52,000
Днес в 01:13
Къщата е на 2 етажа. На долния етаж е заведение.Двора 3 декара от които 1 декар е Овощна градина(всичко друго е асфалтирано),2 стопански гради 200 кв/м ,160 кв/м Заповадайте на оглед :)
Ощеolx.bg

Реновирана къща с двор готова за нанасяне

гр. Долни Дъбник, Област Плевен
29,999
Днес в 19:29
АКСИМА ПРОПЪРТИ Ви представя реновирана къща готова за нанасяне, находяща се в гр. Долни Дъбник, само на 14 км. от Плевен. Къщата е с площ от 120 кв. м., на един етаж, с две нива, които са със следното разпределение: първо ниво - дневна, кухня, баня с тоалетна; на второ ниво - три спални, коридор и баня с тоалетна. Къщата има изба, котелно помещение и барбекю (20 кв. м.). Всички прозорци са с PVC дограма, комарници и външни ролетни щори; вратите са нови, включително външната, която е блиндирана. Има възможност за газификация. Къщата е обзаведена. Площта на двора е 1500 кв. м.
Ощеolx.bg

Къща Долни Дъбник

Долни Дъбник улица „Иван Вазов" №25
520 м²
41,850 лв
2017-11-22
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1085 / 2012 г. с Изх. № 52268/ 22.11.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 15.12.2017г. до 17.00 часа на 15.01.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижм имот принадлежащ на ДЕТЕЛИНКА ВАСИЛЕВА КАЦАРСКА и МИЛКА ВАСИЛЕВА ЦАНКОВА, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град ДОЛНИ ДЪБНИК, община ДОЛНИ ДЪБНИК, област ПЛЕВЕН, с административен адрес улица „Иван Вазов" №25 /двадесет и пет/, с площ от 520кв.м./петстотин и двадесет квадратни метра/, съставляващ УПИ №XVI-2059/шестнадесети римско за имот две хиляди петдесет и девет арабско/ в квартал 93/деветдесет и три/ по плана на същия град, при съседи: улица, УПИ XVII-2060 на Велянка Енчева Велянова, УПИ III-1448 на Евгени Христов Раколов и УПИ XV-1442 на Димитър Иванов Пеловски, заедно с построената в имота двуетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ на всеки етаж по 120 кв.м./сто и двадесет квадратни метра/. Имот се явява УПИ с площ от 520 кв.м., заедно с двуетажната жилищна сграда, построена в това дворно място. До жилището на първия етаж има достъп от три входа - централен вход в югозападния край на къщата, през югоизточната тераса (пред дневна) и през входно антре към стълбищна клетка, развита в северозападния край на къщата. Същата обслужва мазата и таванът. Разпределението първи етаж: входно антре след главния вход, коридор, две спални, дневна, кухня, баня, тоалетна и тераса. Къщата е масивна, монолитна, на два етажа, със застроена площ от 120 кв.м. Фасадата на къщата е измазана. До втория етаж се стига по стълбищна клетка, развита в северозападния край на къщата. Същата обслужва мазата и таванът. Разпределението втори етаж: коридор, две спални, дневна, трапезария с кухненски бокс, баня, тоалетна и две тераси. Дневната е на подпаркетно и варова мазилка по стени и тавани - недовършена. В плочата на тавана на дневната е оставен отвор - чрез вътрешна стълба може да се свърже етажа с тавана. Покривът е двускатен, дървен, покрит с керемиди. -при първоначална цена -41 850 лева /четиридесет и една хиляди осемстотин и петдесет лева/ Данъчната оценка за имота е в размер на 7289.80 лв, съгласно удостоверение на МДТ, при Общ.Долни Дъбник. Тежести за имота: договорна ипотека вписана под том 8, акт 135/2008г. в полза на „БАНКА ДСК”ЕАД; възбрана вписана под том 3, акт №110/2012г. в полза на „БАНКА ДСК”ЕАД; възбрана вписана под том 6, акт №27/2013г. в полза на „БАНКА ДСК”ЕАД, съгласно удостоверение на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в град Долни Дъбник, улица „Иван Вазов" №25. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20128150401085/12г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 16.01.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Къща Долни Дъбник

