Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ УЛ. "БОРИС ЧАНДЖИЕВ" № 16
60,750 лв
2017-12-15
Сграда с идентификационен номер 17395.501.2886.1 /едно седем три девет пет точка пет нула едно точка две осем осем шест точка едно/, находящ се в гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев, Област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18 71/02.10.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификационен номер 17395.501.2886 /едно седем три девет пет точка пет нула едно точка две осем осем шест/, вписан с административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Борис Чанджиев” № 16 /шестнадесет/, със застроена площ по скица: 104.00 кв.м. /сто и четири квадратни метра/, с предназначение: Жилищна сграда еднофамилна, брой етажи: 3 /три/, а по документ за собственост ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 96.78 кв.м. (деветдесет и шест цяло и седемдесети осем стотни квадратни метра), построена на основание отстъпено право на строеж по одобрени строителна книжа на 26.06.1990 г. и разрешение за строеж № 228 от 06.07.1990 г. и акт за узаконяване № 30 от 15.12.1997 г. на ОбА Гоце Делчев В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел II (втори) имот с планоснимачен номер 2886 (две хиляди осемстотин осемдесет и шест) от квартал 225 (двеста двадесет и пет) по плана на град Гоце Делчев, община съща, област Благоевград, утвърден със Заповед № 32/1992 г. на Кмета на Общината, при съседи за имота по скица: от изток улица, от запад улица, от север УПИ (парцел) I, от юг УПИ (парцел) II. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 60 750,00 лв. / шестдесет хиляди седемстотин и петдесет лева /.
Ощеtargimot.com

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ УЛ. "БОРИС ЧАНДЖИЕВ" № 16
67,500 лв
2017-4-7
Сграда с идентификационен номер 17395.501.2886.1 /едно седем три девет пет точка пет нула едно точка две осем осем шест точка едно/, находящ се в гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев, Област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18 71/02.10.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификационен номер 17395.501.2886 /едно седем три девет пет точка пет нула едно точка две осем осем шест/, вписан с административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Борис Чанджиев” № 16 /шестнадесет/, със застроена площ по скица: 104.00 кв.м. /сто и четири квадратни метра/, с предназначение: Жилищна сграда еднофамилна, брой етажи: 3 /три/, а по документ за собственост ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 96.78 кв.м. (деветдесет и шест цяло и седемдесети осем стотни квадратни метра), построена на основание отстъпено право на строеж по одобрени строителна книжа на 26.06.1990 г. и разрешение за строеж № 228 от 06.07.1990 г. и акт за узаконяване № 30 от 15.12.1997 г. на ОбА Гоце Делчев В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел II (втори) имот с планоснимачен номер 2886 (две хиляди осемстотин осемдесет и шест) от квартал 225 (двеста двадесет и пет) по плана на град Гоце Делчев, община съща, област Благоевград, утвърден със Заповед № 32/1992 г. на Кмета на Общината, при съседи за имота по скица: от изток улица, от запад улица, от север УПИ (парцел) I, от юг УПИ (парцел) II. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 67 500,00 лв. / шестдесет и седем хиляди и петстотин лева /.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Гоце Делчев, ул. Борис Чанджиев