Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД ул. "Прилеп" №7, ет.2
96 м²
63,750 лв
2017-8-3
1. 1/2ид. част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04279.622.43, находящ се в гр.Благоевград, община Благоевград, по кадастралната карта на гр.Благоевград, одобрена със Заповед № РД - 18-32/10.05.2006г. на изпълнителния директор на АК, с административен адрес: гр.Благоевград, ул. „Прилеп“ №7, с площ от 379кв.м. с трайно предназначение на територията- урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско застрояване- до 10м., стар идентификатор 2525, кв.1, парцел 6, при съседи: имот с идентификатори 04279.622.44, 04279.622.326, 04279.622.390, 04279.622.391 и 04279.622.42. Началната цена от която започва проданта на имота е в размер на 10 725.00 лв (десет хиляди седемстотин двадесет и пет лева) 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 04279.622.43.1.2, с предназначение - жилище, апартамент, който обект попада в сграда № 1, разположена върху имот с идентификатор 04279.622.43, находящ се в гр.Благоевград, община Благоевград, по кадастралната карта на град Благоевград, одобрена със Заповед № РД - 18-32/10.05.2006г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с адрес на имота: гр.Благоевград, ул. Прилеп №7, ет.2, ап.2, с площ от 96.00кв. м., брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекта: на същия етаж: - няма данни за собственост, под обекта: обект с идентификатор 04279.622.43.1.1, над обекта: няма данни за собственост, с прилежащи части: 1/2ид. част от таванския етаж на сградата и с прилежащите на този обект идеални части от общите на сградата и от правото на строеж върху мястото. Началната цена от която започва проданта на имота е в размер на 63 750.00 лв (шестдесет и три хиляди седемстотин и петдесет лева) лева)
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Благоевград, Прилеп

Парцел БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград местност "Ловен дом"
8596 м²
1,440,900 лв
2017-3-20
Поземлен имот с идентификатор 04279.622.351 /нула, четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин двадесет и две, точка, триста петдесет и едно/, с площ по скица: 8596 кв. м. /осем хиляди петстотин двадесет и шест квадратни метра/, по кадастралната карта на гр. Благоевград, с ЕКАТТЕ 04279 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет/, гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград, одобрена със Заповед № РД – 18 – 32/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед № СД – 14 – 01 – 140/20.11.2006 г. на Началника на Службата по кадастъра – Благоевград, с адрес на имота: ул. „Прилеп“, с трайно предназначение: урбанизирана територия и начин на трайно ползване: спортно игрище със стар идентификатор: кв. 1 /едно/, п. 23 /двадесет и три/ № 5972 /пет хиляди деветстотин седемдесет и две/, при съседи: 1. ниско застрояване /до 10 м./, № 04279.622.358 – собственик: Община Благоевград, булстат 000024695Ю, адрес: Благоевград, ул. „Георги Измирлиев - Македончето“ № 1, 2. За второстепенна улица, № 04279.622.342, собственик: Община Благоевград, булстат 000024695Ю, адрес: Благоевград, ул. „Георги Измирлиев - Македончето“ № 1, 3. Ниско застрояване /до 10м./, № 04279.622.9, собственик: няма данни за собственик, 4. За второстепенна улица, № 04279.622.326, собственик: Община Благоевград, булстат 000024695Ю, адрес: Благоевград, ул. „Георги Измирлиев - Македончето“ № 1, 5. За друг вид застрояване, № 04279.622.352, собственик: Община Благоевград, булстат 000024695Ю, адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев - Македончето“ № 1, 6. Ботаническа градина, № 04279.622.353, собственик: Община Благоевград, булстат 000024695Ю, адрес: Благоевград ул. „Георги Измирлиев - Македончето“ № 1, ведно с построената в него на степен на завършеност „груб строеж“ съгласно удостоверение изх. № 1209/09.12.2008 г. на зам. Кмета на община Благоевград сграда с идентификатор 04279.622.351.1 /нула, четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин двадесет и две, точка, триста петдесет и едно, точка, едно/, по кадастралната карта на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, одобрена със заповед № РД – 18 – 32/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед № КД – 14 – 01 – 140/20.11.2006 г. на Началника на Службата по кадастъра – Благоевград, с адрес на имота: ул. „Прилеп“, на три етажа, с предназначение друг вид сграда за обитаване, застроена площ 421 кв. м. /четиристотин двадесет и един квадратни метра/, както и с всичко останали подобрения и приращения в поземлен имот с идентификатор 04279.622.351 /нула, четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин двадесет и две, точка, триста петдесет и едно/, като по документи за собственост описаният недвижим имот представлява: комплекс „Ловен дом“, съставляващ терен от 8596 кв. м. /осем хиляди петстотин деветдесет и шест квадратни метра/, находящ се в регулационните граници на Благоевград, парк „Ловен дом“, при граници и съседи: имот за ниско застрояване, собственост на Община Благоевград, второстепенна улица, имот за ниско застрояване на Община Благоевград, второстепенна улица, имот на Община Благоевград за друг вид застрояване и Ботаническа градина, собственост на Община Благоевград. ЦЕНАТА Е С ВКЛЮЧЕН ДДС!!!
