Магазин БУРГАС

БУРГАС ул. "Св. Патриарх Евтимий" № 96
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 07079.615.85.1.12 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестотин и петнадесет, точка, осемдесет и пет, точка, едно, точка, дванадесет/, находящ се в гр.Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Бургас, ул. „Св.Патриарх Евтимий“ № 96 /деветдесет и шест/, ет.0 /нула/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 07079.615.85 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестотин и петнадесет, точка, осемдесет и пет/, предназначение на самостоятелният обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 16.54 кв.м. /шестнадесет цяло петдесет и четири стотни квадратни метра/, ниво 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: 07079.615.85.1.9, 07079.615.85.1.13; под обекта: няма; над обекта: 07079.615.85.1.1, 07079.615.85.1.2.
24.10.16 г., 14:17 targimot.com
17.0 м²
22 480,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Бургас Св. Патриарх Евтимий