Двустаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. ”Дунав”
48 м²
31,280 лв
2017-12-28
Предмет на публичната продан са: 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.2563.2.4, самостоятелният обект се намира в сграда 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2563, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД 18-71/02.10.2009 год. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул.”Дунав” ет.1, ап. 4а, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 47.75 кв. м. (четиридесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра), ниво: 1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 17395.501.2563.2.3, 17395.501.2563.2.5, под обекта: 17395.501.2563.2.28, 17395.501.2563.2.29, над обекта: 17395.501.2563.2.10. Разположен е на първи етаж и се използва за офис. Разположението е: входно антре, санитарно помещение, дневна и спалня, като в антрето е разположена малка кухня. Настилка в коридора и санитарното помещение от гранитогрес, а в другите две стаи – от ламинат. Монтирана е PVC дограма със стъклопакет. По стени и таван е изпълнена шпакловка и латекс. Изложение – югозападно. Изградена е отоплителна система от алуминиеви радиатори на ел. енергия. 2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.2563.2.23, самостоятелният обект се намира в сграда 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2563, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД 18-71/02.10.2009 год. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул.”Дунав” ет.5, ап. 21, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 77.26 кв. м. (седeмдесет и седем цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра), ниво: 1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 17395.501.2563.2.26, 17395.501.2563.2.24, под обекта: 17395.501.2563.2.22, 17395.501.2563.2.19, 17395.501.2563.2.18, над обекта: нямa. Разположен е на пети етаж и не е обитаем. Разположението е: входно антре, санитарно помещение, дневна и спалня. Степента на завършеност е: вътрешна мазилка и шпакловка изпълнени, латекс, без настилка. Обособено е санитарно помещение, но е на тухла – няма изпълнена настилка и облицовка, а само ВиК – първи етап. Поради това, че има две тераси, които не са покрити има течове и в двете стаи, мухъл по стените и се нуждае от ремонт. Жилищната сграда, в която се намират е изградена през 2007 г. по системата на монолитното строителство. Имотът е разположен в трета градска зона на гр. Гоце Делчев. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. ”Дунав”
161 м²
124,000 лв
2017-12-29
Предмет на публичната продан са: 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.2563.2.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Дунав”, ет.0, самостоятелният обект се намира в сграда 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2563, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 161.27 кв. м. (сто шестдесет и едно цяло и двадесет и седем квадратни метра), ниво: 1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 17395.501.2563.2.29, 17395.501.2563.2.28, под обекта: 17395.501.2563.2.33, 17395.501.2563.2.32, 17395.501.2563.2.31, 17395.501.2563.2.30, над обекта: 17395.501.2563.2.6, 17395.501.2563.2.2, 17395.501.2563.2.1, изграден върху : съгласно договор за покупко – продажба на общински недвижим имот по реда на ЗППДОбП, представляващ общински недвижим имот – частна собственост представляващ обект „Градски плаж”, а именно: дворно място, съставляващо парцел IV /четвърти/, имот планоснимачен номер 2567 /две хиляди петстотин шестдесет и седем/, в квартал 177 /сто седемдесет и седми/ , а по ипотека построен върху парцел IV /четвърти/, имот планоснимачен номер 2567 /две хиляди петстотин шестдесет и седем/ , квартал 255 /двеста петдесет и пети/ , утвърден със заповед № 32 от 1992 год. и изменен със заповеди № 1925/2000 год. и заповед № 491/2005 год на кмета на Община Гоце Делчев, с площ за урегулирания парцел от 8602 /осем хиляди шестстотин и два/ квадратни метра, при съседи за парцела: от север – бензиностанция и ул „Дунав”, от юг – градска река, от изток – парцели XIII, XVII, XVIII, XIX, XX и XXI /тринадесети, седемнадесети, осемнадесети, деветнадесети, двадесети и двадесет и първи/ всичките в квартал 225 /двеста двадесет и пети/ по плана на гр. Гоце Делчев, и от запад – улица, ведно с плувен басейн със застроена площ от 1122 /хиляда сто двадесет и два/ квадратни метра, и ведно със тоалетни със застроена площ от 62 /шестдесет и два квадратни метра/ . 