Тристаен апартамент Белене

Белене ул."Патриарх Евтимий" № 20, вх. Б, ет. 1, ап. 1
81 м²
21,120 лв
2016-11-14
О Б Я В Л Е Н И Е ПО Изп.Дело №1418 /2011г. с Изх.№ 55662/ 14.11.2016г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 17.12.2016г. до 17.00 часа на 17.01.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим принадлежащ на ИЛИЯН СИМЕОНОВ ИЛИЕВ от гр.Белене, ул.“Христо Смирненски“№36А и Държавата, съгласно Решение №270 от 11.09.2012г. по гр.дело №797/2011г. по описа на ВКС, представлявана от ТД на НАП-Велико Търново, гр.Велико Търново, пл.“Център“2, на основание чл.3, ал.1, т.13, от ЗНАП, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ №1 /първи/, с предназначение: жилище, апартамент, който съгласно схема на Служба по геодезия, картография и кадастър-гр. Плевен, представлява имот с идентификатор №03366.602.154.2.1 /нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, сто петдесет и четири, точка, две, точка,едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-58/24.09.2007 г. на Изп. директор на АК, находящ се в град Белене, Община Белене, Област Плевен, на улица "Патриарх Евтимий" № 20 /двадесет/, вход "Б", на етаж 1 /първи/, в жилищен блок №3/51 /три / петдесет и едно/, представляващ сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор №03366.602.154/нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, сто петдесет и четири/, със застроена площ на апартамента 80.97 /осемдесет цяло и деветдесет и седем стотни/ кв.м. по нотариален акт, а по схема 81 /осемдесет и един/ кв.м., състоящ се от три стаи, кухня, баня и клозет, при съседи на апартамента по доказателствен акт за собственост: югоизток-двор, северозапад-двор, югозапад-апартамент от вх."А", североизток-стълбище и апартамент №2, отгоре-апартамент №4 на Павел М. Босилков, отдолу-избени помещения, а по кадастрална схема при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- имот 03366.602.154.2.2, под обекта-няма, над обекта-имот 03366.602.154.2.4, ведно с прилежащото към апартамента ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №1/едно/ със застроена площ 10.11 /десет цяло и единадесет стотни/ кв. м., при съседи: югоизток-двор, северозапад- клозети ГО, североизток-стълбище, югозапад- мазе №2, както и както и 1.052 % /едно цяло и петдесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж в квартал 51/петдесет и първи/ в границите на урбанизираната територия на гр. Белене. Гореописания недвижим имот е собственост на ИЛИЯН СИМЕОНОВ ИЛИЕВ и Държавата, съгласно Решение №270 от 11.09.2012г. по гр.дело №797/2011г., по описа на ВКС, представлявана от ТД на НАП-Велико Търново, гр.Велико Търново, пл.“Център“2, на основание чл.3, ал.1, т.13, от ЗНАП, при права по ½ идеална част. - при първоначална цена – 21 120 лева /двадесет и една хиляди сто и двадесет лева./ Тежести за имота: Договорна ипотека вписана под том 1, акт №147/2008г. в полза на „Банка ДСК“ЕАД; възбрана том 1, акт №86/2009г., в полза на КУИППД; искова молба вписана том 13, акт №216/2009г.в полза на КУИППД; възбрана вписана под том 1, №58/2011г., в полза на „Банка ДСК“ЕАД, конфискация – присъда том 6, акт №285/2012г., отнема в полза на Държавата 1/2 ид.част, съгласно удостоверение за тежести на АВ имот.регистър; Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в град Белене. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №201181504001418/2011г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 18.01.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Белене, ул. "Патриарх Евтимий"

Къща Белене

Белене улица "Майор Кочев" №11Б
622 м²
29,600 лв
2017-6-16
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО Изп.Дело №1418 /2011г. с Изх.№ 25828/ 16.06.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 21.07.2017г. до 17.00 часа на 21.08.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе втора втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на НАДЯ ПЕТРОВА ИЛИЕВА от гр.Белене, ул..“Патриарх Евтимий“№20, Вх.Б, ет.1, ап.1, за задължение на ИЛИЯН СИМЕОНОВ ИЛИЕВ от гр.Белене, ул.“Христо Смирненски“№36А, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №03366.602.650 /нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, шестстотин и петдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-58/24.09.2007 г. на Изп.директор на АГКК, с адрес: град Белене, улица "Майор Кочев" №11Б /единадесет-Б/, с площ от 622 /шестстотин двадесет и два/ кв.