Къща ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Николаевска" № 171
60 м²
21,000 лв
2017-2-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.518.343 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка триста четиридесет и три/, находящ се в гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на имота: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. „Николаевска” № 171 /сто седемдесет и едно/, с площ: 479 /четиристотин седемдесет и девет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, стар идетификатор: няма, номер по предходен план: 4322 /четири хиляди триста двадесет и две/, в квартал: 191 /сто деветдесет и едно/, парцел: I /едно римско/, при съседи на поземления имот: имот с идентификатор 14218.518.342 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка триста четиридесет и две/, имот с идентификатор 14218.518.565 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка петстотин шестдесет и пет/, имот с идентификатор 14218.518.344 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка триста четиридесет и четири/, имот с идентификатор 14218.518.553 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка петстотин петдесет и три/, ЗАЕДНО със СГРАДА с идентификатор 14218.518.343.1 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка триста четиридесет и три точка едно/, находяща се в гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на сградата: гр. Габрово, ул. „Николаевска” № 171 /сто седемдесет и едно/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.518.343 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка триста четиридесет и три/, с застроена площ: 59 /петдесет и девет/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, с предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА. По акт за собственост, същият е описан като: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №4322 /четири хиляди триста двадесет и две/ от квартал 191 /сто деветдесет и едно/ по плана на гр. Габрово – 45 /четиридесет и пета/ част с квадратура на целия от 465 /четиристотин шестдесет и пет/ кв.м., застроената част от който попада в УПИ І /едно римско/ - отреден за жилищно строителство и търговия, а другата част в УПИ ІІІ /три римско/ – отреден за озеленяване, заедно с построните в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа със застроена площ от 60 /шестдесет/ кв.м., НАВЕС с площ от 36 /тридесет и шест/ кв.м., СУШИНА с площ от 12 /дванадесет/ кв.м., при граници на имота: ул. О.Т. 1826 – 1823 /хиляда осемстотин двадесет и шест тире хиляда осемстотин двадесет и три/, поземлен имот № 4321 /четири хиляди триста двадесет и едно/, улица „Иван Христов” и поземлен имот № 4322 „а” /четири хиляди триста двадесет и две буква „а”. НАЧАЛНА ЦЕНА: 21 000 /двадесет и една хиляди/ лева.
Ощеtargimot.com

Магазин ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Николаевска"№59
90 м²
72,000 лв
2016-11-4
1/4 /една четвърт/ идеална част от ПИ с кадастрален идентификатор 14218.511.186, находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска”№59, целият с площ 216 кв.м. с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници :ПИ 14218.511.192, ПИ 14218.511.185, ПИ 14218.511..183, ПИ 14218.510.344 и ПИ 14218.511.187, ЗАЕДНО С ПЪРВИЯ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в имота жилищна сграда със застроена площ 90 кв.м., състоящ се от дюкян, стая зад дюкяна и сервизни помещения, а по кадастрален план представлява СОС с кадастрален идентификатор 14218.511.186.1.4. с адрес гр.Габрово, ул.”Николаевска”№59, ет.0, който попада в сграда с кадастрален идентификатор 14218.511.186.1 с предназначение: за търговска дейност, при съседи: отгоре: обект №14218.511.186.1.2 и СОС с идентификатор 14218.511.186.1.1 с адрес гр.Габрово, ул.”Николаевска”№59, ет.0, ап.1, който попада в сграда №14218.511.186.1 с предназначение: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти:отгоре-обект 14218.511.186.1.2
Ощеtargimot.com

Къща ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Николаевска" № 173
58 м²
21,600 лв
2016-11-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.518.342 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка триста четиридесет и две/, находящ се в гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на имота: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. „Николаевска” № 173 /сто седемдесет и три/, с площ: 489 /четиристотин осемдесет и девет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, стар идетификатор: няма, номер по предходен план: 4322а /четири хиляди триста двадесет и две буква „а”/, в квартал: 191 /сто деветдесет и едно/, парцел: I /едно римско/, при съседи на поземления имот: имот с идентификатор 14218.518.341 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка триста четиридесет и едно/, имот с идентификатор 14218.518.565 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка петстотин шестдесет и пет/, имот с идентификатор 14218.518.343 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка триста четиридесет и три/, имот с идентификатор 14218.544.553 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин четиридесет и четири точка петстотин петдесет и три/, ЗАЕДНО със СГРАДА с идентификатор 14218.518.342.1 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка триста четиридесет и две точка едно/, находящ се в гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на сградата: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. „Николаевска” № 173 /сто седемдесет и три/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.518.342 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка триста четиридесет и две/, с застроена площ: 58 /петдесет и осем/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, с предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ЗАЕДНО със СГРАДА с идентификатор 14218.518.342.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка триста четиридесет и две точка две/, находяща се в гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на сградата: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. „Николаевска” №173 /сто седемдесет и три/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.518.342 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин осемнадесет точка триста четиридесет и две/, с застроена площ: 36 /тридесет и шест/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, с предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЕДНОФАМИЛНА. НАЧАЛНА ЦЕНА: 21 600 /двадесет и една хиляди и шестстотин/ лева.
Ощеtargimot.com

Къща ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Николаевска" № 171
60 м²
28,800 лв
2016-11-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.518.343 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка триста четиридесет и три/, находящ се в гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на имота: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. „Николаевска” № 171 /сто седемдесет и едно/, с площ: 479 /четиристотин седемдесет и девет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, стар идетификатор: няма, номер по предходен план: 4322 /четири хиляди триста двадесет и две/, в квартал: 191 /сто деветдесет и едно/, парцел: I /едно римско/, при съседи на поземления имот: имот с идентификатор 14218.518.342 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка триста четиридесет и две/, имот с идентификатор 14218.518.565 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка петстотин шестдесет и пет/, имот с идентификатор 14218.518.344 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка триста четиридесет и четири/, имот с идентификатор 14218.518.553 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка петстотин петдесет и три/, ЗАЕДНО със СГРАДА с идентификатор 14218.518.343.1 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка триста четиридесет и три точка едно/, находяща се в гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на сградата: гр. Габрово, ул. „Николаевска” № 171 /сто седемдесет и едно/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.518.343 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка триста четиридесет и три/, с застроена площ: 59 /петдесет и девет/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, с предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА. По акт за собственост, същият е описан като: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №4322 /четири хиляди триста двадесет и две/ от квартал 191 /сто деветдесет и едно/ по плана на гр. Габрово – 45 /четиридесет и пета/ част с квадратура на целия от 465 /четиристотин шестдесет и пет/ кв.м., застроената част от който попада в УПИ І /едно римско/ - отреден за жилищно строителство и търговия, а другата част в УПИ ІІІ /три римско/ – отреден за озеленяване, заедно с построните в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа със застроена площ от 60 /шестдесет/ кв.м., НАВЕС с площ от 36 /тридесет и шест/ кв.м., СУШИНА с площ от 12 /дванадесет/ кв.м., при граници на имота: ул. О.Т. 1826 – 1823 /хиляда осемстотин двадесет и шест тире хиляда осемстотин двадесет и три/, поземлен имот № 4321 /четири хиляди триста двадесет и едно/, улица „Иван Христов” и поземлен имот № 4322 „а” /четири хиляди триста двадесет и две буква „а”. НАЧАЛНА ЦЕНА: 28 800 /двадесет и осем хиляди и осемстотин/ лева.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Габрово, ул. Николаевска