Недвижими имоти находящи се в град Генерал Тошево, общ.Генерал Тошево, обл.Добрич, с административен адрес ул.„Янтра“ № 1, а именно: 1) УПИ XIII /тринадесет/ с площ от 4800 /четири хиляди и осемстотин/ кв.м., заедно с намиращите се в имота Жилищна сграда 1 - двуетажна, масивна с РЗП от 155кв.м./по документ за собственост/ и със ЗП от 150кв.м./по скица/, Жилищна сграда 2 едноетажна, масивна със ЗП от 36,4кв.м./по документ за собственост/ и със ЗП от 36кв.м./по скица/- несъществуваща към момента на описа и Жилищна сграда 3 - двуетажна, масивна със ЗП от 240кв.м./по документ за собственост и по скица/, при граници на поземления имот: УПИ XI, УПИ XII, УПИ I, улица Хр. Минчев. 2) УПИ I /първи/ с площ от 6115 /шест хиляди сто и петнадесет/ кв.м., заедно с намиращите се в имота Сграда със ЗП от 720кв.м., Сграда със ЗП от 756кв.м. и Сграда със ЗП от 204кв.м. - несъществуващи към момента на описа, налични са само основите им, при граници на поземления имот: улица Хр.Минчев, улица, УПИ XIII, УПИ XII, УПИ XVIII. 3) УПИ II /втори/ с площ от 9576 /девет хиляди петстотин седемдесет и шест/ кв.м., заедно с намиращите в имота Сграда със ЗП от 1080кв.м., Сграда със ЗП от 1080кв.м. и Сграда със ЗП от 1440кв.м., от която сграда в парцела са разположени 744кв.м. - несъществуващи към момента на описа – налични са само основите на две от сградите, при граници на поземления имот: улица, УПИ XII, УПИ XVIII, улица, УПИ IV. 4) УПИ IV /четвърти/ с площ от 7700 /седем хиляди и седемстотин/ кв.м.съгласно договорна ипотека и с площ от 9580кв.м., съгласно Скица№ 820/14.10.2013г. издадена от Община Генерал Тошево, заедно с намиращите се в имота Сграда със ЗП от 324кв.м., Сграда със ЗП от 450кв.м. и Сграда със ЗП от 720кв.м., от която сграда в парцела са разположени 276кв.м. - несъществуващи към момента на описа, налични са само основите на две от сградите, при граници на поземления имот: УПИ VI, УПИ V, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ III, УПИ II, улица. 5) УПИ VI /шести/ с площ от 6250 /шест хиляди двеста и петдесет/кв.м., съгласно договорна ипотека и с площ от 5630кв.м., съгласно Скица№ 820/14.10.2013г. издадена от Община Генерал Тошево, заедно с намиращите се в имота Сграда със ЗП от 166кв.м. и Сграда със ЗП от 1316кв.м., от която сграда в парцела са разположени 468кв.м. - несъществуващи към момента на описа, при граници на поземления имот: УПИ VIII, УПИ VII, УПИ V, УПИ IV, улица. 6) УПИ VII /седем/ с площ от 4300 /четири хиляди и триста/ кв.м., съгласно договорна ипотека и с площ от 4350кв.м., съгласно Скица№ 820/14.10.2013г. издадена от Община Генерал Тошево, заедно с намиращите се в имата Сграда със ЗП от 16кв.м., Сграда със ЗП от 348кв.м., Сграда със ЗП от 80кв.м., Сграда със ЗП от 300кв.м. и Сграда със ЗП от 1316кв.м., от която сграда в парцела са разположени 848кв.м. - несъществуващи към момента на описа, като Сграда с площ от 16кв.м. е налична/без дограма и инсталаций/ и има останки от друга сграда с разрушен покрив, при граници на поземления имот: УПИ VIII, УПИ VI, УПИ V, улица „Янтра“. 7) УПИ VIII /осем/ с площ от 7900 /седем хиляди и деветстотин/ кв.