САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – МАГАЗИН, състоящ се от търговска зала на застроена площ от 38.70 кв.м. /тридесет и осем цяло и седемдесет стотни квадратни метра /, санитарен възел, склад на застроена площ от 14.45кв.м. /четиринадесет пяло и четиридесет и пет стотни квадратни метра/ и фоайе с площ от 6.30 кв.м. /шест цяло и тридесет стотни квадратни метра/, при граници: външен зид, кафене, стълбищна клетка, котелно и стълбищна клетка, находящ се на партерния етаж на нива — 0.60 /минус нула щяло и шестдесет стотни/ метра и ниво + - 0.00 /нула/ метра, в югоизточната част на масивна комбинирана ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от партерен етаж с търговски обекти, два жилищни етажа и мансарден етаж, на застроена площ от 200 /двеста/ кв. метра и РЗП от 595 /петстотин деветдесет и пет/ кв. метра, изградена в груб строеж в ДВОРНО МЯСТО с площ от 419 /четиристотин и деветнадесет/ кв. метра, находящо се в строителните граници на населеното място, образуващо урегулиран поземлен имот — УПИ XIX-1522.6163 /парцел деветнадесети-отредени за имот планоснимачен номер хиляда петстотин двадесет и две и планоснимачен номер шест хиляди сто шестдесет и три/ „за семеен хотел, ресторант, търговия и услуги”, за който регулацията е приложена.от квартал № 238 /двеста тридесет и осем/ по плана на Велинград, при граници на парцела: от изток и юг – улици, от запад - УПИ XX-1522.6163,от север - УПИ XVII “за магазини и жилищно строителство”.
Вчера в 18:11 targimot.com
39.0 м²
32 298,00 лв
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО И.Д 1127/16 Г Подписаният Частен съдебен изпълнител Мария Ангелова, с рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 20.01.2017г. до 20.02.2017г., ще се проведе първа публична продан на недвижим имот в сградата на Районен съд гр. Велинград, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден (20.02.2017г.), като обявяването на купувач ще се извърши на 21.02.2017г. (вторник) от 15:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 3, на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от южната половина на жилищна сграда-къща, построена на калкан, която южна половина е на застроена площ от 83/осемдесет и три/кв.м., състои се от един приземен етаж и два жилищни етажа и е построена в поземлен имот с площ от 222 кв.м., за удовлетворяване вземането на взискателя Иван Красимиров Георгиев лично и със съгласието на майка си Мариана Бадева, представляван от пълномощника си Адв. Сашка Целева, подорбно описан по документ за собственост както следва: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от южната половина на жилищна сграда-къща, построена на калкан, която южна половина е на застроена площ от 83/осемдесет и три/кв.м., състои се от един приземен етаж и два жилищни етажа и е построена в поземлен имот с площ от 222 кв.м., находящ се в строителните граници на населеното място, означен като парцел XIV/четиринадесети/, отреден за имот пл. № 4006, от квартал №92, по плана на Велинград, при граници и съседи на поземления имот: от юг и запад улици, от север ПИ XVII- 4005, от изток ПИ XVII- 4006, ВЕДНО с 1/2 идеални части от общите и прилежащи към този етаж части от сградата. Документ за собственост - акт № 195, том 4, вх.рег. № 1355/12.11.2004г Началната цена, от която ще започне наддаването за описания недвижим имот е в размер на 34 928, 25 лв. (тридесет и четири хиляди деветстотин двадесет и осем лева и двадесет и пет стотинки), съставляваща 75 % от пазарната цена на имота, определена с приетата по делото пазарна оценка по делото по описа на ЧСИ Мария Ангелова, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Недвижимият имот е собственост на длъжника Росен Димитров Владимиров съгласно документ за собственост акт № 195, том 4, вх.рег. № 1355/12.11.2004г. Върху изнесения на публична продан недвижим имот има следните вписвания: Книга ВЪЗБРАНИ, вх. рег. № 1921/12.10.2016г. ; Том 1 172/2016г. ; дв. вх. рег. № 1914 / 12.10.2016г наложена по искане на кредитора Иван Красимиров Георгиев Книга ВЪЗБРАНИ, вх. рег. № 1123/16.08.2012г. ; Том 1 148/2012г. ; дв. вх. рег. № 1116 / 16.08.2012г. по искане на кредитора Тодор Димитров Владимиров. Книга ЗАКОННИ ИПОТЕКИ вх. рег. № 2 / 29.11.2004г., Том 1 № 17 / 2004г., дв. вх. рег. № 1438 / 29.11.2004г учредена в полза на БУЛБАНК АД. Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията на Районен съд Велинград, всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това във времето за оглед петък от 16:00 до 18:00 часа, чрез назначения от ЧСИ пазач/управител чрез кантората на ЧСИ. Задатъкът от 10% върху началната цена на недвижимия имот, съгл. чл. 489, ал. 1 от ГПК (в сила от 01.03.2008 г.), за участие в публичната продан, се внася предварително по сметка на частния съдебен изпълнител, посочена както следва: ЦКБ АД КЛОН ПАЗАРДЖИК, IBAN BG19CECB979050E7839800, BIC код CECBBGSF с титуляр Мария Ганчева Николова - Ангелова, по изп. дело № 1127 / 2016г. на ЧСИ рег. № 884 Мария Ангелова. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр. Велинград, на адрес: гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 3, което се отразява във входящия регистър, съгласно чл. 489, ал.4 ГПК (в сила от 01.03.2008 г.). ВНИМАНИЕ: В случай, че предложената цена е над 30 000 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средства съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридическо лице да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Образци на наддавателното предложение и декларациите може да получите в кантората на ЧСИ Мария Ангелова. ОБЯВЯВАНЕТО на купувач ще се извърши на 21.02.2017г. (вторник) от 15:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Велинград, на адрес: гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 3 в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол (чл. 492, ал.1 ГПК, в сила от 01.03.2008 г.).
18.01.17 г., 18:25 targimot.com
83.0 м²
34 928,00 лв
В и С Инвест ЕООД Продава , Тристаен Апартамент /91кв. м с тераса от 48 кв. м включена в общата цена/ в центъра на Велинград в четири етажна сграда ново строителство. Акт 16 в края на 2015год. Обектът представлява многофункционална сграда на четири етажа в кв.1113,УПИ XII по плана на гр.Велинград ,без сутерен с максимална кота на стреха 12,00м.Сградата е с лице към две централни улици на гр.Велинград.На партерния етаж са разположени 3бр.магазини за промишлени стоки със санитарен възел към тях и малък склад.Лицето на магазините е към ул.Патриарх Евтимий,а зареждането става от задната страна.На първия етаж от сградата са проектирани четири апартамента.Всеки от апартаментите е съставен от кухненски бокс с всекидневна , спалня , коридор и санитарен възел към тях.На Втория и третия етаж са проектирани по два апартамента както следва един двустаен и един тристаен на втория етаж и два тристайни на третия етаж.Застроената площ на сградата е 288,7 кв.м. РЗП-821.9кв.м.+130кв.метра тераси.Сградата е проектирана и ще се изпълни като монолитна стоманобетонова конструкция,състояща се от междуетажни подови конструкции-стоманобетонови плочи и вертикални носещи елементи-стоманобетонови колони и шайби.Външните ограждащи и вътрешните преградни стени са от тухлена зидария с керамични тухли на вароциментов разтвор . Апартаментите се продават на замаска ,блиндирана врата турбозолна мазилка на стените изградена ВИК част ел инсталация до точка ,вградено окабеляване за домофон,интернет и телевизия.Терасите са напълно завършени с плочки,шапки от камък и парапети.
18.01.17 г., 15:57 bazar.bg
3 стаи
91.0 м²
46 000,00 €
7402 - Апартамент разположен на пети непоследен етаж в известен СПА център. Жилището е уютно, напълно обзаведено и е подходящо както за почивка, така и за постоянно живеене. Има красив панорамен изглед. В сградата са монтирани два асаньора. На територията на комплекса има два басейна закрит и открит, помещения за спа - процедури, фитнес зала, джакузи, сауна, парна баня, ресторант, механа, лоби бар, пиано бар, както и паркинг. Сградата и басейните са захранени с минерална вода. Има парно отопление, климатик, кабелна телевизия, пожаро-известителна инсталация, интернет, денонощна охрана ... . Застроена площ без общи части 59 кв.м.
