Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН ул. "Гимназиална" №21
ВТОРИ ЕТАЖ /ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ/ от ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ТРИ ЕТАЖА /състояща се от един избен етаж и два жилищни етажа/, със застроена площ от 110 кв.м. /сто и десет/, построена на основание ОПС /Заповед №122/13.05.1977 г.; Договор от 21.06.1977 г.; Заявление, вписано в Р.С. Девин, том XXII, стр. 170/30.07.1981 г./ върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ III /трети/, в кв.76 /седемдесет и шести/, по действащия ПУП на гр. Девин, Област Смолян /утвърден със заповед №РД-1004/06.10.1980 г./, при граници на УПИ III /трети/, в кв.76 /седемдесет и шести/: Изток-УПИ IV-227; Запад-УПИ II; Север-УПИ XXIV; Юг-Улица, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед РД-18-90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК - самостоятелен обект с идентификатор 20465.502.228.2.1 и адрес гр. Девин, п.к. 4800, ул. "Гимназиална" № 21, ет. 1, първи жилищен етаж, брой нива - 1, предназначение - жилище, находящ се в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.502.228, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта 20465.502.228.2.3 и над обекта 20465.502.228.2.2.
13.01.17 г., 18:24 targimot.com
110.0 м²
43 200,00 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ГРАНИТ № 8, ЕТ. 1
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.506.205.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, и последно изменени със Заповед № 18-6996/08.09.2015 г. на Началника на СГКК – Смолян, с площ от 99 кв.м. (деветдесет и девет квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. Гранит № 8, ет. 1, находящ се в ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 20465.506.205.1, със застроена площ от 94 (деветдесет и четири цяло ) кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.506.205, с площ от 571 (пет стотин седемдесет и един) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 20465.506.205.1.2, при граници на поземления имот: 20465.506.204, 20465.506.203, 20465.506.603 и 20465.506.206, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.
12.01.17 г., 18:21 targimot.com
99.0 м²
27 500,00 лв