м., съгласно кадастрална скица на поземления имот на СГКК-Плевен, а по доказателствен нотариален акт за собственост 600 /шестотин/ кв.метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване:ниско застрояване /до 10 м./, при съседи: имот № 03366.602.1169, имота № 03366.602.651, имот №03366.602.649, имот № 03366.602.1166, заедно с разположените в същия поземлен имот постройки, които по доказателствен нотариален акт за собственост са описани като двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ със стълбището : 76,20 /седемдесет и шест цяло и двадесет стотни/ кв.метра, масивен гараж, второстепенни сгради и навес с оградни стени, а по кадастрална карта са означени като : СГРАДА с идентификатор №03366.602.650.1 /нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, шестстотин и петдесет, точка, едно/, с предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, със застроена площ 73 /седемдесет и три/ кв.м., брой етажи-2 /два/, СГРАДА с идентификатор № 03366.602.650.2 /нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, шестстотин и петдесет, точка, две/, с предназначение: постройка на допълващо застрояване, със застроена площ 30 /тридесет/ кв.м., брой етажи- 1 /един/, и СГРАДА с идентификатор №03366.602.650.3 /нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, шестстотин и петдесет, точка, три/, с предназначение: постройка на допълващо застрояване, със застроена площ 41 /четиридесет и един/ кв. м., брой етажи-2 . На първия етаж е разположен хол, трапезария с кухненски бокс с тераса, една спалня, баня, антре. На втория етаж са разположени три спални. В имота има изграден гараж-временна постройка, който не е заснет в СГКК и две стопански сгради. Жилищната сграда е построена през 1978 год. - при първоначална цена – 29 600 лева /двадесет и девет хиляди и шестстотин лева./ Тежести за имота: Декларация за отказ от право на ползване том 1, акт №132/2007г.; Договорна ипотека вписана под том 1, акт №147/2008г. в полза на „Банка ДСК“ЕАД, ЕИК 121830616; възбрана вписана под том 1, №58/2011г., в полза на „Банка ДСК“ЕАД, съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в град Белене, улица "Майор Кочев" № 11Б. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20118150401418/2011г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 22.08.2017 год. в 15.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент Белене

Белене улица "Патриарх Евтимий" № 20
81 м²
16,240 лв
2017-6-16
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО Изп.Дело №1418 /2011г. с Изх.№ 25811/ 16.06.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 21.07.2017г. до 17.00 часа на 21.08.2017г.. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим принадлежащ на ИЛИЯН СИМЕОНОВ ИЛИЕВ от гр.Белене, ул.“Христо Смирненски“№36А и Държавата, съгласно Решение №270 от 11.09.2012г. по гр.дело №797/2011г. по описа на ВКС, представлявана от ТД на НАП-Велико Търново, гр.Велико Търново, пл.“Център“2, на основание чл.3, ал.1, т.13, от ЗНАП, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ №1 /първи/, с предназначение: жилище, апартамент, който съгласно схема на Служба по геодезия, картография и кадастър-гр. Плевен, представлява имот с идентификатор №03366.602.154.2.1 /нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, сто петдесет и четири, точка, две, точка,едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-58/24.09.2007 г. на Изп. директор на АК, находящ се в град Белене, Община Белене, Област Плевен, на улица "Патриарх Евтимий" № 20 /двадесет/, вход "Б", на етаж 1 /първи/, в жилищен блок №3/51 /три / петдесет и едно/, представляващ сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор №03366.602.154/нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, сто петдесет и четири/, със застроена площ на апартамента 80.97 /осемдесет цяло и деветдесет и седем стотни/ кв.м. по нотариален акт, а по схема 81 /осемдесет и един/ кв.м., състоящ се от три стаи, кухня, баня и клозет, при съседи на апартамента по доказателствен акт за собственост: югоизток-двор, северозапад-двор, югозапад-апартамент от вх."