Къща ДЕВИН

ДЕВИН С. ТРИГРАД
УПИ III-58 /три - римско, петдесет и осем/, съгласно удостоверение № 2140/16.11.2006 г. на община Девин, а по нотариален акт за собственост, представляващ имот с пл. № 58 /петдесет и осем/ от квартал 12 по действащия ПУП на с. Триград, одобрен със заповед № 52/16.06.1982 г., с площ от 500 кв.м. /петстотин/, при граници: от изток - терен за групови стопански сгради; от запад - улица; от север - УПИ II-59 на Станчо Сальохлев; от юг - УПИ IV-57 на Божидар и Радул Уйковски, ВЕДНО с построената в него двуфамилна жилищна сграда на три етажа, с площ от 87.75 кв.м. /осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет десети/. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-54/12.12.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, имот с идентификатор 73105.501.421 с площ от 499 кв.м., находящ се в с. Триград п.к. 4825, с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 м./, при съседи: 73105.501.410, 73105.501.422, 73105.501.411 и 73105.501.420, ВЕДНО с разположената в него сграда с идентификатор 73105.501.421.1 със застроена площ от 84 кв.м., брой етажи – 3 и предназначение – жилищна сграда – еднофамилна.
20.04.17 г., 20:49 targimot.com
88.0 м²
113 100 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. БОР № 13, ЕТ. 1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.503.613.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-21-128/14.03.2012 Г., с площ от 81.70 кв. м. (осмдесет и едно цяло и седемдесет квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Девин, п.к. 4800, ул. Бор № 13, ет. 1, ЕКАТТЕ 20465, намиращ се в сграда № 1 с идентификатор 20465.503.613.1 със застроена площ от 96 кв.м. (деветдесет и шест квадратни метра), брой етажи: 3 и предназначение: Жилищна сграда - многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.503.613, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м.), с площ 537 кв. м. (петстотин тридесет и седем квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 20465.503.613.1.2, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 20465.152.3, 20465.503.611, 20465,503.612, 20465.503.630, 20465.503.632, 20465.503.5076, 20465.503.614, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот.
19.04.17 г., 21:25 targimot.com
82.0 м²
25 432 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН гр. Девин, ул. "Гимназиална" №21
ВТОРИ ЕТАЖ /ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ/ от ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ТРИ ЕТАЖА /състояща се от един избен етаж и два жилищни етажа/, със застроена площ от 110 кв.м. /сто и десет/, построена на основание ОПС /Заповед №122/13.05.1977 г.; Договор от 21.06.1977 г.; Заявление, вписано в Р.С. Девин, том XXII, стр. 170/30.07.1981 г./ върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ III /трети/, в кв.76 /седемдесет и шести/, по действащия ПУП на гр. Девин, Област Смолян /утвърден със заповед №РД-1004/06.10.1980 г./, при граници на УПИ III /трети/, в кв.76 /седемдесет и шести/: Изток-УПИ IV-227; Запад-УПИ II; Север-УПИ XXIV; Юг-Улица, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед РД-18-90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК - самостоятелен обект с идентификатор 20465.502.228.2.1 и адрес гр. Девин, п.к. 4800, ул. "Гимназиална" № 21, ет. 1, първи жилищен етаж, брой нива - 1, предназначение - жилище, находящ се в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.502.228, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта 20465.502.228.2.3 и над обекта 20465.502.228.2.2.
6.04.17 г., 22:30 targimot.com
110.0 м²
40 500 лв

