О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №1353/2012г. с Изх. № 146/ 06.01.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 21.01.2017г. до 17.00 часа на 21.02.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе първа публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на ДРАГОМИР ВЕСЕЛИНОВ КЪНОВ, от гр.Плевен, ул.Екзарх Йосиф 1, вх.А, ет.4, ап.15, а именно: ½ /една втора/ идеална част от: НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Върбица, област Плевен, целият с площ от 1040 кв.м. (хиляда и четиридесет кв.м.), съставляващ имот II -285 (втори-двеста осемдесет и пет) в квартал 6 (шести) по плана на с.Върбица, обл. Плевен, при съседи на УПИ съгласно скица издадена от Община Плевен: улица, УПИ III-285 на Виолин Иванов Иванов, УПИ VI – 285 на Георги Цветков Гетов и Любомир Георгиев Гетов, УПИ VII - 286 на Иван Петров Иванов, УПИ I - 286 на Калоян Иванов Райков. - при първоначална цена – 1 275 лева / хиляда двеста седемдесет и пет лева/ Началната цена на имота е в размер на 75% от пазарната стойност на имота за ½ /една втора/ идеална част. Данъчна оценка за целият имот е в размер на 2171.50 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. Данъчната оценка за лицето е в размер на 1085.75 лв. Тежести за имота: възбрана том 1, акт 49/2010г., в полза на „ПАМЕЛА КОМЕРС“ ЕИК 820181270; вписана възбрана том 4, акт 12/2012г. в полза на "РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД, с ЕИК 831558413 по изп.дело № 20128150401353/12г. по описа на ЧСИ Татяна Кирилова; възбрана том 1, акт 88/2013г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ЕАД, ЕИК 000694749, съгласно удостоверение за вещни тежести на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в село Върбица, при управителя Драгомир Кънов, след предварителна уговорка с кантората на ЧСИ. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20128150401353/12г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 22.02.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
6.01.17 г., 18:21 targimot.com
1040.0 м²
1 275,00 лв
Реновирана дноетажна къща с разпределение една спалня, всекидневна с кухненски тракт, вътрешна баня и тоалетна, сменена дограма на прозорците, отремонтиран покрив, външна изолация. В имота има собствен водоизточник / геран/, гараж, маза и допълнителна тоалетна. Дворното място е 670 кв. м.
5.01.17 г., 9:20 bazar.bg
55.0 м²
28 000,00 лв
Имоти Търновград Ви предлагат за продажба къща в село Върбица. Селото се намира само на 25км от гр. Велико Търново и на 15км от гр. Горна Оряховица. Къщата е с жилищна площ от 160 кв. м включваща и вътрешна баня и тоалетна. Дворът е с площ от 2000 кв .м включващ овощни дръвчета и кладенец.Номер на офертата 2200
27.12.16 г., 12:28 bazar.bg
160.0 м²
3 500,00 €
1/.1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 021030, находящ се в землището на с.Върбица с ЕКАТТЕ 12735, общ.Горна Оряховица. Площ на имота: 3,000 дка. Начин на трайно ползване: Полска култура. Вид собственост: Частна. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта. Имотът се намира в местността "БИЙ БУЖАК", при граници и съседи: № 080042 - полски път на Община Горна Оряховица; № 021005 - полска култура - насл.на Тодор Ников Славев; № 021031 - полска култура на Елка Ангелова Цончева; № 021003 – полска култура – насл.на Сийка Стефанова Нейкова. Имотът е образуван от имот № 121004. Право на преминаване за имот № 021031.; НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 600 лв. /шестстотин лева/.
