ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.502.1095 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-35/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2678 кв. м. (две хиляди шестстотин седемдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), находящ се в землището на гр. Доспат, ЕКАТТЕ 23025, общ. Доспат, обл. Смолян, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 23025.502.21, 23025.502.22, 23025.502.926, 23025.120.16, 23025.120.5, ВЕДНО с всички подобрения върху поземления имот.
Вчера в 17:46 targimot.com
2678.0 м²
27 000,00 лв
Собственик отдава/продава промишлен район в град Доспат 12 дка, 2000 кв.м. РЗП. Продава се за 500 000 евро, отдава се и под наем
11.01.17 г., 22:57 pozvanete.bg
500 000,00 €

Парцел, 3374m 2 (продажба)

гр.Доспат, общ. Доспат Таня Тодорова
От агенция Нерро Ви предлагаме изключителен парцела на брега на язовир Доспат. Сред спокойствие, зеленина, и уникална гледка. УПИ, ПУП за ваканционно селище, зона (Ок). С площ 3374 кв.м. Плътност 22%. Кинта 0,7. Кота корниз 6 метра, К.П. 10 метра, и озеленяване 60%. Със съгласуване за електро и водоснабдяване, и канализация. Използвайки нашите услуги имате удоволствието да се възползвате от персонален консултант, който професионално ще Ви съпроводи през целия процес по закупуването на обекта. Нужен Ви е само кода към имота: 10124
4.01.17 г., 16:50 homes.bg
3374.0 м²
30 366,00 €

Парцел, 3299m 2 (продажба)

гр.Доспат, общ. Доспат Таня Тодорова
От агенция Нерро Ви предлагаме изключителен парцела на брега на язовир Доспат. Сред спокойствие, зеленина, и уникална гледка. УПИ, ПУП за ваканционно селище, зона (Ок). С площ 3299 кв.м. Плътност 22%. Кинта 0,7. Кота корниз 6 метра, К.П. 10 метра, и озеленяване 60%. Със съгласуване за електро и водоснабдяване, и канализация. Използвайки нашите услуги имате удоволствието да се възползвате от персонален консултант, който професионално ще Ви съпроводи през целия процес по закупуването на обекта. Нужен Ви е само кода към имота: 10123
4.01.17 г., 15:53 homes.bg
3299.0 м²
33 000,00 €

