Къща ДЕВНЯ

ДЕВНЯ ГР. ДЕВНЯ, УЛ. ЛОЗАРСКА, №2
ПОДРОБНОСТИ В ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ
20.01.17 г., 18:53 targimot.com
69.0 м²
20 700,00 лв

Къща ДЕВНЯ

ДЕВНЯ гр. Девня, кв. „Повеляново“, ул. „Никола Вапцаров“ № 26
Дворно място, находящо се в гр. Девня, кв. „Повеляново“, ул. „Никола Вапцаров“ № 26 с площ от 740 кв.м., включено в УПИ № XVI - 443 в кв.42 по плана на гр. Девня, кв. „Повеляново“ урегулиран целият с площ от 815 кв.м., заедно с построените в имота: Масивна жилищна сграда с разгъната застроена площ от 89 кв.м., Масивна лятна кухня с разгъната застроена площ от 12 кв.м., Стопанска постройка с разгъната застроена площ от 59кв.м., Навес с разгъната застроена площ от 25 кв.м., подобрения и трайни насаждения при граници на имота: улица, УПИ XVI-445, УПИ IV-444, УПИ XV-443.
19.01.17 г., 18:52 targimot.com
12.0 м²
8 300,00 лв

Двустаен апартамент ДЕВНЯ

ДЕВНЯ ГР.ДЕВНЯ, КВ. ПОВЕЛЯНОВА, УЛ. МУСАЛА №12, БЛ.4, ВХ.В, ЕТ., АП.39
ПОДРОБНОСТИ В ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ
19.01.17 г., 18:29 targimot.com
63.0 м²
10 100,00 лв

Двустаен апартамент ДЕВНЯ

ДЕВНЯ град Девня, кв. “Повеляново“, ул. “Украйна“ № 12, бл. 4, вх. В, етаж 5
АПАРТАМЕНТ № 59 с идентификатор 20482.306.204.1.45, находящ се в град Девня, кв. “Повеляново“, ул. “Украйна“ № 12, бл. 4, вх. В, етаж 5, състоящ се от входно антре, две стаи, кухня, сервизни помещения и два балкона със застроена площ от 63,16 кв. м. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 разположена в поземлен имот с идентификатор 20482.306.204-общинска частна собственост, с предназначение: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 20482.306.204.1.44, под обекта: 20482.306.204.1.36, над обекта: няма, заедно с прилежащото му избено помещение № 59 с полезна площ от 6,48 кв. м., при граници на избата: изба № 27 и паркинг, ВЕДНО с 2,1200 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.
19.01.17 г., 18:28 targimot.com
63.0 м²
9 600,00 лв

