25 лв
Вчера в 7:43
от естествена кожа ,мнго запазени
Още bazar.bg

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН гр. Девин, ул. "Гордю войвода" № 36, ет. 2
80.0 м²
39 678 лв
17.07.17 г., 22:23
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ и прилежащото му избено помещение от масивна жилищна сграда, състояща се от един избен и три жилищни етажа, със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м., ведно с приспадащите се идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII-59 /осем - петдесет и девет/, в кв. 47 /четиридесет и седем/, със застроена площ от 532 /петстотин тридесет и два/ кв.м. по ПУП на гр. Девин, при граници и съседи на имота: от изток - улица и УПИ IX, запад - УПИ XII, север - улица, юг - УПИ XXV. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК с последно изменение със заповед КД-14-21-91/28.02.2013 г. на началника на СГКК - Смолян, самостоятелен обект с идентификатор 20465.501.1421.1.2 /две нула четири шест пет точка пет нула едно точка едно четири две едно точка едно точка две/ с предназначение - жилище, апартамент, брой нива - 1, с адрес гр. Девин, п.к. 4800, ул. „Гордю войвода“ № 36, ет. 2, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1421, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - 20465.501.1421.1.1 и над обекта 20465.501.1421.1.3.
Още targimot.com

фон дьо тен

Смолян, гр. Девин
6 лв
Вчера в 3:58
нов неупотребяван номера е сниман на снимките цена 6 лв тоалетните води са продадени
Още bazar.bg

бяло пролетно яке

Смолян, гр. Девин
6 лв
Вчера в 17:14
тънко яке с подплата изключително запазено
Още bazar.bg

Розови дамски дънки

Смолян, гр. Девин
18 лв
Вчера в 4:00
Продавам чисто нови дамски дънки в розов цвят. Не са носени изобщо, само че етикета е махнат, според турската номерация мисля че е 31-ви номер, а според европейската е 44-ти. Лекички са и стават за пролетно летния сезон. Ако имате въпроси, не се тревожете да ме потърсите :)
Още bazar.bg

Многостаен апартамент ДЕВИН

ДЕВИН ул. "Васил Левски" № 29, ж.б. К-2, ет. 8, ап. 31
98.0 м²
45 000 лв
13.07.17 г., 23:03
АПАРТАМЕНТ № 31, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.503.805.1.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 98.46 кв.м. (деветдесет и осем цяло и четиридесет и шест стотни квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. "Васил Левски" № 29, ж.б. К-2, ет. 8, ап. 31, находящ се в десететажна многофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.503.805.1, със застроена площ 325 кв.м. (триста двадесет и пет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.503.805, с площ 1 829 кв.м. (хиляда осемстотин двадесет и девет квадратни метра) с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 20465.503.805.1.30, 20465.503.805.1.32, под обекта: 20465.503.805.1.27, над обекта: 20465.503.805.1.35, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 20465.503.758, 20465.503.762, 20465.503.5071, 20465.503.5087, 20465.503.760, 20465.503.759 ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 38, ВЕДНО с 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части правото на строеж върху поземлен имот.
Още targimot.com

Многостаен апартамент ДЕВИН

ДЕВИН ул. "Васил Левски" № 29, ж.б. К-2, ет. 8, ап. 31
98.0 м²
45 000 лв
13.07.17 г., 23:03
АПАРТАМЕНТ № 31, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.503.805.1.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 98.46 кв.м. (деветдесет и осем цяло и четиридесет и шест стотни квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. "Васил Левски" № 29, ж.б. К-2, ет. 8, ап. 31, находящ се в десететажна многофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.503.805.1, със застроена площ 325 кв.м. (триста двадесет и пет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.503.805, с площ 1 829 кв.м. (хиляда осемстотин двадесет и девет квадратни метра) с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 20465.503.805.1.30, 20465.503.805.1.32, под обекта: 20465.503.805.1.27, над обекта: 20465.503.805.1.35, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 20465.503.758, 20465.503.762, 20465.503.5071, 20465.503.5087, 20465.503.760, 20465.503.759 ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 38, ВЕДНО с 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части правото на строеж върху поземлен имот.
Още targimot.com

Джанти

Смолян, гр. Девин
20 лв
Вчера в 6:57
Джанти за пежо 605 железни.С 5 дупки .Цена за брой.
Още bazar.bg

