Многостаен апартамент БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД УЛ. "ИВАН МИХАЙЛОВ /АЛ. ВЕЛИЧКОВ/" № 2, ЕТ. 5, АП. 10
126 м²
124,800 лв
2016-11-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 04279.612.48.1.13 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и дванадесет, точка, четиридесет и осем, точка, едно, точка, тринадесет/, който обект попада в жилищна сграда с идентификационен № 04279.612.48.1 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и дванадесет точка четиридесет и осем точка едно/, построена върху поземлен имот с идентификационен № 04279.612.48 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и дванадесет, точка, четиридесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, област Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 32/10.05.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" /Ал. Величков/ № 2, ет. 5 /пети четвърти жилищен етаж/, ап.10, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива 1 /едно/, с площ от 125.91кв.м. /сто двадесет и пет цяло и деветдесет и една стотна квадратни метра/, прилежащи части Мазе № 2, с площ 5.10кв.м. и припадащите му се 0.66% идеални общи части и 2.49% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 04279.612.48.1.36, под обекта 04279.612.48.1.11, над обекта: 04279.612.48.1.15, стар идентификатор няма, който самостоятелен обект съгласно документ за собственост представлява АПАРТАМЕНТ №10 /десет/, разположен на четвърти жилищен етаж от жилищна сграда, с обща застроена площ 125.91кв.м. / сто двадесет и пет цяло и деветдесет и една стотна квадратни метра/, ВЕДНО с 2.49% /две цяло четиридесет и девет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, припадащи се за апартамента, МАЗЕ №2 /две/, към него с площ 5.10кв.м. /пет цяло и десет стотни квадратни метра/, с 0.66% /нула цяло шестдесет и шест стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, припадащи се към мазето, които обекти са изградени в ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в УПИ III /трети/, имот пл. № 849 /осемстотин четиридесет и девет/, кв. 27 /двадесет и седми/, по плана на гр. Благоевград, към 1999г. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 124 800,00 лв. / сто двадесет и четири хиляди осемстотин лева /.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Благоевград, Иван Михайлов

Тристаен апартамент Банско

Банско гр. Банско, ул. „Иван Михайлов” 12, ет.0, ап.2
72 м²
45,975 лв
2017-6-6
Предмет на публичната продан е САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.1652.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр.Банско, ул.”Иван Михайлов” 12, ет.0, ап.2, самостоятелния обект се намира в сградата №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.1652, предназначение на самостоятелния обект: Жилище,апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, прилежащи части: няма, ниво: 1 /едно/, площ по документ: 72.09 кв. м. /седемдесет и две цяло и нула девет стотни квадратни метра/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:02676.501.1652.1.1, 02676.501.1652.1.3, под обекта: 02676.501.1652.1.17, 02676.501.1652.1.18, 02676.501.1652.1.27, 02676.501.1652.1.25, 026.501.1652.1.26, над обекта: 02676.501.1652.1.7, 02676.501.1652.1.6, стар идентификатор: няма. Имотът се намира в гр. Банско, в непосредствена близост до стадиона. Сградата, в която се намират имота е с монолитна стоманобетонна носеща конструкция, както и преграждащи и ограждащи тухлени стени, състояща се от три жилищни етажа и тавански етаж. Покривът е стоманобетонов – скатен с битумни керемиди. Сградата е с външна изолация и минерална мазилка, стълбищната клетка е с гранитогрес по стъпала и шпакловка с латекс по стени в два цвята и иноксов парапет. Сградата е въведена в експлоатация съгласно удостоверение №36 от 30.07.2007г. на Главен архитект на Община Благоевград. Апартаментът се намира на втори жилищен етаж, на кота +2,80м., състои се от преддверие, домакинско помещение, кухня-столова, дневна, две спални, баня с тоалетна, и три тераси и е със застроена площ от 74,00кв.м. Подовата настилка в апартамента е изравнителна циментова замазка, стените и таваните са с шпакловка, санитарните помещения са с под – циментова замазка и груба мазилка по стените, терасите са с под – гранитогрес, минерална мазилка по стените и остъклен иноксов парапет. Входната врата е метална /блиндирана/. Дограмата е от ПВЦ двуцветна – бяла и златен дъб със стъклопакет. Ел. и ВиК инсталации - завършени. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент Банско