Къща ДЕВНЯ

ДЕВНЯ УЛ. ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 4
Изпълнително дело №: 20107110401690 Изходящ №: 47782 / 02.12.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 22.01.2017 до 22.02.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 22.02.2017, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото СЕВДАЛИНА МАРИНОВА НИКОЛОВА и ИВАН ТОДОРОВ НИКОЛОВ - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК, в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по изп.дело № 20107110401690 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: 1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № І - 275/едно римско тире двеста седемдесет и пет арабско/, с площ от 560.00 /петстотин и шестдесет/ кв.м., попадащ в квартал 36 -ти /тридесет и шести/ по плана на квартал "Девня", находящ се в гр. Девня, община Девня, област Варна, ул. "Димчо Дебелянов" № 4 /четири/, както и всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения към имота, при граници - от двете страни улици, УПИ с № ІІ - 273 и УПИ с № ХХІV - 275; 2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № ХХІІ - 275 /двадесет и две римско тире двеста седемдесет и пет арабско/ с площ от 555.00 /петстотин петдесет и пет/ квадратни метра, попадащи в квартал 36 Іти /тридесет и шести/ по плана на квартал "Девня", находящ се в гр. Девня, община Девня, област Варна, улица "Димчо Дебелянов" № 4 /четири/, както и всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения към имота, при граници - от двете страни улици, УПИ с № ХХІІІ - 275 и УПИ с № ХХІ - 274 /двадесет и едно римско тире двеста седемдесет и четири арабско/; 3. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № ХХІІІ - 275 /двадесет и три римско тире двеста седемдесет и пет арабско/ с площ 595.00 /петстотин деветдесет и пет/ квадратни метра, попадащ в квартал 36 - ти/тридесет и шести/ по плана на квартал "Девня", находящ се в гр. Девня, община Девня, област Варна, ул. "Димчо Дебелянов" № 4 /четири/, ведно с построените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 70 /седемдесет/ квадратни метра и СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ с площ 120.00 /сто и двадесет/ квадратни метра, както и всички други настоящи и бъдещи подобрения и приращения към имота, при граници - улица, УПИ с № ХХІV - 275 и УПИ с № ХХІ - 274; 4. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № ХХІV - 275 /двадесет и четири римско тире двеста седемдесет и пет арабско/ с площ 540.00 /петстотин и четиридесет/ квадратни метра, попадащ в квартал 36 - ти/тридесет и шести/ по плана на квартал :Девня", находящ се в гр. Девня, община Девня, област Варна, улица "Димчо Дебелянов" № 4 /четири/, както и всички други настоящи и бъдещи подобрения и приращения към имота, при граници - улица, УПИ с № І - 275, УПИ с № ІІ - 273 и УПИ с № ХХІІІ - 273. Имотът е ипотекиран в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД за сумата в размер на 94600 /деветдесет и четири хиляди и шестстотин/ лева и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 37200.00 лв. (тридесет и седем хиляди и двеста лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки присъствен ден от 22.01.2017 до 22.02.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 22.01.2017 до 22.02.2017, всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота на адрес гр. Девня, ул. Димчо Дебелянов, № 4. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20107110401690. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки делничен ден от понеделник до петък от 22.01.2017 до 22.02.2017 , от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 23.02.2017 от 14.00 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.
11.01.17 г., 18:46 targimot.com
70.0 м²
37 200,00 лв

Парцел ВАРНА

ВАРНА УЛ. ДЕВНЯ 4, 10135.1506.884
Изпълнително дело №: 20137110400666 Изходящ №: 48112 / 05.12.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 16.01.2017 до 16.02.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 16.02.2017, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото К.А.М.П.КОНСУЛТ АД - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по изп.дело № 20137110400666 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижим имот, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.1506.884 /десет хиляди сто тридесет и пет хиляда петстотин и шест осемстотин осемдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД - 18- 98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот гр. Варна, п.к. 9000 ул. Девня № 4 /четири/ с площ по кадастрална карта от 2169 /две хиляди сто шестдесет и девет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: друг вид застрояване, стар идентификатор: 722 /седемстотин двадесет и две/, кв. 132 /сто тридесет и две/, парцел ХІV /четиринадесети/ при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 10135.1506.8, 10135.1506.10, 10135.1506.902 и 10135.1506.5, който недвижим имот съгласно доказателствен акт за собственост съставлява Дворно място с площ от 2170 /две хиляди сто и седемдесет/ кв.м., от които 1626 /хиляда шестотин двадесет и шест/ кв.м., са включени в парцел ХІІ – 4 /дванадесет римско - четири, а остатъкът от 544 /петстотин четиридесет и четири/ кв.м., представлява алея, попадащо в кв. 132 /сто тридесет и две/ по плана VІІ /седми/ Микрорайон на град Варна, при граници на дворното място съгласно акт за собственост запад - пешеходна зона, юг - парцел № VІІІ - 4, север - скат, на изток - парцел №ХІІІ - 4, за което дворно място, съгласно ПУП - ПРЗ, одобрен със Заповед № Г - 209 от 21.07.2008г. на зам. кмета на Община Варна е отреден УПИ ХІV - 722 /четиринадесети - седемстотин двадесет и две/ от квартал 132 /сто тридесет и две/ по плана на 7 /седми/ микрорайон на град Варна, с площ от 2170 /две хиляди сто и седемдесет/ кв.м., ведно и заедно с всички подобрения и приращения към и под гореописания поземлен имот. Имотът е ипотекиран в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД за сумата в размер на 2 000 000 /два милиона/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 488957.25 лв. (четиристотин осемдесет и осем хиляди деветстотин петдесет и седем лева и двадесет и пет стотинки) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от 16.01.2017 до 16.02.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 16.01.2017 до 16.02.2017, всеки вторник и четвъртък от 15.00 до 17.00 часа по местонахождение на имота на адрес гр. Варна, ул. Девня, № 4, ПИ 10135.1506.884. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20137110400666. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки делничен ден от понеделник до петък от 16.01.2017 до 16.02.2017, от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 17.02.2017 от 09.15 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.
11.01.17 г., 18:33 targimot.com
2169.0 м²
488 957,00 лв