16.01.17 г., 16:27 bazar.bg
2 стаи
70.0 м²
63 000,00 €
Самостоятелен обект в сграда-АПАРТАМЕНТ № 133 (сто тридесет и трети), тип „А”, находящ се на III /трети/етаж на сградата, състоящ се от дневна, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса, със застроена площ от 62.71 кв.метра, при граници и съседи на апартамента за етажа: коридор, апартамент №132 и от двете страни външен зид, заедно с 0,40%, съставляващи 12.79 кв.метра идеални части от общите части на сградата и съответните на апартамента идеални части от правото на строеж, построен в сграда, представляваща ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ БАЛНЕО КОМПЛЕКС „СВЕТИ СПАС - I ”- гр. ВЕЛИНГРАД- БЛОК V /пети/състояща се от инсталационен етаж, шест етажа и седми/терасовиден/етаж на застроена площ от 680,85 кв.метра.
13.01.17 г., 18:29 targimot.com
63.0 м²
54 780,00 лв
Самостоятелен обект в сграда-АПАРТАМЕНТ № 143 (сто четиридесет и трети), тип „А”, находящ се на V /пети/ етаж на сградата, състоящ се от дневна, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса, със застроена площ от 62.71 кв.метра, при граници и съседи на апартамента за етажа: коридор, апартамент № 144, външен зид и Блок IV, заедно с 0,40%, съставляващи 12.79 кв.метра идеални части от общите части на сградата и съответните на апартамента идеални части от правото на строеж, построен в сграда, представляваща ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ БАЛНЕО КОМПЛЕКС „СВЕТИ СПАС - I ”- гр. ВЕЛИНГРАД- БЛОК V /пети/състояща се от инсталационен етаж, шест етажа и седми/терасовиден/етаж на застроена площ от 680,85 кв.метра.
13.01.17 г., 18:28 targimot.com
63.0 м²
54 780,00 лв
Самостоятелен обект в сграда-АПАРТАМЕНТ № 150 (сто и петдесети), тип „А”, находящ се на VI /шести/ етаж на сградата, състоящ се от дневна, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса, със застроена площ от 62.71 кв.метра, при граници и съседи на апартамента за етажа: коридор, апартамент № 149, апартамент № 151 и външен зид, заедно с 0,40%, съставляващи 12.79 кв.метра идеални части от общите части на сградата и съответните на апартамента идеални части от правото на строеж, построен в сграда, представляваща ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ БАЛНЕО КОМПЛЕКС „СВЕТИ СПАС - I ”- гр. ВЕЛИНГРАД- БЛОК V /пети/състояща се от инсталационен етаж, шест етажа и седми/терасовиден/етаж на застроена площ от 680,85 кв.метра.
13.01.17 г., 18:28 targimot.com
63.0 м²
54 780,00 лв
Самостоятелен обект в сграда-АПАРТАМЕНТ № 132 (сто тридесет и втори), тип „А”, находящ се на III /трети/ етаж на сградата, състоящ се от дневна, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса, със застроена площ от 62.71 кв.метра, при граници и съседи на апартамента за етажа: коридор, апартамент № 131, апартамент № 133 и външен зид, заедно с 0,40%, съставляващи 12.79 кв.метра идеални части от общите части на сградата и съответните на апартамента идеални части от правото на строеж, построен в сграда, представляваща ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ БАЛНЕО КОМПЛЕКС „СВЕТИ СПАС - I ”- гр. ВЕЛИНГРАД- БЛОК V /пети/състояща се от инсталационен етаж, шест етажа и седми/терасовиден/етаж на застроена площ от 680,85 кв.метра.
13.01.17 г., 18:27 targimot.com
63.0 м²
54 780,00 лв
Самостоятелен обект в сграда-АПАРТАМЕНТ № 149 (сто четиридесет и девети), тип „А”, находящ се на VI /шести/ етаж на сградата, състоящ се от дневна, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса, със застроена площ от 62.71 кв.метра, при граници и съседи на апартамента за етажа: коридор, апартамент № 150, външен зид и Блок IV, заедно с 0,40%, съставляващи 12.79 кв.метра идеални части от общите части на сградата и съответните на апартамента идеални части от правото на строеж, построен в сграда, представляваща ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ БАЛНЕО КОМПЛЕКС „СВЕТИ СПАС - I ”- гр. ВЕЛИНГРАД- БЛОК V /пети/състояща се от инсталационен етаж, шест етажа и седми/терасовиден/етаж на застроена площ от 680,85 кв.метра.
