстотин лева/.
24.10.16 г., 14:15 targimot.com
90.0 м²
16 500,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Дупница ул. Бабуна планина