Двустаен апартамент ДЕВНЯ

ДЕВНЯ УЛ. УКРАЙНА БЛ.6, ВХ В, ЕТ 1, АП 31
Изпълнително дело №: 20167110400126 Изходящ №: 47789 / 02.12.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 22.01.2017 до 22.02.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 22.02.2017, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото КРАСИМИРА ЖЕЛЯЗКОВА ЦОНЕВА, в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД по изп.дело № 20167110400126 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: АПАРТАМЕНТ №31 / тридесет и първи /, находящ се в град Девня,ул.Украйна бл.№6 /шести/ ,вх.В на първи жилищен етаж,представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор №20482.306.372.1.9 /две нула четири осем две точка три нула шест точка три седем две точка едно точка девет/ попадащ в сграда №1 / едно / разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №20482.306.372 / две нула четири осем две точка три нула шест точка три седем две/ по Кадастрална карта на гр.Девня,общ.Девня,обл.Варна,одобрена със Заповед №РД-18-85/17.09.2008г.на Изп.Директор на АГКК,състоящ се от:входно антре,две стаи,кухня,баня-тоалет и балкон,със застроена площ от 63.15кв.м./ шестдесет и три цяло и петнадесет стотни квадратни метра / ,при граници на жилището:на същия етаж:самостоятелен обект в сграда №20482.306.372.1.8,под обекта - няма и над обекта самостоятелен обект в сграда №20482.306.372.1.18,ЗАЕДНО с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №31 / тридесет и едно / ,с полезна площ от 6.48кв.м./шест цяло четиридесет и осем стотни квадратни метра/,както и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху недвижимия имот,в който попада сградата,представляващ Поземлен Имот с идентификатор №20482.306.372 / две нула четири осем две точка три нула шест точка три седем две/по кадстралната карта на град Девня,община Девня. Имотът е ипотекиран в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД за сумата в размер на 15500 /петнадесет хиляди и петстотин/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 10560.00 лв. (десет хиляди петстотин и шестдесет лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки присъствен ден от 22.01.2017 до 22.02.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 22.01.2017 до 22.02.2017, всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота на адрес гр. Девня, ул. Украйна, бл. 6, вх. В, ет. 1, ап. 31. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, IBAN BG34 UNCR 7000 1520 1276 83, BIC код UNCRBGSF, по изп.дело 20167110400126. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки делничен ден от понеделник до петък от 22.01.2017 до 22.02.2017, от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 23.02.2017 от 14.10 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота. Частен съдебен изпълнител:.......................................... / подпис и печат /
11.01.17 г., 18:26 targimot.com
63.0 м²
10 560,00 лв

дворно място гр.Девня

област Варненска , гр. Девня,
Дворно място в гр.Девня,кв."Девня",с площ 1145кв.м. със стара къща и второстепенна постройка с обща застроена площ 109кв.м. Вид на цената: Цена на имота Квадрати: 1145
5.01.17 г., 11:51 pozvanete.bg
1145.0 м²
22 000,00 лв

Парцел, 902m 2 (продажба)

