Къща близнак със самостоятелен вход. На всеки етаж с по две стаи. Вътрешни стълби. Вътрешна баня с тоалетна. Без съвременни подобрения. Планински район. Село Борино е разположено в югозападните Родопи, в местност богата на природни забележителности. Някои от тях са дело на човешка ръка като Кемеров мост , а други са природни феномени - Дяволският мост . Недалеч са Дяволското гърло, Ягодинската пещера, Триградското ждрело и Буйновското ждрело.
20.04.17 г., 15:29 bazar.bg
100.0 м²
11 000 €

къща бориново

с. Борино обл. Смолян
Къща близнак със самостоятелен вход. На всеки етаж с по две стаи. Вътрешни стълби. Вътрешна баня с тоалетна. Без съвременни подобрения. Планински район. Село Борино е разположено в югозападните Родопи, в местност богата на природни забележителности. Някои от тях са дело на човешка ръка като „Кемеров мост“, а други са природни феномени - „Дяволският мост“. Недалеч са Дяволското гърло, Ягодинската пещера, Триградското ждрело и Буйновското ждрело.
11.04.17 г., 1:51 alo.bg
100.0 м²
11 000 €

Авангард Борино

с. Борино обл. Смолян
Вила ”Авангард” е разположена в югозападната част на Родопския масив на 1100 м. надморска височина. Намира се на тихо и спокойно място, с уникална и незабравима гледка към родопските планини.
24.03.17 г., 20:23 alo.bg
120 лв

Къща Борино

Борино УЛ. ГРАНИЧАР № 13
ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.501.952 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 670 кв.м. (шестстотин и седемдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, общ. Борино, обл. Смолян, на административен адрес: ул. Граничар, № 13, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 05462.501.331, 05462.501.333, 05462.501.5021, 05462.501.323, ВЕДНО с разположената в поземления имот ЧЕТИРИЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 05462.501.952.1 и със застроена площ от 128 кв.м. (сто двадесет и осем квадратни метра).
30.03.17 г., 20:04 targimot.com
128.0 м²
128 000 лв

Земеделска земя Борино

Борино 1/4 идеална част от ГОРИ И ХРАСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, М. КЬОЙ ЮЗЮ
¼ (една четвърт) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.226.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 7183 кв. м. (седем хиляди сто осемдесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: ГОРИ И ХРАСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, общ. Борино, обл. Смолян, местност КЬОЙ ЮЗЮ, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 05462.226.34, 05462.226.29, 05462.226.5, 05462.226.21.,
27.03.17 г., 20:06 targimot.com
7183.0 м²
863 лв

Земеделска земя Борино

Борино 1/2 идеална част от НИВА, М. БАТАК
½ (една втора) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.22.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 302 кв. м. (триста и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: НИВА, находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, общ. Борино, обл. Смолян, местност БАТАК, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 05462.22.47, 05462.22.86, 05462.22.41, 05462.22.33, 05462.22.39, 05462.22.44.
27.03.17 г., 19:53 targimot.com
302.0 м²
82 лв

Земеделска земя Борино

Борино 1/4 идеална част от ГОРИ И ХРАСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, М. КЬОЙ ЮЗЮ
¼ (една четвърт) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.226.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 4119 кв. м. (четири хиляди сто и деветнадесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: ГОРИ И ХРАСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, общ. Борино, обл. Смолян, местност КЬОЙ ЮЗЮ, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 05462.226.5, 05462.226.21.
27.03.17 г., 19:59 targimot.com
4119.0 м²
495 лв

Земеделска земя Борино

Борино 1/2 идеална част от ПАСИЩЕ, М. КАСТРАКЛИ ЯЗОВИРА
½ (една втора) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.147.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 560 кв. м. (петстотин и шестдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, общ. Борино, обл. Смолян, местност КАСТРАКЛИ ЯЗОВИРА, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 05462.144.46, 05462.147.19, 05462.147.8, 05462.147.7, 05462.147.6, 05462.147.5.
27.03.17 г., 19:54 targimot.com
560.0 м²
118 лв