13.01.17 г., 18:26 targimot.com
63.0 м²
54 780,00 лв
Самостоятелен обект в сграда-АПАРТАМЕНТ № 145 (сто четиридесет и пети), тип „А”, находящ се на V /пети/етаж на сградата, състоящ се от дневна, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса, със застроена площ от 62.71 кв.метра, при граници и съседи на апартамента за етажа: коридор, апартамент № 144 и от двете страни външен зид, заедно с 0,40%, съставляващи 12.79 кв.метра идеални части от общите части на сградата и съответните на апартамента идеални части от правото на строеж, построен в сграда, представляваща ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ БАЛНЕО КОМПЛЕКС „СВЕТИ СПАС - I ”- гр. ВЕЛИНГРАД- БЛОК V /пети/състояща се от инсталационен етаж, шест етажа и седми/терасовиден/етаж на застроена площ от 680,85 кв.метра.
13.01.17 г., 18:26 targimot.com
63.0 м²
54 780,00 лв
Самостоятелен обект в сграда-АПАРТАМЕНТ № 139 (сто тридесет и девети), тип „А”, находящ се на IV /четвърти/ етаж на сградата, състоящ се от дневна, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса, със застроена площ от 62.71 кв.метра, при граници и съседи на апартамента за етажа: коридор, апартамент № 138 и от двете страни външен зид, заедно с 0,40%, съставляващи 12.79 кв.метра идеални части от общите части на сградата и съответните на апартамента идеални части от правото на строеж, построен в сграда, представляваща ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ БАЛНЕО КОМПЛЕКС „СВЕТИ СПАС - I ”- гр. ВЕЛИНГРАД- БЛОК V /пети/състояща се от инсталационен етаж, шест етажа и седми/терасовиден/етаж на застроена площ от 680,85 кв.метра.
13.01.17 г., 18:26 targimot.com
63.0 м²
54 780,00 лв
Самостоятелен обект в сграда-АПАРТАМЕНТ № 151 (сто петдесет и първи), тип „А”, находящ се на VI /шести/ етаж на сградата, състоящ се от дневна, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса, със застроена площ от 62.71 кв.метра, при граници и съседи на апартамента за етажа: коридор, апартамент № 150 и от двете страни външен зид, заедно с 0,40%, съставляващи 12.79 кв.метра идеални части от общите части на сградата и съответните на апартамента идеални части от правото на строеж, построен в сграда, представляваща ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ БАЛНЕО КОМПЛЕКС „СВЕТИ СПАС - I ”- гр. ВЕЛИНГРАД- БЛОК V /пети/състояща се от инсталационен етаж, шест етажа и седми/терасовиден/етаж на застроена площ от 680,85 кв.метра.
13.01.17 г., 18:26 targimot.com
63.0 м²
54 780,00 лв
Самостоятелен обект в сграда-АПАРТАМЕНТ № 138 (сто тридесет и осми), тип „А”, находящ се на IV /четвърти/ етаж на сградата, състоящ се от дневна, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса, със застроена площ от 62.71 кв.метра, при граници и съседи на апартамента за етажа: коридор, апартамент №137, апартамент № 139 и външен зид,заедно с 0,40%, съставляващи 12.79 кв.метра идеални части от общите части на сградата и съответните на апартамента идеални части от правото на строеж, построен в сграда, представляваща ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ БАЛНЕО КОМПЛЕКС „СВЕТИ СПАС - I ”- гр. ВЕЛИНГРАД- БЛОК V /пети/състояща се от инсталационен етаж, шест етажа и седми/терасовиден/етаж на застроена площ от 680,85 кв.метра.
13.01.17 г., 18:26 targimot.com
63.0 м²
54 780,00 лв
Самостоятелен обект в сграда-АПАРТАМЕНТ № 137 (сто тридесет и седми), тип „А”, находящ се на IV /четвърти/ етаж на сградата, състоящ се от дневна, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса, със застроена площ от 62.71 кв.метра, при граници и съседи на апартамента за етажа: коридор, апартамент № 138, външен зид и Блок IV, заедно с 0,40%, съставляващи 12.79 кв.метра идеални части от общите части на сградата и съответните на апартамента идеални части от правото на строеж, построен в сграда, представляваща ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ БАЛНЕО КОМПЛЕКС „СВЕТИ СПАС - I ”- гр. ВЕЛИНГРАД- БЛОК V /пети/състояща се от инсталационен етаж, шест етажа и седми/терасовиден/етаж на застроена площ от 680,85 кв.метра.