с.Кипра, общ. Девня
Предлагаме Ви за продажба парцел за строеж на еднофамилна съща, находящ се в с. Кипра, в близост до град Варна, на на тихо и спокойно място. Има разрешение за строеж и проекти за еднофамилна къща на 1 етаж, разположена на 128 кв.м., който включва: входно антре, всекидневна с кухня и трапезария, от където се излиза на голяма веранда, 3 спални - 14,6 м2, 13,1 м2 и 12,3 м2, едната от които е със самостоятелен санитарен възел, килер, тоалет, баня, перално помещение. Предвидено е и място за барбекю в двора. Възможност за започване на строителството веднага.
29.12.16 г., 9:12 officespace.bg
20 000,00 €
Масивна двуетажна къща къща с РЗП от 115кв.м., в добро състояние.Състои се от: две стаи, входно антре, килер, кухня.Първия етаж от къщата е в добро състояние, а втория се нуждае от ремонт. Намира се в парцел с обща площ от 1359 кв.м. Подходяща е както за живеене, така и за инвестиция. Обади се СЕГА и цитирай този код 313074!
24.12.16 г., 11:55 bazar.bg
115.0 м²
50 000,00 лв

Двустаен апартамент ДЕВНЯ

ДЕВНЯ АПАРТАМЕНТ 37, нах. се в гр. Девня, кв. Повеляново, ул. Рила 5
АПАРТАМЕНТ 37, нах. се в гр. Девня, кв. Повеляново, ул. Рила 5, на осми жилищен етаж, състоящ се от: входно антре, дневна с кухненска ниша, спалня, сервизни помещения и два балкона, със застроена площ от 58,75 кв. м., при граници на жилището: тревна площ, ап. 36, ап. 33 и стълбище, заедно с прилежащото му избено помещение № 37, с площ от 4,60 кв.м., при граници на избата: изба на апартамент № 35, изба на ап. 36, изба на ап. 34, изба на ап. 31 и изба № 32, както и 2.2276% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, представляващо УПИ V за блоково строителство в кв. 14 по плана на кв. Повеляново, гр. Девня, обл. Варна НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 7 500 /седем хиляди и петстотин/ лева.
21.12.16 г., 20:20 targimot.com
59.0 м²
7 500,00 лв

Къща ДЕВНЯ

ДЕВНЯ УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ 20
Изпълнително дело №: 20147110400767 Изходящ №: 45137 / 15.11.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 17.12.2016 до 17.01.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 17.01.2017, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото СТОЯН ДИМОВ ЙОРДАНОВ, в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД по изп.дело № 20147110400767 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с избен етаж, с разгъната застроена площ от 105 /сто и пет/ кв. метра, заедно с отстъпено право на строеж върху общинско дворно място, върху което е построена, находящо се в гр. Девня, община Девня, обл. Варна, кв. "Нанко Недев", ул. "Тодор Каблешков" № 20 /двадесет/, съставляващо Урегулиран Поземлен Имот ХІІ - общ /дванадесет римско тире общ/ в квартал 16 /шестнадесет/ по плана на гр. Девня, обл. Варна, целият с площ от 450 /четиристотин и петдесет/ кв. метра, при граници: улица, улица, УПИ ХІ - общ, УПИ Х - 881. Имотът е ипотекиран в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД за сумата в размер на 15000 /петнадесет хиляди/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 52500.00 лв. (петдесет и две хиляди и петстотин лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки присъствен ден от 17.12.2016 до 17.01.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 17.12.2016 до 17.01.2017, всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота на адрес в гр. Девня, кв. Нанко Недев, ул. Тодор Каблешков, № 20. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, IBAN BG34 UNCR 7000 1520 1276 83, BIC код UNCRBGSF, по изп.дело 20147110400767. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки делничен ден от понеделник до петък от 17.12.2016 до 17.01.2017, от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 18.01.2017 от 14.50 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.
13.12.16 г., 20:41 targimot.com
105.0 м²
52 500,00 лв

