Стая ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД УЛ ЮНДОЛА 33 А
Подписаният Частен съдебен изпълнител Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 18.03.2016 г. до 18.04.2016 г., ще се проведе втора публична продан на недвижим имот в сградата на Районен съд - гр. Велинград, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден (18.04.2016 г.), като обявяването на купувач ще се извърши на 19.04.2016 г. (вторник) от 14:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд - гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 3, на УПИ II - 6302 в кв. 174, ВЕДНО с построена в него МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА, находящи се на административен адрес: гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33А, за удовлетворяване вземането на взискателя БАНКА ДСК ЕАД ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Московска“ №19 по изпълнителното дело, подробно описан както следва: 1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ УПИ – II – 6302 / парцел втори за имот с планоснимачен номер шест хиляди триста и две / в квартал 174, по действащия регулационен плана на гр. Велинград с площ от 438 / четиристотин тридесет и осем / кв.м. Началната цена, от която ще започне наддаването за УПИ – II - 6302 / парцел втори за имот с планоснимачен номер шест хиляди триста и две / находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 26 805.6 лв. (двадесет и шест хиляди осемстотин и пет лева и шейсет стотинки) с вкл. ДДС, съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА със застроена площ от 239, 20 кв. м., състояща се от следните обособени обекти, описани както следва: 2. МАГАЗИН с обща площ от 126 (сто двадесет и шест) кв. м. намиращ се на партерен етаж, състои се от търговска зала, склад, стая за персонала и баня и тоалетна. Магазинът се намира на административен адрес гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А. Началната цена, от която ще започне наддаването за МАГАЗИН, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 120 924 лв. (сто и двадесет хиляди деветстотин двадесет и четири лева), съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. 3. СУТЕРЕН, вкопан под нивото на терена ( под магазин) с обща площ от 126 (сто двадесет и шест) кв. м в него са разположени складови помещения и паро – котелно съоръжение. Началната цена, от която ще започне наддаването за СУТЕРЕН, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 24 738 лв. (двадесет и четири хиляди седемстотин тридесет и осем лева), съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. 4. КАФЕ - АПЕРИТИВ с обща площ от 95. 50 кв. м. (деветдесет и пет квадратни метра и петдесет сантиметра) състои се от търговска зала, мокър бюфет, кухненски бокс и санитарен възел снабден с баня и тоалетна. Началната цена, от която ще започне наддаването за КАФЕ – АПЕРИТИВ, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 91 650 лв. (деветдесет и една хиляди шестстотин и петдесет лева), съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. 5. АПАРТАМЕНТ находящ се на първи жилищен етаж с обща площ от 97 (деветдесет и седем) кв.м., състои се от входно антре, свързани дневни помещения, хол и кухня, две спални с обща тераса със снабден санитарен санитарен възел. Началната цена, от която ще започне наддаването за АПАРТАМЕНТА на първи жилищен етажа, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 62 820 лв. (шейсет и две хиляди осемстотин и двадесет лева), съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. 6. ЮЖНА ХОТЕЛСКА СТАЯ с площ от 30. 18 кв. м., (тридесет квадратни метра и осемнадесет сантиметра), намираща се на първи жилищен етаж с изглед към вътрешността на имота със собствен санитарен възел. Началната цена, от която ще започне наддаването за ЮЖНА ХОТЕЛСКА СТАЯ, на първи жилищен етаж, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 19 548 лв. (деветнадесет хиляди петстотин четиридесет и осем лева), съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. 7. ЮГОЗАПАДНА ХОТЕЛСКА СТАЯ с площ от 30, 06 (тридесет квадатни метра и шест сантиметра) кв. м., намираща се на първи жилищен етаж с изглед към вътрешността на имота със собствен санитарен възел. Началната цена, от която ще започне наддаването за ЮГОЗАПАДНА ХОТЕЛСКА СТАЯ, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 19 470 лв. (деветнадесет хиляди четиристотин и седемдесет лева), съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. 8. СЕВЕРОЗАПАДНА ХОТЕЛСКА СТАЯ с площ от 32, 42 (тридесет и два квадратни метра и четиридесет и два сантиметра) кв. м., намираща се на първи жилищен етаж с изглед към вътрешността на имота със собствен санитарен възел. Началната цена, от която ще започне наддаването за СЕВЕРОЗАПАДНА ХОТЕЛСКА СТАЯ, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 21 000 лв. (двадесет и една хиляди лева), съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. 9. АПАРТАМЕНТ находящ се на втори жилищен етаж с обща площ от 97 (деветдесет и седем) кв.м., състои се от входно антре, свързани дневни помещения, хол и кухня, две спални с обща тераса със снабден санитарен санитарен възел. Началната цена, от която ще започне наддаването за АПАРТАМЕНТА на втори жилищен етажа, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 56 862 лв. (петдесет и шест хиляди осемстотин шейсет и два лева), съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. 