Оплакване
Недвижими имоти находящи се в град Генерал Тошево, общ.Генерал Тошево, обл.Добрич, с административен адрес ул.„Янтра“ № 1, а именно: 1) УПИ XIII /тринадесет/ с площ от 4800 /четири хиляди и осемстотин/ кв.м., заедно с намиращите се в имота Жилищна сграда 1 - двуетажна, масивна с РЗП от 155кв.м./по документ за собственост/ и със ЗП от 150кв.м./по скица/, Жилищна сграда 2 едноетажна, масивна със ЗП от 36,4кв.м./по документ за собственост/ и със ЗП от 36кв.м./по скица/- несъществуваща към момента на описа и Жилищна сграда 3 - двуетажна, масивна със ЗП от 240кв.м./по документ за собственост и по скица/, при граници на поземления имот: УПИ XI, УПИ XII, УПИ I, улица Хр. Минчев. 2) УПИ I /първи/ с площ от 6115 /шест хиляди сто и петнадесет/ кв.м., заедно с намиращите се в имота Сграда със ЗП от 720кв.м., Сграда със ЗП от 756кв.м. и Сграда със ЗП от 204кв.м. - несъществуващи към момента на описа, налични са само основите им, при граници на поземления имот: улица Хр.Минчев, улица, УПИ XIII, УПИ XII, УПИ XVIII. 3) УПИ II /втори/ с площ от 9576 /девет хиляди петстотин седемдесет и шест/ кв.м., заедно с намиращите в имота Сграда със ЗП от 1080кв.м., Сграда със ЗП от 1080кв.м. и Сграда със ЗП от 1440кв.м., от която сграда в парцела са разположени 744кв.м. - несъществуващи към момента на описа – налични са само основите на две от сградите, при граници на поземления имот: улица, УПИ XII, УПИ XVIII, улица, УПИ IV. 4) УПИ IV /четвърти/ с площ от 7700 /седем хиляди и седемстотин/ кв.м.съгласно договорна ипотека и с площ от 9580кв.м., съгласно Скица№ 820/14.10.2013г. издадена от Община Генерал Тошево, заедно с намиращите се в имота Сграда със ЗП от 324кв.м., Сграда със ЗП от 450кв.м. и Сграда със ЗП от 720кв.м., от която сграда в парцела са разположени 276кв.м. - несъществуващи към момента на описа, налични са само основите на две от сградите, при граници на поземления имот: УПИ VI, УПИ V, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ III, УПИ II, улица. 5) УПИ VI /шести/ с площ от 6250 /шест хиляди двеста и петдесет/кв.м., съгласно договорна ипотека и с площ от 5630кв.м., съгласно Скица№ 820/14.10.2013г. издадена от Община Генерал Тошево, заедно с намиращите се в имота Сграда със ЗП от 166кв.м. и Сграда със ЗП от 1316кв.м., от която сграда в парцела са разположени 468кв.м. - несъществуващи към момента на описа, при граници на поземления имот: УПИ VIII, УПИ VII, УПИ V, УПИ IV, улица. 6) УПИ VII /седем/ с площ от 4300 /четири хиляди и триста/ кв.м., съгласно договорна ипотека и с площ от 4350кв.м., съгласно Скица№ 820/14.10.2013г. издадена от Община Генерал Тошево, заедно с намиращите се в имата Сграда със ЗП от 16кв.м., Сграда със ЗП от 348кв.м., Сграда със ЗП от 80кв.м., Сграда със ЗП от 300кв.м. и Сграда със ЗП от 1316кв.м., от която сграда в парцела са разположени 848кв.м. - несъществуващи към момента на описа, като Сграда с площ от 16кв.м. е налична/без дограма и инсталаций/ и има останки от друга сграда с разрушен покрив, при граници на поземления имот: УПИ VIII, УПИ VI, УПИ V, улица „Янтра“. 