Земеделска земя Борино

Борино 1/2 идеална част от ПАСИЩЕ, М. КАСТРАКЛИ
½ (една втора) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.129.191 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2998 кв. м. (две хиляди деветстотин деветдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, общ. Борино, обл. Смолян, местност КАСТРАКЛИ, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 05462.129.12, 05462.129.196, 05462.129.189, 05462.129.7, 05462.129.192.
27.03.17 г., 20:04 targimot.com
2998.0 м²
1 080 лв

Земеделска земя Борино

Борино 1/4 идеална част от ЛИВАДА, М. КРАЩА
¼ (една четвърт) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.162.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2498 кв. м. (две хиляди четиристотин деветдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: ЛИВАДА, находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, общ. Борино, обл. Смолян, местност КРАЩА, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 05462.12.95, 05462.162.5, 05462.162.7
27.03.17 г., 19:53 targimot.com
2498.0 м²
338 лв

Земеделска земя Борино

Борино 1/4 идеална част от ЛИВАДА, М. ДРАМАЛА
¼ (една четвърт) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.90.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2213 кв. м. (две хиляди двеста и тринадесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: ЛИВАДА, находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, общ. Борино, обл. Смолян, местност ДРАМАЛА, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 05462.89.60, 05462.90.15, 05462.90.16, 05462.90.17, 05462.90.13, 05462.90.12, 05462.90.29.
27.03.17 г., 20:04 targimot.com
2213.0 м²
333 лв

Къща Борино

Борино УЛ. ГРАНИЧАР № 13
ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.501.952 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 670 кв.м. (шестстотин и седемдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, общ. Борино, обл. Смолян, на административен адрес: ул. Граничар, № 13, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 05462.501.331, 05462.501.333, 05462.501.5021, 05462.501.323, ВЕДНО с разположената в поземления имот ЧЕТИРИЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 05462.501.952.1 и със застроена площ от 128 кв.м. (сто двадесет и осем квадратни метра).
11.01.17 г., 18:49 targimot.com
128.0 м²
160 000 лв

Земеделска земя Борино

Борино 1/4 идеална част от ЛИВАДА, М. КРАЩА
¼ (една четвърт) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.162.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2498 кв. м. (две хиляди четиристотин деветдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: ЛИВАДА, находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, общ. Борино, обл. Смолян, местност КРАЩА, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 05462.12.95, 05462.162.5, 05462.162.7.
15.12.16 г., 4:50 targimot.com
2498.0 м²
337 лв

Земеделска земя Борино

Борино 1/4 идеална част от ЛИВАДА, М. ДРАМАЛА
¼ (една четвърт) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.90.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2213 кв. м. (две хиляди двеста и тринадесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: ЛИВАДА, находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, общ. Борино, обл. Смолян, местност ДРАМАЛА, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 05462.89.60, 05462.90.15, 05462.90.16, 05462.90.17, 05462.90.13, 05462.90.12, 05462.90.29.
15.12.16 г., 4:51 targimot.com
2213.0 м²
332 лв

Земеделска земя Борино

Борино 1/2 идеална част от ПАСИЩЕ, М. КАСТРАКЛИ
½ (една втора) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.129.191 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2998 кв. м. (две хиляди деветстотин деветдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, общ. Борино, обл. Смолян, местност КАСТРАКЛИ, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 05462.129.12, 05462.129.196, 05462.129.189, 05462.129.7, 05462.129.192.
14.12.16 г., 18:55 targimot.com
2998.0 м²
1 080 лв

Земеделска земя Борино

Борино 1/2 идеална част от НИВА, М. БАТАК
½ (една втора) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.22.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 302 кв. м. (триста и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: НИВА, находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, общ. Борино, обл. Смолян, местност БАТАК, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 05462.22.47, 05462.22.86, 05462.22.41, 05462.22.33, 05462.22.39, 05462.22.44.
14.12.16 г., 21:57 targimot.com
302.0 м²
81 лв
½ (една втора) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.22.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 302 кв. м. (триста и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: НИВА, находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, общ. Борино, обл. Смолян, местност БАТАК, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 05462.22.47, 05462.22.86, 05462.22.41, 05462.22.33, 05462.22.39, 05462.22.44
24.10.16 г., 14:03 targimot.com
302.0 м²
102 лв