10. ЮЖНА ХОТЕЛСКА СТАЯ с площ от 30, 18 (тридесет квадратни метра и осемнадесет сантиметра) кв. м., намираща се на втори жилищен етаж с изглед към вътрешността на имота със собствен санитарен възел. Началната цена, от която ще започне наддаването за ЮЖНА ХОТЕЛСКА СТАЯ, на втори жилищен етаж, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 12 786 лв. (дванадесет хиляди седемстотин осемдесет и шест лева), съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. 11. ЮГОЗАПАДНА ХОТЕЛСКА СТАЯ с площ от 30, 06 (тридесет квадатни метра и шест сантиметра) кв. м., намираща се на втори жилищен етаж с изглед към вътрешността на имота със собствен санитарен възел. Началната цена, от която ще започне наддаването за ЮГОЗАПАДНА ХОТЕЛСКА СТАЯ на втори жилищен етаж, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 12 798 лв. (дванадесет хиляди седемстотин деветдесет и осем лева), съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. 12. СЕВЕРОЗАПАДНА ХОТЕЛСКА СТАЯ с площ от 32, 42 (тридесет и два квадратни метра и четиридесет и два сантиметра) кв. м., намираща се на втори жилищен етаж с изглед към вътрешността на имота със собствен санитарен възел. Началната цена, от която ще започне наддаването за СЕВЕРОЗАПАДНА ХОТЕЛСКА СТАЯ на втори жилищен етаж, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 13 740 лв. (тринадесет хиляди седемстотин и четиридесет лева), съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. 13. СЕВЕРОИЗТОЧНА ХОТЕЛСКА СТАЯ с площ от 29 (двадесет и девет) кв. м., разположена на мансардния етаж от многофункционалната сграда, състои се от спалня с лоджия и санитарен възел Началната цена, от която ще започне наддаването за СЕВЕРОИЗТОЧНА ХОТЕЛСКА СТАЯ, разположена на мансардния етаж, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 13 902 лв. (тринадесет хиляди деветстотин и два лева), съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. 14. СЕВЕРОЗАПАДНА ХОТЕЛСКА СТАЯ с площ от 29 (двадесет и девет) кв. м., разположена на мансардния етаж от многофункционалната сграда, състои се от спалня и санитарен възел. Началната цена, от която ще започне наддаването за СЕВЕРОЗАПАДНА ХОТЕЛСКА СТАЯ, разположена на мансардния етаж, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 11 388 лв. (единадесет хиляди триста осемдесет и осем лева), съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Недвижимият имот е придобит с нот. акт № 458, том 3, рег. ном. 3599, н. дело 452/18.10.2002 г. и е собственост на длъжниците Георги Карамфилов Костянев с ЕГН 610111хххх с адрес: гр. Велинград, ул. „Милош Папарков“ № 24 и Василка Петрова Костянева с ЕГН 631121хххх с адрес гр. Велинград, ул. „Милош Папарков“ № 24. Върху описания недвижим и имот УПИ – II - 6302 / парцел втори за имот с планоснимачен номер шест хиляди триста и две / в квартал 174, по действащия регулационен плана на гр. Велинград с площ от 438 / четиристотин тридесет и осем / кв.м. ВЕДНО с построената върху него МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА със застроена площ от 239, 20 кв. м., има вписани следните вещни тежести: 1.Възбрана върху недвижим имот ; книга възбрани с вх. рег. № 619/16.04.2014г. ; Том 1 75 / 2014 ; дв. вх. регистър № 618 / 16.04.2014г. на ЧСИ Мария Ангелова по изпълнително дело 354 / 2014г. 2.Договорна ипотека вх. рег. № 520 / 17.02.2006г. Том 1, № 22 / 2006г. ; Дв. вх. рег. № 241 / 17.02.2006г. ; в полза на БАНКА ДСК ЕАД. 3.Договорна ипотека вх. рег. № 444 / 15.09.2005г. Том 1, № 114 / 2005г. ; Дв. вх. рег. № 1405 / 15.09.2005г. ; в полза на БАНКА ДСК ЕАД 4.Договорна ипотека вх. рег. № 4 / 23.03.2005г. Том 1, № 36 / 2005г. ; Дв. вх. рег. № 380 / 23.03.2005г. ; в полза на БАНКА ДСК ЕАД. Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията на Районен съд Велинград , всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това във времето за оглед: понеделник, сряда и петък от 13:00 до 16:00 часа, чрез назначения от ЧСИ пазач/управител чрез кантората на ЧСИ. Задатъкът от 10% върху началната цена на недвижимия имот, съгл. чл. 489, ал. 1 от ГПК (в сила от 01.03.2008 г.), за участие в публичната продан, се внася предварително по сметка на частния съдебен изпълнител, посочена както следва: „БАНК ДСК“ ЕАД, IBAN BG43STSA93000021404500, BIC STSABGSF, по изп. дело № 354 / 2014 г. на ЧСИ рег. № 884. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд - гр. Велинград на адрес: ул. „Хан Аспарух“ № 3, което се отразява във входящия регистър, съгласно чл. 489, ал.4 ГПК (в сила от 01.03.2008 г.). ВНИМЕНИЕ: В случай, че предложената цена е над 30 000 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средства съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридическо лице да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Образци на наддавателното предложение и декларациите може да получите в кантората на ЧСИ Мария Ангелова в гр. Пазарджик, ул. Петко Машев № 11 тел за връзка в кантора на ЧСИ 0882 14 87 99. ОБЯВЯВАНЕТО на купувач ще се извърши на 19.04.2016 г. (вторник) от 14:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Велинград, на адрес: гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 3 в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол (чл. 492, ал.1 ГПК, в сила от 01.03.2008 г.).
24.10.16 г., 13:41 targimot.com
32.0 м²
21 000,00 лв