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Доспат" № 60-62
АПАРТАМЕНТ находящ се на IV (четвърти) надпартерен етаж на кота +12,20 (плюс дванадесет и двадесет) от жилищна сграда в гр. София, район „Триадица“, ул. „Доспат“ № 60-62 (шестдесет – шестдесет и две), с площ съгласно одобрен архитектурен проект от УАГ на 30.07.2003 г., с вписано съществено изменение с промяна на предназначението от „Административна сграда“ в „Жилищна сграда“, съгласно одобрени на 31.03.2004 г. инвестиционни проекти със Заповед № РД-09-50-216 от 01.04.2004 г. на Главния архитект на София, от 251,38 (двеста петдесет и един цяло и тридесет и осем стотни) кв. м., и с коригирана площ съгласно таблица за ценообразуване от 178,96 (сто седемдесет и осем цяло и деветдесет и шест стотни) кв.м. площ на апартамента и 29,74 (двадесет и девет цяло и седемдесет и четири стотни) кв.м. площ на тераса, състоящ се съгласно одобрения проект от дневна с кухненски бокс, тоалетна, две спални, две тераса, две бани и дрешник, ЗАЕДНО с прилежащото към него МАЗЕ (помещение № 11 по архитектурен проект) с площ от 3,40 (три цяло и четири десети) кв.м., при съседи на мазето: ул. „Удово“, помещение № 12, коридор, помещение № 10, ЗАЕДНО с 15,242 % (петнадесет цяло и двеста четиридесет и две хиляди процента) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА, в която е построен апартамента, а именно: жилищна сграда – секция „Доспат“, находяща се в гр. София, район „Триадица“, ул. „Доспат“ № 60-62 (шестдесет-шестдесет и две), ЗАЕДНО с 15,242 % (петнадесет цяло и двеста четиридесет и две хиляди процента) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА ДВОРНО МЯСТО, а именни УПИ V-3,4,5 (пети отреден за имот три, четири и пет) в квартал 380а (триста и осемдесет „а“) по плана на гр. София, местност „ГГЦ-Г-6“ (шест) – II (втора) част, при съседи по скица: ул. „Удово“, ул. „Доспат“, УПИ VII-6 (седми отреден за имот шест), VIII – 7, (осми отреден за имот седем), IX-5 (девети отреден за имот пет) и III-2 (трети отреден за имот две. Продажбата ще започне при цена на имота в размер на 513 600 лв.с ДДС /петстотин и тринадесет хиляди и шестстотин лева/ ГАРАЖНА КЛЕТКА (паркомясто) № 3 (три), с площ съгласно таблица за ценообразуване 12,36 (дванадесет цяло и тридесет и шест стотни) кв.м., разположен в сутерена на описаната по-горе жилищна сграда, кота -2,75 (минус две цяло и седемдесет и пет) срещу рампата за вход на гаражите, при съседи на гаража съгласно одобрен архитектурен проект: помещение № 3 (три) – инсталации, ул. „Доспат“, гараж № 4 (четири) и коридор (маневрено помещение)., ЗАЕДНО с 0,876% (нула цяло и осемстотин седемдесет и шест хилядни процента) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА, в която е построена гаражната клетка, а именно: жилищна сграда – секция „Доспат“, находяща се в гр. София, район „Триадица“, ул. „Доспат“ № 60-62 (шестдесет-шестдесет и две) ЗАЕДНО с 0,876% (нула цяло и осемстотин седемдесет и шест хилядни процента) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА ДВОРНОТО МЯСТО, а именно УПИ V-3,4,5 (пети отреден за имот три, четири и пет) в квартал 380а (триста и осемдесет „а“) по пана на гр. София, местност „ГГЦ-Г-6“ (шест) – II (втора) част., при съседи по скица: ул. „Удово“, ул. „Доспат“, УПИ VII-6 (седми отреден за имот шест), VIII-7, (осми отреден за имот седем), IX-5 (девети отреден за имот пет) и III-2 (трети отреден за имот две). ; Продажбата ще започне при цена на имота в размер на 21 600 лв.с ДДС /двадесет и една хиляди и шестстотин лева/ ГАРАЖНА КЛЕТКА (паркомясто) № 4 (четири), с площ съгласно таблица за ценообразуване 12,36 (дванадесет цяло и тридесет и шест стотни) кв.м., разположен в сутерена на описаната по-горе жилищна сграда, кота 2,75 (минус две цяло и седемдесет и пет) срещу рампата за вход на гаражите, при съседи на гаража съгласно одобрен архитектурен проект: гараж № 3 (три), ул. „Доспат“, гараж № 5 (пет) и коридор (маневрено помещение), ЗАЕДНО с 0,876% (нула цяло и осемстотин седемдесет и шест хилядни процента) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА, в която е построена гаражната клетка, а именно: жилищна сграда – секция „Доспат“ находяща се в гр. София, район „Триадица“, ул. „Доспат“ № 60-62 (шестдесет-шестдесет и две) ЗАЕДНО с 0,876% (нула цяло и осемстотин седемдесет и шест хилядни процента) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА ДВОРНОТО МЯСТО, а именно УПИ V-3,4,5 (пети отреден за имот три, четири и пет) в квартал 380а (триста и осемдесет „а“) по пана на гр. София, местност „ГГЦ-Г-6“ (шест) – II (втора) част., при съседи по скица: ул. „Удово“, ул. „Доспат“, УПИ VII-6 (седми отреден за имот шест), VIII-7, (осми отреден за имот седем), IX-5 (девети отреден за имот пет) и III-2 (трети отреден за имот две).; Продажбата ще започне при цена на имота в размер на 21 600 лв.с ДДС /двадесет и една хиляди и шестстотин лева/
22.12.16 г., 0:51 targimot.com
251.0 м²
513 600,00 лв