Долни Дъбник ул.„Генерал Ганецики“ №10
600 м²
33,000 лв
2017-10-10
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 2144 / 2011 г. с Изх. № 44638/ 10.10.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 28.10.2017г. до 17.00 часа на 28.11.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следният недвижим имот принадлежащ на НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ и ИННА ВИТАЛИЕВА ИВАНОВА, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ от 600 кв.метра (шестстотин кв.м) с уредени сметки по регулация, находящ се в град Долни Дъбник, Плевенска област, на ул.„Генерал Ганецики“ №10, съставляващ имот № VI-1269 (шести римско тире хиляда двеста шестдесет и девет) в квартал 77 А (седемдесет и седем буква "а") по плана града, чиято улична регулация е утвърдена със Заповед №721 от 1990г. и дворищна регулация утвърдена със Заповед № 372/1994 г., при съседи: улица, имот №V-1270 на наследници на Косто Петров и Иван Костов Петков, имот №VIII-1276 на Цецо Митов Манчев и имот №VII-1276 на Ваня Димитрова Стефанова, заедно с построените в имота КЪЩА, НАВЕС, ЛЯТНА КУХНЯ - НАВЕС с ТОАЛЕТНА, НАВЕС – БАРБЕКЮ И БАСЕЙН. Къщата е масивна, на два етажа. Вторият етаж е тавански - със скосени тавани. Покривът е двускатен, дървен, покрит с керемиди. Разгърнатата застроена площ е 170 кв.м. Разпределението по етажи е следното: първи етаж - входно антре със стълбище за горното ниво, трапезария с кухненски бокс, две стаи, на полуетаж - баня с тоалетна, на тавански етаж - дневна с тераса, хол, спалня, баня. Фасадата на къщата е измазана. Цокъл – камък. Къщата е газифицирана, отопление на газ - котле и панелни радиатори. В кухнята - масивен барплот. Във вътрешния двор, по междудворищната регулация са изградени последователно навес-барбекю с използваем покрив и навес към лятна кухня. Изграден е и малък басейн. Дворът е озеленен. Изпълнени са алеи от каменни плочи и речен камък. Общото състояние на имота е много добро. - при първоначална цена – 33 000 лева /тридесет и три хиляди лева/ Тежести за имота:Декл.за отказ от право на ползване вписана под том 11, акт №189/2005г.;Договорна ипотека вписана под том 11, №160/2006г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД; Договорна ипотека вписана под том 1, №39/2007г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД; възбрана том 4, №174/11г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД; възбрана том 1, №147/13г. в полза на Люрета Стефанова Каревска, съгласно удостоверение за тежести с изх.№1315/09.04.2013г. на Агенция Вписвания имотен регистър; възбрана том 2, акт 106/2014г., по изп.дело №20148100400077 на ЧСИ Николай Ников -гр.Добрич, в полза на „ХЮНДАЙ ЛИЗИНГ“ ЕИК 175100528; възбрана том 3, акт №41/2016г., по ид №20167900400955 на ЧСИ Ренета Василева СГС, в полза на Валентина Георгиева Андреева; Подновяване/новиране на договорна ипотека том 11, акт 115/2016г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД; Подновяване/новиране на договорна ипотека том 11, акт 117/2016г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД; Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в град Долни Дъбник, на ул. „Генерал Ганецики“ №10, при управителя г-н Николай Иванов Иванов. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20118150402144/2011 г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 29.11.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Къща Долни Дъбник