Многостаен апартамент ДЕВИН

ДЕВИН ул. "Освобождение" № 58, вх. Г, ет. 3, ап. 5
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.501.400.1.34 (две, нула, четири, шест, пет, точка, пет, нула, едно, точка, четири, нула, нула, точка, едно, точка, три, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД - 18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Девин, ул. "Освобождение" № 58, вх. Г, ет. 3, ап. 5, с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, с площ по документ за собственост от 137.30 /сто тридесет и седем цяло и тридесет стотни/ квадратни метра, при граници и съседи: на същия етаж - обект с идентификатор 20465.501.400.1.35, под обекта - 20465.501.400.1.32 и над обекта - 20465.501.400.1.36, ВЕДНО с принадлежащите към апартамента: избено помещение № 6 /шест/ с площ от 25.90 /двадесет и пет цяло и двадесет стотни/ кв.м., при граници и съседи - избени помещения на Михо Гергьовски и Сюлемезов и таванско помещение № 2 /две/, с площ от 24.78 /двадесет и четири цяло и седемдесет и осем/ кв.м., при съседи на таванско помещение № 2 - тавански помещения на Петър Бочуков и В. Чакърова, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.400 (две, нула, четири, шест, пет, точка, пет, нула, едно, точка, четири, нула, нула), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: комплексно застрояване, с площ 1 911 кв.м. (хиляда деветстотин и единадесет квадратни метра), образуващ УПИ IX - 400, кв. 45 по ПУП на гр. Девин, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 20465.501.5100, 20465.501.399, 20465.501.396, 20465.501.398, 20465.501.401, 20465.501.402, 20465.501.403, 20465.501.404, 20465.501.5016, ВЕДНО с приспадащите се процента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното место върху което е построен жилищния блок.
6.04.17 г., 14:31 targimot.com
137.0 м²
83 380 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ГОРИЦА № 15, ЕТ. 0
ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.502.1026.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 109 кв.м. (сто и девет квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. Горица, № 15, ет. 0, намиращ се в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.502.1026.1 и със застроена площ от 109 кв.м. (сто и девет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.502.1026, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), и с площ от 843 кв.м. (осемстотин четиридесет и три квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 20465.502.1026.1.1, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 20465.502.1027, 20465.502.5047, 20465.502.1299, 20465.502.5051, 20465.502.1296, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот
3.04.17 г., 17:40 targimot.com
109.0 м²
20 000 лв
ЕКСКЛУЗИВНО! ЕРА Академика предлага за продажба атрактивен целогодишно действащ разработен хотел 'Елит' *** с РЗП 1250 кв.м., построен върху парцел 283 кв.м. , находящ се в самия център на гр. Девин. Състои се от сутерен, предлагащ водни процедури с минерална вода (релаксиращи вани и 6 местно джакузи), масажно помещение и фитнес, сауна, съблекални с бани и тоалетни за мъже и жени, складови помещения към кухнята и съблекалня за персонала. Партерният етаж разполага с уютен ресторант (40 места) с европейски и родопски ястия и озеленена лятна градина (60 места), рецепция, дневен бар и летен кафе-бар, канцелария на управителя и счетоводителя. Втори и трети етаж: 13 двойни стаи, 3 единични стаи и сервизно помещение за камериерки. Четвърти етаж - конферентна зала (25 места) и 3 бр. студиа с панорамни тераси. Всички стаи са луксозно обзаведени, отговарящи на категорията на хотела, със собствени бани и WC,, минибар, телефон, сателитна телевизия и климатик. Спиращите дъха гледки и неповторимата родопска атмосфера в непосредствена близост до централния площад го правят уникално привлекателен за туристите и жителите на града. Регионът, в който е разположен хотелът, е изключително богат на природни обекти и забележителности като Триградското ждрело, Ягодинската пещера, Пещерата Дяволското гърло, Орлово око, природен феномен Дяволският мост, множество екопътеки, причудливи скални образувания, защитени местности и природни резервати. Емблематичното добро име на хотела, изградено с 12 годишен професионален подход и безброй доволни клиенти, дават основа за атрактивна инвестиция и развитие на стабилен бизнес. EXCLUSIVE! ERA Academica, Sofia, represents Elit*** - an attractive perennual working hotel. The three star hotel is located in the heart of town Devin, Smolyan municipality. Total area of the hotel is 1250 square meters. It consists of a basement that offers procedures with mineral water (therapeutic baths), Jacuzzi for 6 people, massage room, fitness, sauna(with place for rest), dressing rooms, bathrooms and toilets for men and women, storages and dressing room for staff. Ground floor has a pleasant restaurant(40 people), a landscaped garden (60 people), a welcoming reception, daily bar, summer coffee-bar, manager office and accountant office. The second, the third and the forth floor have 13 double rooms, 3 single rooms and 3 studios with Оферта 1200202
28.03.17 г., 21:43 bazar.bg
1250.0 м²
795 000 €