А", североизток-стълбище и апартамент №2, отгоре-апартамент №4 на Павел М. Босилков, отдолу-избени помещения, а по кадастрална схема при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- имот 03366.602.154.2.2, под обекта-няма, над обекта-имот 03366.602.154.2.4, ведно с прилежащото към апартамента ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №1/едно/ със застроена площ 10.11 /десет цяло и единадесет стотни/ кв. м., при съседи: югоизток-двор, северозапад- клозети ГО, североизток-стълбище, югозапад- мазе №2, както и както и 1.052 % /едно цяло и петдесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж в квартал 51/петдесет и първи/ в границите на урбанизираната територия на гр. Белене. Гореописания недвижим имот е собственост на ИЛИЯН СИМЕОНОВ ИЛИЕВ и Държавата, съгласно Решение №270 от 11.09.2012г. по гр.дело №797/2011г., по описа на ВКС, представлявана от ТД на НАП-Велико Търново, гр.Велико Търново, пл.“Център“2, на основание чл.3, ал.1, т.13, от ЗНАП, при права по ½ идеална част. - при първоначална цена – 16 240 лева /шестнадесет хиляди двеста и четиридесет лева./ Тежести за имота: Договорна ипотека вписана под том 1, акт №147/2008г. в полза на „Банка ДСК“ЕАД; възбрана том 1, акт №86/2009г., в полза на КУИППД; искова молба вписана том 13, акт №216/2009г.в полза на КУИППД; възбрана вписана под том 1, №58/2011г., в полза на „Банка ДСК“ЕАД, конфискация – присъда том 6, акт №285/2012г., отнема в полза на Държавата 1/2 ид.част, съгласно удостоверение за тежести на АВ имот.регистър; Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в град Белене. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №201181504001418/2011г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 22.08.2017 год. в 15.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Къща Белене

Белене ул. „Христо Смирненски“ № 36
315 м²
11,840 лв
2017-3-30
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1042 / 2014 г. с Изх.№ 12787/ 30.03.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 22.04.2017г. до 17.00 часа на 22.05.2017г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ИЛИЯН СИМЕОНОВ ИЛИЕВ, от гр. Белене, ул. „Христо Смирненски“ № 36А, за задължение на НАДЯ ПЕТРОВА ИЛИЕВА от гр. Белене, ул.„Патриарх Евтимий“ № 20, вх.Б, ет.1, ап.1, и двамата представлявани от назначен особен представител адвокат Любомир Ненов, от Адв.Колегия- гр. Плевен, вписан под № 1352 в НБПП, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № Х-949 /десет римско-за имот с номер деветстотин четиридесет и девет арабско/, находящ се в гр.Белене, обл. Плевен, в кв. 33 /тридесет и трети/ по плана на гр.Белене, с площ на имота от 315,00 кв.м. /триста и петнадесет квадратни метра/, при граници: УПИ № IX-949 на Слави Бошнаков; ул. „Христо Смирненски“; УПИ № XVIII-949 на Боряна Асенова Чакърова и УПИ № XI-947 на наследници на Асен Маринов, ЗАЕДНО с построените в този имот - ЖИЛИЩНА СГРАДА И ЛЯТНА КУХНЯ, който имот съгласно схема № 15-185760/10.06.2014г. на СГКК-Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 03366.601.489 /три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, четиристотин осемдесет и девет/ по кадастрална карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-58/24.09.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр.Белене, п.к. 5930, ул. „Христо Смирненски“ № 36, с площ от 354,00 кв.м. /триста петдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 т), стар идентификатор: няма, номер по предходен план - 949 /деветстотин четиридесет и девет/, при съседи: имот с идентификатор 03366.601.525; имот с идентификатор 03366.601.487; имот с идентификатор 03366.601.490; имот с идентификатор 03366.601.491, ЗАЕДНО с построените в този поземлен имот сгради, както следва: 1.Сграда с идентификатор 03366.601.489.1 /три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, четиристотин осемдесет и девет, точка, едно/, със застроена площ от 99,00 кв.м./деветдесет и девет квадратни метра/, брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна и 2.Сграда с идентификатор 03366.601.489.2 /три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, четиристотин осемдесет и девет, точка, две/, със застроена площ от 49,00 кв.м. /четиридесет и девет квадратни метра/, брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна. - при първоначална цена – 11 840 лева /единадесет хиляди осемстотин и четиридесет лева/ Тежести за имота: договорна ипотека в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, с ЕИК 000694959, под том 1, акт №142/2006г.; възбрана в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, с ЕИК 000694959, том 1, акт №88/2014г., възбрана в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, с ЕИК 000694959, том 1, акт №23/2015г.,съгласно удостоверения за тежести на АВ Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр.Белене. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20148150401042/14г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 23.05.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Къща Белене