16.12.16 г., 18:11 targimot.com
3000.0 м²
600,00 лв
3/.1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 016011, находящ се в землището на с.Върбица с ЕКАТТЕ 12735, общ.Горна Оряховица. Площ на имота: 9,998 дка. Начин на трайно ползване: Полска култура. Вид собственост: Частна. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта. Имотът се намира в местността "МУСТАЖА", при граници и съседи: № 080093 – полски път – на Община Горна Оряховица; № 016008 - полска култура – на „СЕРЕС“АД; № 016010 - полска култура - на Димитър Григоров Бръмбаров; № 016013 – полска култура – на „АГРОТИМ“ООД; № 016012 - полска култура - на насл. на Стефан Генчев Коев.; НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 1 999,60 лв. /хиляда деветстотин деветдесет и девет лева и шестдесет стотинки/.
16.12.16 г., 18:11 targimot.com
9998.0 м²
1 999,00 лв
6/.1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 074514, находящ се в землището на с.Върбица с ЕКАТТЕ 12735, общ.Горна Оряховица. Площ на имота: 2,357 дка. Начин на трайно ползване: Полска култура. Вид собственост: Частна. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта. Имотът се намира в местността "КЕРЕЗЛИКА", при граници и съседи: № 074517 - полска култура – на Кита Георгиева Керкелякова; № 080075 - полски път – на Община Горна Оряховица; № 074513 - полска култура – на Елка Ангелова Цончева; № 074701 – полска култура – на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.; НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 471,40 лв. /четиристотин седемдесет и един лева и четиридесет стотинки/.
16.12.16 г., 18:10 targimot.com
2357.0 м²
471,00 лв
2/.1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 050042, находящ се в землището на с.Върбица с ЕКАТТЕ 12735, общ.Горна Оряховица. Площ на имота: 15,193 дка. Начин на трайно ползване: Полска култура. Вид собственост: Частна. Категория на земята при неполивни условия: Трета. Имотът се намира в местността "МУРАТ СУТЛЮ", при граници и съседи: № 050041 – полска култура - на Димитър Григоров Бръмбаров; № 050070 - полска култура – на Държавен поземлен фонд; № 050044 - полска култура на насл. на Никола Илиев Драгошинов и др; № 080051 – полски път – на Община Горна Оряховица.; НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 3 418,43 лв. /три хиляди четиристотин и осемнадесет лева и четиридесет и три стотинки/.
16.12.16 г., 18:08 targimot.com
15193.0 м²
3 418,00 лв
5/.1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 045010, находящ се в землището на с.Върбица с ЕКАТТЕ 12735, общ.Горна Оряховица. Площ на имота: 8,700 дка. Начин на трайно ползване: Полска култура. Вид собственост: Частна. Категория на земята при неполивни условия: Трета. Имотът се намира в местността "ОРТАК ЧАИР", при граници и съседи: № 080024 – полски път – на Община Горна Оряховица; № 045009 - полска култура – на „ЗАХАР ИНВЕСТ“АД; № 045020 - полска култура – на „АГРОТИМ“ООД; № 045011 – полска култура – на Йорданка Маринова Колева.; НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 1 957,50 лв. /хиляда деветстотин петдесет и седем лева и петдесет стотинки/.
16.12.16 г., 18:07 targimot.com
8700.0 м²
1 957,00 лв
къща състояща се от кухня, трапезария-хол,две спални, вътрешна баня, стопански постройки,голям южен двор, за повече информация и огледи на посочените телефони
15.12.16 г., 8:42 bazar.bg
90.0 м²
16 000,00 лв
кладенец.ток и вода-При сериозен интерес коментар на цената!Възможност за разсрочено плащане!
12.12.16 г., 8:50 bazar.bg
60.0 м²
10 500,00 лв