Земеделска земя ДЕВИН

ДЕВИН 1/3 идеална част от ЛИВАДА, М. БАРАКЛИИ
1/3 (една трета) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.5.225 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2807 кв. м. (две хиляди осемстотин и седем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: ЛИВАДА, находящ се в землището на гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, местност БАРАКЛИИ, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 20465.5.20, 20465.5.56, 20465.5.55, 20465.5.223, 20465.1.261.
31.03.17 г., 19:54 targimot.com
2807.0 м²
2 807 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ВЪСТАНИК № 16, ЕТ. 2
ВТОРИ ЕТАЖ /първи жилищен/, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 20465.501.1513.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18- 4915/ 26.06.2015 г. на Началника на СГКК- Смолян, с адрес: обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул. "Въстаник" № 16, ет. 2, с предназначение: жилище, апартамент, с площ 126.00 (сто двадесет и шест) кв.м., със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- няма, под обекта- 20465.501.1513.1.3, над обекта- 20465.501.1513.1.2, който самостоятелен обект се намира в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1513.1, със застроена площ 137 /сто тридесет и седем/ кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, а съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан в Служба по вписванията Девин като акт № 102, в том № 1, с дв. вх. рег. № 1199 от 30.08.2007 г.- с площ 126 /сто двадесет и шест/ кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1513, с площ по кадастралната карта и кадастралните регистри 728 /седемстотин двадесет и осем/ кв.м., а според нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан в Служба по вписванията Девин като акт № 102, в том № 1, с дв. вх. рег. № 1199 от 30.08.2007 г. - с площ 610 /шестстотин и десет/ кв.м., с трайно предназначение на територията- урбанизирана, с начин на трайно ползване- ниско застрояване, с граници по кадастралната карта и кадастралните регистри- поземлени имоти с идентификатори: 20465.501.5104, 20465.501.1209, 20465.501.1256, 20465.501.1207, а по нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан в Служба по вписванията Девин като акт № 102, в том № 1, с дв. вх. рег. № 1199 от 30.08.2007 г.- с граници: изток- УПИ VI, запад- улица, север- УПИ XVIII- Иво Самуилов Иванов, юг- УПИ XVI- Филип Милчев Сталев.
3.04.17 г., 17:38 targimot.com
126.0 м²
34 500 лв