Стая ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД УЛ. ЮНДОЛА №33 А
10. ЮЖНА ХОТЕЛСКА СТАЯ с площ от 30, 18 (тридесет квадратни метра и осемнадесет сантиметра) кв. м., намираща се на втори жилищен етаж с изглед към вътрешността на имота със собствен санитарен възел. Началната цена, от която ще започне наддаването за ЮЖНА ХОТЕЛСКА СТАЯ, на втори жилищен етаж, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 15 982, 50 лв. (петнадесет хиляди деветстотин осемдесет и два лева и петдесет стотинки) съставляваща 75 % от цената на имота за първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
24.10.16 г., 13:39 targimot.com
30.0 м²
15 982,00 лв

Стая ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД УЛ. ЮНДОЛА №33 А
7. ЮГОЗАПАДНА ХОТЕЛСКА СТАЯ с площ от 30, 06 (тридесет квадатни метра и шест сантиметра) кв. м., намираща се на първи жилищен етаж с изглед към вътрешността на имота със собствен санитарен възел. Началната цена, от която ще започне наддаването за ЮГОЗАПАДНА ХОТЕЛСКА СТАЯ, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 24 337, 50 лв. (двадесет и четири хиляди триста тридесет и седем лева и петдесет стотинки) съставляваща 75 % от цената на имота за първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
24.10.16 г., 13:38 targimot.com
30.0 м²
24 337,00 лв

Стая ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД ИЛ. ЮНДОЛА №33А
6. ЮЖНА ХОТЕЛСКА СТАЯ с площ от 30. 18 кв. м., (тридесет квадратни метра и осемнадесет сантиметра), намираща се на първи жилищен етаж с изглед към вътрешността на имота със собствен санитарен възел. Началната цена, от която ще започне наддаването за ЮЖНА ХОТЕЛСКА СТАЯ, на първи жилищен етаж, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 24 435 лв. (двадесет и четири хиляди четиристотин тридесет и пет лева) съставляваща 75 % от цената на имота за първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
24.10.16 г., 13:38 targimot.com
30.0 м²
24 435,00 лв