Белене улица "Майор Кочев" №11Б
622 м²
37,000 лв
2017-2-13
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО Изп.Дело №1418 /2011г. с Изх.№ 5647/ 13.02.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 04.03.2017г. до 17.00 часа на 04.04.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на НАДЯ ПЕТРОВА ИЛИЕВА от гр.Белене, ул..“Патриарх Евтимий“№20, Вх.Б, ет.1, ап.1, за задължение на ИЛИЯН СИМЕОНОВ ИЛИЕВ от гр.Белене, ул.“Христо Смирненски“№36А, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №03366.602.650 /нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, шестстотин и петдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-58/24.09.2007 г. на Изп.директор на АГКК, с адрес: град Белене, улица "Майор Кочев" №11Б /единадесет-Б/, с площ от 622 /шестстотин двадесет и два/ кв.м., съгласно кадастрална скица на поземления имот на СГКК-Плевен, а по доказателствен нотариален акт за собственост 600 /шестотин/ кв.метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване:ниско застрояване /до 10 м./, при съседи: имот № 03366.602.1169, имота № 03366.602.651, имот №03366.602.649, имот № 03366.602.1166, заедно с разположените в същия поземлен имот постройки, които по доказателствен нотариален акт за собственост са описани като двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ със стълбището : 76,20 /седемдесет и шест цяло и двадесет стотни/ кв.метра, масивен гараж, второстепенни сгради и навес с оградни стени, а по кадастрална карта са означени като : СГРАДА с идентификатор №03366.602.650.1 /нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, шестстотин и петдесет, точка, едно/, с предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, със застроена площ 73 /седемдесет и три/ кв.м., брой етажи-2 /два/, СГРАДА с идентификатор № 03366.602.650.2 /нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, шестстотин и петдесет, точка, две/, с предназначение: постройка на допълващо застрояване, със застроена площ 30 /тридесет/ кв.м., брой етажи- 1 /един/, и СГРАДА с идентификатор №03366.602.650.3 /нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, шестстотин и петдесет, точка, три/, с предназначение: постройка на допълващо застрояване, със застроена площ 41 /четиридесет и един/ кв. м., брой етажи-2 . На първия етаж е разположен хол, трапезария с кухненски бокс с тераса, една спалня, баня, антре. На втория етаж са разположени три спални. В имота има изграден гараж-временна постройка, който не е заснет в СГКК и две стопански сгради. Жилищната сграда е построена през 1978 год. - при първоначална цена – 37 000 лева /тридесет и седем хиляди лева./ Тежести за имота: Декларация за отказ от право на ползване том 1, акт №132/2007г.; Договорна ипотека вписана под том 1, акт №147/2008г. в полза на „Банка ДСК“ЕАД, ЕИК 121830616; възбрана вписана под том 1, №58/2011г., в полза на „Банка ДСК“ЕАД, съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в град Белене, улица "Майор Кочев" № 11Б. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20118150401418/2011г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 05.04.2017 год. в 15.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент Белене

Белене улица "Патриарх Евтимий" № 20 /двадесет/, вход "Б", на етаж 1
81 м²
20,300 лв
2017-2-13
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО Изп.Дело №1418 /2011г. с Изх.№ 5631/ 13.02.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 04.03.2017г. до 17.00 часа на 04.04.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим принадлежащ на ИЛИЯН СИМЕОНОВ ИЛИЕВ от гр.Белене, ул.“Христо Смирненски“№36А и Държавата, съгласно Решение №270 от 11.09.2012г. по гр.дело №797/2011г. по описа на ВКС, представлявана от ТД на НАП-Велико Търново, гр.Велико Търново, пл.