Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД ул. "Прилеп" №7, ет.2
1. 1/2ид. част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04279.622.43, находящ се в гр.Благоевград, община Благоевград, по кадастралната карта на гр.Благоевград, одобрена със Заповед № РД - 18-32/10.05.2006Г. на изпълнителния директор на АК, с административен адрес: гр.Благоевград, ул.Прилеп №7, с площ от 379кв.м. с трайно предназначение на територията- урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско застрояване- до 10м., стар идентификатор 2525, кв.1, парцел 6, при съседи: имот с идентификатори 04279.622.44, 04279.622.326, 04279.622.390, 04279.622.391 и 04279.622.42. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта на имота е в размер на 19 500.00лв./деветнадесет хиляди и петстотин лева/ 2.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 04279.622.43.1.2, с предназначение - жилище, апартамент, който обект попада в сграда № 1, разположена върху имот с идентификатор 04279.622.43, находящ се в гр.Благоевград, община Благоевград, по кадастралната карта на град Благоевград, одобрена със Заповед № РД - 18-32/10.05.2006г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с адрес на имота: гр.Благоевград, ул. Прилеп №7, ет.2, ап.2, с площ от 96.00кв. м., брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекта: на същия етаж: - няма данни за собственост, под обекта: обект с идентификатор 04279.622.43.1.1, над обекта: няма данни за собственост, с прилежащи части: 1/2ид. част от таванския етаж на сградата и с прилежащите на този обект идеални части от общите на сградата и от правото на строеж върху мястото. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта на имота е в размер на 98 700.00лв. /деветдесет и осем хиляди и седемстотин лева/
27.10.16 г., 16:16 targimot.com
96.0 м²
98 700,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Благоевград Прилеп