Стая ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД УЛ. ЮНДОЛА 33
Подписаният Частен съдебен изпълнител Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 18.03.2016 г. до 18.04.2016 г., ще се проведе втора публична продан на недвижим имот в сградата на Районен съд - гр. Велинград, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден (18.04.2016 г.), като обявяването на купувач ще се извърши на 19.04.2016 г. (вторник) от 14:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд - гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 3, на УПИ II - 6302 в кв. 174, ВЕДНО с построена в него МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА, находящи се на административен адрес: гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33А, за удовлетворяване вземането на взискателя БАНКА ДСК ЕАД ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Московска“ №19 по изпълнителното дело, подробно описан както следва: 1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ УПИ – II – 6302 / парцел втори за имот с планоснимачен номер шест хиляди триста и две / в квартал 174, по действащия регулационен плана на гр. Велинград с площ от 438 / четиристотин тридесет и осем / кв.м. Началната цена, от която ще започне наддаването за УПИ – II - 6302 / парцел втори за имот с планоснимачен номер шест хиляди триста и две / находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 26 805.6 лв. (двадесет и шест хиляди осемстотин и пет лева и шейсет стотинки) с вкл. ДДС, съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА със застроена площ от 239, 20 кв. м., състояща се от следните обособени обекти, описани както следва: 2. МАГАЗИН с обща площ от 126 (сто двадесет и шест) кв. м. намиращ се на партерен етаж, състои се от търговска зала, склад, стая за персонала и баня и тоалетна. Магазинът се намира на административен адрес гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А. Началната цена, от която ще започне наддаването за МАГАЗИН, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 120 924 лв. (сто и двадесет хиляди деветстотин двадесет и четири лева), съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. 3. СУТЕРЕН, вкопан под нивото на терена ( под магазин) с обща площ от 126 (сто двадесет и шест) кв. м в него са разположени складови помещения и паро – котелно съоръжение. Началната цена, от която ще започне наддаването за СУТЕРЕН, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 24 738 лв. (двадесет и четири хиляди седемстотин тридесет и осем лева), съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. 4. КАФЕ - АПЕРИТИВ с обща площ от 95. 50 кв. м. (деветдесет и пет квадратни метра и петдесет сантиметра) състои се от търговска зала, мокър бюфет, кухненски бокс и санитарен възел снабден с баня и тоалетна. Началната цена, от която ще започне наддаването за КАФЕ – АПЕРИТИВ, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 91 650 лв. (деветдесет и една хиляди шестстотин и петдесет лева), съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. 5. АПАРТАМЕНТ находящ се на първи жилищен етаж с обща площ от 97 (деветдесет и седем) кв.м., състои се от входно антре, свързани дневни помещения, хол и кухня, две спални с обща тераса със снабден санитарен санитарен възел. Началната цена, от която ще започне наддаването за АПАРТАМЕНТА на първи жилищен етажа, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 62 820 лв. (шейсет и две хиляди осемстотин и двадесет лева), съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. 6. ЮЖНА ХОТЕЛСКА СТАЯ с площ от 30. 18 кв. м., (тридесет квадратни метра и осемнадесет сантиметра), намираща се на първи жилищен етаж с изглед към вътрешността на имота със собствен санитарен възел. Началната цена, от която ще започне наддаването за ЮЖНА ХОТЕЛСКА СТАЯ, на първи жилищен етаж, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 19 548 лв. (деветнадесет хиляди петстотин четиридесет и осем лева), съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. 7. ЮГОЗАПАДНА ХОТЕЛСКА СТАЯ с площ от 30, 06 (тридесет квадатни метра и шест сантиметра) кв. м., намираща се на първи жилищен етаж с изглед към вътрешността на имота със собствен санитарен възел. Началната цена, от която ще започне наддаването за ЮГОЗАПАДНА ХОТЕЛСКА СТАЯ, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 19 470 лв. (деветнадесет хиляди четиристотин и седемдесет лева), съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. 8. СЕВЕРОЗАПАДНА ХОТЕЛСКА СТАЯ с площ от 32, 42 (тридесет и два квадратни метра и четиридесет и два сантиметра) кв. м., намираща се на първи жилищен етаж с изглед към вътрешността на имота със собствен санитарен възел. Началната цена, от която ще започне наддаването за СЕВЕРОЗАПАДНА ХОТЕЛСКА СТАЯ, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 21 000 лв. (двадесет и една хиляди лева), съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. 9. АПАРТАМЕНТ находящ се на втори жилищен етаж с обща площ от 97 (деветдесет и седем) кв.м., състои се от входно антре, свързани дневни помещения, хол и кухня, две спални с обща тераса със снабден санитарен санитарен възел. Началната цена, от която ще започне наддаването за АПАРТАМЕНТА на втори жилищен етажа, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 56 862 лв. (петдесет и шест хиляди осемстотин шейсет и два лева), съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. 