Къща Две могили

Две могили УЛ. ТРАПЕЗИЦА 8 - ИД 1062/2013
ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ по данъчна оценка – 82 кв. м. /осемдесет и два квадратни метра/, находяща се в ДВОРНО МЯСТО съставляващо УПИ X - 278 /десет римско – двеста седемдесет и осем арабско/, в квартал 99 /деветдесет и девет/ по регулационния план на гр. Две Могили, обл. Русе; адрес: ул. Трапезица № 8 /осем/ с площ 590 кв.м. /петстотин и деветдесет квадратни метра/, при граници; УПИ IX - 279; УПИ XVII - 277; УПИ XVI - 278 и УПИ 268. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 35 700.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, в размер на 40 000 евро. Определям всеки понеделник и четвъртък от 13:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имотите. Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата и да участват в наддаването, като всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава писменото си предложение с квитанция за внесен задатък в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.
12.01.17 г., 18:51 targimot.com
82.0 м²
35 700,00 лв

Къща Две могили

Две могили УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 6 - ИД 1062/2013
ДВОРНО МЯСТО съставляващо УПИ II -386 /две римско – триста осемдесет и шест арабско/, в квартал 101 /сто и едно/ по регулационния план на гр. Две Могили, обл. Русе; адрес: ул. Любен Каравелов № 6 /шест/ с площ 920 кв.м. /деветстотин и двадесет квадратни метра/, с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА с РЗП по данъчна оценка 60.00 кв.м. /шестдесет квадратни метра/, маза под нея с площ 60.00 кв.м. /шестдесет квадратни метра/ и таван с площ 60.00 кв.м. /шестдесет квадратни метра/, ЛЯТНА КУХНЯ и СТОПАНКА ПОСТРОЙКА с площ по данъчна оценка 30.00 кв.м. /тридесет квадратни метра/, при граници; УПИ I – 385; УПИ I – 399; УПИ I – 399 и УПИ III – 386. По време на описа е констатирано, че стопанската постройка е съборена и са налични само каменни основи на сграда. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 11 925.00 лв.учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, в размер на 40 000 евро. Определям всеки понеделник и четвъртък от 13:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имотите. Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата и да участват в наддаването, като всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава писменото си предложение с квитанция за внесен задатък в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.
12.01.17 г., 18:50 targimot.com
60.0 м²
11 925,00 лв