Долни Дъбник улица „Иван Вазов" №25
520 м²
46,500 лв
2017-9-5
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1085 / 2012 г. с Изх. № 39438/ 05.09.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 23.09.2017г. до 17.00 часа на 23.10.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижм имот принадлежащ на ДЕТЕЛИНКА ВАСИЛЕВА КАЦАРСКА и МИЛКА ВАСИЛЕВА ЦАНКОВА, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град ДОЛНИ ДЪБНИК, община ДОЛНИ ДЪБНИК, област ПЛЕВЕН, с административен адрес улица „Иван Вазов" №25 /двадесет и пет/, с площ от 520кв.м./петстотин и двадесет квадратни метра/, съставляващ УПИ №XVI-2059/шестнадесети римско за имот две хиляди петдесет и девет арабско/ в квартал 93/деветдесет и три/ по плана на същия град, при съседи: улица, УПИ XVII-2060 на Велянка Енчева Велянова, УПИ III-1448 на Евгени Христов Раколов и УПИ XV-1442 на Димитър Иванов Пеловски, заедно с построената в имота двуетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ на всеки етаж по 120 кв.м./сто и двадесет квадратни метра/. Имот се явява УПИ с площ от 520 кв.м., заедно с двуетажната жилищна сграда, построена в това дворно място. До жилището на първия етаж има достъп от три входа - централен вход в югозападния край на къщата, през югоизточната тераса (пред дневна) и през входно антре към стълбищна клетка, развита в северозападния край на къщата. Същата обслужва мазата и таванът. Разпределението първи етаж: входно антре след главния вход, коридор, две спални, дневна, кухня, баня, тоалетна и тераса. Къщата е масивна, монолитна, на два етажа, със застроена площ от 120 кв.м. Фасадата на къщата е измазана. До втория етаж се стига по стълбищна клетка, развита в северозападния край на къщата. Същата обслужва мазата и таванът. Разпределението втори етаж: коридор, две спални, дневна, трапезария с кухненски бокс, баня, тоалетна и две тераси. Дневната е на подпаркетно и варова мазилка по стени и тавани - недовършена. В плочата на тавана на дневната е оставен отвор - чрез вътрешна стълба може да се свърже етажа с тавана. Покривът е двускатен, дървен, покрит с керемиди. -при първоначална цена -46 500 лева /четиридесет и шест хиляди и петстотин лева/ Данъчната оценка за имота е в размер на 7289.80 лв, съгласно удостоверение на МДТ, при Общ.Долни Дъбник. Тежести за имота: договорна ипотека вписана под том 8, акт 135/2008г. в полза на „БАНКА ДСК”ЕАД; възбрана вписана под том 3, акт №110/2012г. в полза на „БАНКА ДСК”ЕАД; възбрана вписана под том 6, акт №27/2013г. в полза на „БАНКА ДСК”ЕАД, съгласно удостоверение на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в град Долни Дъбник, улица „Иван Вазов" №25. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20128150401085/12г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 24.10.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com
650 м²
80,000
2017-7-28
Оферта 2379! Работилницата се намира в индустриалната зона на гр. Долни Дъбник. РЗП - 650кв.м., състои се от 11 помещения, санитарен възел, машини, ковачница, стругарно помещение, голям портален кран. Има два входа с високи метални порти и двор от 3700кв.м. В съседство се намират множество складове. За оглед и повече информация на посочените телефони.
Ощеbazar.bg
630 м²
87,000
2017-7-28
Оферта 2380! 12 /дванадесет/ декара асфалтова площадка в индустриалната зона на гр. Долни Дъбник, на която са разположени два склада. Единият, от които е с площ от 380кв.м., а другият - 250кв.м. В съседство са разположени множество складове, 50-тонен кантар, бензиностанция, кравекомплекс, кошери, портал към врачанския, софийския път.
Ощеbazar.bg