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ улица доспат № 17
Недвижим имот, находящ се в гр. София, СО, район „Красно село“, област София, в сграда с административен адрес улица „Доспат“ № 17 /седемнадесет/, а именно: Магазин № 2 /две/, находящ се на партерния етаж на сградата, на калкан със сградата на улица „Доспат“ № 15 /петнадесет/, със застроена площ от 16,50 /шестнадесет цяло и петдесет стотни/ квадратни метра, заедно със складово помощение под него, с площ по данъчна оценка от 18.00 /осемнадесет/ квадратни метра, при съседи на магазина по документ за собственост: улица „Доспат“, калкан, стълбище и магазин № 1 /едно/ на Петко Стефанов Касабов, Диана Петкова Касабова и Гергана Христова Люцканова, заедно с приспадащите му се 3.246 % /три цяло двеста четиридесет и шест хилядхи върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, представляващо съгласно документ за собственост УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVII-3 /седемнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер трети/, от квартал 343 /триста четиридесет и трети/, по плана на град София, местността „Буката“, целият с площ по документ за собственост от 350.00 /триста и петдесет/ квадратни метра.
31.10.16 г., 17:15 targimot.com
18.0 м²
51 062,00 лв
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.502.1095 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-35/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2678 кв. м. (две хиляди шестстотин седемдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), находящ се в землището на гр. Доспат, ЕКАТТЕ 23025, общ. Доспат, обл. Смолян, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 23025.502.21, 23025.502.22, 23025.502.926, 23025.120.16, 23025.120.5, ВЕДНО с всички подобрения върху поземления имот.
24.10.16 г., 13:44 targimot.com
2678.0 м²
19 200,00 лв
отдава/продава промишлен район в град Доспат 12 дка, 2000 кв.м. РЗП. Продава се за 500 000 евро, отдава се и под наем - цената е по договаряне.
4.10.16 г., 16:32 officespace.bg
500 000,00 €
ОФЕРТА 55608: Предлагаме за продажба невероятен панорамен поземлен имот в близост до язовир Доспат с квадратура 1000 квадратни метра. Имота е с лек наклон в живописна местност, оформяща се като вилна зона. До имата се стига по асфалтов път и около 400 м. мек но хубав черен път. В съседните имоти вече има строителство на къщи и вили. В района има ток и вода. Имота може лесно да бъде урегулиран. Района се харектеризира с невероятната си природа, чистия въздух и непосредствена близост до язовир Доспад (около 1000 метра). Подходящ е за построяване на къща, вила, за сезонно или постоянно пребиваване след урегулиране и промяна на предназначението. Сега имота е със статут на ливада. Допълнителна информация Площ 1000 кв. м
21.07.16 г., 17:56 bezplatno.net
12 800,00 €
Имот на публична продан за период от 26.6.2016 до 26.7.2016 с начална тръжна цена 84 000 лева, по изпълнително дело 220 от 2015 при ЧСИ Петко Мачкърски, тел. за контакт: 0301/ 81 230. Имотът представлява: четириетажна жилищна сграда-близнак с разгъната застроена площ 610 кв.м. и дворно място 490 кв.м., с административен адрес гр.Доспат, ул. 'Кирил и Методий'. За огледи след предварителна договорка с ЧСИ
18.06.16 г., 19:33 bazar.bg
610.0 м²
84 000,00 лв
Продавам къща в село Бръщен (област Доспат на 100 км от Смолян) на границата на Гърция с 1 декар земя-изгодно на тази цена Допълнителна информация Екстри Вода , Ток Вид строителство Друго Площ 150 кв. м
8.06.16 г., 13:51 bezplatno.net
11 000,00 €