Тристаен апартамент ДЕВИН

ДЕВИН ул. "Руен" №14, вх.А, ет.3, ап.12
АПАРТАМЕНТ № 12 /дванадесети/, със застроена площ от 70.58 кв.м. /седемдесет цяло и петдесет и осем стотни/, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, находящ се във вход „А“ на третия етаж, от ЖИЛИЩЕН БЛОК „ЕПЖС-3 /три/-Д-3 /три/“, построен в УПИ II-втори, в кв.72 /седемдесет и втори/, по ПУП на гр. Девин, при граници и съседи на Апартамент № 12 /дванадесети/: Изток - Фасада; Запад - Стълбище; Север - Фасада; Юг - Фасада, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 12 /дванадесет/, с полезна площ от 3.35 кв.м. /три цяло и тридесет и пет стотни/, заедно с 2.48 % /две цяло и четиридесет и осем стотни/ процента идеални части от общите части на блока и съответните идеални части от правото на строеж върху земята. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-90/18.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК - самостоятелен обект с идентификатор 20465.502.1181.3.12 /две, нула, четири, шест, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, едно, осем, едно, точка, три, точка, едно, две/, на едно ниво, с предназначение: жилище, апартамент находящ се в гр. Девин, ул. „Руен“ № 14, вх. А, ет. 3, ап. 12 при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 20465.502.1181.3.11, под обекта: 20465.502.1181.3.8, над обекта: 20465.502.1181.3.16, попадащ в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.502.1181.
12.01.17 г., 15:20 targimot.com
71.0 м²
27 600,00 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ВЪСТАНИК № 16, ЕТ. 2
ВТОРИ ЕТАЖ /първи жилищен/, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 20465.501.1513.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18- 4915/ 26.06.2015 г. на Началника на СГКК- Смолян, с адрес: обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул. "Въстаник" № 16, ет. 2, с предназначение: жилище, апартамент, с площ 126.00 (сто двадесет и шест) кв.м., със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- няма, под обекта- 20465.501.1513.1.3, над обекта- 20465.501.1513.1.2, който самостоятелен обект се намира в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1513.1, със застроена площ 137 /сто тридесет и седем/ кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, а съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан в Служба по вписванията Девин като акт № 102, в том № 1, с дв. вх. рег. № 1199 от 30.08.2007 г.- с площ 126 /сто двадесет и шест/ кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1513, с площ по кадастралната карта и кадастралните регистри 728 /седемстотин двадесет и осем/ кв.м., а според нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан в Служба по вписванията Девин като акт № 102, в том № 1, с дв. вх. рег. № 1199 от 30.08.2007 г. - с площ 610 /шестстотин и десет/ кв.м., с трайно предназначение на територията- урбанизирана, с начин на трайно ползване- ниско застрояване, с граници по кадастралната карта и кадастралните регистри- поземлени имоти с идентификатори: 20465.501.5104, 20465.501.1209, 20465.501.1256, 20465.501.1207, а по нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан в Служба по вписванията Девин като акт № 102, в том № 1, с дв. вх. рег. № 1199 от 30.08.2007 г.- с граници: изток- УПИ VI, запад- улица, север- УПИ XVIII- Иво Самуилов Иванов, юг- УПИ XVI- Филип Милчев Сталев.
11.01.17 г., 18:24 targimot.com
126.0 м²
38 800,00 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ВЪСТАНИК № 16, ЕТ. 2
ВТОРИ ЕТАЖ /първи жилищен/, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 20465.501.1513.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18- 4915/ 26.06.2015 г. на Началника на СГКК- Смолян, с адрес: обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул. "Въстаник" № 16, ет. 2, с предназначение: жилище, апартамент, с площ 126.00 (сто двадесет и шест) кв.м., със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- няма, под обекта- 20465.501.1513.1.3, над обекта- 20465.501.1513.1.2, който самостоятелен обект се намира в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1513.1, със застроена площ 137 /сто тридесет и седем/ кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, а съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан в Служба по вписванията Девин като акт № 102, в том № 1, с дв. вх. рег. № 1199 от 30.08.2007 г.- с площ 126 /сто двадесет и шест/ кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1513, с площ по кадастралната карта и кадастралните регистри 728 /седемстотин двадесет и осем/ кв.м., а според нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан в Служба по вписванията Девин като акт № 102, в том № 1, с дв. вх. рег. № 1199 от 30.08.2007 г. - с площ 610 /шестстотин и десет/ кв.м., с трайно предназначение на територията- урбанизирана, с начин на трайно ползване- ниско застрояване, с граници по кадастралната карта и кадастралните регистри- поземлени имоти с идентификатори: 20465.501.5104, 20465.501.1209, 20465.501.1256, 20465.501.1207, а по нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан в Служба по вписванията Девин като акт № 102, в том № 1, с дв. вх. рег. № 1199 от 30.08.2007 г.- с граници: изток- УПИ VI, запад- улица, север- УПИ XVIII- Иво Самуилов Иванов, юг- УПИ XVI- Филип Милчев Сталев.
5.01.17 г., 18:16 targimot.com
126.0 м²
38 800,00 лв
Предлагаме на вниманието Ви масивна двуетажна къща в гр. Девин, разположена на изключително удобно място в града с невероятна панорама . Къщата е с РЗП 180 кв.м и се състои от два етажа със следното разпределение : етаж 1: антре, спалня преходна с кухнята, втора спалня , баня и тоалетна; етаж 2: три стаи , с преход , двата етажа са свързани посредством външно изцяло остъклено стълбище; Дворът е с площ от 300 кв.м, с лице на асфалтов път, ограден , с изградени подпорни стени , както към улицата така и към съседния имот.Къщата се продава с цялото обзавеждане.
22.12.16 г., 14:10 bazar.bg
180.0 м²
47 500,00 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. КОКИЧЕ № 3, ЕТ. 2
ВТОРИ ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.501.551.1.1, с площ от 92 кв. м. (деветдесет и два квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. Кокиче, № 3, ет. 2, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 20465.501.551.1.2, под обекта - 20465.501.551.1.3, над обекта: 20465.501.551.1.2, намиращ се в ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 20465.501.551.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 94 кв.м. (деветдесет и четири квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.551, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), с площ от 513 кв.м. (петстотин и тринадесет квадратни метра), попадащ в Урегулиран поземлен имот (УПИ) X-551, кв. 138 по подробния устройствен план (ПУП) на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, утвърден със Заповед № 1004/06.10.1980 г. на Председателя на Окръжен народен съвет – Смолян, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 20465.501.549, 20465.501.552, 20465.501.5083, 20465.501.1436, 20465.501.550, и при граници и съседи, съгласно устройствения план: изток – УПИ XI-552, юг – УПИ XVIII - Гаражи, запад – УПИ VIII-550 и УПИ IX-549, север – Улица, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
22.12.16 г., 0:48 targimot.com
92.0 м²
18 000,00 лв