Ощеtargimot.com

Парцел БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград местност "Ловен дом"
8596 м²
1,200,750 лв
2017-3-2
Поземлен имот с идентификатор 04279.622.351 /нула, четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин двадесет и две, точка, триста петдесет и едно/, с площ по скица: 8596 кв. м. /осем хиляди петстотин двадесет и шест квадратни метра/, по кадастралната карта на гр. Благоевград, с ЕКАТТЕ 04279 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет/, гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград, одобрена със Заповед № РД – 18 – 32/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед № СД – 14 – 01 – 140/20.11.2006 г. на Началника на Службата по кадастъра – Благоевград, с адрес на имота: ул. „Прилеп“, с трайно предназначение: урбанизирана територия и начин на трайно ползване: спортно игрище със стар идентификатор: кв. 1 /едно/, п. 23 /двадесет и три/ № 5972 /пет хиляди деветстотин седемдесет и две/, при съседи: 1. ниско застрояване /до 10 м./, № 04279.622.358 – собственик: Община Благоевград, булстат 000024695Ю, адрес: Благоевград, ул. „Георги Измирлиев - Македончето“ № 1, 2. За второстепенна улица, № 04279.622.342, собственик: Община Благоевград, булстат 000024695Ю, адрес: Благоевград, ул. „Георги Измирлиев - Македончето“ № 1, 3. Ниско застрояване /до 10м./, № 04279.622.9, собственик: няма данни за собственик, 4. За второстепенна улица, № 04279.622.326, собственик: Община Благоевград, булстат 000024695Ю, адрес: Благоевград, ул. „Георги Измирлиев - Македончето“ № 1, 5. За друг вид застрояване, № 04279.622.352, собственик: Община Благоевград, булстат 000024695Ю, адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев - Македончето“ № 1, 6. Ботаническа градина, № 04279.622.353, собственик: Община Благоевград, булстат 000024695Ю, адрес: Благоевград ул. „Георги Измирлиев - Македончето“ № 1, ведно с построената в него на степен на завършеност „груб строеж“ съгласно удостоверение изх. № 1209/09.12.2008 г. на зам. Кмета на община Благоевград сграда с идентификатор 04279.622.351.1 /нула, четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин двадесет и две, точка, триста петдесет и едно, точка, едно/, по кадастралната карта на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, одобрена със заповед № РД – 18 – 32/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед № КД – 14 – 01 – 140/20.11.2006 г. на Началника на Службата по кадастъра – Благоевград, с адрес на имота: ул. „Прилеп“, на три етажа, с предназначение друг вид сграда за обитаване, застроена площ 421 кв. м. /четиристотин двадесет и един квадратни метра/, както и с всичко останали подобрения и приращения в поземлен имот с идентификатор 04279.622.351 /нула, четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин двадесет и две, точка, триста петдесет и едно/, като по документи за собственост описаният недвижим имот представлява: комплекс „Ловен дом“, съставляващ терен от 8596 кв. м. /осем хиляди петстотин деветдесет и шест квадратни метра/, находящ се в регулационните граници на Благоевград, парк „Ловен дом“, при граници и съседи: имот за ниско застрояване, собственост на Община Благоевград, второстепенна улица, имот за ниско застрояване на Община Благоевград, второстепенна улица, имот на Община Благоевград за друг вид застрояване и Ботаническа градина, собственост на Община Благоевград.
Ощеtargimot.com