7) УПИ VIII /осем/ с площ от 7900 /седем хиляди и деветстотин/ кв.м., заедно с намиращите се в имота Сграда със ЗП 32кв.м./по скица/, Сграда с ЗП от 50кв.м., Сграда с ЗП от 250кв.м., Сграда със ЗП от 120кв.м. и Сграда със ЗП от 793кв.м. - всички несъществуващи към момента на описа, с изключение на съществуваща Сграда с площ от 32кв.м., представляваща бивше КПП/без дограма и инсталаций/, като са налични основи на друга сграда, при граници на поземления имот: улица „Янтра“, улица „Хр. Минчев“, УПИ VI, УПИ VII, улица. 8) УПИ XVI /шестнадесет/ с площ от 783 /седемстотин осемдесет и три/ кв.м., заедно с намиращите се в имота Сграда със ЗП от 90кв.м. - от сградата съществува само полуподземния етаж, като надземният етаж и останалата част от сградата не съществуват към момента на описа, при граници на поземления имот: улица „Хр. Минчев“, УПИ XI, УПИ XVII. 9) УПИ X /десет/ с площ от 2900 /две хиляди и деветстотин/ кв.м., заедно с построената в имота Сграда със ЗП от 90кв.м. - към момента на описа сградата е с полуразрушен покрив и мазилки, при граници на поземления имот: УПИ XVII, УПИ XI, УПИ XII, улица. 10) УПИ XI /единадесет/ с площ от 3300 /три хиляди и триста/ кв.м., при граници на поземления имот: улица, УПИ XVII, УПИ XVI, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ X, улица Хр. Минчев. 11) УПИ XII /дванадесет/ с площ от 11913 /единадесет хиляди деветстотин и тринадесет/ кв.м., заедно с намиращите се в имота Сграда със ЗП от 768кв.м., Сграда със ЗП от 4656кв.м. и Сграда със ЗП от 1328кв.м. - несъществуващи към момента на описа, като налични са само основите и подовите настилки на сградите, при граници на поземления имот: улица, УПИ X, УПИ XI, УПИ XIII, УПИ I, УПИ XVIII, УПИ II, улица. 12) УПИ XVIII /осемнадесет/ с площ от 4009 /четири хиляди и девет/ кв.м., заедно с намиращите в имота Сграда със ЗП от 80кв.м. и Сграда със ЗП от 1440кв.м., от която сграда в парцела са разположени 696кв.м – несъществуващи към момента на описа, като налични са основите на едната сграда и основи, колони, трегери и плочи от другата сграда, при граници на поземления имот: улица, УПИ II, УПИ XII, УПИ I. 13) УПИ XVII /седемнадесет/ с площ от 3727 /три хиляди седемстотин двадесет и седем/ кв.м., съгласно договорна ипотека и с площ от 2527кв.м., съгласно Скица№ 820/14.10.2013г. издадена от Община Генерал Тошево, заедно с намиращата се в имота Сграда със ЗП от 560кв.м., представляваща тухлена сграда с бетонни основи със стоманено бетонни елементи, без покрив и дограма към момента на описа, при граници на поземления имот: улица, УПИ XVI, УПИ XI, УПИ X, улица Хр. Минчев. 14) Улица с площ от 3945 /три хиляди деветстотин четиридесет и пет/ кв.м., при граници на поземления имот: улица „Хр. Минчев“, УПИ XVII, УПИ X, УПИ XII, УПИ II, УПИ IV, УПИ VI, УПИ VIII, улица. всички в квартал 139 /сто тридесет и девет/ по плана на гр.Генерал Тошево, обл.Добрич. Всички гореописани имоти образувани от имот със стар идентификатор ........, целия с площ 77218кв.м. /седемдесет и седем хиляди двеста и осемнадесет квадратни метра/, квартал ....., по плана на гр.Генерал Тошево.