Земеделска земя Върбица

Върбица м. Старата Кория
виж сканирано обявление
26.10.16 г., 20:05 targimot.com
13064.0 м²
2 351,00 лв

Земеделска земя Върбица

Върбица м. Старата Кория
виж сканирано обявление
26.10.16 г., 20:05 targimot.com
13064.0 м²
2 351,00 лв

Земеделска земя Върбица

Върбица м. Лозята
виж сканирано обявление
26.10.16 г., 20:03 targimot.com
400.0 м²
72,00 лв
Едноетажна къща в центъра на село Върбица с 2000кв.м. двор, маза, гараж и селскостопански постройки.СЪДЕЙСТВИЕ И КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ ОТ ВОДЕЩИТЕ БАНКИ НА ПАЗАРА. НАЙ-ДОБРИ УСЛОВИЯ И ЛИХВИ!
18.10.16 г., 10:56 bazar.bg
100.0 м²
3 100,00 €
Селска къща с двор 1600 кв.м.на 30 км от Враца и на 130 км от София .Близо до селото има река и езеро.тел.00359899855101 www.roni.bg
15.10.16 г., 10:34 bazar.bg
70.0 м²
3 000,00 €
Имоти Търновград Ви предлага здрава къща в село Върбица. Състои се от кухня и четири стаи на две нива, голямо мазе с вътрешен вход, гараж с канал, двор със стопански постройки, голяма градина с действащ кладенец. Номер на оферта: 768
14.10.16 г., 14:37 bazar.bg
100.0 м²
9 000,00 €
Имоти Търновград Ви представя едноетажна къща за продажба в село Върбица, разположено на 19 км. от град Велико Търново. Общата жилищна площ е 80 кв. м. и включва три стаи. Дворната площ е 1000 кв. м. В имота има кладенец и овощни дръвчета. Номер на оферта: 727 ***
11.10.16 г., 15:17 bazar.bg
80.0 м²
9 000,00 €
Имоти Търновград Ви предлага здрава къща в село Върбица. Състои се от кухня и четири стаи на две нива, голямо мазе с вътрешен вход, гараж с канал, двор със стопански постройки, голяма градина с действащ кладенец. № на оферта: 768
30.08.16 г., 14:18 alo.bg
100.0 м²
9 000,00 €
Предлагаме Ви масивна къща в с. Върбица. Площта на парцела е 1640кв.м. В него има застроени масивна къща на два етажа с РЗП 151кв.м., къща не един етаж с РЗП-70кв.м. ( две стаи и коридор), две лятни кухни с РЗП-40кв.м., гараж-40кв.м. и две големи стопански постройки. В парцела има кладенец, питейна вода, канализация и трифазен ток.СГРАДА: Масивна тухлена къща с РЗП- 151кв.м. и къща на един етаж със ЗП-70кв.м.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Намира се в с. Върбица, на 20км от гр. Хасково!!!ПРЕДИМСТВА: Прекрасна къща за отдих!!!Обади се СЕГА и цитирай този код 263122!
29.08.16 г., 12:31 address.bg
221.0 м²
17 950,00 €
Предлагами Ви къща в село Върбица с РЗП 172.кв.м състои се от два етажа. Първи етаж се състои от хол, кухненски бокс , баня и тоалетна. Вътрешна стълба води към втори етаж, който разполага с хол, спалня и санитарен възел. Къщата разполага с двор от 2000 дка, който разполага с лятна кухня и гараж от 12 кв.м. Двора разполага със селскостопански постройки и кладенец.СГРАДА: Масивна къща на два етажа.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Намира се в центъра на селото, на 20 км от град Хасково.ПРЕДИМСТВА: Идеална за целогодишно живеене или използване, като вила за почивка.Обади се СЕГА и цитирай този код 282159!
28.08.16 г., 17:11 address.bg
172.0 м²
38 000,00 €
Имоти Търновград Ви предлага здрава къща в село Върбица. Състои се от кухня и четири стаи на две нива, голямо мазе с вътрешен вход, гараж с канал, двор със стопански постройки, голяма градина с действащ кладенец. Номер на оферта: 768
27.08.16 г., 0:45 bazar.bg
100.0 м²
9 000,00 €

Продава къща, с. Върбица, €9000

Велико Търново и област Горна Оряховица Върбица n/a
Имоти Търновград Ви представя едноетажна къща за продажба в село Върбица, разположено на 19 км. от град Велико Търново. Общата жилищна площ е 80 кв. м. и включва три стаи. Дворната площ е 1000 кв. м. В имота има кладенец и овощни дръвчета. № на оферта: 727
27.08.16 г., 0:40 555.bg
3 стаи
17 640,00 лв

Продава къща, област Велико Търново, с. Върбица

Велико Търново и област Горна Оряховица Върбица n/a
Имоти Търновград Ви предлага здрава къща в село Върбица. Състои се от кухня и четири стаи на две нива, голямо мазе с вътрешен вход, гараж с канал, двор със стопански постройки, голяма градина с действащ кладенец. № на оферта: 768
25.08.16 г., 12:07 555.bg
100.0 м²
17 640,00 лв

Продава КЪЩА, с. Върбица, 80 кв.м, €9000

с. Върбица обл. Велико Търново
Имоти Търновград Ви представя едноетажна къща за продажба в село Върбица, разположено на 19 км. от град Велико Търново. Общата жилищна площ е 80 кв.м. и включва три стаи. Дворната площ е 1000 кв.м. В имота има кладенец и овощни дръвчета. № на оферта: 727
22.08.16 г., 17:20 alo.bg
80.0 м²
9 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Върбица
1 2