Парцел ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Орловска"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.503.315 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и три точка триста и петнадесет/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/26.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Габрово, п.к. 5300 ул. “Орловска”, с площ от 4141 /четири хиляди сто четиридесет и един квадратни метра/ кв.м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирна, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, номер по предходен план: 1504 „а” /хиляда петстотин и четири “а”/ в квартал 13 /тринадесет/, при граници на имота: 14218.503.320 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и три точка триста и двадесет/, 14218.503.316 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и три точка триста и шестнадесет/, 14218.503.333 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и три точка триста тридесет и три/, 14218.503.305 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и три точка триста и пет/, 14218.503.314 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и три точка триста и четиринадесет/, 14218.503.602 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и три точка шестстотин и две/, 14218.503.33 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и три точка тридесет и три/ и който имот, съгласно документ, легитимиращ собствеността - Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот и учредяване на законна ипотека № 103, том ІІ, дело № 284 от 07.08.2008 година по описа на Илия Иванов - Нотариус с рег.№ 095 на НК, с РД- ГРС, вписан в СВ - Габрово, вх.рег.№ 2684 от 07.08.2008 година, акт № 86, том 9, дело № 2236, представляващ: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХVІІІ - 1504 „а” /двадесет и осми римско - хиляда петстотин и четири “а”/ - обществено обслужване и производствена дейност, в квартал 13 /тринадесет/, по плана на град Габрово - 21 /двадесет и първа/ част, целият с площ от 3 594 /три хиляди петстотин двадесет и четири квадратни метра/ кв.м. - незастроен, при граници: ул.О.Т. 138 до О.Т. 139 /улица с осови точки сто тридесет и осем до осови точки сто тридесет и девет/, УПИ XXVI - 1504 /двадесет и шести римско - хиляда петстотин и четири/ - за производствена дейност и обществено обслужване, зелена площ, УПИ X - 1535 “б” /десети римско - хиляда петстотин тридесет и пет “б”/ - производство на трикотажни изделия и конфекция и УПИ XXVII /двадесет и седми арабско/ - зеленина и частта от поземлен имот 1504 “а” /хиляда петстотин и четири “а”/ в квартал 13 /тринадесет/, по плана на град Габрово - 21 /двадесет и първа/ част, с площ от 438 /четиристотин тридесет и осем квадратни метла/ кв.м., попадаща в улица с О.Т. 138 до О.Т. 139 /осови точки сто тридесет и осем до осови точки сто тридесет и девет/. НАЧАЛНА ЦЕНА: 360 000,00 /триста и шестдесет хиляди/ лева. /В цената е включено дължимото ДДС/
27.12.16 г., 20:54 targimot.com
4141.0 м²
360 000,00 лв

Тристаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Орловска" 129, ет. 1, ап. 4
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.509.3.3.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-64/26.10.2007 на ИД на АГКК. Адрес на имота: гр. Габрово, ул. Орловска 129, ет.1, ап. 4. ЦО се намира в сграда No3, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.509.3. Предназначение на СО: жилище, апартамент.Брой нива на обекта: 1. Площ 98,10 кв. М. Прилежащи части: Избено помещение No11 с площ 8 кв. м. И заедно с 1,714% идеални части. От общите части на сградата и правото на строеж върху земята. Ниво:1 Съседни СОС: на същия етаж: СОС с идентификатор 14218.509.3.3.3; СОС с идентификатор 14218.509.3.3.5. Под обекта няма. Над обекта: СОС с идентификатор 14218.509.3.3.10. Стар идентификатор няма.
14.11.16 г., 20:31 targimot.com
98.0 м²
67 725,00 лв

Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Орловска" № 87
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.509.205.1.94 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и девет точка двеста и пет точка едно точка деветдесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота гр. Габрово, ул."Орловска" № 87 (осемдесет и седем), ет. 14 (четиринадесет), ап. 94 (деветдесет и четири), самостоятелния обект са намира в Сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.509.205 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и девет точка двеста и пет), предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 (едно) с площ от 58,25 (петдесет и осем цяло и двадесет и пет стотни) квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - имот с идентификатор 14218.509.205.1.95 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и девет точка двеста и пет точка едно точка деветдесет и пет), под обекта - имот с идентификатор №14218.509.205.1.87 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и девет точка двеста и пет точка едно точка осемдесет и седем), над обекта - имот с идентификатор 14218.509.205.1.101 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и девет точка двеста и пет точка едно точка сто и едно), прилежащи части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 94 (деветдесет и четири) с площ 5,01 (пет цяло и една стотни) квадратни метра, при граници по акт за собственост: отдолу - избено помещение на апартамент № 44 (четиридесет и четири), отгоре - обшо помещение, североизток - коридор, югозапад - двор, север - избено помещение на апартамент № 93 (деветдесет и три), югоизток - избено помещение на апартамент № 95 (деветдесет и пет) и двор, както и 0,727% = 14,34 (нула цяло седемстотин двадесет и седем хилядни процента равняващи се на четиринадесет цяло и тридесет и четири стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху земята. НАЧАЛНА ЦЕНА: 37 940 /тридесет и седем хиляди деветстотин и четиридесет/ лева.
28.10.16 г., 17:44 targimot.com
58.0 м²
37 940,00 лв

Магазин ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Орловска"№28
МАГАЗИН №1, с вх. от ул. Орловска №28, разположен на първи и втори етаж от 136,48 кв.м., обща застроена площ : Първи етаж 68,83 кв.м. застроена площ , при граници : отгоре - втори етаж от магазина, отдолу - терен, изток - ул. Шипка, запад - ул. Орловска, север - магазин №2, с вход от ул. Орловска, юг - УПИ - VI - 420 и втори етаж - 67,65 кв.м. застроена площ, , при граници: отгоре - апартамент №1, стълбище и магазин №2, с вход от улица ШИПКА, ОТДОЛУ - ПЪРВИ ЕТАЖ ОТ МАГАЗИН, изток - ул. Шипка, запад - ул. Орловска, север - магазин №2, а вх. от ул. Орловска, юг - УПИ VI - 420 , заедно с 20,843% идеални части от общите части на сградта и заедно с 20,843 % от правото на строеж върху мястото - по нотариален акт , а по кадастрална карта - СОС с кадастрален идентификатор - 14218.509.526.1.6, с адрес на имота - гр.ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, ул. Орловска №28, ет.1, ап.1, самостоятелния обект попада в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор - 14218.509.526, с предназначение на самостоятелния обект - за търговска дейност , с брой нива на обекта - 2, с площ по документи - 136,48 кв.м., ЗАЕДНО с 20,843% идеални части от общите части на сградта и заедно с 20,843 % от правото на строеж върху мястото, при съседи в сградата : За ниво 1 (едно) , На същия етаж - 14218.509.526.1.7, а за ниво 2 (две) , на същия етаж - 14218.509.526.1.7, под обекта - няма, над обекта - 14218.509.526.1.10, ЗАЕДНО с 20,843% идеални части от правото на собственост върху поземления имот с кадастрален идентификатор - 14218.509.526, находящ се в гр.ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, ул. Орловска №28, целия с площ от 147, кв.м., с траино предназначение на територията - Урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., съседи : 14218.509.525, 14218.509.512, 14218.509.527, 14218.509.5, 14218.509.528
24.10.16 г., 14:15 targimot.com
136.0 м²
89 956,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Габрово ул. Орловска