Къща ДЕВНЯ

ДЕВНЯ УЛ БАТАК 6
Изпълнително дело №: 20137110400363 Изходящ №: 44979 / 14.11.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 17.12.2016 до 17.01.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 17.01.2017, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ГЮЛЛЮ РЕМЗИ ИСУФ - КОНСТИТУИРАН ДЛЪЖНИК КАТО НАСЛЕДНИК НА РЕМЗИ ИСУФ АЛИ, ЧРЕЗ РОДИТЕЛ И ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЕМИЛИЯ РУМЕНОВА ЯНКОВА, ИСУФ РЕМЗИ ИСУФ - КОНСТИТУИРАН ДЛЪЖНИК КАТО НАСЛЕДНИК НА РЕМЗИ ИСУФ АЛИ, ЧРЕЗ РОДИТЕЛ И ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ АЙТЕН АЙШЕ МЕХМЕД, БЕРКАН РЕМЗИ ИСУФ - КОНСТИТУИРАН ДЛЪЖНИК КАТО НАСЛЕДНИК НА РЕМЗИ ИСУФ АЛИ, ЧРЕЗ РОДИТЕЛ И ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ АЙТЕН АЙШЕ МЕХМЕД, САНИЕ РЕМЗИ ИСУФ - КОНСТИТУИРАН ДЛЪЖНИК КАТО НАСЛЕДНИК НА РЕМЗИ ИСУФ АЛИ, ЧРЕЗ РОДИТЕЛ И ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ АЙТЕН АЙШЕ МЕХМЕД, в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД по изп.дело № 20137110400363 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: 770(седемстотин и седемдесет) кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20482.304.3 (двадесет хиляди четиристотин осемдестет и две точка триста и четири точка три) по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Девня, одобрени със Заповед РД-18-85/17.09.2008г. от изп директор на АГКК, с административен адрес: гр. Девня, п.к. 9160, ул. Батак № 6, на площ 1153 ( хиляда сто петдесет и три) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м.), при съседи: 20482.304.2, 20482.304.9, 20482.304.4 и 20482.304.52, ВЕДНО с изградениете в него: ДВУЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 20482.304.3.1 (двадесет хиляди четиристотин осемдесет и две точка триста и четири точка три точка едно) по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Девня, одобрени със Заповед РД-18-85/17.09.2008г. от изп. директор ма АГКК, с административенадрес: гр Девня, п.к. 9160, ул. Батак № 6, със застроена площ 60 (шестдесет) кв.м. с трайно предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 20482.304.3.2 (двадесет хиляди четиристотин осемдесет и две точка три точка две) по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Девня, одобрени със Заповед РД-18-85/17.09.2008г. от изп. Директорна АГКК, с административен адрес: гр. Девня, п.к. 9160, ул. Батак № 6, със застроена площ 35 тридесет и пет) кв.м. с предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна и СГРАДА с идентификатор 20482.304.3.3 (двадесет хиляди четиристотин осемдесет и две точка триста и четири точка три) по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Девня, одобрени със Заповед РД-18-85/17.09.2008г. от Изп. Директор на АГКК, с административен адрес: гр. Девня, п.к. 9160, ул. Батак № 6, със застроена площ 34 (тридесет и четири) кв.м. с предназначение: Селскостопанска сграда, които имоти са идентични със 770 ( седемстотин и седемдесет) кв.м. идеални части от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 1500 ( хиляда петстотин) кв.м., съставляващо ПИ 51 (петдесет и едно) в кв. 16 ( шестнадесет) по плана на гр. Девня, кв. Река Девня, ул. Батак № 6, обл. Варна, заедно с построените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА с РЗП 72 (седемдесет и два) кв.м., ЖИЛИЩНА СГРАДА с РЗП 24 ( двадесет и четири) кв.м. и ЖИЛИЩНА СГРАДА с РЗП от 56 (петдесет и шест) кв.м., ЖИЛИЩНА СГРАДА с РЗП 24 (двадесет и четири) кв.м. и ЖИЛИЩНА СГАДА с РЗП от 56 (петдесет и шест) кв.м., при граници за имота: улица, ПИ 50 (петдесет), ПИ 52 (петдесет и две). Имотът е ипотекиран в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД за сумата в размер на 20000 /двадесет хиляди/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 18084.00 лв. (осемнадесет хиляди осемдесет и четири лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки присъствен ден от 17.12.2016 до 17.01.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 17.12.2016 до 17.01.2017, всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота на адрес в гр. Девня, ул. Батак, № 6. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, IBAN BG34 UNCR 7000 1520 1276 83, BIC код UNCRBGSF, по изп.дело 20137110400363. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки делничен ден от понеделник до петък от 17.12.2016 до 17.01.2017 , от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 18.01.2017 от 14.40 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.
13.12.16 г., 20:40 targimot.com
60.0 м²
18 084,00 лв