Къща Долни Дъбник

Долни Дъбник улица „Иван Вазов" №25
520 м²
52,000 лв
2017-6-2
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1085 / 2012 г. с Изх. № 22532/ 31.05.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 18.06.2017г. до 17.00 часа на 18.07.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижм имот принадлежащ на ДЕТЕЛИНКА ВАСИЛЕВА КАЦАРСКА от гр.Трявна, ул.“Стара Планина“ №115 и МИЛКА ВАСИЛЕВА ЦАНКОВА, от гр.Плачковци, ул.“Стара Планина“ №71, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град ДОЛНИ ДЪБНИК, община ДОЛНИ ДЪБНИК, област ПЛЕВЕН, с административен адрес улица „Иван Вазов" №25 /двадесет и пет/, с площ от 520кв.м./петстотин и двадесет квадратни метра/, съставляващ УПИ №XVI-2059/шестнадесети римско за имот две хиляди петдесет и девет арабско/ в квартал 93/деветдесет и три/ по плана на същия град, при съседи: улица, УПИ XVII-2060 на Велянка Енчева Велянова, УПИ III-1448 на Евгени Христов Раколов и УПИ XV-1442 на Димитър Иванов Пеловски, заедно с построената в имота двуетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ на всеки етаж по 120 кв.м./сто и двадесет квадратни метра/. Имот се явява УПИ с площ от 520 кв.м., заедно с двуетажната жилищна сграда, построена в това дворно място. До жилището на първия етаж има достъп от три входа - централен вход в югозападния край на къщата, през югоизточната тераса (пред дневна) и през входно антре към стълбищна клетка, развита в северозападния край на къщата. Същата обслужва мазата и таванът. Разпределението първи етаж: входно антре след главния вход, коридор, две спални, дневна, кухня, баня, тоалетна и тераса. Къщата е масивна, монолитна, на два етажа, със застроена площ от 120 кв.м. Фасадата на къщата е измазана. До втория етаж се стига по стълбищна клетка, развита в северозападния край на къщата. Същата обслужва мазата и таванът. Разпределението втори етаж: коридор, две спални, дневна, трапезария с кухненски бокс, баня, тоалетна и две тераси. Дневната е на подпаркетно и варова мазилка по стени и тавани - недовършена. В плочата на тавана на дневната е оставен отвор - чрез вътрешна стълба може да се свърже етажа с тавана. Покривът е двускатен, дървен, покрит с керемиди. -при първоначална цена -52 000 лева /петдесет и две хиляди лева/ Тежести за имота: договорна ипотека вписана под том 8, акт 135/2008г. в полза на „БАНКА ДСК”ЕАД; възбрана вписана под том 3, акт №110/2012г. в полза на „БАНКА ДСК”ЕАД; възбрана вписана под том 6, акт №27/2013г. в полза на „БАНКА ДСК”ЕАД, съгласно удостоверение на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в град Долни Дъбник, улица „Иван Вазов" №25. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20128150401085/12г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 19.07.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com
120 м²
40,000
2017-3-21
Оферта 1927! Ново строителство къща по американски проект с дървени плоскости и вата между тях на груб строеж. Състои се от три спални, кухня с трапезария, баня и тоалетни напълно завършена и обкичена. Двор от 1200кв.м. със застроената площ и кладенец. С разрешително за строеж, проект, партиди за ток и вода, както и ГАЗ.
Ощеbazar.bg

Къща Долни Дъбник

Долни Дъбник ул.„Генерал Ганецики“ №10
600 м²
38,720 лв
2017-3-2
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 2144 / 2011 г. с Изх. № 7992/ 27.02.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 19.03.2017г. до 17.00 часа на 19.04.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следният недвижим имот принадлежащ на НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ и ИННА ВИТАЛИЕВА ИВАНОВА, и двамата от гр.София, район Люлин, жк.Люлин, №435, вх.Б, ет.8, ап.46, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ от 600 кв.метра (шестстотин кв.м) с уредени сметки по регулация, находящ се в град Долни Дъбник, Плевенска област, на ул.„Генерал Ганецики“ №10, съставляващ имот № VI-1269 (шести римско тире хиляда двеста шестдесет и девет) в квартал 77 А (седемдесет и седем буква "а") по плана града, чиято улична регулация е утвърдена със Заповед №721 от 1990г. и дворищна регулация утвърдена със Заповед № 372/1994 г., при съседи: улица, имот №V-1270 на наследници на Косто Петров и Иван Костов Петков, имот №VIII-1276 на Цецо Митов Манчев и имот №VII-1276 на Ваня Димитрова Стефанова, заедно с построените в имота КЪЩА, НАВЕС, ЛЯТНА КУХНЯ - НАВЕС с ТОАЛЕТНА, НАВЕС – БАРБЕКЮ И БАСЕЙН. Къщата е масивна, на два етажа. Вторият етаж е тавански - със скосени тавани. Покривът е двускатен, дървен, покрит с керемиди. Разгърнатата застроена площ е 170 кв.м. Разпределението по етажи е следното: първи етаж - входно антре със стълбище за горното ниво, трапезария с кухненски бокс, две стаи, на полуетаж - баня с тоалетна, на тавански етаж - дневна с тераса, хол, спалня, баня. Фасадата на къщата е измазана. Цокъл – камък. Къщата е газифицирана, отопление на газ - котле и панелни радиатори. В кухнята - масивен барплот. Във вътрешния двор, по междудворищната регулация са изградени последователно навес-барбекю с използваем покрив и навес към лятна кухня. Изграден е и малък басейн. Дворът е озеленен. Изпълнени са алеи от каменни плочи и речен камък. Общото състояние на имота е много добро. - при първоначална цена – 38 720 лева /тридесет и осем хиляди седемстотин и двадесет лева/ Тежести за имота:Декл.за отказ от право на ползване вписана под том 11, акт №189/2005г.;Договорна ипотека вписана под том 11, №160/2006г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД; Договорна ипотека вписана под том 1, №39/2007г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД; възбрана том 4, №174/11г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД; възбрана том 1, №147/13г. в полза на Люрета Стефанова Каревска, съгласно удостоверение за тежести с изх.№1315/09.04.2013г. на Агенция Вписвания имотен регистър; възбрана том 2, акт 106/2014г., по изп.дело №20148100400077 на ЧСИ Николай Ников -гр.Добрич, в полза на „ХЮНДАЙ ЛИЗИНГ“ ЕИК 175100528; възбрана том 3, акт №41/2016г., по ид №20167900400955 на ЧСИ Ренета Василева СГС, в полза на Валентина Георгиева Андреева; Подновяване/новиране на договорна ипотека том 11, акт 115/2016г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД; Подновяване/новиране на договорна ипотека том 11, акт 117/2016г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД; Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в град Долни Дъбник, на ул. „Генерал Ганецики“ №10, при управителя г-н Николай Иванов Иванов. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20118150402144/2011 г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 20.04.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Лизинг,две къщи в един двор.