10. ЮЖНА ХОТЕЛСКА СТАЯ с площ от 30, 18 (тридесет квадратни метра и осемнадесет сантиметра) кв. м., намираща се на втори жилищен етаж с изглед към вътрешността на имота със собствен санитарен възел. Началната цена, от която ще започне наддаването за ЮЖНА ХОТЕЛСКА СТАЯ, на втори жилищен етаж, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 12 786 лв. (дванадесет хиляди седемстотин осемдесет и шест лева), съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. 11. ЮГОЗАПАДНА ХОТЕЛСКА СТАЯ с площ от 30, 06 (тридесет квадатни метра и шест сантиметра) кв. м., намираща се на втори жилищен етаж с изглед към вътрешността на имота със собствен санитарен възел. Началната цена, от която ще започне наддаването за ЮГОЗАПАДНА ХОТЕЛСКА СТАЯ на втори жилищен етаж, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 12 798 лв. (дванадесет хиляди седемстотин деветдесет и осем лева), съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. 12. СЕВЕРОЗАПАДНА ХОТЕЛСКА СТАЯ с площ от 32, 42 (тридесет и два квадратни метра и четиридесет и два сантиметра) кв. м., намираща се на втори жилищен етаж с изглед към вътрешността на имота със собствен санитарен възел. Началната цена, от която ще започне наддаването за СЕВЕРОЗАПАДНА ХОТЕЛСКА СТАЯ на втори жилищен етаж, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 13 740 лв. (тринадесет хиляди седемстотин и четиридесет лева), съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. 13. СЕВЕРОИЗТОЧНА ХОТЕЛСКА СТАЯ с площ от 29 (двадесет и девет) кв. м., разположена на мансардния етаж от многофункционалната сграда, състои се от спалня с лоджия и санитарен възел Началната цена, от която ще започне наддаването за СЕВЕРОИЗТОЧНА ХОТЕЛСКА СТАЯ, разположена на мансардния етаж, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 13 902 лв. (тринадесет хиляди деветстотин и два лева), съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. 14. СЕВЕРОЗАПАДНА ХОТЕЛСКА СТАЯ с площ от 29 (двадесет и девет) кв. м., разположена на мансардния етаж от многофункционалната сграда, състои се от спалня и санитарен възел. Началната цена, от която ще започне наддаването за СЕВЕРОЗАПАДНА ХОТЕЛСКА СТАЯ, разположена на мансардния етаж, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 11 388 лв. (единадесет хиляди триста осемдесет и осем лева), съставляваща 80 % от цената на първата публична продан, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Недвижимият имот е придобит с нот. акт № 458, том 3, рег. ном. 3599, н. дело 452/18.10.2002 г. и е собственост на длъжниците Георги Карамфилов Костянев с ЕГН 610111хххх с адрес: гр. Велинград, ул. „Милош Папарков“ № 24 и Василка Петрова Костянева с ЕГН 631121хххх с адрес гр. Велинград, ул. „Милош Папарков“ № 24. Върху описания недвижим и имот УПИ – II - 6302 / парцел втори за имот с планоснимачен номер шест хиляди триста и две / в квартал 174, по действащия регулационен плана на гр. Велинград с площ от 438 / четиристотин тридесет и осем / кв.м. ВЕДНО с построената върху него МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА със застроена площ от 239, 20 кв. м., има вписани следните вещни тежести: 1.Възбрана върху недвижим имот ; книга възбрани с вх. рег. № 619/16.04.2014г. ; Том 1 75 / 2014 ; дв. вх. регистър № 618 / 16.04.2014г. на ЧСИ Мария Ангелова по изпълнително дело 354 / 2014г. 2.Договорна ипотека вх. рег. № 520 / 17.02.2006г. Том 1, № 22 / 2006г. ; Дв. вх. рег. № 241 / 17.02.2006г. ; в полза на БАНКА ДСК ЕАД. 3.Договорна ипотека вх. рег. № 444 / 15.09.2005г. Том 1, № 114 / 2005г. ; Дв. вх. рег. № 1405 / 15.09.2005г. ; в полза на БАНКА ДСК ЕАД 4.Договорна ипотека вх. рег. № 4 / 23.03.2005г. Том 1, № 36 / 2005г. ; Дв. вх. рег. № 380 / 23.03.2005г. ; в полза на БАНКА ДСК ЕАД. Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията на Районен съд Велинград , всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това във времето за оглед: понеделник, сряда и петък от 13:00 до 16:00 часа, чрез назначения от ЧСИ пазач/управител чрез кантората на ЧСИ. Задатъкът от 10% върху началната цена на недвижимия имот, съгл. чл. 489, ал. 1 от ГПК (в сила от 01.03.2008 г.), за участие в публичната продан, се внася предварително по сметка на частния съдебен изпълнител, посочена както следва: „БАНК ДСК“ ЕАД, IBAN BG43STSA93000021404500, BIC STSABGSF, по изп. дело № 354 / 2014 г. на ЧСИ рег. № 884. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд - гр. Велинград на адрес: ул. „Хан Аспарух“ № 3, което се отразява във входящия регистър, съгласно чл. 489, ал.4 ГПК (в сила от 01.03.2008 г.). ВНИМЕНИЕ: В случай, че предложената цена е над 30 000 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средства съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридическо лице да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Образци на наддавателното предложение и декларациите може да получите в кантората на ЧСИ Мария Ангелова в гр. Пазарджик, ул. Петко Машев № 11 тел за връзка в кантора на ЧСИ 0882 14 87 99. ОБЯВЯВАНЕТО на купувач ще се извърши на 19.04.2016 г. (вторник) от 14:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Велинград, на адрес: гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 3 в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол (чл. 492, ал.1 ГПК, в сила от 01.03.2008 г.).
24.10.16 г., 13:37 targimot.com
32.0 м²
13 740,00 лв