Земеделска земя ДЕВИН

ДЕВИН 1/3 идеална част от НИВА, М. ДУВАНА
1/3 (една трета) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.88.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 3609 кв. м. (три хиляди шестстотин и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: НИВА, находящ се в землището на гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, местност ДУВАНА, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 20465.88.34, 20465.88.35, 20465.88.18, 20465.88.17, 20465.88.37.
31.03.17 г., 19:54 targimot.com
3609.0 м²
2 165 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ГОРИЦА № 15, ЕТ. 1
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.502.1026.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 109 кв.м. (сто и девет квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. Горица, № 15, ет. 1, намиращ се в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.502.1026.1 и със застроена площ от 109 кв.м. (сто и девет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.502.1026, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), и с площ от 843 кв.м. (осемстотин четиридесет и три квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 20465.502.1026.1.3, над обекта: 20465.502.1026.1.2, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 20465.502.1027, 20465.502.5047, 20465.502.1299, 20465.502.5051, 20465.502.1296, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
3.04.17 г., 17:38 targimot.com
109.0 м²
20 000 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ГОРИЦА № 15, ЕТ. 2
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.502.1026.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 109 кв.м. (сто и девет квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. Горица, № 15, ет. 2, намиращ се в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.502.1026.1 и със застроена площ от 109 кв.м. (сто и девет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.502.1026, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), и с площ от 843 кв.м. (осемстотин четиридесет и три квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 20465.502.1026.1.1, над обекта: няма, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 20465.502.1027, 20465.502.5047, 20465.502.1299, 20465.502.5051, 20465.502.1296, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
3.04.17 г., 17:38 targimot.com
109.0 м²
20 000 лв
Втори етаж от двуетажна къща, находяща се в гр. Девин, ул. 'Иглика' 4. Етажът е необитаем, празен, нуждае се от ремонт.Имотът е собственост на Банка ДСК.
16.03.17 г., 21:10 bazar.bg
115.0 м²
27 000 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ТИНТЯВА № 14
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.501.1222.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г., с площ от 80.00 кв. м. (осемдесет квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. Тинтява № 14, намиращ се в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1222.1, със застроена площ от 80 кв.м. (осемдесет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1222, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10м), с площ от 590 кв.м. (петстотин и деветдесет квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата - на същия етаж: няма, под обекта: 20465.501.1222.1.1, над обекта: 20465.501.1222.1.3, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 20465.501.5002, 20465.501.1607, 20465.501.1218, 20465.501.1217, 20465.501.1216, 20465.501.1606, ВЕДНО съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
16.03.17 г., 19:03 targimot.com
80.0 м²
30 000 лв
БИЗНЕС ИМОТ с РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 500 кв.м. в гр. ДЕВИН. На ПЪРВО и ВТОРО ниво КОМПЛЕКСА ВКЛЮЧВА: ЦЕХ, СКЛАД, МАГАЗИН, ПОМОЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ,ТЕРАСА - БАРБЕКЮ, ХОТЕЛСКА ЧАСТ /САМОСТОЯТЕЛЕН АПАРТАМЕНТ ОТ 100 кв.м. и МАНСАРДЕН ЕТАЖ с недовършено КОКЕТНО ЖИЛИЩЕ/. ДЕЙСТВАЩО ЛОКАЛНО ПАРНО на ДЪРВА. ПАРЦЕЛЪТ на КОЙТО е РАЗПОЛОЖЕН ИМОТА е 940 кв.м. В ЦЕНАТА Е ВКЛЮЧЕНО: ЦЯЛОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ на ХОТЕЛСКАТА, ТЪРГОВСКАТА, ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ЧАСТ. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БИЗНЕС СГРАДАТА е ПО ВСИЧКИ СЪВРЕМЕННИ СТАНДАРТИ. ВЛОЖЕНИ са ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ. ЖИЛИЩНАТА ЧАСТ е с -трипластов ЕСТЕСТВЕН ДЪРВЕН СТЪКЛОПАКЕТ, ПОДА е с ДЪРВЕН ПАРКЕТ, КУХНЕНСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ е от ЕСТЕСТВЕН ДЪБ. ВСИЧКО ТОВА МОЖЕ ДА СЕ ПРЕОБРАЗИ в ХОТЕЛ с РЕСТОРАНТ, или в ПОДХОДЯЩ БИЗНЕС или ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР. ИВАНОВА 0899 353 208
10.03.17 г., 14:10 bazar.bg
500.0 м²
350 000 €

Къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ИЗВОРА № 3
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.503.686 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 523 (петстотин двадесет и три) кв.м., находящ се в гр. Девин, ул. Извора № 3, общ. Девин, обл. Смолян, с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници и съседи на имота: имоти с идентификатори 20465.503.5073, 20465.503.687, 20465.503.689, 20465.503.688 и 20465.503.685, ВЕДНО с построените в имота: 1. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, на два етажа с идентификатор 20465.503.686.1, със застроена площ от 95 (деветдесет и пет) кв.м., 2. ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 20465.503.686.2, със застроена площ от 38 (тридесет и осем) кв.м., с предназначение: Селскостопанска сграда.
16.03.17 г., 18:53 targimot.com
95.0 м²
52 000 лв

Къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ № 21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.501.420 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 265 /двеста шестдесет и пет/ кв.м., съгласно нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията- Девин като акт № 16, в том № 5, с дв. вх. рег. № 1408 от 04.11.2005 г., а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри с площ 260 /двеста и шестдесет/ кв.м., съставляващ Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V- 420 в кв. 34 по плана на гр. Девин, с адрес: област Смолян, община Девин, гр. Девин, ул. Александър Костов № 21, с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори 20465.501.5015, 20465.501.409, 20465.501.410, 20465.501.419, 20465.501.5113 и 20465.501.421, а съгласно устройствения план: изток- УПИ VI- 419- Сали Салиасанов, юг- имот пл. № 410- наследници на Анастас Гьорджиев, Райчо Гьорджиев, запад УПИ IV- 421- Румен Арнаудов, север- улица, ВЕДНО с построената в имота масивна еднофамилна четириетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 20465.501.420.1, със застроена площ 85.00 /осемдесет и пет/ кв.м., ВЕДНО с едноетажна СГРАДА с идентификатор 20465.501.420.2 с площ 78 /седемдесет и осем/ кв.м, представляваща тераса с избени помещения.
16.03.17 г., 18:52 targimot.com
85.0 м²
88 000 лв
Имот на публична продан за период от 28.02.2017 до 28.03.2017 с начална тръжна цена 18 400 лева, по изпълнително дело 1060 от 2014 при ЧСИ Петко Мачкърски, тел. за контакт: 0301/ 81 230. Имот в гр. Девин, ул.'Тинтява' 16, ет. 2. За огледи след предварителна договорка с ЧСИ
16.03.17 г., 20:10 bazar.bg
81.0 м²
18 400 лв

Тристаен апартамент ДЕВИН

ДЕВИН ул. "Васил Левски" № 29, бл. К-2, ет. 8, ап. 31
АПАРТАМЕНТ № 31, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.503.805.1.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 98.46 кв.м. (деветдесет и осем цяло и четиридесет и шест стотни квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян,ул. "Васил Левски" № 29, ж.б. К-2, ет. 8, ап. 31, находящ се в десететажна многофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.503.805.1, със застроена площ 325 кв.м. (триста двадесет и пет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.503.805, с площ 1 829 кв.м. (хиляда осемстотин двадесет и девет квадратни метра) с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 20465.503.805.1.30, 20465.503.805.1.32, под обекта: 20465.503.805.1.27, над обекта: 20465.503.805.1.35, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 20465.503.758, 20465.503.762, 20465.503.5071, 20465.503.5087, 20465.503.760, 20465.503.759 ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 38, ВЕДНО с 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части правото на строеж върху поземлен имот.
24.02.17 г., 21:00 targimot.com
98.0 м²
48 540 лв
Имот на публична продан за период от 27.03.2017 до 27.04.2017 с начална тръжна цена 34 500 лева, по изпълнително дело 853 от 2014 при ЧСИ Петко Мачкърски, тел. за контакт: 0301/ 81 230. Имот в гр. Девин, ул.'Тинтява'14, ет. 2. За огледи след предварителна договорка с ЧСИ
21.02.17 г., 16:09 bazar.bg
80.0 м²
34 500 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ДЕТЕЛИНА № 6, ЕТ. 2
ВТОРИ ЕТАЖ (първи жилищен), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.501.1617.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18- 4555/ 12.06.2015 г. на Началника на СГКК- Смолян, находящ се на адрес гр. Девин, ул. "Детелина" № 6, ет. 2, с предназначение: жилище, апартамент, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - 20465.501.1617.1.1 и над обекта - няма, който самостоятелен обект се намира в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1617.1 и със застроена площ от 82.00 (осемдесет и два) кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1617 и площ 501 (петстотин и един) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници на поземления имот: имоти с идентификатори 20465.501.5006, 20465.501.65, 20465.501.64, 20465.501.66 и 20465.501.1200, ВЕДНО с приспадащите се идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху земята.
7.02.17 г., 17:56 targimot.com
82.0 м²
18 400 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ХАН АСПАРУХ № 5, ЕТ. 2
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.501.12.40.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, и последно изменени със Заповед № 18-10691-31.07.2014 г. на Началника на СГКК – Смолян, с площ от 99 кв.м. (деветдесет и девет квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. Хан Аспарух, № 5, ет. 2, намиращ се в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1240.1 и със застроена площ от 100 кв.м. (сто квадратни метра), състояща се от един избен и два жилищни етажа, разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1240, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), и с площ от 570 кв.м. (петстотин и седемдесет квадратни метра), образуващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII-1240, кв. 9 по Подробния устройствен план (ПУП) на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрен със Заповед № РД-1004/06.10.1980 г. на Председателя на Окръжен народен съвет (ОНС) – Смолян, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 20465.501.1240.1.2, над обекта: няма, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 20465.501.1241, 20465.501.5201, 20465.501.5017, ВЕДНО с ТАВАНСКА СТАЯ от североизточната страна на сградата с прилежащото й тъмно помещение, с площ от 28 кв.м. (двадесет и осем квадратни метра), ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
7.02.17 г., 17:56 targimot.com
99.0 м²
28 000 лв
Самостоятелна МАСИВНА Къща в град ДЕВИН с ОБЗАВЕЖДАНЕТО. РЗП- 250 кв. м и ДВОР - 500 кв .м Състои се от: ДВЕ СПАЛНИ, с прилежащи самостоятелни БАНИ; ОГРОМЕН ХОЛ със самостоятелен Тоалетен Възел;КУХНЯ, Панорамна ТЕРАСА - 30 кв.м.; Барбекю, Навес с изключителна Панорама; Стая за релакс; Инфра-червена сауна с блутут; Котелно; Всяка стая има Климатик и Телевизор. Къщата се отоплява и с локално парно. Хола е с поръчкови мебели. Кухнята е обзаведена с Пералня, Сушилня,Печка,Фурна, Съдомиялна, Мивка, Хладилник и Телевизор. Инсталирана е Охранителна техника, Камери и СОТ. ОБЗАВЕЖДАНЕТО ВЛИЗА В ЦЕНАТА. GSM: 08 99 35 32 08 - ИВАНОВА
2.02.17 г., 22:58 bazar.bg
250.0 м²
98 000 €

