Многостаен апартамент БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД УЛ. "ИВАН МИХАЙЛОВ /АЛ. ВЕЛИЧКОВ/" № 2, ЕТ. 5, АП. 10
126.0 м²
124 800 лв
16.11.16 г., 0:23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 04279.612.48.1.13 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и дванадесет, точка, четиридесет и осем, точка, едно, точка, тринадесет/, който обект попада в жилищна сграда с идентификационен № 04279.612.48.1 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и дванадесет точка четиридесет и осем точка едно/, построена върху поземлен имот с идентификационен № 04279.612.48 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и дванадесет, точка, четиридесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, област Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 32/10.05.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" /Ал. Величков/ № 2, ет. 5 /пети четвърти жилищен етаж/, ап.10, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива 1 /едно/, с площ от 125.91кв.м. /сто двадесет и пет цяло и деветдесет и една стотна квадратни метра/, прилежащи части Мазе № 2, с площ 5.10кв.м. и припадащите му се 0.66% идеални общи части и 2.49% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 04279.612.48.1.36, под обекта 04279.612.48.1.11, над обекта: 04279.612.48.1.15, стар идентификатор няма, който самостоятелен обект съгласно документ за собственост представлява АПАРТАМЕНТ №10 /десет/, разположен на четвърти жилищен етаж от жилищна сграда, с обща застроена площ 125.91кв.м. / сто двадесет и пет цяло и деветдесет и една стотна квадратни метра/, ВЕДНО с 2.49% /две цяло четиридесет и девет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, припадащи се за апартамента, МАЗЕ №2 /две/, към него с площ 5.10кв.м. /пет цяло и десет стотни квадратни метра/, с 0.66% /нула цяло шестдесет и шест стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, припадащи се към мазето, които обекти са изградени в ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в УПИ III /трети/, имот пл. № 849 /осемстотин четиридесет и девет/, кв. 27 /двадесет и седми/, по плана на гр. Благоевград, към 1999г. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 124 800,00 лв. / сто двадесет и четири хиляди осемстотин лева /.
Още targimot.com

Тристаен апартамент Банско

Банско гр. Банско, ул. „Иван Михайлов” 12, ет.0, ап.2
72.0 м²
45 975 лв
6.06.17 г., 20:26
: гр.Банско, ул.”Иван Михайлов” 12, ет.0, ап.2, самостоятелния обект се намира в сградата №1, разположена в поземлен ... 30.07.2007г. на Главен архитект на Община Благоевград. Апартаментът се намира на втори жилищен етаж, на кота +2,80м., състои се от
Още targimot.com

Тристаен апартамент Банско

Банско ул. „Иван Михайлов” 12, ет.0, ап.2
72.0 м²
39 000 лв
12.11.16 г., 19:23
: гр.Банско, ул.”Иван Михайлов” 12, ет.0, ап.2, самостоятелния обект се намира в сградата №1, разположена в поземлен ... 30.07.2007г. на Главен архитект на Община Благоевград. Апартаментът се намира на втори жилищен етаж, на кота +2,80м., състои се от
Още targimot.com

Многостаен апартамент БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД УЛ. "ИВАН МШХАЙЛОВ" /АЛ. ВЕЛИЧКОВ/ № 2, ЕТ. 5 /ПЕТИ - ЧЕТВЪРТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ/, АП. 10
126.0 м²
156 000 лв
24.10.16 г., 14:42
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов ... регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, област Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 32/10.05.2006г. на ... /, по плана на гр. Благоевград, към 1999г. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена, от която да започне наддаването при публичната
Още targimot.com

Двустаен апартамент Обзаведен Непоследен етаж 60 кв.м

Запад гр. Благоевград обл. Благоевград
60.0 м²
300 лв
20.07.16 г., 19:11
Отдава се под наем апартамент 60 кв.м., на 4-ти жилищен етаж на ул. Иван Михайлов – широк център на Благоевград
Още alo.bg