Долни Дъбник Плевен и област Долни Дъбник nikola petkov 27
5 стаи
80 м²
35,000 лв
2017-2-21
Продавам две къщи в един двор добро състояние намират се в центъра на гр,Долни Дъбник,200м от Пощата. Входа на Къщата е остъклен и е с южно изложение. Разпределението е кухня,хол и две спални има и голяма маза, като във всички стаи пода е от паркет. До къщата има новопостроена голяма лятна кухня 15м дълга 6м.широка с две стаи коридор,съблекал ня и баня след завършен основен ремонт шпакловка боя, пвц дограма, ламинат,теракот нова инсталация, готова за живеене. Дворното място е 860кв.има кладенец и огромна стопанска постройка на два етажа с боксове за гледане на прасета,крави,ов це и др.Всички документи са налични и готови за прехвърляне пред нотариус, няма наследници, ипотеки ,тежести или не платени сметки влизате в владение в същия ден на прехвърлянето. Може и на изплащане след договаряне.
Още555.bg

Къща Долни Дъбник

Долни Дъбник улица „Иван Вазов" №25
520 м²
65,000 лв
2017-1-24
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1085 / 2012 г. с Изх. № 2777/ 24.01.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 20.02.2017г. до 17.00 часа на 20.03.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижм имот принадлежащ на ДЕТЕЛИНКА ВАСИЛЕВА КАЦАРСКА от гр.Трявна, ул.“Стара Планина“ №115 и МИЛКА ВАСИЛЕВА ЦАНКОВА, от гр.Плачковци, ул.“Стара Планина“ №71, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град ДОЛНИ ДЪБНИК, община ДОЛНИ ДЪБНИК, област ПЛЕВЕН, с административен адрес улица „Иван Вазов" №25 /двадесет и пет/, с площ от 520кв.м./петстотин и двадесет квадратни метра/, съставляващ УПИ №XVI-2059/шестнадесети римско за имот две хиляди петдесет и девет арабско/ в квартал 93/деветдесет и три/ по плана на същия град, при съседи: улица, УПИ XVII-2060 на Велянка Енчева Велянова, УПИ III-1448 на Евгени Христов Раколов и УПИ XV-1442 на Димитър Иванов Пеловски, заедно с построената в имота двуетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ на всеки етаж по 120 кв.м./сто и двадесет квадратни метра/. Имот се явява УПИ с площ от 520 кв.м., заедно с двуетажната жилищна сграда, построена в това дворно място. До жилището на първия етаж има достъп от три входа - централен вход в югозападния край на къщата, през югоизточната тераса (пред дневна) и през входно антре към стълбищна клетка, развита в северозападния край на къщата. Същата обслужва мазата и таванът. Разпределението първи етаж: входно антре след главния вход, коридор, две спални, дневна, кухня, баня, тоалетна и тераса. Къщата е масивна, монолитна, на два етажа, със застроена площ от 120 кв.м. Фасадата на къщата е измазана. До втория етаж се стига по стълбищна клетка, развита в северозападния край на къщата. Същата обслужва мазата и таванът. Разпределението втори етаж: коридор, две спални, дневна, трапезария с кухненски бокс, баня, тоалетна и две тераси. Дневната е на подпаркетно и варова мазилка по стени и тавани - недовършена. В плочата на тавана на дневната е оставен отвор - чрез вътрешна стълба може да се свърже етажа с тавана. Покривът е двускатен, дървен, покрит с керемиди. -при първоначална цена -65 000 лева /шестдесет и пет хиляди лева/ Данъчната оценка за имота е в размер на 7289.80 лв, съгласно удостоверение на МДТ, при Общ.Долни Дъбник. Тежести за имота: договорна ипотека вписана под том 8, акт 135/2008г. в полза на „БАНКА ДСК”ЕАД; възбрана вписана под том 3, акт №110/2012г. в полза на „БАНКА ДСК”ЕАД; възбрана вписана под том 6, акт №27/2013г. в полза на „БАНКА ДСК”ЕАД, съгласно удостоверение на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в град Долни Дъбник, улица „Иван Вазов" №25. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20128150401085/12г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 21.03.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com
140 м²
45,000
2017-1-24
Оферта 2570! Магазинът се намира в центъра на гр. Долни Дъбник, с РЗП - 140кв.м., на партерно ниво, след основен ремонт, с алуминиева дограма, сменени ел. и ВиК инсталации. Състои се от 80кв.м. търговска площ, баня, тоалетна, две складови помещения по 30кв.м. всяко. Магазинът разполага с преден и заден вход, разрешителни за всякакъв вид търговска дейност. Подходящ както за хранителен и др. вид магазин, фризьорски салон, студио за красота, кафене и др.
Ощеbazar.bg
3 стаи
180 м²
25,000
2017-1-14