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ХАН АСПАРУХ № 5, ЕТ. 1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 20465.501.1240.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18- 10691/ 31.07.2014 г. на Началника на СГКК- Смолян, с адрес: гр. Девин, ул. Хан Аспарух № 5, ет. 1, с предназначение: жилище, апартамент, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- няма, под обекта- № 20465.501.1240.1.1, над обекта- № 20465.501.1240.1.3, който самостоятелен обект се намира в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1240.1, находяща се в гр. Девин, ул. Хан Аспарух № 5, състояща се от един избен и два жилищни етажа, със застроена площ от 100 /сто/ кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1240, с площ 570 /петстотин и седемдесет/ кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници и съседи- поземлени имоти с идентификатори: 20465.501.1241, 20465.501.5201, 20465.501.5017, ВЕДНО с ТАВАНСКА СТАЯ от югозападната страна на сградата с прилежащото й тъмно помещение, заедно с припадащите се идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот.
26.01.17 г., 18:04 targimot.com
100.0 м²
28 000 лв

Тристаен апартамент ДЕВИН

ДЕВИН ул. "Руен" №14, вх.А, ет.3, ап.12
АПАРТАМЕНТ № 12 /дванадесети/, със застроена площ от 70.58 кв.м. /седемдесет цяло и петдесет и осем стотни/, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, находящ се във вход „А“ на третия етаж, от ЖИЛИЩЕН БЛОК „ЕПЖС-3 /три/-Д-3 /три/“, построен в УПИ II-втори, в кв.72 /седемдесет и втори/, по ПУП на гр. Девин, при граници и съседи на Апартамент № 12 /дванадесети/: Изток - Фасада; Запад - Стълбище; Север - Фасада; Юг - Фасада, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 12 /дванадесет/, с полезна площ от 3.35 кв.м. /три цяло и тридесет и пет стотни/, заедно с 2.48 % /две цяло и четиридесет и осем стотни/ процента идеални части от общите части на блока и съответните идеални части от правото на строеж върху земята. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-90/18.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК - самостоятелен обект с идентификатор 20465.502.1181.3.12 /две, нула, четири, шест, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, едно, осем, едно, точка, три, точка, едно, две/, на едно ниво, с предназначение: жилище, апартамент находящ се в гр. Девин, ул. „Руен“ № 14, вх. А, ет. 3, ап. 12 при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 20465.502.1181.3.11, под обекта: 20465.502.1181.3.8, над обекта: 20465.502.1181.3.16, попадащ в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.502.1181.
12.01.17 г., 15:20 targimot.com
71.0 м²
27 600 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Девин
1 2 3