м., заедно с намиращите се в имота Сграда със ЗП 32кв.м./по скица/, Сграда с ЗП от 50кв.м., Сграда с ЗП от 250кв.м., Сграда със ЗП от 120кв.м. и Сграда със ЗП от 793кв.м. - всички несъществуващи към момента на описа, с изключение на съществуваща Сграда с площ от 32кв.м., представляваща бивше КПП/без дограма и инсталаций/, като са налични основи на друга сграда, при граници на поземления имот: улица „Янтра“, улица „Хр. Минчев“, УПИ VI, УПИ VII, улица. 8) УПИ XVI /шестнадесет/ с площ от 783 /седемстотин осемдесет и три/ кв.м., заедно с намиращите се в имота Сграда със ЗП от 90кв.м. - от сградата съществува само полуподземния етаж, като надземният етаж и останалата част от сградата не съществуват към момента на описа, при граници на поземления имот: улица „Хр. Минчев“, УПИ XI, УПИ XVII. 9) УПИ X /десет/ с площ от 2900 /две хиляди и деветстотин/ кв.м., заедно с построената в имота Сграда със ЗП от 90кв.м. - към момента на описа сградата е с полуразрушен покрив и мазилки, при граници на поземления имот: УПИ XVII, УПИ XI, УПИ XII, улица. 10) УПИ XI /единадесет/ с площ от 3300 /три хиляди и триста/ кв.м., при граници на поземления имот: улица, УПИ XVII, УПИ XVI, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ X, улица Хр. Минчев. 11) УПИ XII /дванадесет/ с площ от 11913 /единадесет хиляди деветстотин и тринадесет/ кв.м., заедно с намиращите се в имота Сграда със ЗП от 768кв.м., Сграда със ЗП от 4656кв.м. и Сграда със ЗП от 1328кв.м. - несъществуващи към момента на описа, като налични са само основите и подовите настилки на сградите, при граници на поземления имот: улица, УПИ X, УПИ XI, УПИ XIII, УПИ I, УПИ XVIII, УПИ II, улица. 12) УПИ XVIII /осемнадесет/ с площ от 4009 /четири хиляди и девет/ кв.м., заедно с намиращите в имота Сграда със ЗП от 80кв.м. и Сграда със ЗП от 1440кв.м., от която сграда в парцела са разположени 696кв.м – несъществуващи към момента на описа, като налични са основите на едната сграда и основи, колони, трегери и плочи от другата сграда, при граници на поземления имот: улица, УПИ II, УПИ XII, УПИ I. 13) УПИ XVII /седемнадесет/ с площ от 3727 /три хиляди седемстотин двадесет и седем/ кв.м., съгласно договорна ипотека и с площ от 2527кв.м., съгласно Скица№ 820/14.10.2013г. издадена от Община Генерал Тошево, заедно с намиращата се в имота Сграда със ЗП от 560кв.м., представляваща тухлена сграда с бетонни основи със стоманено бетонни елементи, без покрив и дограма към момента на описа, при граници на поземления имот: улица, УПИ XVI, УПИ XI, УПИ X, улица Хр. Минчев. 14) Улица с площ от 3945 /три хиляди деветстотин четиридесет и пет/ кв.м., при граници на поземления имот: улица „Хр. Минчев“, УПИ XVII, УПИ X, УПИ XII, УПИ II, УПИ IV, УПИ VI, УПИ VIII, улица. всички в квартал 139 /сто тридесет и девет/ по плана на гр.Генерал Тошево, обл.Добрич. Всички гореописани имоти образувани от имот със стар идентификатор ........, целия с площ 77218кв.м. /седемдесет и седем хиляди двеста и осемнадесет квадратни метра/, квартал ....., по плана на гр.Генерал Тошево.
Генерал Тошево, ул.„Янтра“ № 1
77218 м²
783 600 лв
11.03.2018 г.
Ощеnikov810.com
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more