Къща Две могили

Две могили УЛ. ЧЕРНО МОРЕ №2, ИД № 6/2015
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20184.1.1569 /две нула осем четири точка едно точка едно пет шест/ с площ 1357 /хиляда триста петдесет и седем/ кв.м., находящ се в гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе, ул. Черно море№2/две/, трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване / 10 м/, номер по предходен план - кв. 18 /осемнадесет/ , парцел III - 1569 / три римско тире хиляда петстотин шестдесет и девет арабско/ при съседи : 20184.1.1570 / две нула едно осем четири точка едно точка едно пет седем нула/, 20184.1.2369 /две нула едно осем четири точка едно точка две три шест девет /, 20184.1.2809/ две нула едно осем четири точка едно точка две осем нула девет/ , 20184.1.2813 / две нула едно осем четири точка едно точка две осем едно три/, заедно със сгради, които попадат върху имота - сграда за търговия с идентификатор 20184.1.1569.1 / две нула едно осем четири точка едно точка едно пет шест девет точка едно/със застроена площ 8 /осем/ кв.м. на един етаж, съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, а по нот.акт - УПИ I / едно римско/ в квартал 127 /сто двадесет и седем / по плана на гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе, ул. Черно море №2 / две/ с площ 3047 /три хиляди четиридесет и седем/ кв.м. , заедно с построена в него масивна двуетажна жилищна сграда /бившо общежитие/ с площ 254 /двеста петдесет и четири/ кв.м., при съседи : УПИ IV /четири римско/ , УПИ III /три римско/, УПИ II /две римско/.
5.01.17 г., 4:40 targimot.com
1357.0 м²
34 200,00 лв
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Обзаведена двуетажна къща със застроена площ от 70 кв.м. в село Острица в североизточната част на България по поречието на река Черни Лом. На първия каменен етаж на къщата са разположени мазе, коридор с масивни вътрешни стълби към вторият етаж, баня и кухня с трапезария, като подовите настилки в стаите на етажа са на ламиниран паркет. На втория етаж има коридор, дневна и спалня с подове на дюшеме. Дограмата на къщата е дървена двукатна. Покривът е скатен с керемиди. Къщата е захранена с кабелна телевизия, интернет, ток и вода, а каналът е на септична яма. Отоплението на цялата къща е локално с котле на твърдо гориво и радиатори в стаите. Дворното място с площ от 1200 кв.м. е целогодишно достъпно, равно, обработваемо, оградено и засадено с различни овощни и лозови насаждения. В двора има голяма стопанска сграда, различни допълващи постройки и покрито паркомясто за автомобил. Къщата е поддържана в добро състояние и е подходяща за постоянно обитаване.
8.12.16 г., 19:54 icbproperties.com
140.0 м²
15 000,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Полуобзаведена едноетажна къща със застроена площ от 130 кв.м. намираща се в малкото село Острица в североизточната част на България по поречието на река Черни Лом . Къщата е с два входа и се състои от два коридора, баня с тоалетна, дневна, кухня и четири спални. Къщата е без външни мазилки, а дограмата е дървена двукатна. Покривът е скатен с керемиди. Имотът е захранен с кабелна телевизия, интернет, ток и вода, а каналът е на септична яма. Дворното място с площ от 1000 кв.м. е целогодишно достъпно, равно, обработваемо, оградено и засадено с различни овощни и лозови насаждения. В двора има стопанска сграда и покрито паркомясто за автомобил. Къщата е поддържана в добро състояние и е подходяща за постоянно обитаване.
25.11.16 г., 18:21 icbproperties.com
130.0 м²
12 000,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Eдноетажна къща със застроена площ от 130 кв.м. намираща се в малкото село Острица в североизточната част на България в района на Русе. Къщата е с два входа и се състои от два коридора, баня, дневна с кухня и четири спални. Къщата е с подове на дюшеме, а дограмата е дървена двукатна. Под къщата има вкопано избено помещение от дялан камък. Покривът е скатен с керемиди. Имотът е захранен с кабелна телевизия, интернет, ток и вода, а каналът е на септична яма. Дворното място с площ от 1000кв.м. е целогодишно достъпно, равно, обработваемо, оградено и засадено с различни овощни и лозови насаждения. В двора има стопанска сграда и паркомясто за автомобил. Къщата се нуждае от ремонт и осъвременяване и е подходяща за постоянно обитаване.
25.11.16 г., 18:21 icbproperties.com
130.0 м²