2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.2563.2.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Дунав”, ет.0, самостоятелният обект се намира в сграда 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2563, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 123.93 кв. м. (сто двадесет и три цяло и деветдесет и три квадратни метра), ниво: 1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 17395.501.2563.2.27, 17395.501.2563.2.29 под обекта: 17395.501.2563.2.35, 17395.501.2563.2.34, 17395.501.2563.2.33, над обекта: 17395.501.2563.2.4, 17395.501.2563.2.3, 17395.501.2563.2.2, съгласно договор за покупко – продажба на общински недвижим имот по реда на ЗППДОбП, представляващ общински недвижим имот – частна собственост представляващ обект „Градски плаж”, а именно: дворно място, съставляващо парцел IV /четвърти/, имот планоснимачен номер 2567 /две хиляди петстотин шестдесет и седем/, в квартал 177 /сто седемдесет и седми/ , а по ипотека построен върху парцел IV /четвърти/, имот планоснимачен номер 2567 /две хиляди петстотин шестдесет и седем/ , квартал 255 /двеста петдесет и пети/ , утвърден със заповед № 32 от 1992 год. и изменен със заповеди № 1925/2000 год. и заповед № 491/2005 год на кмета на Община Гоце Делчев , с площ за урегулирания парцел от 8602 /осем хиляди шестстотин и два/ квадратни метра, при съседи за парцела: от север – бензиностанция и ул „Дунав”, от юг – градска река, от изток – парцели XIII, XVII, XVIII, XIX, XX и XXI /тринадесети, седемнадесети, осемнадесети, деветнадесети, двадесети и двадесет и първи/ всичките в квартал 225 /двеста двадесет и пети/ по плана на гр. Гоце Делчев, и от запад – улица, ведно с плувен басейн със застроена площ от 1122 /хиляда сто двадесет и два/ квадратни метра, и ведно с тоалетни със застроена площ от 62 /шестдесет и два квадратни метра/. Жилищната сграда, в която се намират е изградена през 2007 г. по системата на монолитното строителство. Имотът е разположен в трета градска зона на гр. Гоце Делчев. В партерния етаж са разположени три търговски обекта – единият магазин с идент. 17395.501.2563.2.28 е разположен по южната фасада на сградата, а другият магазин с идент. 17395.501.2563.2.28 – по западната фасада. И двата обекта са на едно и също ниво на степен на завършеност – изпълнена мазилка по стени, без латека, без настилка. Обособени са санитарните помещения, но са на тухла – няма изпълнена настилка и облицовка, а само ВиВ първи етап. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. "Дунав" №5, ет.2, ап.16
67 м²
35,117 лв
2017-10-23
АПАРТАМЕНТ №16 с идентификатор: 17395.501.3192.1.16 по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев, с площ от 67,28кв.м., находящ се на втори етаж от шестетажна масивна жилищна сграда с магазини, състоящ се от дневна с куненски бокс, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса, ВЕДНО със Складово помещение с площ от 7,56кв.м., ВЕДНО с 9,41кв.м. от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. “Дунав“, №5, ет.2, ап.16 Начална цена 35 117лв. /тридесет и пет хиляди сто и седемнадесет лева./
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. „Дунав” 6
41 м²
13,500 лв
2017-9-25
Предмет на публичната продан е Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.3183.3.17 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди сто осемдесет и три, точка, три, точка, седемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Дунав” № 6, ет.6, ап.17. Самостоятелният обект се намира в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.3183, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /един/, посочена в документа площ: 41.06 кв.м. /четиридесет и едно цяло и нула шест стотни квадратни метра/, ниво: 1 /едно/. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 17395.501.3183.3.16, 17395.501.3183.3.18, под обекта: 17395.501.3183.3.14, над обекта: няма, а по документ за собственост – Нотариален акт за дарение на недвижим имот вписан в СВ гр. Гоце Делчев с дв.вх.рег. № 1609/23.05.2007 год., акт. №55, том VІІ, дело № 1405, представлява: жилище /апартамент/ номер 17 /седемнадесети/, находящо се на шестия етаж в жилищна сграда – блок номер 6 /шест/, построен в ж.к. „Дунав”, върху държавна земя в урегулиран поземлен имот – парцел ІV /четвърти/, от квартал 177 /сто седемдесет и седми/ по плана на гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев, Благоевградска област, утвърден със Заповед № 32/1992 год. на Кмета на Общината, който апартамент се състои от стая, кухня, антре и сервизни помещения със застроена площ от 39.70 кв.