Двустаен апартамент ДЕВИН

ДЕВИН гр. Девин, ул. "Явор" № 1, ет. 1. ап. 2
56.0 м²
23 040 лв
17.07.17 г., 22:21
АПАРТАМЕНТ № 2 /втори/ със застроена площ от 55.87 /петдесет и пет цяло и осемдесет и седем/ кв.м., находящ се на административен адрес: област Смолян, община Девин, гр. Девин, ул. „Явор“ № 1, ет. 1, ап. 2, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, ВЕДНО с прилежащата изба № 6 /шест/ с площ от 7.24 /седем цяло и двадесет и четири/ кв.м., находящи се в жилищен блок на четири етажа, построен върху УПИ II-848 /римско две - осемстотин четиридесет и осем/, кв. № 68 /шестдесет и осем/ по ПУП на гр. Девин, ВЕДНО с приспадащите се идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху мястото, при граници на апартамента: север - стълбище, юг - фасада, изток - ап. № 3 /три/ - наследници на Елена Ковачева, запад - ап. №1 /едно/ - Цонка Бонева, отдолу - изби, отгоре - ап.№ 5 /пет/ - Ашиков, граници на избено помещение № 6 /шест/: север - коридор, изток - изба на Стоил Велев, запад - изба на Катя Брезалиева и юг - фасада. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, самостоятелен обект с идентификатор 20465.504.848.3.2 /две нула четири шест пет точка пет нула четири точка осем четири осем точка три точка две/ с площ от 55.87 кв.м. и предназначение - жилище, апартамент с адрес гр. Девин, п.к. 4800, ул. „Явор“ № 1, ет. 1, ап. 2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.504.848, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 20465.504.848.3.1 и 20465.504.848.3.3, под обекта - няма и над обекта - 20465.504.848.3.5, ВЕДНО с прилежащи части - изба № 6 с площ от 7.24 кв.м.
Още targimot.com

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ВЪСТАНИК № 16, ЕТ. 2
126.0 м²
27 600 лв
29.06.17 г., 18:47
ВТОРИ ЕТАЖ /първи жилищен/, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 20465.501.1513.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18- 4915/ 26.06.2015 г. на Началника на СГКК- Смолян, с адрес: обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул. "Въстаник" № 16, ет. 2, с предназначение: жилище, апартамент, с площ 126.00 (сто двадесет и шест) кв.м., със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- няма, под обекта- 20465.501.1513.1.3, над обекта- 20465.501.1513.1.2, който самостоятелен обект се намира в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1513.1, със застроена площ 137 /сто тридесет и седем/ кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, а съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан в Служба по вписванията Девин като акт № 102, в том № 1, с дв. вх. рег. № 1199 от 30.08.2007 г.- с площ 126 /сто двадесет и шест/ кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1513, с площ по кадастралната карта и кадастралните регистри 728 /седемстотин двадесет и осем/ кв.м., а според нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан в Служба по вписванията Девин като акт № 102, в том № 1, с дв. вх. рег. № 1199 от 30.08.2007 г. - с площ 610 /шестстотин и десет/ кв.м., с трайно предназначение на територията- урбанизирана, с начин на трайно ползване- ниско застрояване, с граници по кадастралната карта и кадастралните регистри- поземлени имоти с идентификатори: 20465.501.5104, 20465.501.1209, 20465.501.1256, 20465.501.1207, а по нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан в Служба по вписванията Девин като акт № 102, в том № 1, с дв. вх. рег. № 1199 от 30.08.2007 г.- с граници: изток- УПИ VI, запад- улица, север- УПИ XVIII- Иво Самуилов Иванов, юг- УПИ XVI- Филип Милчев Сталев.
Още targimot.com

Къща в Родопите!

Лясково гр. Девин обл. Смолян
87.0 м²
14 990 €
9.07.17 г., 6:25
Едноетажнаа къща(с възможност за надграждане) на брега на планинска река. В близост до минерални бани, аква парк, язовир, река, зимен курорт и девствена природа! На груб строеж с площ 87 кв.м. и дворно място 426 кв.м. за градина и барбекю. Разпределение: Сутерен: 87 кв.м. с възможност за изграждане на механа и сервизни помещения Първи етаж - 87 кв.м., всекидневна, кухня, баня/wc, 2 спални и тераса. Втори етаж - 89 кв.м., на плоча с възможност за преустройство на три спални с баня. Оферта: 312
Още alo.bg