13.01.17 г., 18:26 targimot.com
63.0 м²
54 780,00 лв
KУПУВА магазин в центъра на град Велинград- 30 кв.м.,1500 евро на кв.м. за повече информация ВЕЛИНГРАДСКИ ИМОТИ-0886 939 909
13.01.17 г., 3:57 bazar.bg
30.0 м²
45 000,00 €

Парцел, 2050m 2 (продажба)

с.Церово, общ. Велинград Илиян Вулянов
УПИ, намиращо се на 65км. от гр. София, до бензиностанция 'ПЕТРОЛ' при детелината за Велинград. Голям тир-паркинг. Изготвени трасета за ток и вода. Ток в самия имот, вода на около 100 метра. С денивелация над нивото на магистралата. Имота се вижда от около 10 километра. УПИ-то е 310кв. м. ГОТОВ ПРОЕКТ ЗА 130КВ. М. КАФЕ-АПЕРАТИВ И РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ. ОБЯВА 3010 ПОСЕТЕТЕ САЙТА НИ : WWW. ZEMIA. BG
13.01.17 г., 1:08 homes.bg
2050.0 м²
20 500,00 €
Самостоятелен обект в сграда-АПАРТАМЕНТ № 108 (сто и осми), тип „А”, находящ се на V /пети/ етаж на сградата, състоящ се от дневна, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса, със застроена площ от 62.71 кв.метра, при граници и съседи на апартамента за етажа: коридор, апартамент № 107, апартамент № 109 и външен зид, заедно с 0,40%, съставляващи 12.79 кв.метра идеални части от общите части на сградата и съответните на апартамента идеални части от правото на строеж, построен в сграда, представляваща ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ БАЛНЕО КОМПЛЕКС „СВЕТИ СПАС – I ”-гр.ВЕЛИНГРАД- БЛОК IV /четвърти /състояща се от инсталационен етаж, шест етажа и седми/терасовиден/етаж на застроена площ от 492.22 кв.метра.
12.01.17 г., 18:25 targimot.com
63.0 м²
54 780,00 лв
Самостоятелен обект в сграда-АПАРТАМЕНТ № 95 (деветдесет и пети), тип „А”, находящ се на III /трети/ етаж на сградата, състоящ се от дневна, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса, със застроена площ от 62.71 кв.метра, при граници и съседи на апартамента за етажа: коридор, апартамент № 96, външен зид и фоайе, заедно с 0,40%, съставляващи 12.79 кв.метра идеални части от общите части на сградата и съответните на апартамента идеални части от правото на строеж, построен в сграда, представляваща ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ БАЛНЕО КОМПЛЕКС „СВЕТИ СПАС – I ”-гр.ВЕЛИНГРАД- БЛОК IV /четвърти /състояща се от инсталационен етаж, шест етажа и седми/терасовиден/етаж на застроена площ от 492.22 кв.метра.
12.01.17 г., 18:25 targimot.com
63.0 м²
50 292,00 лв
Самостоятелен обект в сграда-АПАРТАМЕНТ № 127 (сто двадесет и седми), тип „А” , находящ се на II /втори /етаж на сградата, състоящ се от дневна, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса, със застроена площ от 62.71 кв.метра, при граници и съседи на апартамента за етажа: коридор, апартамент № 126 и от двете страни външен зид, заедно с 0,40%, съставляващи 12.79 кв.метра идеални части от общите части на сградата и съответните на апартамента идеални части от правото на строеж, построен в сграда, представляваща ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ БАЛНЕО КОМПЛЕКС „СВЕТИ СПАС - I ”- гр. ВЕЛИНГРАД- БЛОК V /пети/състояща се от инсталационен етаж, шест етажа и седми/терасовиден/етаж на застроена площ от 680,85 кв.метра.
