Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Алеко" № 3, вх.1, ет.2, ап.2
1 / 2 /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68789.14.407 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район четиринадесет, имот четиристотин и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с Адрес на поземления имот: гр. Дупница, ул."Алеко” № 3, с Площ: 409 кв.м. /четиристотин и девет квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 4682, при съседи на имота: 68789.14.457, 68789.14.408, 68789.14.413, 68789.14.412, 68789.14.411, 68789.14.406, ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68789.14.407.5.2 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район четиринадесет, имот четиристотин и седем, сграда пет, обект две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес: гр. Дупница, ул. „Алеко” № 3, вход 1 /едно/, етаж 2 /две/, апартамент 2 /две/, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 68789.14.407.5 разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.14.407, Предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, Площ по документ: 78 кв. /седемдесет и осем квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти: 68789.14.407.5.1, ВЕДНО с неразделната част към самостоятелния обект: северното мазе и целия таван на сградата, съгласно Скица на поземлен имот № 15-98632/01.03.2016 г. на Служба по ГКК град Кюстендил, с ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА - 38 540 лв. /тридесет и осем хиляди петстотин и четиридесет лева/.
24.10.16 г., 14:09 targimot.com
78.0 м²
38 540,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Дупница ул. Алеко