м. /тридесет и девет цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, ведно с избено помещение номер 17 /седемнадесет/ с полезна площ от 5.93 /пет цяло и деветдесет и три стотни/ кв. м., ведно с 3.5910% /три цяло пет хиляди деветстотин и десет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху терена, при съседи на жилището: от изток- Чепилови, от запад-Зърбашеви, от север-стълбищна клетка, при съседи на избеното помещение: от изток-калкан, от запад-двор и Вълкови, от север-двор и от юг-коридор и М. Бочуков. Разположен е на шести - последен етаж и се състои от стая, кухня, антре и санитарно помещение. Степента на завършеност е: настилка в антрето и санитарното помещение – мозайка. В двете стаи настилка от замазка върху която е поставен мокет. Дограма – дървена слепена. Стени в дневната – залепени тапети. Поради това, че апартаментът е на последен етаж в санитарното помещение и дневната се е образувал конденз и мухъл. Покривът е плосък, има хидроизолация. В сградата има асансьор. Жилищната сграда, в която се намират е изградена през 1985 г. по системата на сглобяеми елементи – бетонови панели. Имотът е разположен в трета градска зона на гр. Гоце Делчев. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. „Дунав” 6
41 м²
16,875 лв
2017-6-18
Предмет на публичната продан е Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.3183.3.17 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди сто осемдесет и три, точка, три, точка, седемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Дунав” № 6, ет.6, ап.17. Самостоятелният обект се намира в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.3183, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /един/, посочена в документа площ: 41.06 кв.м. /четиридесет и едно цяло и нула шест стотни квадратни метра/, ниво: 1 /едно/. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 17395.501.3183.3.16, 17395.501.3183.3.18, под обекта: 17395.501.3183.3.14, над обекта: няма, а по документ за собственост – Нотариален акт за дарение на недвижим имот вписан в СВ гр. Гоце Делчев с дв.вх.рег. № 1609/23.05.2007 год., акт. №55, том VІІ, дело № 1405, представлява: жилище /апартамент/ номер 17 /седемнадесети/, находящо се на шестия етаж в жилищна сграда – блок номер 6 /шест/, построен в ж.к. „Дунав”, върху държавна земя в урегулиран поземлен имот – парцел ІV /четвърти/, от квартал 177 /сто седемдесет и седми/ по плана на гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев, Благоевградска област, утвърден със Заповед № 32/1992 год. на Кмета на Общината, който апартамент се състои от стая, кухня, антре и сервизни помещения със застроена площ от 39.70 кв.м. /тридесет и девет цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, ведно с избено помещение номер 17 /седемнадесет/ с полезна площ от 5.93 /пет цяло и деветдесет и три стотни/ кв. м., ведно с 3.5910% /три цяло пет хиляди деветстотин и десет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху терена, при съседи на жилището: от изток- Чепилови, от запад-Зърбашеви, от север-стълбищна клетка, при съседи на избеното помещение: от изток-калкан, от запад-двор и Вълкови, от север-двор и от юг-коридор и М. Бочуков. Разположен е на шести - последен етаж и се състои от стая, кухня, антре и санитарно помещение. Степента на завършеност е: настилка в антрето и санитарното помещение – мозайка. В двете стаи настилка от замазка върху която е поставен мокет. Дограма – дървена слепена. Стени в дневната – залепени тапети. Поради това, че апартаментът е на последен етаж в санитарното помещение и дневната се е образувал конденз и мухъл. Покривът е плосък, има хидроизолация. В сградата има асансьор. Жилищната сграда, в която се намират е изградена през 1985 г. по системата на сглобяеми елементи – бетонови панели. Имотът е разположен в трета градска зона на гр. Гоце Делчев. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул.„ Дунав” 18, ет.6, ап. 16
6593 м²
27,675 лв
2016-11-16