Генерал Тошево, ул.„Янтра“ № 1
77218 м²
783 600 лв
77218 м²
Ощеnikov810.com
Генерал Тошево, ул.„Янтра“ № 1
Недвижими имоти находящи се в град Генерал Тошево, общ.Генерал Тошево, обл.Добрич, с административен адрес ул.„Янтра“ № 1, а именно: 1) УПИ XIII /тринадесет/ с площ от 4800 /четири хиляди и осемстотин/ кв.м., заедно с намиращите се в имота Жилищна сграда 1 - двуетажна, масивна с РЗП от 155кв.м./по документ за собственост/ и със ЗП от 150кв.м./по скица/, Жилищна сграда 2 едноетажна, масивна със ЗП от 36,4кв.м./по документ за собственост/ и със ЗП от 36кв.м./по скица/- несъществуваща към момента на описа и Жилищна сграда 3 - двуетажна, масивна със ЗП от 240кв.м./по документ за собственост и по скица/, при граници на поземления имот: УПИ XI, УПИ XII, УПИ I, улица Хр. Минчев. 2) УПИ I /първи/ с площ от 6115 /шест хиляди сто и петнадесет/ кв.м., заедно с намиращите се в имота Сграда със ЗП от 720кв.м., Сграда със ЗП от 756кв.м. и Сграда със ЗП от 204кв.м. - несъществуващи към момента на описа, налични са само основите им, при граници на поземления имот: улица Хр.Минчев, улица, УПИ XIII, УПИ XII, УПИ XVIII. 3) УПИ II /втори/ с площ от 9576 /девет хиляди петстотин седемдесет и шест/ кв.м., заедно с намиращите в имота Сграда със ЗП от 1080кв.м., Сграда със ЗП от 1080кв.м. и Сграда със ЗП от 1440кв.м., от която сграда в парцела са разположени 744кв.м. - несъществуващи към момента на описа – налични са само основите на две от сградите, при граници на поземления имот: улица, УПИ XII, УПИ XVIII, улица, УПИ IV. 4) УПИ IV /четвърти/ с площ от 7700 /седем хиляди и седемстотин/ кв.м.съгласно договорна ипотека и с площ от 9580кв.м., съгласно Скица№ 820/14.10.2013г. издадена от Община Генерал Тошево, заедно с намиращите се в имота Сграда със ЗП от 324кв.м., Сграда със ЗП от 450кв.м. и Сграда със ЗП от 720кв.м., от която сграда в парцела са разположени 276кв.м. - несъществуващи към момента на описа, налични са само основите на две от сградите, при граници на поземления имот: УПИ VI, УПИ V, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ III, УПИ II, улица. 5) УПИ VI /шести/ с площ от 6250 /шест хиляди двеста и петдесет/кв.м., съгласно договорна ипотека и с площ от 5630кв.м., съгласно Скица№ 820/14.10.2013г. издадена от Община Генерал Тошево, заедно с намиращите се в имота Сграда със ЗП от 166кв.м. и Сграда със ЗП от 1316кв.м., от която сграда в парцела са разположени 468кв.м. - несъществуващи към момента на описа, при граници на поземления имот: УПИ VIII, УПИ VII, УПИ V, УПИ IV, улица. 6) УПИ VII /седем/ с площ от 4300 /четири хиляди и триста/ кв.м., съгласно договорна ипотека и с площ от 4350кв.м., съгласно Скица№ 820/14.10.2013г. издадена от Община Генерал Тошево, заедно с намиращите се в имата Сграда със ЗП от 16кв.м., Сграда със ЗП от 348кв.м., Сграда със ЗП от 80кв.м., Сграда със ЗП от 300кв.м. и Сграда със ЗП от 1316кв.м., от която сграда в парцела са разположени 848кв.м. - несъществуващи към момента на описа, като Сграда с площ от 16кв.м. е налична/без дограма и инсталаций/ и има останки от друга сграда с разрушен покрив, при граници на поземления имот: УПИ VIII, УПИ VI, УПИ V, улица „Янтра“. 7) УПИ VIII /осем/ с площ от 7900 /седем хиляди и деветстотин/ кв.м., заедно с намиращите се в имота Сграда със ЗП 32кв.