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. БОР № 13, ЕТ. 1
96.0 м²
20 346 лв
29.06.17 г., 18:48
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.503.613.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-21-128/14.03.2012 Г., с площ от 81.70 кв. м. (осмдесет и едно цяло и седемдесет квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Девин, п.к. 4800, ул. Бор № 13, ет. 1, ЕКАТТЕ 20465, намиращ се в сграда № 1 с идентификатор 20465.503.613.1 със застроена площ от 96 кв.м. (деветдесет и шест квадратни метра), брой етажи: 3 и предназначение: Жилищна сграда - многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.503.613, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м.), с площ 537 кв. м. (петстотин тридесет и седем квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 20465.503.613.1.2, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 20465.152.3, 20465.503.611, 20465,503.612, 20465.503.630, 20465.503.632, 20465.503.5076, 20465.503.614, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот.
Още targimot.com

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН гр. Девин, ул. "Гимназиална" №21
110.0 м²
32 400 лв
7.06.17 г., 18:41
ВТОРИ ЕТАЖ /ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ/ от ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ТРИ ЕТАЖА /състояща се от един избен етаж и два жилищни етажа/, със застроена площ от 110 кв.м. /сто и десет/, построена на основание ОПС /Заповед №122/13.05.1977 г.; Договор от 21.06.1977 г.; Заявление, вписано в Р.С. Девин, том XXII, стр. 170/30.07.1981 г./ върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ III /трети/, в кв.76 /седемдесет и шести/, по действащия ПУП на гр. Девин, Област Смолян /утвърден със заповед №РД-1004/06.10.1980 г./, при граници на УПИ III /трети/, в кв.76 /седемдесет и шести/: Изток-УПИ IV-227; Запад-УПИ II; Север-УПИ XXIV; Юг-Улица, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед РД-18-90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК - самостоятелен обект с идентификатор 20465.502.228.2.1 и адрес гр. Девин, п.к. 4800, ул. "Гимназиална" № 21, ет. 1, първи жилищен етаж, брой нива - 1, предназначение - жилище, находящ се в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.502.228, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта 20465.502.228.2.3 и над обекта 20465.502.228.2.2.
Още targimot.com

Многостаен апартамент ДЕВИН

ДЕВИН ул. "Освобождение" № 58, вх. Г, ет.3, ап. 5
137.0 м²
66 705 лв
9.06.17 г., 20:09
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.501.400.1.34 (две, нула, четири, шест, пет, точка, пет, нула, едно, точка, четири, нула, нула, точка, едно, точка, три, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД - 18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Девин, ул. "Освобождение" № 58, вх. Г, ет. 3, ап. 5, с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, с площ по документ за собственост от 137.30 /сто тридесет и седем цяло и тридесет стотни/ квадратни метра, при граници и съседи: на същия етаж - обект с идентификатор 20465.501.400.1.35, под обекта - 20465.501.400.1.32 и над обекта - 20465.501.400.1.36, ВЕДНО с принадлежащите към апартамента: избено помещение № 6 /шест/ с площ от 25.90 /двадесет и пет цяло и двадесет стотни/ кв.м., при граници и съседи - избени помещения на Михо Гергьовски и Сюлемезов и таванско помещение № 2 /две/, с площ от 24.78 /двадесет и четири цяло и седемдесет и осем/ кв.м., при съседи на таванско помещение № 2 - тавански помещения на Петър Бочуков и В. Чакърова, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.400 (две, нула, четири, шест, пет, точка, пет, нула, едно, точка, четири, нула, нула), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: комплексно застрояване, с площ 1 911 кв.м. (хиляда деветстотин и единадесет квадратни метра), образуващ УПИ IX - 400, кв. 45 по ПУП на гр. Девин, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 20465.501.5100, 20465.501.399, 20465.501.396, 20465.501.398, 20465.501.401, 20465.501.402, 20465.501.403, 20465.501.404, 20465.501.5016, ВЕДНО с приспадащите се процента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното место върху което е построен жилищния блок.
Още targimot.com

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ТИНТЯВА № 14, ЕТ. 2
80.0 м²
24 000 лв
2.06.17 г., 17:41
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.501.1222.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г., с площ от 80.00 кв. м. (осемдесет квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. Тинтява № 14, намиращ се в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1222.1, със застроена площ от 80 кв.м. (осемдесет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1222, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10м), с площ от 590 кв.м. (петстотин и деветдесет квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата - на същия етаж: няма, под обекта: 20465.501.1222.1.1, над обекта: 20465.501.1222.1.3, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 20465.501.5002, 20465.501.1607, 20465.501.1218, 20465.501.1217, 20465.501.1216, 20465.501.1606, ВЕДНО съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
Още targimot.com