Банско ул. „Иван Михайлов” 12, ет.0, ап.2
72 м²
39,000 лв
2016-11-12
Предмет на публичната продан е САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.1652.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр.Банско, ул.”Иван Михайлов” 12, ет.0, ап.2, самостоятелния обект се намира в сградата №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.1652, предназначение на самостоятелния обект: Жилище,апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, прилежащи части: няма, ниво: 1 /едно/, площ по документ: 72.09 кв. м. /седемдесет и две цяло и нула девет стотни квадратни метра/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:02676.501.1652.1.1, 02676.501.1652.1.3, под обекта: 02676.501.1652.1.17, 02676.501.1652.1.18, 02676.501.1652.1.27, 02676.501.1652.1.25, 026.501.1652.1.26, над обекта: 02676.501.1652.1.7, 02676.501.1652.1.6, стар идентификатор: няма. Имотът се намира в гр. Банско, в непосредствена близост до стадиона. Сградата, в която се намират имота е с монолитна стоманобетонна носеща конструкция, както и преграждащи и ограждащи тухлени стени, състояща се от три жилищни етажа и тавански етаж. Покривът е стоманобетонов – скатен с битумни керемиди. Сградата е с външна изолация и минерална мазилка, стълбищната клетка е с гранитогрес по стъпала и шпакловка с латекс по стени в два цвята и иноксов парапет. Сградата е въведена в експлоатация съгласно удостоверение №36 от 30.07.2007г. на Главен архитект на Община Благоевград. Апартаментът се намира на втори жилищен етаж, на кота +2,80м., състои се от преддверие, домакинско помещение, кухня-столова, дневна, две спални, баня с тоалетна, и три тераси и е със застроена площ от 74,00кв.м. Подовата настилка в апартамента е изравнителна циментова замазка, стените и таваните са с шпакловка, санитарните помещения са с под – циментова замазка и груба мазилка по стените, терасите са с под – гранитогрес, минерална мазилка по стените и остъклен иноксов парапет. Входната врата е метална /блиндирана/. Дограмата е от ПВЦ двуцветна – бяла и златен дъб със стъклопакет. Ел. и ВиК инсталации - завършени. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД УЛ. "ИВАН МШХАЙЛОВ" /АЛ. ВЕЛИЧКОВ/ № 2, ЕТ. 5 /ПЕТИ - ЧЕТВЪРТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ/, АП. 10
126 м²
156,000 лв
2016-10-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 04279.612.48.1.13 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и дванадесет, точка, четиридесет и осем, точка, едно, точка, тринадесет/, който обект попада в жилищна сграда с идентификационен № 04279.612.48.1 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и дванадесет точка четиридесет и осем точка едно/, построена върху поземлен имот с идентификационен № 04279.612.48 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и дванадесет, точка, четиридесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, област Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 32/10.05.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" /Ал. Величков/ № 2, ет. 5 /пети четвърти жилищен етаж/, ап.10, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива 1 /едно/, с площ от 125.91кв.м. /сто двадесет и пет цяло и деветдесет и една стотна квадратни метра/, прилежащи части Мазе № 2, с площ 5.10кв.м. и припадащите му се 0.66% идеални общи части и 2.49% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 04279.612.48.1.36, под обекта 04279.612.48.1.11, над обекта: 04279.612.48.1.15, стар идентификатор няма, който самостоятелен обект съгласно документ за собственост представлява АПАРТАМЕНТ №10 /десет/, разположен на четвърти жилищен етаж от жилищна сграда, с обща застроена площ 125.91кв.м. / сто двадесет и пет цяло и деветдесет и една стотна квадратни метра/, ВЕДНО с 2.49% /две цяло четиридесет и девет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, припадащи се за апартамента, МАЗЕ №2 /две/, към него с площ 5.10кв.м. /пет цяло и десет стотни квадратни метра/, с 0.66% /нула цяло шестдесет и шест стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, припадащи се към мазето, които обекти са изградени в ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в УПИ III /трети/, имот пл. № 849 /осемстотин четиридесет и девет/, кв. 27 /двадесет и седми/, по плана на гр. Благоевград, към 1999г. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена, от която да започне наддаването при публичната продан е в размер на 156 000.00 лв. /сто петдесет и шест хиляди лева/.
Ощеtargimot.com