Двустаен, 63m 2 (продажба)

гр.Девня, общ. Девня
2-стайни апартаменти, 1-ви ет., 63 кв. м, в сърцето на красивия град Девня (на 25 км от Варна, по пътя E-70 (А-2) и на около 15 км от летището). Апартаментът се състои от две стаи, кухня, баня с WC, мокро помещение, 2 тераси. Къщата се намира в центъра на града, в непосредствена близост до пешеходната алея с магазини, кафенета, училище и автобусна спирка; там е редовен автобус до Варна. Моля, говорим - това е един стандартен апартамент с ниски такси за услуги (а не в високи цени комплекс).
11.12.16 г., 12:54 homes.bg
63.0 м²
15 000,00 €

Многостаен апартамент ДЕВНЯ

ДЕВНЯ УЛ. УКРАЙНА, БЛ. 3, ВХ А, ЕТ 5, АП 13
Изпълнително дело №: 20117110400757 Изходящ №: 41944 / 24.10.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 17.12.2016 до 17.01.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 17.01.2017, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото АНТОН КОЕВ ЖЕКОВ, в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД по изп.дело № 20117110400757 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижим имот, находящ се в гр. Девня, кв. "Повеляново", ул. "Украйна", бл. 3 (трети), вх. А, ет. 5 (пети), а именно: АПАРТАМЕНТ № 13 (тринадесети), обект с кадастрален идентификатор № 20482.306.374.3.37 (две нула четири осем две точка три нула шест точка три седем четири точка три точка три седем), състоящ се от входно антре, четири стаи, кухня, баня, тоалет и две тераси със застроена площ от 102.02 (сто и две цяло и две стотни) кв.м., при граници и съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 20482.306.374.3.38; под обекта - 20482.306.374.3.28; над обекта - няма; ведно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 13 (тринадесет) на площ от 12.80 (дванадесет цяло и осемдесет стотни) кв.м., ведно с 6.1590% (шест цяло, хиляда петстотин и деветдесет десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата, обект с кадастрален идентификатор № 20482.306.374.3 (две нула четири осем две точка три нула шест точка три седем четири точка три) и 6.1590% (шест цяло, хиляда петстотин и деветдесет десетохилядни процента) идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с кадастрален идентификатор № 20482.306.374 (две нула четири осем две точка три нула шест точка три седем четири) по кадастралната карта на гр. Девня. Имотът е ипотекиран в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД за сумата в размер на 55000 /петдесет и пет хиляди/ лева и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 9450.00 лв. (девет хиляди четиристотин и петдесет лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки присъствен ден от 17.12.2016 до 17.01.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 17.12.2016 до 17.01.2017, всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота на адрес гр. Девня, кв. Повеляново, ул. Украйна, бл. 3, вх. А, ет. 5, ап. 13. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, IBAN BG34 UNCR 7000 1520 1276 83, BIC код UNCRBGSF, по изп.дело 20117110400757. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки делничен ден от понеделник до петък от 17.12.2016 до 17.01.2017, от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 18.01.2017 от 14.20 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.
18.11.16 г., 21:28 targimot.com
102.0 м²
9 450,00 лв
Предлагаме за продажба уютна напълно ремонтирана самостоятелна къща в гр. Девня, Област Варна. Къщата е с площ от 110 кв.м. и има следното разпределение: Полусутерен отделен етаж със самостоятелен вход състоящ се от едно голямо помещение с площ 30кв.м., което може да бъде използвано като механа, склад или друг вид дейност по ваше желание. 1-ви етаж коридор, голям дневен тракт с кухня 30 кв.м., две големи спални и баня с тоалет. Къщата е напълно ремонтирана и готова за живеене. Подменени са електрическата и ВиК инсталациите, нова дограма REHAU, окачени тавани с LED осветление, нови подови настилки (теракот и дърво), изцяло ремонтиран покрив, монтирани климатици в стаите. Между двата етажа и излята нова бетонна плоча. В двора има изграден гараж и допълнителна пристройка (склад) за градинския инвентар. Парцела е с площ 480кв.м., добре озеленен с цветя и дръвчета. Изградена е масивна ограда около целия имот. Имота разполага с всички необходими комуникации ток и вода с партида, мръсен канал (свързана е към градската канализация), сателитна телевизия, интернет, телефон. За повече информация, можете да се свържете с нас на посочените телефони за контакт. Код на офертата: 80020
15.11.16 г., 18:05 bazar.bg
110.0 м²
29 000,00 €