м./по скица/, Сграда с ЗП от 50кв.м., Сграда с ЗП от 250кв.м., Сграда със ЗП от 120кв.м. и Сграда със ЗП от 793кв.м. - всички несъществуващи към момента на описа, с изключение на съществуваща Сграда с площ от 32кв.м., представляваща бивше КПП/без дограма и инсталаций/, като са налични основи на друга сграда, при граници на поземления имот: улица „Янтра“, улица „Хр. Минчев“, УПИ VI, УПИ VII, улица. 8) УПИ XVI /шестнадесет/ с площ от 783 /седемстотин осемдесет и три/ кв.м., заедно с намиращите се в имота Сграда със ЗП от 90кв.м. - от сградата съществува само полуподземния етаж, като надземният етаж и останалата част от сградата не съществуват към момента на описа, при граници на поземления имот: улица „Хр. Минчев“, УПИ XI, УПИ XVII. 9) УПИ X /десет/ с площ от 2900 /две хиляди и деветстотин/ кв.м., заедно с построената в имота Сграда със ЗП от 90кв.м. - към момента на описа сградата е с полуразрушен покрив и мазилки, при граници на поземления имот: УПИ XVII, УПИ XI, УПИ XII, улица. 10) УПИ XI /единадесет/ с площ от 3300 /три хиляди и триста/ кв.м., при граници на поземления имот: улица, УПИ XVII, УПИ XVI, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ X, улица Хр. Минчев. 11) УПИ XII /дванадесет/ с площ от 11913 /единадесет хиляди деветстотин и тринадесет/ кв.м., заедно с намиращите се в имота Сграда със ЗП от 768кв.м., Сграда със ЗП от 4656кв.м. и Сграда със ЗП от 1328кв.м. - несъществуващи към момента на описа, като налични са само основите и подовите настилки на сградите, при граници на поземления имот: улица, УПИ X, УПИ XI, УПИ XIII, УПИ I, УПИ XVIII, УПИ II, улица. 12) УПИ XVIII /осемнадесет/ с площ от 4009 /четири хиляди и девет/ кв.м., заедно с намиращите в имота Сграда със ЗП от 80кв.м. и Сграда със ЗП от 1440кв.м., от която сграда в парцела са разположени 696кв.м – несъществуващи към момента на описа, като налични са основите на едната сграда и основи, колони, трегери и плочи от другата сграда, при граници на поземления имот: улица, УПИ II, УПИ XII, УПИ I. 13) УПИ XVII /седемнадесет/ с площ от 3727 /три хиляди седемстотин двадесет и седем/ кв.м., съгласно договорна ипотека и с площ от 2527кв.м., съгласно Скица№ 820/14.10.2013г. издадена от Община Генерал Тошево, заедно с намиращата се в имота Сграда със ЗП от 560кв.м., представляваща тухлена сграда с бетонни основи със стоманено бетонни елементи, без покрив и дограма към момента на описа, при граници на поземления имот: улица, УПИ XVI, УПИ XI, УПИ X, улица Хр. Минчев. 14) Улица с площ от 3945 /три хиляди деветстотин четиридесет и пет/ кв.м., при граници на поземления имот: улица „Хр. Минчев“, УПИ XVII, УПИ X, УПИ XII, УПИ II, УПИ IV, УПИ VI, УПИ VIII, улица. всички в квартал 139 /сто тридесет и девет/ по плана на гр.Генерал Тошево, обл.Добрич. Всички гореописани имоти образувани от имот със стар идентификатор ........, целия с площ 77218кв.м. /седемдесет и седем хиляди двеста и осемнадесет квадратни метра/, квартал ....., по плана на гр.Генерал Тошево.
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Генерал Тошево, Янтра
Ние в Flatfy ползваме бисквитки, за да подобрим качеството на цялостният опит от сърфирането. Използвайки нашите услуги Вие се съгласявате с нашата употреба на бисквитки.Научете повече