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН гр. Девин, ул. "Гимназиална" №21
110.0 м²
32 400 лв
7.06.17 г., 18:38
ВТОРИ ЕТАЖ /ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ/ от ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ТРИ ЕТАЖА /състояща се от един избен етаж и два жилищни етажа/, със застроена площ от 110 кв.м. /сто и десет/, построена на основание ОПС /Заповед №122/13.05.1977 г.; Договор от 21.06.1977 г.; Заявление, вписано в Р.С. Девин, том XXII, стр. 170/30.07.1981 г./ върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ III /трети/, в кв.76 /седемдесет и шести/, по действащия ПУП на гр. Девин, Област Смолян /утвърден със заповед №РД-1004/06.10.1980 г./, при граници на УПИ III /трети/, в кв.76 /седемдесет и шести/: Изток-УПИ IV-227; Запад-УПИ II; Север-УПИ XXIV; Юг-Улица, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед РД-18-90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК - самостоятелен обект с идентификатор 20465.502.228.2.1 и адрес гр. Девин, п.к. 4800, ул. "Гимназиална" № 21, ет. 1, първи жилищен етаж, брой нива - 1, предназначение - жилище, находящ се в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.502.228, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта 20465.502.228.2.3 и над обекта 20465.502.228.2.2.
Още targimot.com

Продава къща

гр. Девин обл. Смолян
320.0 м²
80 000 лв
3.06.17 г., 15:02
Триетажна къща, състояща се от два етажа и тавански, с разгъната застроена площ от 320 кв.м. и дворно място от 200 кв.м. Двата етажа са изцяло готови за живеене, а таванският е незавършен. Къщата се намира в град Девин, известен с минералната вода и природните забележителности. Разположена е в южната част на града, на улица ”Малчика” № 8А, с панорамна гледка към централната част на града.
Още alo.bg

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ДЕТЕЛИНА $ 6, ЕТ. 2
82.0 м²
18 750 лв
16.05.17 г., 18:33
ВТОРИ ЕТАЖ (първи жилищен), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.501.1617.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18- 4555/ 12.06.2015 г. на Началника на СГКК- Смолян, находящ се на адрес гр. Девин, ул. "Детелина" № 6, ет. 2, с предназначение: жилище, апартамент, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - 20465.501.1617.1.1 и над обекта - няма, който самостоятелен обект се намира в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1617.1 и със застроена площ от 82.00 (осемдесет и два) кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1617 и площ 501 (петстотин и един) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници на поземления имот: имоти с идентификатори 20465.501.5006, 20465.501.65, 20465.501.64, 20465.501.66 и 20465.501.1200, ВЕДНО с приспадащите се идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху земята.
Още targimot.com

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ХАН АСПАРУХ № 5
100.0 м²
31 500 лв
15.05.17 г., 18:33
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 20465.501.1240.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18- 10691/ 31.07.2014 г. на Началника на СГКК- Смолян, с адрес: гр. Девин, ул. Хан Аспарух № 5, ет. 1, с предназначение: жилище, апартамент, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- няма, под обекта- № 20465.501.1240.1.1, над обекта- № 20465.501.1240.1.3, който самостоятелен обект се намира в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1240.1, находяща се в гр. Девин, ул. Хан Аспарух № 5, състояща се от един избен и два жилищни етажа, със застроена площ от 100 /сто/ кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1240, с площ 570 /петстотин и седемдесет/ кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници и съседи- поземлени имоти с идентификатори: 20465.501.1241, 20465.501.5201, 20465.501.5017, ВЕДНО с ТАВАНСКА СТАЯ от югозападната страна на сградата с прилежащото й тъмно помещение, заедно с припадащите се идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот.
Още targimot.com

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ХАН АСПАРУХ № 5, ЕТ. 2
99.0 м²
31 500 лв
15.05.17 г., 18:34
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.501.12.40.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, и последно изменени със Заповед № 18-10691-31.07.2014 г. на Началника на СГКК – Смолян, с площ от 99 кв.м. (деветдесет и девет квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. Хан Аспарух, № 5, ет. 2, намиращ се в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1240.1 и със застроена площ от 100 кв.м. (сто квадратни метра), състояща се от един избен и два жилищни етажа, разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1240, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), и с площ от 570 кв.м. (петстотин и седемдесет квадратни метра), образуващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII-1240, кв. 9 по Подробния устройствен план (ПУП) на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрен със Заповед № РД-1004/06.10.1980 г. на Председателя на Окръжен народен съвет (ОНС) – Смолян, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 20465.501.1240.1.2, над обекта: няма, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 20465.501.1241, 20465.501.5201, 20465.501.5017, ВЕДНО с ТАВАНСКА СТАЯ от североизточната страна на сградата с прилежащото й тъмно помещение, с площ от 28 кв.м. (двадесет и осем квадратни метра), ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
Още targimot.com