11 900,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Обзаведена двуетажна къща със застроена площ от 65кв.м. в малкото село Острица в североизточната част на България по поречието на река Черни Лом. На първия каменен етаж на къщата са разположени коридор, дневна, баня и кухня с трапезария. На достъпния по масивно външно стълбище втория етаж има коридор, килер и три спални с подове на дюшеме. До къщата има лятна кухня и мазе. Дограмата на къщата е дървена двукатна. Покривът е скатен с керемиди. Къщата е захранена с кабелна телевизия, интернет, ток и вода, а каналът е на септична яма. Дворното място с площ от 850кв.м. е целогодишно достъпно, равно, обработваемо, оградено и засадено с различни овощни и лозови насаждения. В двора има стопанска сграда, два масивни гаража по 24кв.м. и различни допълващи постройки. Къщата е поддържана в добро състояние и е подходяща за постоянно обитаване.
25.11.16 г., 18:19 icbproperties.com
130.0 м²
14 000,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Наскоро построена двуетажна къща със стомаанобетонов скелет и със застроена площ от 60 кв.м. в малкото село Острица в североизточната част на България по поречието на река Черни Лом. На първия етаж на къщата са разположени коридор, килер, дневна и кухня, а на достъпният през голяма тераса по масивна външна стълба втори етаж има коридор, три спални, място за санитарен възел и тераса. Подовите настилки са на дюшеме, а дограмата е дървена двукатна. Покривът е двускатен с керемиди, като подпокривното пространство е с естествено осветление и тераса и е използваемо за складови нужди. Имотът е захранен с кабелна телевизия, интернет, ток и вода, а каналът е на септична яма. Дворното място с площ от 1000кв.м. е целогодишно достъпно, равно, обработваемо, оградено и засадено с различни овощни и лозови насаждения. В двора има стопанска сграда и паркомясто за автомобил. Къщата е поддържана в добро състояние и е подходяща за постоянно обитаване.
25.11.16 г., 18:16 icbproperties.com
120.0 м²
19 000,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Полуобзаведена едноетажна къща със застроена площ от 110 кв.м. намираща се в малкото село Острица в североизточната част на България по поречието на река Черни Лом. Къщата е с два входа и се състои от два коридора, баня с тоалетна, килер, кухня и три спални.Под къщата има вкопано каменно мазе. Къщата е без външни мазилки, а дограмата е дървена двукатна. Покривът е скатен с керемиди. Имотът е захранен с кабелна телевизия, интернет, ток и вода, а каналът е на септична яма. Дворното място с площ от 3400 кв.м. е целогодишно достъпно, равно, обработваемо, оградено и засадено с различни овощни и лозови насаждения. В двора има стопанска сграда и покрито паркомясто за автомобил. Къщата е поддържана в добро състояние и е подходяща за постоянно обитаване. В дворното място има още една втора по-стара двуетажна къща, която е за ремонт и на първия полувкопан етаж, на която има избени помещения, а на втория са разположени коридор и три стаи с камина в едната от тях.
21.11.16 г., 16:18 icbproperties.com
110.0 м²
16 000,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Eдноетажна къща със застроена площ от 130 кв.м. намираща се в малкото село Широково в североизточната част на България по поречието на река Черни Лом. Къщата е с два входа и се състои от два коридора, баня, килер, дневна с кухня и четири спални. Къщата е с подове на балатум, а дограмата е дървена еднокатна. Покривът е скатен с керемиди и е в добро състояние. Имотът е захранен с кабелна телевизия, интернет, ток и вода, а каналът е на септична яма. Дворното място с площ от 1000 кв.м. е целогодишно достъпно, равно, оградено и засадено с различни овощни и лозови насаждения, но се нуждае от почистване и аранжиране. В двора има две стопански сгради и паркомясто за автомобил. Къщата не се обитава от известно време и се нуждае от ремонт и осъвременяване.
21.11.16 г., 16:18 icbproperties.com
130.0 м²
12 900,00 €
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20184.1.2528.2.7, адрес на имота: гр. Две могили, п.к. 7150, бул. България № 93, вх. 2, ет. 4, ап. 7, самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 20184.1.2528; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; площ по документ: 87.84 кв.м.; прилежащи части:........; ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 20184.1.2528.2.8; под обекта: 20184.1.2528.2.4; над обекта: няма; стар идентификатор: няма. Начална цена, от която ще започне проданта: 16 800 лв.
20.11.16 г., 19:33 targimot.com
87.0 м²
16 800,00 лв