Двустаен до вма

София Мед. Академия Доспат
Жилището е след основен ремонт - чисто нова баня, нови кухненски шкафове и pvc дограми, напълно обзаведено с нови мебели. Разполага с 2 стаи, кухня, баня и двойна тераса с панорамна гледка към столицата. Отлично местоположение, в непосредствена близост до ндк, Медицинска академия и спирка на метрото. Жилището е с добри топлоизолационни характеристики и с нисък разход за отопление. Южно изложение. Безплатно ползване на паркомясто. За частни лица.
2.04.16 г., 4:02 555.bg
2 стаи
50.0 м²
10,00 лв
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Продава се четириетажен семеен хотел близо до езерото в района на Доспат на 1200м надморска височина. На приземния етаж са разположени помещения за хранене с 20 места, кухня и барбекю. На първия етаж има два апартамента. На втория етаж са разположени един апартамент и едно студио. На третия етаж има 1 апартамент и две стаи. На четвъртия етаж е разположен един голям апартамент. Има локално парно. Хотелът функционира към момента.
25.03.16 г., 14:38 icbproperties.com
7 стаи
373.0 м²
160 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Доспат
Двустаен апартамент в центъра на ул. Княз Борис близо до ул. Доспат. Жилището разполага с кухня, спалня и хол, баня с
Вчера в 15:17 bazar.bg
2 стаи
60.0 м²
84 990,00 €
Къща - Хотел е кацнала на брега на язовир Доспат в квартал Крушата на китното градче Сърница в кв.Крушата . Чудният
12.01.17 г., 9:27 bazar.bg
550.0 м²
250 000,00 €

Двустаен, 74m 2 (продажба)

Идеален Център, Варна Веселина Веселинова
Апартамент 15, гр. Варна, ул. Доспат 20, ет. 4 със ЗП от 74.07 кв.м., състоящ се от входно антре, дневна с кухня
11.01.17 г., 20:21 homes.bg
74.0 м²
40 522,00 €
Хотелът е кацнал на брега на язовир Доспат в квартал Крушата на китното градче Сърница в кв.Крушата . Чудният изглед
11.01.17 г., 20:02 bazar.bg
550.0 м²
250 000,00 €

Давам под наем -двустаен апартамент -420 лв

област Варненска , гр. Варна, Колхозен Пазар
Дава под наем - Двустаен апартамент, Месечен наем -420 лв + Депозит Тел : 0886330556-Кръстева - гр. Варна ул. „ДОСПАТ
10.01.17 г., 16:56 pozvanete.bg
420,00 лв
От агенция Нерро Ви предлагаме изключителен парцела на брега на язовир Доспат. Сред спокойствие, зеленина, и уникална
4.01.17 г., 15:46 officespace.bg
33 000,00 €
От агенция Нерро Ви предлагаме изключителен парцела на брега на язовир Доспат. Сред спокойствие, зеленина, и уникална
4.01.17 г., 15:45 officespace.bg
30 366,00 €

Продавам къща

област Варненска , гр. Варна, Христо Ботев
Къща,подлежаща на ремонт,находяща се на ул. "Доспат".
28.12.16 г., 17:40 pozvanete.bg
41 900,00 €

Парцел, 5315m 2 (продажба)

гр.Доспат, област Смолян
Номер в агенцията: 4753 Парцел на брега на язовир Доспат с площ 5 315 кв.м, РЗП -1098 кв.м. Лице към пътя – 100 м. Кинт
22.12.16 г., 23:49 homes.bg
5315.0 м²
120 400,00 €
, Президентството, Медицинска академия и Руски паметник - комуникативно масто, на ул. Доспат. Жилището е с просторна дневна с
22.12.16 г., 13:37 bazar.bg
4 стаи
140.0 м²
1 000,00 €

