Тристаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО БУЛ."МОГИЛЬОВ"№15, ВХ.А,ЕТ.5, АП.14
79.0 м²
51 863 лв
24.04.17 г., 17:01
СОС с кадастрален идентификатор 14218.501.786.6.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, с адрес гр.ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, бул. Могилйов №15, вх.А, ет.5, ап.14, който се намира в сграда № 6 , разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.501.786, с предназначение - жилище, апартамент, с площ от 78,69 кв.м., състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, с брой нива на обекта - 1, със съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж - 14218.501.786.6.15, 14218.501.786.6.13, под обекта - 14218.501.786.6.11, над обекта - 14218.501.786.6.17 и при граници по документ за собственост : отгоре - ап.№17, отдолу - ап.№11, запад - ап.№13, стълбище, и ап.№15, ЗАЕДНО с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №14 с площ от 4.79 кв.м., при граници по документи за собственост : отгоре - ап.№2, изток - дворно място, запад - коридор, север - избено помещение, №5, юг - избено помещение №7 , и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 14, със ЗП 7.47 кв.м., при граници по документи за собственост: отдолу - ап.№23, изток - дворно място, запад - коридор, север - таванско помещение №5, и заедно с 0.988% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор
Още targimot.com

Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО бул. "Могильов" № 25, вх. Е, ет. 6, ап. 22
64.0 м²
39 600 лв
26.04.17 г., 20:02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.501.786.1.22 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка седемстотин осемдесет и шест точка едно точка двадесет и две/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК с адрес на имота гр. Габрово, бул. „Могильов” №25 /двадесет и пет/, вх. „Е”, ет.6 /шест/, ап. 22 /двадесет и две/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.501.786 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка седемстотин осемдесет и шест, предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - имот с идентификатор 14218.501.786.1.23, имот с идентификатор 14218.501.786.1.21, под обекта - имот с идентификатор 14218.501.786.1.18, над обекта - имот с идентификатор 14218.501.786.1.26. По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ № 22 /двадесет и две/ на VІ /шести/ етаж от осеметажна жилищна сграда на бул. „Могильов” № 25 /двадесет и пет/, град Габрово със застроена площ от 64,56 /шестдесет и четири цяло и петдесет и шест стотни/ кв.м., при граници: отгоре – апартамент № 26 /двадесет и шест/, отдолу – апартамент №18 /осемнадесет/, изток – двор, запад – коридор и апартамент № 21 /двадесет и едно/, север – апартамент № 21 /двадесет и едно/, юг – апартамент № 23 /двадесет и три/, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 22 /двадесет и две/ с площ от 4,98 /четири цяло и деветдесет и осем стотни/ кв.м., при граници: отгоре – магазин, изток – двор, запад – избено помещение на апартамент № 8 /осем/, север – избено помещение на апартамент № 8 /осем/, юг – коридор, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 22 /двадесет и две/ с площ от 7,40 /седем цяло и четиридесет стотни/ кв.м., при граници: отгоре – покрив, отдолу – апартамент №26 /двадесет и шест/, изток – двор, запад – коридор, север – таванско помещение на апартамент №2 /две/, юг – таванско помещение на апартамент № 27 /двадесет и седем/, заедно с 1,695% /едно цяло шестотин деветдесет и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена. НАЧАЛНА ЦЕНА: 39 600 (тридесет и девет хиляди и шестстотин) лева.
Още targimot.com

Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО бул. "Могильов" № 25, вх. Е, ет. 6, ап. 22
64.0 м²
37 600 лв
23.01.17 г., 18:39
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.501.786.1.22 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка седемстотин осемдесет и шест точка едно точка двадесет и две/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК с адрес на имота гр. Габрово, бул. „Могильов” №25 /двадесет и пет/, вх. „Е”, ет.6 /шест/, ап. 22 /двадесет и две/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.501.786 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка седемстотин осемдесет и шест, предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - имот с идентификатор 14218.501.786.1.23, имот с идентификатор 14218.501.786.1.21, под обекта - имот с идентификатор 14218.501.786.1.18, над обекта - имот с идентификатор 14218.501.786.1.26. По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ № 22 /двадесет и две/ на VІ /шести/ етаж от осеметажна жилищна сграда на бул. „Могильов” № 25 /двадесет и пет/, град Габрово със застроена площ от 64,56 /шестдесет и четири цяло и петдесет и шест стотни/ кв.м., при граници: отгоре – апартамент № 26 /двадесет и шест/, отдолу – апартамент №18 /осемнадесет/, изток – двор, запад – коридор и апартамент № 21 /двадесет и едно/, север – апартамент № 21 /двадесет и едно/, юг – апартамент № 23 /двадесет и три/, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 22 /двадесет и две/ с площ от 4,98 /четири цяло и деветдесет и осем стотни/ кв.м., при граници: отгоре – магазин, изток – двор, запад – избено помещение на апартамент № 8 /осем/, север – избено помещение на апартамент № 8 /осем/, юг – коридор, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 22 /двадесет и две/ с площ от 7,40 /седем цяло и четиридесет стотни/ кв.м., при граници: отгоре – покрив, отдолу – апартамент №26 /двадесет и шест/, изток – двор, запад – коридор, север – таванско помещение на апартамент №2 /две/, юг – таванско помещение на апартамент № 27 /двадесет и седем/, заедно с 1,695% /едно цяло шестотин деветдесет и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена. НАЧАЛНА ЦЕНА: 37 600 (тридесет и седем хиляди и шестстотин) лева.
Още targimot.com

Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО бул. "Могильов" № 25
64.0 м²
47 000 лв
14.11.16 г., 13:18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.501.786.1.22 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка седемстотин осемдесет и шест точка едно точка двадесет и две/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК с адрес на имота гр. Габрово, бул. „Могильов” №25 /двадесет и пет/, вх. „Е”, ет.6 /шест/, ап. 22 /двадесет и две/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.501.786 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка седемстотин осемдесет и шест, предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - имот с идентификатор 14218.501.786.1.23, имот с идентификатор 14218.501.786.1.21, под обекта - имот с идентификатор 14218.501.786.1.18, над обекта - имот с идентификатор 14218.501.786.1.26. По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ № 22 /двадесет и две/ на VІ /шести/ етаж от осеметажна жилищна сграда на бул. „Могильов” № 25 /двадесет и пет/, град Габрово със застроена площ от 64,56 /шестдесет и четири цяло и петдесет и шест стотни/ кв.м., при граници: отгоре – апартамент № 26 /двадесет и шест/, отдолу – апартамент №18 /осемнадесет/, изток – двор, запад – коридор и апартамент № 21 /двадесет и едно/, север – апартамент № 21 /двадесет и едно/, юг – апартамент № 23 /двадесет и три/, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 22 /двадесет и две/ с площ от 4,98 /четири цяло и деветдесет и осем стотни/ кв.м., при граници: отгоре – магазин, изток – двор, запад – избено помещение на апартамент № 8 /осем/, север – избено помещение на апартамент № 8 /осем/, юг – коридор, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 22 /двадесет и две/ с площ от 7,40 /седем цяло и четиридесет стотни/ кв.м., при граници: отгоре – покрив, отдолу – апартамент №26 /двадесет и шест/, изток – двор, запад – коридор, север – таванско помещение на апартамент №2 /две/, юг – таванско помещение на апартамент № 27 /двадесет и седем/, заедно с 1,695% /едно цяло шестотин деветдесет и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена. НАЧАЛНА ЦЕНА: 47 000 (четиридесет и седем хиляди) лева.
Още targimot.com

Двустаен, 60m 2 (продажба)

кв. Младост, Габрово
35 000 лв
10.09.16 г., 3:14
Продавам напълно обзаведен двустаен апартамент в кв. Младост, гр. Габрово, адресът е бул. 'Могильов' 81. Апартаментът е
Още officespace.bg