Продавам ваканционен имот вилна зона на Юндола

Пазарджик и област Велинград Юндола Юндола
„Продавам ваканционен имот, регулация, ток, вода, в най-хубавата вилна зона на Юндола - едно от най-прекрасните и живописни кътчета на България / на 16 км от Велинград/ . Парцел – 950 кв.м. ; Цена – 60 000,- евро. Тел.: 0885 643 682; 0888 865 547”
2.04.16 г., 2:15 555.bg
5 стаи
117 600,00 лв

Бяла,спретната къщурка

Пазарджик и област Велинград Юндола няма 0
Парцела е 250кв. в който има изградена къща 30кв. на два етажа,обзаведена ,готова за обитаване. На първия етаж е хол и трапезария на втория са две спални,всяко помещение има самостоятелна баня и тоалетна. Къщата се отоплява с камина на дърва с водна риза (парно). За повече информация не се колебайте да позвъните на посочения телефон за връзка...!!! Къщата се намира в с.Юндола на 17км. от Велинград.
31.03.16 г., 10:47 555.bg
3 стаи
58 800,00 лв
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Продава се хотел,разположен в планинска местност на седловината между величествените Родопи и Рила. Хотелската сграда е четири етажна с по 10 стаи с неголям санитарен възел към всяка от тях. В сградата има просторно фоайе, зали за забавления, лекарски кабинет, складови и други обслужващи помещения. До основната сграда има и друга по-малка двуетажна сграда, в която на първия етаж се намира кухненски блок и ресторант със сто места, а на втория етаж се намира голяма семинарна зала. В имота има и котелно стопанство осигуряващо отоплението на целия комплекс. Общата Разгъната Застроена Площ на всички сгради е 2026м2. Дворното място е с площ от 4088м2 и е с лек наклон, като неусетно с околната гориста местност. Хотелът се намира на 50м от главния път и в непосредствена близост до него има голям общински паркинг, който обслужва единсвено само този хотел. Имотът е захранен с ток и вода. В момента хотелът не работи, но е в добро състояние и се нуждае единствено от козметичен ремонт, за да се пусне в експлоатация.
25.03.16 г., 14:29 icbproperties.com
2026.0 м²
280 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Велинград Юндола

Парцел, 4892m 2 (продажба)