“Център“2, на основание чл.3, ал.1, т.13, от ЗНАП, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ №1 /първи/, с предназначение: жилище, апартамент, който съгласно схема на Служба по геодезия, картография и кадастър-гр. Плевен, представлява имот с идентификатор №03366.602.154.2.1 /нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, сто петдесет и четири, точка, две, точка,едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-58/24.09.2007 г. на Изп. директор на АК, находящ се в град Белене, Община Белене, Област Плевен, на улица "Патриарх Евтимий" № 20 /двадесет/, вход "Б", на етаж 1 /първи/, в жилищен блок №3/51 /три / петдесет и едно/, представляващ сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор №03366.602.154/нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, сто петдесет и четири/, със застроена площ на апартамента 80.97 /осемдесет цяло и деветдесет и седем стотни/ кв.м. по нотариален акт, а по схема 81 /осемдесет и един/ кв.м., състоящ се от три стаи, кухня, баня и клозет, при съседи на апартамента по доказателствен акт за собственост: югоизток-двор, северозапад-двор, югозапад-апартамент от вх."А", североизток-стълбище и апартамент №2, отгоре-апартамент №4 на Павел М. Босилков, отдолу-избени помещения, а по кадастрална схема при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- имот 03366.602.154.2.2, под обекта-няма, над обекта-имот 03366.602.154.2.4, ведно с прилежащото към апартамента ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №1/едно/ със застроена площ 10.11 /десет цяло и единадесет стотни/ кв. м., при съседи: югоизток-двор, северозапад- клозети ГО, североизток-стълбище, югозапад- мазе №2, както и както и 1.052 % /едно цяло и петдесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж в квартал 51/петдесет и първи/ в границите на урбанизираната територия на гр. Белене. Гореописания недвижим имот е собственост на ИЛИЯН СИМЕОНОВ ИЛИЕВ и Държавата, съгласно Решение №270 от 11.09.2012г. по гр.дело №797/2011г., по описа на ВКС, представлявана от ТД на НАП-Велико Търново, гр.Велико Търново, пл.“Център“2, на основание чл.3, ал.1, т.13, от ЗНАП, при права по ½ идеална част. - при първоначална цена – 20 300 лева /двадесет хиляди и триста лева./ Тежести за имота: Договорна ипотека вписана под том 1, акт №147/2008г. в полза на „Банка ДСК“ЕАД; възбрана том 1, акт №86/2009г., в полза на КУИППД; искова молба вписана том 13, акт №216/2009г.в полза на КУИППД; възбрана вписана под том 1, №58/2011г., в полза на „Банка ДСК“ЕАД, конфискация – присъда том 6, акт №285/2012г., отнема в полза на Държавата 1/2 ид.част, съгласно удостоверение за тежести на АВ имот.регистър; Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в град Белене. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №201181504001418/2011г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 05.04.2017 год. в 15.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Къща Белене

Белене ул. „Христо Смирненски“ № 36
315 м²
14,800 лв
2017-1-6
О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1042 / 2014 г. с Изх.№ 185/ 06.01.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 21.01.2017г. до 17.00 часа на 21.02.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ИЛИЯН СИМЕОНОВ ИЛИЕВ, от гр. Белене, ул. „Христо Смирненски“ № 36А, за задължение на НАДЯ ПЕТРОВА ИЛИЕВА от гр. Белене, ул.„Патриарх Евтимий“ № 20, вх.Б, ет.1, ап.1, и двамата представлявани от назначен особен представител адвокат Любомир Ненов, от Адв.Колегия- гр. Плевен, вписан под № 1352 в НБПП, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № Х-949 /десет римско-за имот с номер деветстотин четиридесет и девет арабско/, находящ се в гр.Белене, обл. Плевен, в кв. 33 /тридесет и трети/ по плана на гр.Белене, с площ на имота от 315,00 кв.м. /триста и петнадесет квадратни метра/, при граници: УПИ № IX-949 на Слави Бошнаков; ул. „Христо Смирненски“; УПИ № XVIII-949 на Боряна Асенова Чакърова и УПИ № XI-947 на наследници на Асен Маринов, ЗАЕДНО с построените в този имот - ЖИЛИЩНА СГРАДА И ЛЯТНА КУХНЯ, който имот съгласно схема № 15-185760/10.06.2014г. на СГКК-Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 03366.601.489 /три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, четиристотин осемдесет и девет/ по кадастрална карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-58/24.09.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр.Белене, п.к. 5930, ул. „Христо Смирненски“ № 36, с площ от 354,00 кв.м. /триста петдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 т), стар идентификатор: няма, номер по предходен план - 949 /деветстотин четиридесет и девет/, при съседи: имот с идентификатор 03366.601.525; имот с идентификатор 03366.601.487; имот с идентификатор 03366.601.490; имот с идентификатор 03366.601.491, ЗАЕДНО с построените в този поземлен имот сгради, както следва: 1.