Парцел ДЕВИН

ДЕВИН гр. Девин, ул. "Юндола" №1
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.502.370, находящ се в гр. Девин, п.к. 4800, ул. „Юндола“ № 1, с площ от 212 кв.м., предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 м./ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, съгласно скица № 10489/01.11.2013 г. на СГКК Смолян, при граници на имота: поземлени имоти 20465.502.369, 20465.502.375, 20465.502.374, 20465.502.371 и 20465.502.5028, за който имот е отреден УПИ VII-370, находящ се в кв. 37 по действащия регулационен план на гр. Девин - ЦГЧ.
21.12.16 г., 20:28 targimot.com
212.0 м²
12 000,00 лв
Имот на публична продан за период от 06.01.2017 до 06.02.2017 с начална тръжна цена 65 000 лева, по изпълнително дело 1059 от 2014 при ЧСИ Петко Мачкърски, тел. за контакт: 0301/ 81 230. Имотът представлява: двуетажна жилищна сграда с разгъната застроена площ 150 кв.м. и дворно място 523 кв.м., с административен адрес гр.Девин, ул. 'Извора' 3. За огледи след предварителна договорка с ЧСИ
21.12.16 г., 11:57 bazar.bg
190.0 м²
65 000,00 лв

Тристаен апартамент ДЕВИН

ДЕВИН ул. Васил Левски 29, ж.б. К-2, ет. 8, ап. 31
АПАРТАМЕНТ № 31, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.503.805.1.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 98.46 кв.м. (деветдесет и осем цяло и четиридесет и шест стотни квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян,ул. "Васил Левски" № 29, ж.б. К-2, ет. 8, ап. 31, находящ се в десететажна многофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.503.805.1, със застроена площ 325 кв.м. (триста двадесет и пет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.503.805, с площ 1 829 кв.м. (хиляда осемстотин двадесет и девет квадратни метра) с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 20465.503.805.1.30, 20465.503.805.1.32, под обекта: 20465.503.805.1.27, над обекта: 20465.503.805.1.35, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 20465.503.758, 20465.503.762, 20465.503.5071, 20465.503.5087, 20465.503.760, 20465.503.759 ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 38, ВЕДНО с 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части правото на строеж върху поземлен имот.
15.12.16 г., 21:05 targimot.com
98.0 м²
60 675,00 лв

Къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ИЗВОРА № 3
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.503.686 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 523 (петстотин двадесет и три) кв.м., находящ се в гр. Девин, ул. Извора № 3, общ. Девин, обл. Смолян, с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници и съседи на имота: имоти с идентификатори 20465.503.5073, 20465.503.687, 20465.503.689, 20465.503.688 и 20465.503.685, ВЕДНО с построените в имота: 1. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, на два етажа с идентификатор 20465.503.686.1, със застроена площ от 95 (деветдесет и пет) кв.м., 2. ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 20465.503.686.2, със застроена площ от 38 (тридесет и осем) кв.м., с предназначение: Селскостопанска сграда.
14.12.16 г., 21:47 targimot.com
95.0 м²
65 000,00 лв