с.Юндола, общ. Велинград
Само на 16 км от Велинград, Юндола има нова писта за ски дълга 280 м на 1680 м надморска височина с всички екстри за ... ; озеленяване 30 %. Направен е ПУП през 2005 г. С лице на пътя Велинград - Разлог/Банско. Юндола е прекрасна седловина между Рила ... училище, резиденция и др. На 5 мин. от центра на Юндола. Граничи с разкошна борова гора. За контакти: 0887 54 15 50
10.11.16 г., 10:14 officespace.bg
123 000,00 €

Парцел, 4892m 2 (продажба)

с.Юндола, общ. Велинград Д. Иванова
Само на 16 км от Велинград, Юндола има нова писта за ски дълга 280 м на 1680 м надморска височина с всички екстри за ... ; озеленяване 30 %. Направен е ПУП през 2005 г. С лице на пътя Велинград - Разлог/Банско. Юндола е прекрасна седловина между Рила ... училище, резиденция и др. На 5 мин. от центра на Юндола. Граничи с разкошна борова гора. За контакти: 0887 54 15 50
9.11.16 г., 16:39 homes.bg
4892.0 м²
123 000,00 €
Продава ХОТЕЛ в центъра на с. Юндола (Велинград), до ски школата на Иван Лебанов. Хотелът е с РЗП 1 966 кв. м. и е
31.10.16 г., 19:33 bazar.bg
1966.0 м²
150 000,00 €
Продава ХОТЕЛ в центъра на с. Юндола (Велинград), до ски школата на Иван Лебанов. Хотелът е с РЗП 1 966 кв. м. и е
31.10.16 г., 19:32 bazar.bg
1966.0 м²
150 000,00 €

Стая ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД УЛ.ЮНДОЛА 33 А
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА, находящи се на административен адрес: гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33А, за удовлетворяване ... втори за имот с планоснимачен номер шест хиляди триста и две / находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер ... и тоалетна. Магазинът се намира на административен адрес гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А. Началната цена, от която
24.10.16 г., 13:41 targimot.com
30.0 м²
12 798,00 лв

Стая ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД ул.юндола 33 а
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА, находящи се на административен адрес: гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33А, за удовлетворяване ... втори за имот с планоснимачен номер шест хиляди триста и две / находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер ... и тоалетна. Магазинът се намира на административен адрес гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А. Началната цена, от която
24.10.16 г., 13:41 targimot.com
30.0 м²
19 470,00 лв

Стая ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД УЛ.ЮНДОЛА 33 А
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА, находящи се на административен адрес: гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33А, за удовлетворяване ... втори за имот с планоснимачен номер шест хиляди триста и две / находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер ... и тоалетна. Магазинът се намира на административен адрес гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А. Началната цена, от която
24.10.16 г., 13:41 targimot.com
30.0 м²
19 470,00 лв

Стая ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД УЛ.ЮНДОЛА 33 А
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА, находящи се на административен адрес: гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33А, за удовлетворяване ... втори за имот с планоснимачен номер шест хиляди триста и две / находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер ... и тоалетна. Магазинът се намира на административен адрес гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А. Началната цена, от която
24.10.16 г., 13:41 targimot.com
29.0 м²
13 902,00 лв

Стая ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД ул.юндола 33 а
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА, находящи се на административен адрес: гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33А, за удовлетворяване ... втори за имот с планоснимачен номер шест хиляди триста и две / находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер ... и тоалетна. Магазинът се намира на административен адрес гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А. Началната цена, от която
24.10.16 г., 13:40 targimot.com
30.0 м²
19 548,00 лв

Стая ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД ул.юндола 33 а
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА, находящи се на административен адрес: гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33А, за удовлетворяване ... втори за имот с планоснимачен номер шест хиляди триста и две / находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер ... и тоалетна. Магазинът се намира на административен адрес гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А. Началната цена, от която
24.10.16 г., 13:40 targimot.com
30.0 м²
12 798,00 лв

Стая ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД ул.Юндола №33 А
ХОТЕЛСКА СТАЯ, разположена на мансардния етаж, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 14 235 лв
24.10.16 г., 13:40 targimot.com
29.0 м²
14 235,00 лв

Стая ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД УЛ.ЮНДОЛА 33 А
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА, находящи се на административен адрес: гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33А, за удовлетворяване ... втори за имот с планоснимачен номер шест хиляди триста и две / находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер ... и тоалетна. Магазинът се намира на административен адрес гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А. Началната цена, от която
24.10.16 г., 13:39 targimot.com
30.0 м²
19 548,00 лв