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Двуетажна тухлена къща с два входа и със застроена площ от 90 кв.м. разположена на главната улица и недалеч от центъра на общинския център град Долни Дъбник. В сутерена на къщата има механа, мазе и котелно помещение с немско нафтово котле „Дитрих”. На първия партерен етаж на къщата има антре, четири стаи, кухненски бокс и баня с тоалетна, а на достъпния по вътрешна вита дървена стълба втори мансарден етаж има таванска стая и таван за багаж. Подовете в стаите са на дюшеме и дъбов паркет, стените са на варова мазилка, дограмата е дървена двукатна, а покривът е скатен с керемиди. Отоплението е локално с котле и радиатори. Дворното място с площ от 470 кв.м. е равно и оградено. В него има две външни чешми, масивен гараж, вкопана винарна, външна тоалетна, навес за инвентар, двуетажна стопанска сграда и различни овощни и лозови насаждения. Имотът е достъпен целогодишно по асфалтов път и е захранен с ток и вода, но тъй като не е обитаван от много време и къщата се нуждае от освежаване и осъвременяване, а дворното място има нужда от почистване и аранжиране.
Ощеicbproperties.com
100 м²
25,000
2016-11-4
Оферта 3539. Двуетажна къща на калкан в централната част на гр. Д. Дъбник. Състои се от: 1-ви етаж- дневна с трапезария и кухня и баня, 2-ри етаж- три стаи и помещение за баня и тоалетна. Идеална част от двор 970кв.м. Гараж и стопански постройки. Продава се с мебелите. За извършване на оглед се подписва договор за услугите на агенцията за недвижими имоти. 0882522588
Ощеbazar.bg
448 м²
100,000 лв
2016-11-4
Оферта 3617. Сграда от 448кв.м върху площ от 4000кв.м в централната част на града. 0882522588
Ощеbazar.bg
523 м²
115,000
2016-11-8
Продава се бивша болница / преди това е било училище / в община Долни Дъбник,област Плевен. Намира се в центъра на селото до църквата с двор - парк 5300 кв.м. В двора има бивш фонтан . Сградата е на два етажа , с дебели стени много интересно разположение,и интересна архитектура с разгъната застроена площ 523 кв.м. на етаж. Много подходяща за хосписи,санаториум,селски туризъм ,дом за възрастни по Европейски проекти, биологично производство , зелено училище. В съседство се намира екопътека и красив каньон.Има винаги вода.
Ощеbazar.bg
300 м²
45,000
2016-10-24
Оферта 3394. Новопостроена къща на два етажа с РЗП 300кв.м. 1-ви етаж- дневна с бокс, килер и баня с тоалетна, 2-ри етаж- три спални, баня с тоалетна и една тераса. Външна изолация, PVC дограма. Двор 600кв.м. 0899955590
Ощеbazar.bg
120 м²
35,000 лв
2016-10-11
Продавам или заменям за апартамент в Плевен, Варна, София и др, .Имота се състои от къща и голяма лятна кухня в един двор. Намират се в центъра на гр, Долни Дъбник, 200м от детска градина , СОУ Христо Ботев и автобусната спирка. Плевен е на 14км.Входа на Къщата е остъклен и е с южно изложение. Разпределението е кухня, хол и две спални има и голяма маза, като във всички стаи пода е от паркет. До къщата има новопостроена голяма лятна кухня 16м дълга 5м. широка с две стаи коридор, съблекалня и баня след извършен ремонт шпакловка боя, ПВЦ дограма, ламинат, теракот нова инсталация, готова за живеене. Дворното място е 860кв. има кладенец и огромна стопанска постройка на два етажа с боксове за гледане на прасета, крави, овце и др. Всички документи са налични и готови за прехвърляне пред нотариус, няма наследници, ипотеки , тежести или не платени сметки влизате в владение в същия ден на прехвърлянето. Обявената цена е за плащане в брой. Може и на изплащане след договаряне.
Ощеbazar.bg
120 м²
35,000 лв
2016-10-10
Продавам или заменям за апартамент в Плевен, Варна, София и др, .Имота се състои от къща и голяма лятна кухня в един двор. Намират се в центъра на гр, Долни Дъбник, 200м от детска градина , СОУ Христо Ботев и автобусната спирка. Плевен е на 14км.Входа на Къщата е остъклен и е с южно изложение. Разпределението е кухня, хол и две спални има и голяма маза, като във всички стаи пода е от паркет. До къщата има новопостроена голяма лятна кухня 16м дълга 5м. широка с две стаи коридор, съблекалня и баня след извършен ремонт шпакловка боя, ПВЦ дограма, ламинат, теракот нова инсталация, готова за живеене. Дворното място е 860кв. има кладенец и огромна стопанска постройка на два етажа с боксове за гледане на прасета, крави, овце и др. Всички документи са налични и готови за прехвърляне пред нотариус, няма наследници, ипотеки , тежести или не платени сметки влизате в владение в същия ден на прехвърлянето. Обявената цена е за плащане в брой. Може и на изплащане след договаряне.
Ощеbazar.bg
1000 м²
28,000 лв
2016-10-17
Монолитна двуетажна къща/близнак/ в гр. Долни Дъбник с приземен и първи етажи! Отлична локация и комуникации! На етаж по около 100кв.м. На всеки етаж има 3 стаи. Вътрешна тоалетна и бойлер. Маза. Лятна кухня и други постройки. Двор с овощки, зеленчуци и асми. Поземленият имот е с площ около 1000кв.м. Перфектни документи, без тежести. Тишина и спокойствие.
Ощеbazar.bg

