Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД УЛ. "СВОБОДА" № 4, ВХ. А, ЕТ. 2, АП. 3
71 м²
37,536 лв
2017-6-9
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 04279.623.415.1.6 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин двадесет и три, точка, четиристотин и петнадесет, точка, едно, точка, шест), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, който обект попада в жилищна сграда с идентификационен № 04279.623.415.1 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин двадесет и три, точка, четиристотин и петнадесет, точка, едно/, построена върху поземлен имот с идентификационен № 04279.623.415 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин двадесет и три, точка, четиристотин и петнадесет/, находящ се в гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД 18 32/10.05.2006г. на изпълнителния директор на АК, вписан с административен адрес: ул. "Свобода" № 4 /четири/, вход А, етаж 2 /втори/, ап. 3 /три/, с площ от 71.04кв.м. /седемдесет и едно цяло и четири стотни квадратни метра/, при съседи на обекта по схема: на същия етаж: 04279.623.415.1.7, под обекта: 04279.623.415.1.1, над обекта: 04279.623.415.1.11, ВЕДНО с мазе № 5 /пет/, с площ от 12.49 кв.м. /дванадесет цяло и четиридесет и девет стотни квадратни метра/, таван с площ от 15.39 кв.м. /петнадесет цяло и тридесет и девет стотни квадратни метра/, както и 12.9619% /дванадесет цяло девет хиляди шестстотин и деветнадесет десето хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който обект е идентичен по документ за собственост на АПАРТАМЕНТ № 3 /три/, находящ се на ул. "Свобода" № 6 /шест/ в гр. Благоевград, вход "А", етаж 2 /втори/, състоящи се от две стаи и кухня, със застроена площ 71.04 кв.м. /седемдесет и едно цяло и четири стотни квадратни метра/, с принадлежащите към него таванско помещение, с полезна площ 15.39 кв.м. /петнадесет цяло и тридесет и девет стотни квадратни метра/, избено помещение № 5 /пет/, с полезна площ 12.49 кв.м. /дванадесет цяло четиридесет и девет стотни квадратни метра/, ведно с 12.9619% /дванадесет цяло девет хиляди шестстотин и деветнадесет десето хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: ап. № 4. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 37 536,00 лв. / тридесет и седем хиляди петстотин тридесет и шест лева /.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД УЛ. "СВОБОДА" № 4, ЕТ. 2, АП. 3
71 м²
46,920 лв
2017-4-7
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 04279.623.415.1.6 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин двадесет и три, точка, четиристотин и петнадесет, точка, едно, точка, шест), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, който обект попада в жилищна сграда с идентификационен № 04279.623.415.1 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин двадесет и три, точка, четиристотин и петнадесет, точка, едно/, построена върху поземлен имот с идентификационен № 04279.623.415 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин двадесет и три, точка, четиристотин и петнадесет/, находящ се в гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД 18 32/10.05.2006г. на изпълнителния директор на АК, вписан с административен адрес: ул. "Свобода" № 4 /четири/, вход А, етаж 2 /втори/, ап. 3 /три/, с площ от 71.04кв.м. /седемдесет и едно цяло и четири стотни квадратни метра/, при съседи на обекта по схема: на същия етаж: 04279.623.415.1.7, под обекта: 04279.623.415.1.1, над обекта: 04279.623.415.1.11, ВЕДНО с мазе № 5 /пет/, с площ от 12.49 кв.м. /дванадесет цяло и четиридесет и девет стотни квадратни метра/, таван с площ от 15.39 кв.м. /петнадесет цяло и тридесет и девет стотни квадратни метра/, както и 12.9619% /дванадесет цяло девет хиляди шестстотин и деветнадесет десето хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който обект е идентичен по документ за собственост на АПАРТАМЕНТ № 3 /три/, находящ се на ул. "Свобода" № 6 /шест/ в гр. Благоевград, вход "А", етаж 2 /втори/, състоящи се от две стаи и кухня, със застроена площ 71.04 кв.м. /седемдесет и едно цяло и четири стотни квадратни метра/, с принадлежащите към него таванско помещение, с полезна площ 15.39 кв.м. /петнадесет цяло и тридесет и девет стотни квадратни метра/, избено помещение № 5 /пет/, с полезна площ 12.49 кв.м. /дванадесет цяло четиридесет и девет стотни квадратни метра/, ведно с 12.9619% /дванадесет цяло девет хиляди шестстотин и деветнадесет десето хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: ап. № 4. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 46 920,00 лв. / четиридесет и шест хиляди деветстотин и двадесет лева /.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Благоевград, Свобода