Стая ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД ул.юндола 33 а
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА, находящи се на административен адрес: гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33А, за удовлетворяване ... втори за имот с планоснимачен номер шест хиляди триста и две / находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер ... и тоалетна. Магазинът се намира на административен адрес гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А. Началната цена, от която
24.10.16 г., 13:39 targimot.com
29.0 м²
13 902,00 лв

Стая ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД УЛ.ЮНДОЛА 33 А
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА, находящи се на административен адрес: гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33А, за удовлетворяване ... втори за имот с планоснимачен номер шест хиляди триста и две / находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер ... и тоалетна. Магазинът се намира на административен адрес гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А. Началната цена, от която
24.10.16 г., 13:39 targimot.com
30.0 м²
12 786,00 лв

Стая ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД ул.юндола 33 а
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА, находящи се на административен адрес: гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33А, за удовлетворяване ... втори за имот с планоснимачен номер шест хиляди триста и две / находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер ... и тоалетна. Магазинът се намира на административен адрес гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А. Началната цена, от която
24.10.16 г., 13:39 targimot.com
32.0 м²
21 000,00 лв

Стая ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД ул.Юндола №33 А
СЕВЕРОИЗТОЧНА ХОТЕЛСКА СТАЯ, разположена на мансардния етаж, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на 17
24.10.16 г., 13:38 targimot.com
29.0 м²
17 377,00 лв

Стая ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД ул.юндола 33 а
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА, находящи се на административен адрес: гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33А, за удовлетворяване ... втори за имот с планоснимачен номер шест хиляди триста и две / находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер ... и тоалетна. Магазинът се намира на административен адрес гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А. Началната цена, от която
24.10.16 г., 13:38 targimot.com
29.0 м²
11 388,00 лв

Стая ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД ул.Юндола №33 А
която ще започне наддаването за СЕВЕРОЗАПАДНА ХОТЕЛСКА СТАЯ на втори жилищен етаж, находящ се в гр. Велинград, ул ... . „Юндола“ № 33 А, е в размер на 17 175 лв. (седемнадесет хиляди сто седемдесет и пет лева) съставляваща 75 % от цената на
24.10.16 г., 13:37 targimot.com
32.0 м²
17 175,00 лв

Стая ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД УЛ.ЮНДОЛА 33 А
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА, находящи се на административен адрес: гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33А, за удовлетворяване ... втори за имот с планоснимачен номер шест хиляди триста и две / находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер ... и тоалетна. Магазинът се намира на административен адрес гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А. Началната цена, от която
24.10.16 г., 13:37 targimot.com
29.0 м²
11 388,00 лв

Стая ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД УЛ.ЮНДОЛА №33 А
която ще започне наддаването за СЕВЕРОЗАПАДНА ХОТЕЛСКА СТАЯ, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер
24.10.16 г., 13:37 targimot.com
32.0 м²
26 250,00 лв

Стая ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД ул.Юндола №33 А
наддаването за ЮГОЗАПАДНА ХОТЕЛСКА СТАЯ на втори жилищен етаж, находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер на
24.10.16 г., 13:36 targimot.com
30.0 м²
15 997,00 лв

Стая ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД ул.юндола 33 а
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА, находящи се на административен адрес: гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33А, за удовлетворяване ... втори за имот с планоснимачен номер шест хиляди триста и две / находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер ... и тоалетна. Магазинът се намира на административен адрес гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А. Началната цена, от която
24.10.16 г., 13:36 targimot.com
32.0 м²
13 740,00 лв

Стая ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД ул.юндола 33 а
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА, находящи се на административен адрес: гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33А, за удовлетворяване ... втори за имот с планоснимачен номер шест хиляди триста и две / находящ се в гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А, е в размер ... и тоалетна. Магазинът се намира на административен адрес гр. Велинград, ул. „Юндола“ № 33 А. Началната цена, от която
24.10.16 г., 13:35 targimot.com
30.0 м²
12 786,00 лв
Продаваният имот, намиращ се в планински район на село Юндола и е на 16 км северозападно от Велинград, представлява
13.10.16 г., 3:55 bazar.bg
42.0 м²
20 000,00 €