Парцел Две могили

Две могили ИД 06-2015 - УЛ. "ЧЕРНО МОРЕ" 2
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20184.1.1569 /две нула осем четири точка едно точка едно пет шест/ с площ 1357 /хиляда триста петдесет и седем/ кв.м., находящ се в гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе, ул. Черно море№2/две/, трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване / 10 м/, номер по предходен план - кв. 18 /осемнадесет/ , парцел III - 1569 / три римско тире хиляда петстотин шестдесет и девет арабско/ при съседи : 20184.1.1570 / две нула едно осем четири точка едно точка едно пет седем нула/, 20184.1.2369 /две нула едно осем четири точка едно точка две три шест девет /, 20184.1.2809/ две нула едно осем четири точка едно точка две осем нула девет/ , 20184.1.2813 / две нула едно осем четири точка едно точка две осем едно три/, заедно със сгради, които попадат върху имота - сграда за търговия с идентификатор 20184.1.1569.1 / две нула едно осем четири точка едно точка едно пет шест девет точка едно/със застроена площ 8 /осем/ кв.м. на един етаж, съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, а по нот.акт - УПИ I / едно римско/ в квартал 127 /сто двадесет и седем / по плана на гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе, ул. Черно море №2 / две/ с площ 3047 /три хиляди четиридесет и седем/ кв.м. , заедно с построена в него масивна двуетажна жилищна сграда /бившо общежитие/ с площ 254 /двеста петдесет и четири/ кв.м., при съседи : УПИ IV /четири римско/ , УПИ III /три римско/, УПИ II /две римско/. НАЧАЛНА ЦЕНА 42 750.00лв. /представляваща 75% от оценката на имота, която е в размер на 57 000.00 лв./
31.10.16 г., 17:36 targimot.com
1357.0 м²
42 750,00 лв
Предишни търгове на този имот
30.10.16 г., 2:51 targimot.com
5800.0 м²
4 350,00 лв
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20184.35.14 /двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, тридесет и пет, точка, четиринадесет/; адрес на поземления имот: гр. Две могили, местност ПУНГАРЛЪКА; площ: 3899 кв.м. /три хиляди осемстотин деветдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Нива; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 035014; съседи: 20184.35.15, 20184.35.91, 20184.35.13, 20184.35.6. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 3 000 лв. 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20184.73.6 /двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, седемдесет и три, точка, шест/; адрес на поземления имот: гр. Две могили, местност ДРЯНА; площ: 3700 кв.м. /три хиляди и седемстотин квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Нива; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 073006; съседи: 20184.73.7, 20184.73.70, 20184.73.69, 20184.73.4, 20184.77.350. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 2 850 лв. 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20184.51.72 /двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, петдесет и едно, точка, седемдесет и две/; адрес на поземления имот: гр. Две могили, местност УВАТА; площ: 5800 кв.м. /пет хиляди и осемстотин квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Нива; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 051072; съседи: 20184.51.76, 20184.51.40, 20184.51.70, 20184.51.69. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 4 350 лв.
30.10.16 г., 2:51 targimot.com
3700.0 м²
2 850,00 лв
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20184.35.14 /двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, тридесет и пет, точка, четиринадесет/; адрес на поземления имот: гр. Две могили, местност ПУНГАРЛЪКА; площ: 3899 кв.м. /три хиляди осемстотин деветдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Нива; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 035014; съседи: 20184.35.15, 20184.35.91, 20184.35.13, 20184.35.6. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 3 000 лв. 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20184.73.6 /двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, седемдесет и три, точка, шест/; адрес на поземления имот: гр. Две могили, местност ДРЯНА; площ: 3700 кв.м. /три хиляди и седемстотин квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Нива; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 073006; съседи: 20184.73.7, 20184.73.70, 20184.73.69, 20184.73.4, 20184.77.350. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 2 850 лв. 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20184.51.72 /двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, петдесет и едно, точка, седемдесет и две/; адрес на поземления имот: гр. Две могили, местност УВАТА; площ: 5800 кв.м. /пет хиляди и осемстотин квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Нива; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 051072; съседи: 20184.51.76, 20184.51.40, 20184.51.70, 20184.51.69. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 4 350 лв.
30.10.16 г., 2:51 targimot.com
3899.0 м²
3 000,00 лв

Къща Две могили

Две могили УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 6 - ИД 1062/2013
ДВОРНО МЯСТО съставляващо УПИ II -386 /две римско – триста осемдесет и шест арабско/, в квартал 101 /сто и едно/ по регулационния план на гр. Две Могили, обл. Русе; адрес: ул. Любен Каравелов № 6 /шест/ с площ 920 кв.м. /деветстотин и двадесет квадратни метра/, с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА с РЗП по данъчна оценка 60.00 кв.м. /шестдесет квадратни метра/, маза под нея с площ 60.00 кв.м. /шестдесет квадратни метра/ и таван с площ 60.00 кв.м. /шестдесет квадратни метра/, ЛЯТНА КУХНЯ и СТОПАНКА ПОСТРОЙКА с площ по данъчна оценка 30.00 кв.м. /тридесет квадратни метра/, при граници; УПИ I – 385; УПИ I – 399; УПИ I – 399 и УПИ III – 386. По време на описа е констатирано, че стопанската постройка е съборена и са налични само каменни основи на сграда. ЦЕНА: 12 000.00 лв.учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, в размер на 40 000 евро. Определям всеки вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имотите. по изпълнително дело 20138330401062
24.10.16 г., 14:30 targimot.com
60.0 м²
12 000,00 лв