Сграда с идентификатор 03366.601.489.1 /три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, четиристотин осемдесет и девет, точка, едно/, със застроена площ от 99,00 кв.м./деветдесет и девет квадратни метра/, брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна и 2.Сграда с идентификатор 03366.601.489.2 /три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, четиристотин осемдесет и девет, точка, две/, със застроена площ от 49,00 кв.м. /четиридесет и девет квадратни метра/, брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна. - при първоначална цена – 14 800 лева /четиринадесет хиляди и осемстотин лева/ Тежести за имота: договорна ипотека в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, с ЕИК 000694959, под том 1, акт №142/2006г.; възбрана в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, с ЕИК 000694959, том 1, акт №88/2014г., възбрана в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, с ЕИК 000694959, том 1, акт №23/2015г.,съгласно удостоверения за тежести на АВ Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр.Белене. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20148150401042/14г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 22.02.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Къща Белене

Белене ул. "Майор Кочев" №11 Б
622 м²
38,800 лв
2016-11-14
О Б Я В Л Е Н И Е ПО Изп.Дело №1418 /2011г. с Изх.№ 55679/ 14.11.2016г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 17.12.2016г. до 17.00 часа на 17.01.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на НАДЯ ПЕТРОВА ИЛИЕВА от гр.Белене, ул..“Патриарх Евтимий“№20, Вх.Б, ет.1, ап.1, за задължение на ИЛИЯН СИМЕОНОВ ИЛИЕВ от гр.Белене, ул.“Христо Смирненски“№36А, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №03366.602.650 /нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, шестстотин и петдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-58/24.09.2007 г. на Изп.директор на АГКК, с адрес: град Белене, улица "Майор Кочев" №11Б /единадесет-Б/, с площ от 622 /шестстотин двадесет и два/ кв.м., съгласно кадастрална скица на поземления имот на СГКК-Плевен, а по доказателствен нотариален акт за собственост 600 /шестотин/ кв.метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване:ниско застрояване /до 10 м./, при съседи: имот № 03366.602.1169, имота № 03366.602.651, имот №03366.602.649, имот № 03366.602.1166, заедно с разположените в същия поземлен имот постройки, които по доказателствен нотариален акт за собственост са описани като двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ със стълбището : 76,20 /седемдесет и шест цяло и двадесет стотни/ кв.метра, масивен гараж, второстепенни сгради и навес с оградни стени, а по кадастрална карта са означени като : СГРАДА с идентификатор №03366.602.650.1 /нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, шестстотин и петдесет, точка, едно/, с предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, със застроена площ 73 /седемдесет и три/ кв.м., брой етажи-2 /два/, СГРАДА с идентификатор № 03366.602.650.2 /нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, шестстотин и петдесет, точка, две/, с предназначение: постройка на допълващо застрояване, със застроена площ 30 /тридесет/ кв.м., брой етажи- 1 /един/, и СГРАДА с идентификатор №03366.602.650.3 /нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, шестстотин и петдесет, точка, три/, с предназначение: постройка на допълващо застрояване, със застроена площ 41 /четиридесет и един/ кв. м., брой етажи-2 . На първия етаж е разположен хол, трапезария с кухненски бокс с тераса, една спалня, баня, антре. На втория етаж са разположени три спални. В имота има изграден гараж-временна постройка, който не е заснет в СГКК и две стопански сгради. Жилищната сграда е построена през 1978 год. - при първоначална цена – 38 800 лева /тридесет и осем хиляди и осемстотин лева./ Тежести за имота: Декларация за отказ от право на ползване том 1, акт №132/2007г.; Договорна ипотека вписана под том 1, акт №147/2008г. в полза на „Банка ДСК“ЕАД, ЕИК 121830616; възбрана вписана под том 1, №58/2011г., в полза на „Банка ДСК“ЕАД, съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в град Белене, улица "Майор Кочев" № 11Б. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20118150401418/2011г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 18.01.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com