Къща Борино

Борино УЛ. ГРАНИЧАР № 15
ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.501.952 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 670 кв.м. (шестстотин и седемдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, общ. Борино, обл. Смолян, на административен адрес: ул. Граничар, № 13, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 05462.501.331, 05462.501.333, 05462.501.5021, 05462.501.323, ВЕДНО с разположената в поземления имот ЧЕТИРИЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 05462.501.952.1 и със застроена площ от 128 кв.м. (сто двадесет и осем квадратни метра).
24.10.16 г., 14:28 targimot.com
125.0 м²
172 855 лв
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Парцел с площ от 2,595кв.м., с лек наклон. Имотът е в регулация, наблизо има ток и вода. Парцела е подходящ за построяването на вилно селище. Намира се в Ягодина на 15км от Борино и на 60км от Смолян.
25.03.16 г., 13:12 icbproperties.com
2595.0 м²
26 000 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Наскоро вътрешно реновирана двуетажна къща в живописно селце, разположено вблизост до Ягодинската пещера и яз. Доспат. Къщата е в добро състояние с вътрешен санитарен възел на първия етаж, където има и две стаи и коридор. Външни стълби водят до второто ниво, на което има три стаи. Имотът е достъпен целогодишно. Селото е с около 200 души жители. От околностите на селото се разкриват впечатляващи, панорамни гледки към вр.Свети Илия. В близост са и защитените обекти Ягодинска пещера и Дяволски мост. Природата на територията на селото е живописна, разполага с прекрасни места за изглед и подслон, богата на животински и растителни видове.
25.03.16 г., 13:52 icbproperties.com
3 стаи
100.0 м²
51 500 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Прекрасен имот с площ ото 2697кв.м. с гледка към язовир, разположен само на 6км от град Борино и на 26км от Девин. Имотът не е в регулация, но може да се промени предназначението му. В имота има вода, електричеството е в близост. Наблизо има друг застроен имот. От мястото се открива панорама към планината и язовира. Недалеч от имота са разположени няколко планински хижи. Районът е подходящ за отмора, лов, риболов и селски туризъм.
25.03.16 г., 15:07 icbproperties.com
2697.0 м²
10 400 €
БЕЗ КОМИСИОННА ОТ КУПУВАЧА! Тъкачната фабрика се намира в село Ягодина , Област Смолян. Индустриалният имот, представен тук, има много добро и стратегическо местоположение в близост до центъра на живописно и спокойно село, сгушено в Родопите. Тази тъкачна фабрика със застроена и незастроена площ 6430 кв. м се състои от: Производствена сграда Приземен етаж: 350 квадратни метра Първи етаж: 2060 квадратни метра Втори етаж: 2160 квадратни метра Трети етаж: 350 квадратни метра Едноетажна сграда с площ от 4320 кв. м. Сграда с три 5-тонни резервоари с площ от 40 кв. м. Портиерна с площ от 40 кв. м. Ремонтна работилница с площ от 200 кв. м. Трансформатор с 400 kWA. Фабриката е оборудвана с: 1. Чепкало с вентилационна система и тръбопровод 2. Кабина за вълна 4×4 м – 2 броя 3. Дарачен състав "Бефема" – 2 броя 4. Присуквало "Текстима" с 46 вретена 5. Заточващ апарат на валове за дарак 6. Предачен ринг "Бефама" – 3 броя 7. Тъкачен стан "Кайзер" 8. Тъкачен стан "Зулцер-Рути" 9. Сновило "Текстима" 10. Мотовилка 11. Шпул машина за 12 глави 12. Бобинарка двустранна с 12 тромела 13. Сукомер "Тестер" 14. Шардон "Текстима" с 15 Kw вентилатор и тръбопровод Самото село е на 28 км от град Девин, 115 км от Пловдив и на 226 км от София. Известният ски курорт Пампорово е само на 48 км от него, а границата с Гърция е на 17 км от селото. Цената на фабриката е без оборудването!
14.03.16 г., 9:53 officespace.bg
200 000 €