Къща Две могили

Две могили УЛ. ТРАПЕЗИЦА 8 - ИД 1026/2013
ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ по данъчна оценка – 82 кв. м. /осемдесет и два квадратни метра/, находяща се в ДВОРНО МЯСТО съставляващо УПИ X - 278 /десет римско – двеста седемдесет и осем арабско/, в квартал 99 /деветдесет и девет/ по регулационния план на гр. Две Могили, обл. Русе; адрес: ул. Трапезица № 8 /осем/ с площ 590 кв.м. /петстотин и деветдесет квадратни метра/, при граници; УПИ IX - 279; УПИ XVII - 277; УПИ XVI - 278 и УПИ 268. ЦЕНА: 36 000.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, в размер на 40 000 евро. Определям всеки вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имотите. по изпълнително дело 20138330401062
24.10.16 г., 14:28 targimot.com
82.0 м²
36 000,00 лв
Имотът се намира до 'Ветеринарната клиника'.В общ парцел с площ от 1180 кв.м,са построени две самостоятелни двуетажни къщи.По новата е с ЗП-80кв.м,състои се от:ет.1-кухня,хол,трапезария,баня и тоалетна в общо помещение,ет.2,три спални.Втората къща се състои от:ет.1-кухня с трапезария,две спални,избено помещение,ет.2-три спални,килер.Към имота има гараж,селскостопански построики,голям двор.
14.10.16 г., 12:17 bazar.bg
150.0 м²
35 000,00 лв
ПРОДАВА КЪЩА В ГР. ДВЕ МОГИЛИ, ЗП 75 КВ.М, ДВОР 900 КВ.М, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ КОРИДОР, ТРИ ОТДЕЛНИ СТАИ/ ХОЛ, ДВЕ СПАЛНИ/+ ЛЯТНА КУХНА ОТ ДВЕ ПРЕХОДНИ СТАИ. ТУХЛА, ИЗМАЗАНА, ОТРЕМОНТИРАН ПОКРИВ.
11.10.16 г., 14:27 bazar.bg
75.0 м²
14 600,00 €
Имотът се намира до 'Ветеринарната клиника'.В общ парцел с площ от 1180 кв.м,са построени две самостоятелни двуетажни къщи.По новата е с ЗП-80кв.м,състои се от:ет.1-кухня,хол,трапезария,баня и тоалетна в общо помещение,ет.2,три спални.Втората къща се състои от:ет.1-кухня с трапезария,две спални,избено помещение,ет.2-три спални,килер.Към имота има гараж,селскостопански построики,голям двор.
12.09.16 г., 15:19 bazar.bg
150.0 м²
35 000,00 лв

Продавам къща в с. Кацелово

Русе и област Две могили Кацелово Места 5
Продавам къща в с. Кацелово. Къщата е на два етажа с 5 декара двор ,гараж и стопански постройки. Намира се в тихата част на селото. От терасата на втория етаж се разкрива чудесна панорамна гледка. В двора има много овощни дръвчета. Подходяща за семеен отдих и пчеларство.
27.08.16 г., 0:38 555.bg
6 стаи
17 000,00 лв
Продавам 1 дк. дворно място с къща и сайвант. улица ”Орлова Чука ”15. На главния път за с. Острица, срещу шивашки цех ”Жокей”.
19.07.16 г., 17:25 alo.bg
130.0 м²
11 000,00 €
със парно, 3 спални, баня, тоалетна, гараж, 4 тераси
8.06.16 г., 13:47 bezplatno.net
650,00 €
ПРОДАВА КЪЩА В ГР. ДВЕ МОГИЛИ, ЗП 75 КВ.М, ДВОР 900 КВ.М, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ КОРИДОР, ТРИ ОТДЕЛНИ СТАИ/ ХОЛ, ДВЕ СПАЛНИ/+ ЛЯТНА КУХНА ОТ ДВЕ ПРЕХОДНИ СТАИ. ТУХЛА, ИЗМАЗАНА, ОТРЕМОНТИРАН ПОКРИВ.
4.04.16 г., 12:07 bazar.bg
75.0 м²
14 600,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Две могили
1 2