12.01.17 г., 18:25 targimot.com
63.0 м²
50 292,00 лв
Самостоятелен обект в сграда-АПАРТАМЕНТ № 97(деветдесет и седми), тип „А”, находящ се на III /трети/ етаж на сградата, състоящ се от дневна, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса, със застроена площ от 62.71 кв.метра, при граници и съседи на апартамента за етажа: коридор, апартамент № 96, външен зид и Блок V, заедно с 0,40%, съставляващи 12.79 кв.метра идеални части от общите части на сградата и съответните на апартамента идеални части от правото на строеж, построен в сграда, представляваща ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ БАЛНЕО КОМПЛЕКС „СВЕТИ СПАС – I ”-гр.ВЕЛИНГРАД- БЛОК IV /четвърти /състояща се от инсталационен етаж, шест етажа и седми/терасовиден/етаж на застроена площ от 492.22 кв.метра.
12.01.17 г., 18:25 targimot.com
63.0 м²
54 780,00 лв
Самостоятелен обект в сграда-АПАРТАМЕНТ № 131 (сто тридесет и първи), тип „А”, находящ се на III /трети/етаж на сградата, състоящ се от дневна, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса, със застроена площ от 62.71 кв.метра, при граници и съседи на апартамента за етажа: коридор, апартамент № 132, външен зид и Блок № IV, заедно с 0,40%, съставляващи 12.79 кв.метра идеални части от общите части на сградата и съответните на апартамента идеални части от правото на строеж, построен в сграда, представляваща ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ БАЛНЕО КОМПЛЕКС „СВЕТИ СПАС - I ”- гр. ВЕЛИНГРАД- БЛОК V /пети/състояща се от инсталационен етаж, шест етажа и седми/терасовиден/етаж на застроена площ от 680,85 кв.метра.
12.01.17 г., 18:25 targimot.com
63.0 м²
54 780,00 лв
Самостоятелен обект в сграда- СТУДИО № 119 (сто и деветнадесет), тип „Б”, находящ се на терасовиден етаж на сградата, състоящ се от дневна, баня с тоалетна, входно антре и тераса, със застроена площ от 49.14 кв.метра, при граници и съседи на студиото за етажа: коридор, студио №120, външен зид и фоайе, заедно с 0,31%, съставляващи 10.03 кв.метра идеални части от общите части на сградата и съответните на студиото идеални части от правото на строеж, построен в сграда, представляваща ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ БАЛНЕО КОМПЛЕКС „СВЕТИ СПАС – I ”-гр.ВЕЛИНГРАД- БЛОК IV /четвърти /състояща се от инсталационен етаж, шест етажа и седми/терасовиден/етаж на застроена площ от 492.22 кв.метра.
12.01.17 г., 18:25 targimot.com
49.0 м²
42 549,00 лв
Самостоятелен обект в сграда - АПАРТАМЕНТ № 96 (деветдесет и шести), тип „А”, находящ се на III /трети/ етаж на сградата, състоящ се от дневна, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса, със застроена площ от 62.71 кв.метра, при граници и съседи на апартамента за етажа: коридор, апартамент № 95, апартамент № 97 и външен зид, заедно с 0,40%, съставляващи 12.79 кв.метра идеални части от общите части на сградата и съответните на апартамента идеални части от правото на строеж, построен в сграда, представляваща ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ БАЛНЕО КОМПЛЕКС „СВЕТИ СПАС – I ”-гр.ВЕЛИНГРАД- БЛОК IV /четвърти /състояща се от инсталационен етаж, шест етажа и седми/терасовиден/етаж на застроена площ от 492.22 кв.метра.
12.01.17 г., 18:24 targimot.com
63.0 м²
50 292,00 лв
Самостоятелен обект в сграда-АПАРТАМЕНТ № 102 (сто и втори), тип „А”, находящ се на IV /четвърти/ етаж на сградата, състоящ се от дневна, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса, със застроена площ от 62.71 кв.метра, при граници и съседи на апартамента за етажа: коридор, апартамент №101, апартамент № 103 и външен зид, заедно с 0,40%, съставляващи 12.79 кв.метра идеални части от общите части на сградата и съответните на апартамента идеални части от правото на строеж, построен в сграда, представляваща ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ БАЛНЕО КОМПЛЕКС „СВЕТИ СПАС – I ”-гр.ВЕЛИНГРАД- БЛОК IV /четвърти /състояща се от инсталационен етаж, шест етажа и седми/терасовиден/етаж на застроена площ от 492.22 кв.метра.
12.01.17 г., 18:24 targimot.com
63.0 м²
54 780,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Велинград
1 2 3 4 5 6