Тристаен, 105m 2 (продажба)

Медицинска академия, София Adelina Gjuzeleva
3-СТАЕН апартамент, находящ се на улица 'Доспат'. Апартаментът може да бъде усвоен като ОФИС, 100 кв.м./ МЕДИЦИНСКИ
9.12.16 г., 19:18 homes.bg
105.0 м²
149 750,00 €

Земеделска земя, 16000m 2 (продажба)

с.Сатовча, общ. Сатовча
метра от асфалтов път свързващ с. Сатовча със с. Доспат и Пловдив.
8.12.16 г., 20:55 officespace.bg
16 000,00 лв

Земеделска земя, 7266m 2 (продажба)

с.Сатовча, общ. Сатовча
напояване и ограда от мрежа. Имотът се намира на 100 метра от асфалтов път свързващ с. Сатовча със с. Доспат и Пловдив.
8.12.16 г., 20:54 officespace.bg
11 000,00 лв
Продаваме тристаен апартамент на ул. Доспат. Апартамента се състои от: антре, дневна с кухненски бокс, две стаи, бана с
6.12.16 г., 16:19 bazar.bg
3 стаи
93.0 м²
115 000,00 €

Тристаен, 96m 2 (продажба)

Център, София БОКАР - Недвижими имоти
Тристаен апартамент на ул. Св Иван Рилски и ул. Доспат. Непреходен, добро изложение. Апартамента е напълно завършен и в
30.11.16 г., 10:46 homes.bg
96.0 м²
128 500,00 €

Земеделска земя, 16000m 2 (продажба)

с.Сатовча, общ. Сатовча
метра от асфалтов път свързващ с. Сатовча със с. Доспат и Пловдив.
26.11.16 г., 10:46 homes.bg
16000.0 м²
16 000,00 лв

Земеделска земя, 7266m 2 (продажба)

с.Сатовча, общ. Сатовча
напояване и ограда от мрежа. Имотът се намира на 100 метра от асфалтов път свързващ с. Сатовча със с. Доспат и Пловдив.
26.11.16 г., 10:46 homes.bg
7266.0 м²
11 000,00 лв
Тристаен слънчев апартамент на ул. Св. Иван Рилски, до ул. Доспат. Разпределение:Непреходен-дневна с връзка към кухнята
25.11.16 г., 22:10 bazar.bg
3 стаи
96.0 м²
128 500,00 €

Двустаен, 60m 2 (под наем)

Център, София Румяна Танчева
Двустаен апартамент в непосредствена близост до НДК на ул. Доспат. Състои се от: малко входно антре на мозайка и тапети
10.11.16 г., 9:27 homes.bg
60.0 м²
600,00 лв

Тристаен, 93m 2 (продажба)

Център, София Ася Давидкова
Продаваме тристаен апартамент на ул. Доспат. Апартамента се състои от: антре, дневна с кухненски бокс, две стаи, бана с
25.10.16 г., 15:39 homes.bg
93.0 м²
115 000,00 €

Къща

гр.Батак
Баташката планина, която на запад граничи с Чепинска река, на юг - с Доспатска река и яз. Доспат, на изток - с река Въча, и на север - с Тракийската низина.
24.10.16 г., 14:44 foros.bg
250.0 м²
10,00 лв
Втори етаж – три спални, баня, тераса. Вилата се намира на 22 км. от гр. Батак в посока гр. Доспат на 1км. от яз
24.10.16 г., 13:42 grad.bg
103.0 м²
23 000,00 €
оборудвана. На 100 метра от язовир Доспат. Тихо, приказно място - идеално за отдих.
22.10.16 г., 22:37 bazar.bg
468.0 м²
207 000,00 €
Хотелът се намира на брега на язовир Доспат на 4 км. от гр.Сърница на асфалтовия път към гр. Доспат. Капацитетът е 40
22.10.16 г., 10:28 bazar.bg
960.0 м²
444 000,00 €