Парцел, 2040m 2 (продажба)

гр.Девня, общ. Девня
ЕКСКЛУЗИВНО !!! М.Г. ПРОПЪРТИС предлага на Вашето внимание парцел със статут за производственна и складова дейност с площ от 2040 кв.м,ПУП във Девня.Парцелът граничи с асфалтов път.Има ток,вода ,
11.11.16 г., 9:54 officespace.bg
40 000,00 €

Парцел, 7600m 2 (продажба)

с.Кипра, общ. Девня
М.Г. ПРОПЪРТИС предлага на Вашето внимание: парцел със 140м. лице на магистрала Хемус. Намира се на 1,5км. от гр.Девня. Подходящ е за обслужваща дейност - ТИР-паркинг, автосервиз, бензиностанция и др.
11.11.16 г., 9:54 officespace.bg
25 000,00 €

Парцел, 7600m 2 (продажба)

с.Кипра, общ. Девня Мария Иванова
М.Г. ПРОПЪРТИС предлага на Вашето внимание: парцел със 140м. лице на магистрала Хемус. Намира се на 1,5км. от гр.Девня. Подходящ е за обслужваща дейност - ТИР-паркинг, автосервиз, бензиностанция и др.
10.11.16 г., 12:45 homes.bg
7600.0 м²
25 000,00 €

Парцел, 2040m 2 (продажба)

гр.Девня, общ. Девня Мария Иванова
ЕКСКЛУЗИВНО !!! М.Г. ПРОПЪРТИС предлага на Вашето внимание парцел със статут за производственна и складова дейност с площ от 2040 кв.м,ПУП във Девня.Парцелът граничи с асфалтов път.Има ток,вода ,
10.11.16 г., 12:45 homes.bg
2040.0 м²
40 000,00 €

Парцел, 1367m 2 (продажба)

с.Кипра, общ. Девня Веселина Веселинова
8.11.16 г., 18:55 homes.bg
1367.0 м²
7 414,00 €

Парцел, 9605m 2 (продажба)

гр.Девня, общ. Девня Таня Василева
РИКОМ БЪЛГАРИЯ ПРОДАВА парцел с площ 9,605кв.м. в землището на гр.Девня. В непосредствена близост до до града. Между път А2 „ХЕМУС“ и път 2 или околовръстния път на гр.Девня. С две лица. Точно срещу бензиностанцията! Заради връзката си с най-главните пътни артерии е изключително подходящ за паркинг, складова или логистична база. Ако търсите имот и искате да направите най-добрия си избор, заповядайте при нас! РИКОМ Ви предлага: безплатна консултация; проучване на пазара, подготовка на документи; съдействие при покупка на имот чрез ипотечен банков кредит! Доверете се на нашия екип! Код на офертата: 1023
8.11.16 г., 18:55 homes.bg
9605.0 м²
17 289,00 €

Двустаен апартамент ДЕВНЯ

ДЕВНЯ гр.Девня, бул.Съединение бл.72, вх.1, ет.8
Предишни търгове на този имот
2.11.16 г., 15:37 targimot.com
49.0 м²
12 360,00 лв
Нова къща в село на 25 км от Варна, тел.00359899855101 www.roni.bg
1.11.16 г., 19:05 bazar.bg
90.0 м²
36 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Девня
1 2 3 4