Промишлена сграда, 1586m 2 (продажба)

гр.Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник
450,000 лв
2016-10-5
Отремонтирано промишлено помещение заедно с работеща и с подсигурени пазари линия за производство на пелети, на един етаж с прилежащ парцел 17 000 кв.м., с достъп от 2 пътя - асфалтов и черен. Намира се в оживен район, всички налични комуникации. В близост е ж.п. линията. Разполагаме и с други предложения. Съдействаме при кредитиране и при снабдяване с нужните документи за изповядване на сделката пред Нотариус.
Ощеofficespace.bg
460 м²
120,000 лв
2016-9-23
Къщата се намира в непосредствена близост до центъра на град Долни Дъбник с обща жилищна площ от 410 кв.м. На полуприземният етаж е разположена огромна механа с баня и тоалетна отделно. На вторият етаж са разположени две спални, хол, кухня с кухненски бокс, перално помещение, баня с тоалетна, коридор. Разпределението на третият етаж е същото. Няма преходни стаи. В къщата има товарен асансьор.Има три гаража с тоалетна. Допълнително са изградени лятна кухня с площ от 23 кв.м и навес с тоалетна с площ от 60 кв.м. Налични са два герана/кладенци и канализация. Двор с площ от 500 кв.м.
Ощеbazar.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Долни Дъбник