Вила ДЕВИН

ДЕВИН М. БАРАКЛИИ
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.5.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 890 кв. м. (осемстотин и деветдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: НИВА, находящ се в землището на гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, местност БАРАКЛИИ, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 20465.5.278, 20465.5.69, 20465.5.209, 20465.5.78, 20465.5.221, ВЕДНО с разположената в поземления имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ВИЛНА СГРАДА със застроена в основите площ от 35 кв.м. (триста и пет квадратни метра), която не е нанесена в кадастралната карта.
10.12.16 г., 1:34 targimot.com
35.0 м²
25 500,00 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ТИНТЯВА № 14
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.501.1222.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г., с площ от 80.00 кв. м. (осемдесет квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. Тинтява № 14, намиращ се в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1222.1, със застроена площ от 80 кв.м. (осемдесет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1222, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10м), с площ от 590 кв.м. (петстотин и деветдесет квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата - на същия етаж: няма, под обекта: 20465.501.1222.1.1, над обекта: 20465.501.1222.1.3, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 20465.501.5002, 20465.501.1607, 20465.501.1218, 20465.501.1217, 20465.501.1216, 20465.501.1606, ВЕДНО съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
9.12.16 г., 19:52 targimot.com
80.0 м²
30 400,00 лв

Парцел ДЕВИН

ДЕВИН ул. Цветан Зангов № 3
329/609 (триста двадесет и девет върху шестстотин и девет) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.502.821 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Девин, община Девин, обл.Смолян, одобрени със Заповед РД – 18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-21-275/06.08.2010 г. на Началника на СГКК – гр.Смолян, адрес на поземления имот: гр.Девин, п.к. 4800, ул.“Цветан Зангов“ № 3 с площ от 609 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 821 , квартал: 42 , парцел V, при съседи: 20465.502.4034, 20465.502.824, 20465.502.823, 20465.502.822, 20465.502.820, ведно с находящата се в поземления имот сграда с идентификатор 20456.502.821.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Девин, община Девин, област Смолян, одобрени със Заповед РД – 18 – 90/18.12.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, за която няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: гр.Девин, п.к. 4800, ул.“Цветан Зангов“ № 3, със застроена площ от 229 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.502.821, броя етажи: 2, предназначение: административна, делова сграда, стар идентификатор:няма, номер по предходен план:няма, ведно с всички подобрения и приращения в имота. Забележка: При описа на гореописания имот се установи, че двуетажната административна сграда е премахната и теренът е разчистен.
8.12.16 г., 23:55 targimot.com
609.0 м²
12 831,00 лв

Двустаен апартамент ДЕВИН

ДЕВИН ул. Цветан Зангов № 11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 20465.502.817.1.18, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Девин, общ.Девин, одобрени със заповед № РД – 18 – 90/18.12.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК – София и изменени със Заповед КД – 14 – 21 -199/22.06.2010 г. на Началник на СГКК -Смолян, с административен адрес: гр.Девин, ул.“Цветан Зангов“ № 11, ет. 5, ап. 3, със застроена площ от 69.44 кв.м., брой нива: 1, с предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ при съседни самостоятелни обекти в сградата с идентификатори: на същия етаж 20465.502.817.1.17, 20465.502.817.1.19, под обекта: 20465.502.817.1.13, 2065.502.817.1.15, 20465.502.817.1.14, над обекта:няма, ведно с прилежащите 4,904% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9,36 кв.м. от общите части на сградата, заедно с припадащите се идеални части от правото на строеж върху имота. Самостоятелният обект е образуван от разделянето на АПАРТАМЕНТ № 2, находящ се на четвърти етаж, на кота + 11.10, със застроена площ от 96.09 кв.м., при граници: от север – улица и апартамент № 3, от изток – апратамент № 1 и коридор, от юг – вътрешен двор и от запад – западна фасадна стена, ведно с 6,916% от общите части на сградата, представляващи 13.50 кв.м., находящщ се в СГРАДА № 1, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.502.817 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, одобрени със заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК – София, с административен адрес: гр.Девин, ул.“Цветан Зангов“ № 11, с площ от 425 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), за който имот с Решение № 17/21.02.2005 г. и Заповед № 460/20.12.2002 г. е отреден УПИ ІІ – 818 – за жилищно строителство, в кв. 42 по ПУП на гр.Девин.
8.12.16 г., 19:27 targimot.com
69.0 м²
31 727,00 лв
Оферта 58597 Предлагаме на Вашето внимание чудесен тризвезден хотел от семеен тип, сгушен в Родопите, в район, богат на язовири, реки, карстови и топли минерални извор, уникални пещери, кристално чист въздух, много слънце, близост с борови гори, Хотелът предлага традиционен домашен уют, съчетан с всички съвременни удобства.Състои се от партер, 3 етажа и обитаемо таванско помещение.На два от етажите има по 2 студия и по 2 стаи, а на 3-тия етаж има две стаи и един апартамент.Към всяка стая има коридорче и самостоятелен санитарен възел.Хотелът разполага с уютна трапезария и механа в битов стил с отваряеми врати към градината за лятото, 2 оборудвани кухненски помещения, допълнителни складови и сервизни помещения, перално и сушилно, стая за персонал със собствен санитарен възел, котелно, оборудвано с комбиниран котел 'Вайсман' на пелети, електричество и дърва и 1000 литров бойлер, който се захранва освен от котела и от соларна система на покрива на сградата. Хотелът е в отлично състояние, с локално отопление, пожароизвестяване, видеонаблюдение, напълно обзаведен и оборудван, с панорами тераси, естествен паркет в стаите.Предимство са доброто име, изградено през годините, високият рейтинг и отбраната клиентела.Неповторим уют придават и 3-те камини в механата, трапезарията и апартамента.Чудесна инвестиция за отдаване под наем, идеална за малък семеен бизнес или просто Вашето убежище от шума и забързаното ежедневие на големия град.За контакти:0877600238 За повече предложения, посетет официалния ни сайт : ***
8.12.16 г., 13:30 bazar.bg
700.0 м²
170 000,00 €

Къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ № 21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.501.420 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 265 /двеста шестдесет и пет/ кв.м., съгласно нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията- Девин като акт № 16, в том № 5, с дв. вх. рег. № 1408 от 04.11.2005 г., а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри с площ 260 /двеста и шестдесет/ кв.м., съставляващ Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V- 420 в кв. 34 по плана на гр. Девин, с адрес: област Смолян, община Девин, гр. Девин, ул. Александър Костов № 21, с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори 20465.501.5015, 20465.501.409, 20465.501.410, 20465.501.419, 20465.501.5113 и 20465.501.421, а съгласно устройствения план: изток- УПИ VI- 419- Сали Салиасанов, юг- имот пл. № 410- наследници на Анастас Гьорджиев, Райчо Гьорджиев, запад УПИ IV- 421- Румен Арнаудов, север- улица, ВЕДНО с построената в имота масивна еднофамилна четириетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 20465.501.420.1, със застроена площ 85.00 /осемдесет и пет/ кв.м., ВЕДНО с едноетажна СГРАДА с идентификатор 20465.501.420.2 с площ 78 /седемдесет и осем/ кв.м, представляваща тераса с избени помещения.
24.11.16 г., 19:22 targimot.com
85.0 м²
110 000,00 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ХАН АСПАРУХ № 5, ЕТ. 1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 20465.501.1240.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18- 10691/ 31.07.2014 г. на Началника на СГКК- Смолян, с адрес: гр. Девин, ул. Хан Аспарух № 5, ет. 1, с предназначение: жилище, апартамент, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- няма, под обекта- № 20465.501.1240.1.1, над обекта- № 20465.501.1240.1.3, който самостоятелен обект се намира в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1240.1, находяща се в гр. Девин, ул. Хан Аспарух № 5, състояща се от един избен и два жилищни етажа, със застроена площ от 100 /сто/ кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1240, с площ 570 /петстотин и седемдесет/ кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници и съседи- поземлени имоти с идентификатори: 20465.501.1241, 20465.501.5201, 20465.501.5017, ВЕДНО с ТАВАНСКА СТАЯ от югозападната страна на сградата с прилежащото й тъмно помещение, заедно с припадащите се идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот.
21.11.16 г., 20:44 targimot.com
100.0 м²
35 000,00 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ДЕТЕЛИНА № 6, ЕТ. 2
ВТОРИ ЕТАЖ (първи жилищен), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.501.1617.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18- 4555/ 12.06.2015 г. на Началника на СГКК- Смолян, находящ се на адрес гр. Девин, ул. "Детелина" № 6, ет. 2, с предназначение: жилище, апартамент, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - 20465.501.1617.1.1 и над обекта - няма, който самостоятелен обект се намира в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1617.1 и със застроена площ от 82.00 (осемдесет и два) кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1617 и площ 501 (петстотин и един) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници на поземления имот: имоти с идентификатори 20465.501.5006, 20465.501.65, 20465.501.64, 20465.501.66 и 20465.501.1200, ВЕДНО с приспадащите се идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху земята.
21.11.16 г., 20:40 targimot.com
82.0 м²
23 000,00 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ХАН АСПАРУХ № 5, ЕТ. 2
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.501.12.40.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, и последно изменени със Заповед № 18-10691-31.07.2014 г. на Началника на СГКК – Смолян, с площ от 99 кв.м. (деветдесет и девет квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. Хан Аспарух, № 5, ет. 2, намиращ се в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1240.1 и със застроена площ от 100 кв.м. (сто квадратни метра), състояща се от един избен и два жилищни етажа, разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1240, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), и с площ от 570 кв.м. (петстотин и седемдесет квадратни метра), образуващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII-1240, кв. 9 по Подробния устройствен план (ПУП) на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрен със Заповед № РД-1004/06.10.1980 г. на Председателя на Окръжен народен съвет (ОНС) – Смолян, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 20465.501.1240.1.2, над обекта: няма, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 20465.501.1241, 20465.501.5201, 20465.501.5017, ВЕДНО с ТАВАНСКА СТАЯ от североизточната страна на сградата с прилежащото й тъмно помещение, с площ от 28 кв.м. (двадесет и осем квадратни метра), ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
21.11.16 г., 20:39 targimot.com
99.0 м²
35 000,00 лв
Предлагаме на Вашето внимание етаж от напълно реновирана двуетажна къща. Имотът се състои от две спални, хол, кухня, баня с тоалетна, антре и две тераси. Предимство е реалната квадратура на стабилното монолитно строителство. Към етажа има следните прилежащи части - две избени помещения на сутерен с квадратура от 39кв.м., ½ идеална част от таванските помещения, ½ идеална част от дворно място с площ 565 кв.м. Имотът е реновиран - вътрешна и външна изолация, ПВЦ дограма, нова покривна конструкция и покрив Брамак , покривни прозорци Велукс . Степен на завършеност - шпакловка и замаска. Местоположението на къщата е с отлична локация и достъп по асфалтов път. Агенция Ориент разполага с изключителни права при продажбата.
2.11.16 г., 15:40 bazar.bg
72.0 м²
40 200,00 €

