Многостаен апартамент БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД УЛ. "ИВАН МИХАЙЛОВ /АЛ. ВЕЛИЧКОВ/" № 2, ЕТ. 5, АП. 10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 04279.612.48.1.13 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и дванадесет, точка, четиридесет и осем, точка, едно, точка, тринадесет/, който обект попада в жилищна сграда с идентификационен № 04279.612.48.1 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и дванадесет точка четиридесет и осем точка едно/, построена върху поземлен имот с идентификационен № 04279.612.48 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и дванадесет, точка, четиридесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, област Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 32/10.05.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" /Ал. Величков/ № 2, ет. 5 /пети четвърти жилищен етаж/, ап.10, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива 1 /едно/, с площ от 125.91кв.м. /сто двадесет и пет цяло и деветдесет и една стотна квадратни метра/, прилежащи части Мазе № 2, с площ 5.10кв.м. и припадащите му се 0.66% идеални общи части и 2.49% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 04279.612.48.1.36, под обекта 04279.612.48.1.11, над обекта: 04279.612.48.1.15, стар идентификатор няма, който самостоятелен обект съгласно документ за собственост представлява АПАРТАМЕНТ №10 /десет/, разположен на четвърти жилищен етаж от жилищна сграда, с обща застроена площ 125.91кв.м. / сто двадесет и пет цяло и деветдесет и една стотна квадратни метра/, ВЕДНО с 2.49% /две цяло четиридесет и девет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, припадащи се за апартамента, МАЗЕ №2 /две/, към него с площ 5.10кв.м. /пет цяло и десет стотни квадратни метра/, с 0.66% /нула цяло шестдесет и шест стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, припадащи се към мазето, които обекти са изградени в ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в УПИ III /трети/, имот пл. № 849 /осемстотин четиридесет и девет/, кв. 27 /двадесет и седми/, по плана на гр. Благоевград, към 1999г. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 124 800,00 лв. / сто двадесет и четири хиляди осемстотин лева /.
16.11.16 г., 0:23 targimot.com
126.0 м²
124 800 лв

Тристаен апартамент Банско

Банско ул. „Иван Михайлов” 12, ет.0, ап.2
: гр.Банско, ул.”Иван Михайлов” 12, ет.0, ап.2, самостоятелния обект се намира в сградата №1, разположена в поземлен ... 30.07.2007г. на Главен архитект на Община Благоевград. Апартаментът се намира на втори жилищен етаж, на кота +2,80м., състои се от
12.11.16 г., 19:23 targimot.com
72.0 м²
39 000 лв

Многостаен апартамент БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД УЛ. "ИВАН МШХАЙЛОВ" /АЛ. ВЕЛИЧКОВ/ № 2, ЕТ. 5 /ПЕТИ - ЧЕТВЪРТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ/, АП. 10
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов ... регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, област Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 32/10.05.2006г. на ... /, по плана на гр. Благоевград, към 1999г. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена, от която да започне наддаването при публичната
24.10.16 г., 14:42 targimot.com
126.0 м²
156 000 лв

Двустаен апартамент Обзаведен Непоследен етаж 60 кв.м

Запад гр. Благоевград обл. Благоевград
Отдава се под наем апартамент 60 кв.м., на 4-ти жилищен етаж на ул. Иван Михайлов – широк център на Благоевград
20.07.16 г., 19:11 alo.bg
60.0 м²
300 лв