Тристаен апартамент ДЕВИН

ДЕВИН л. "Васил Левски" № 29, ж.б. К-2, ет. 8, ап. 31
98.0 м²
56 250 лв
17.05.17 г., 20:17
АПАРТАМЕНТ № 31, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.503.805.1.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 98.46 кв.м. (деветдесет и осем цяло и четиридесет и шест стотни квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. "Васил Левски" № 29, ж.б. К-2, ет. 8, ап. 31, находящ се в десететажна многофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.503.805.1, със застроена площ 325 кв.м. (триста двадесет и пет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.503.805, с площ 1 829 кв.м. (хиляда осемстотин двадесет и девет квадратни метра) с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 20465.503.805.1.30, 20465.503.805.1.32, под обекта: 20465.503.805.1.27, над обекта: 20465.503.805.1.35, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 20465.503.758, 20465.503.762, 20465.503.5071, 20465.503.5087, 20465.503.760, 20465.503.759 ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 38, ВЕДНО с 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части правото на строеж върху поземлен имот.
Още targimot.com

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ГРАНИТ № 8, ЕТ. 1
99.0 м²
22 000 лв
15.05.17 г., 18:33
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.506.205.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, и последно изменени със Заповед № 18-6996/08.09.2015 г. на Началника на СГКК – Смолян, с площ от 99 кв.м. (деветдесет и девет квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. Гранит № 8, ет. 1, находящ се в ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 20465.506.205.1, със застроена площ от 94 (деветдесет и четири цяло ) кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.506.205, с площ от 571 (пет стотин седемдесет и един) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 20465.506.205.1.2, при граници на поземления имот: 20465.506.204, 20465.506.203, 20465.506.603 и 20465.506.206, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.
Още targimot.com

Къща ДЕВИН

ДЕВИН С. ТРИГРАД
88.0 м²
113 100 лв
20.04.17 г., 20:49
УПИ III-58 /три - римско, петдесет и осем/, съгласно удостоверение № 2140/16.11.2006 г. на община Девин, а по нотариален акт за собственост, представляващ имот с пл. № 58 /петдесет и осем/ от квартал 12 по действащия ПУП на с. Триград, одобрен със заповед № 52/16.06.1982 г., с площ от 500 кв.м. /петстотин/, при граници: от изток - терен за групови стопански сгради; от запад - улица; от север - УПИ II-59 на Станчо Сальохлев; от юг - УПИ IV-57 на Божидар и Радул Уйковски, ВЕДНО с построената в него двуфамилна жилищна сграда на три етажа, с площ от 87.75 кв.м. /осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет десети/. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-54/12.12.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, имот с идентификатор 73105.501.421 с площ от 499 кв.м., находящ се в с. Триград п.к. 4825, с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 м./, при съседи: 73105.501.410, 73105.501.422, 73105.501.411 и 73105.501.420, ВЕДНО с разположената в него сграда с идентификатор 73105.501.421.1 със застроена площ от 84 кв.м., брой етажи – 3 и предназначение – жилищна сграда – еднофамилна.
Още targimot.com

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. БОР № 13, ЕТ. 1
82.0 м²
25 432 лв
19.04.17 г., 21:25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.503.613.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-21-128/14.03.2012 Г., с площ от 81.70 кв. м. (осмдесет и едно цяло и седемдесет квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Девин, п.к. 4800, ул. Бор № 13, ет. 1, ЕКАТТЕ 20465, намиращ се в сграда № 1 с идентификатор 20465.503.613.1 със застроена площ от 96 кв.м. (деветдесет и шест квадратни метра), брой етажи: 3 и предназначение: Жилищна сграда - многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.503.613, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м.), с площ 537 кв. м. (петстотин тридесет и седем квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 20465.503.613.1.2, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 20465.152.3, 20465.503.611, 20465,503.612, 20465.503.630, 20465.503.632, 20465.503.5076, 20465.503.614, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот.
Още targimot.com
1 2 3 4