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ГОРИЦА № 15, ЕТ. 1
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.502.1026.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 109 кв.м. (сто и девет квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. Горица, № 15, ет. 1, намиращ се в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.502.1026.1 и със застроена площ от 109 кв.м. (сто и девет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.502.1026, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), и с площ от 843 кв.м. (осемстотин четиридесет и три квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 20465.502.1026.1.3, над обекта: 20465.502.1026.1.2, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 20465.502.1027, 20465.502.5047, 20465.502.1299, 20465.502.5051, 20465.502.1296, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
1.11.16 г., 18:15 targimot.com
109.0 м²
21 600,00 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ГОРИЦА № 15, ЕТ. 0
ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.502.1026.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 109 кв.м. (сто и девет квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. Горица, № 15, ет. 0, намиращ се в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.502.1026.1 и със застроена площ от 109 кв.м. (сто и девет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.502.1026, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), и с площ от 843 кв.м. (осемстотин четиридесет и три квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 20465.502.1026.1.1, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 20465.502.1027, 20465.502.5047, 20465.502.1299, 20465.502.5051, 20465.502.1296, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.,
1.11.16 г., 18:15 targimot.com
109.0 м²
21 600,00 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ГОРИЦА № 15, ЕТ. 2
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.502.1026.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 109 кв.м. (сто и девет квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. Горица, № 15, ет. 2, намиращ се в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.502.1026.1 и със застроена площ от 109 кв.м. (сто и девет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.502.1026, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), и с площ от 843 кв.м. (осемстотин четиридесет и три квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 20465.502.1026.1.1, над обекта: няма, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 20465.502.1027, 20465.502.5047, 20465.502.1299, 20465.502.5051, 20465.502.1296, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
1.11.16 г., 18:14 targimot.com
109.0 м²
21 600,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Девин
1 2 3