Предмет на публичната продан е ПУБЛИЧНА ПРОДАН на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 17395.501.3182.6.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, Дунав 18, ет.6, ап. 16, самостоятелният обект се намира в сграда 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.3182, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 65,93 кв. м.. Ниво: 1, съседни самостоятелни обекта в сградата: На същия етаж: 17395.501.3182.6.17, под обекта: 17395.501.3182.6.13, Над обекта: няма, стар идентификатор: няма, а съгласно Договор за продажба на държавен недвижим имот по реда на наредбата за държавните имоти, представлява: Жилище 16, на 6 етаж, в жилищна сграда блок 18, построена върху държавна земя, в комплекс „Дунав", със застроена площ от 62,76 кв/ м. с принадлежащото Избено помещение 16 с полезна площ от 7,08 кв/м. и 5,6286 % идеални части от общите часи на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: от изток - двор, юг -двор, запад - двор, север – стълбище. Сградата, в която се намира имотът е 6-етажна и е изградена по системата на ЕПЖС. Обектът е построен през 1985 г. В жилището са обособени кухня с усвоена тераса, дневна с усвоена тераса и спалня, санитарен възел и коридор. Състоянието на обекта е добро и се характеризира със следното: Подовите настилки са ламинат в трите стаи. Стените са на шпакловка и латекс. Санитарния възел е с фаянс и теракот. Дограмата в жилището е ПВЦ – бяла по прозорци, а вътрешните врати са шпервани. Входната врата е алуминиева-златен дъб. Стълбищната клетка е с мозайка по стъпала и мазилка и вододисперсна боя по стени.Покривът е плосък с хидроизолация. Имотът се намира в квартал с изградена инженерна инфраструктура и е разположен в широк център на гр.Гоце Делчев, в квартала на ул. Дунав – входяща артерия откъм Гърция и Промишлената зона на града, в близост до 2 ОДЗ, търговски център, бензиностанция Лукойл, много магазини, и др. До оценявания имот има места за паркиране. Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура, която включва водопровод, канализация, транспортна достъпност. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. „Дунав”
41 м²
17,436 лв
2016-11-8
Предмет на публичната продан е Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.3183.3.17 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди сто осемдесет и три, точка, три, точка, седемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Дунав” № 6, ет.6, ап.17. Самостоятелният обект се намира в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.3183, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /един/, посочена в документа площ: 41.06 кв.м. /четиридесет и едно цяло и нула шест стотни квадратни метра/, ниво: 1 /едно/. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 17395.501.3183.3.16, 17395.501.3183.3.18, под обекта: 17395.501.3183.3.14, над обекта: няма, а по документ за собственост – Нотариален акт за дарение на недвижим имот вписан в СВ гр. Гоце Делчев с дв.вх.рег. № 1609/23.05.2007 год., акт. №55, том VІІ, дело № 1405, представлява: жилище /апартамент/ номер 17 /седемнадесети/, находящо се на шестия етаж в жилищна сграда – блок номер 6 /шест/, построен в ж.к. „Дунав”, върху държавна земя в урегулиран поземлен имот – парцел ІV /четвърти/, от квартал 177 /сто седемдесет и седми/ по плана на гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев, Благоевградска област, утвърден със Заповед № 32/1992 год. на Кмета на Общината, който апартамент се състои от стая, кухня, антре и сервизни помещения със застроена площ от 39.70 кв.м. /тридесет и девет цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, ведно с избено помещение номер 17 /седемнадесет/ с полезна площ от 5.93 /пет цяло и деветдесет и три стотни/ кв. м., ведно с 3.5910% /три цяло пет хиляди деветстотин и десет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху терена, при съседи на жилището: от изток- Чепилови, от запад-Зърбашеви, от север-стълбищна клетка, при съседи на избеното помещение: от изток-калкан, от запад-двор и Вълкови, от север-двор и от юг-коридор и М. Бочуков. Разположен е на шести - последен етаж и се състои от стая, кухня, антре и санитарно помещение. Степента на завършеност е: настилка в антрето и санитарното помещение – мозайка. В двете стаи настилка от замазка върху която е поставен мокет. Дограма – дървена слепена. Стени в дневната – залепени тапети. Поради това, че апартаментът е на последен етаж в санитарното помещение и дневната се е образувал конденз и мухъл. Покривът е плосък, има хидроизолация. В сградата има асансьор. Жилищната сграда, в която се намират е изградена през 1985 г. по системата на сглобяеми елементи – бетонови панели. Имотът е разположен в трета градска зона на гр. Гоце Делчев. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Гоце Делчев, ул. Дунав