Тристаен апартамент Белене

Белене ул. "България" № 60, бл. № 1, вх. "Е", ет. 2
76 м²
10,240 лв
2016-10-24
О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 117 / 2014 г. с Изх. № 50948/ 14.10.2016г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 29.10.2016г. до 17.00 часа на 29.11.2016г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ПИРОЕВА, лично и като майка и законен представител на малолетния си син Станислав Светославов Пироев, приели по опис наследството от Светослав Илиев Пироев, б.ж. на гр.Белене, обл.Плевен, починал на 09.05.2016г., който прием е вписан в книгата за приемане на наследства по описа на РС Левски, под №46/09.08.2016г., конституирани като страна в производството по изпълнително дело № 20148150400117/14г. по описа на ЧСИ Татяна Кирилова, а именно: АПАРТАМЕНТ №4 /четвърти/, с предназначение: жилище, апартамент, с идентификатор съгласно на Служба по геодезия, картография и кадастър-гр. Плевен, № 03366.602.290.6.4 /нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, двеста и деветдесеуточка, шест, точна, четири/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-58/24.09.2007г. на Изп.директор на АК, находящ се в град Белене, Община Белене, Област Плевен, на улица "България" № 60 /шестдесет/, вход "Е", на 2 /втори/ етаж, в жилищен блок № 1 /едно/, представляващ сграда № 6 /шест/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 03366.602.290 /нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, двеста и деветдесет/, със застроена площ на апартамента 75.63 /седемдст и пет цяло и шестдесет и три стотни/ кв.м., състоящ се от две стаи, столова и кухня и сервизни помещения, при съседи на апартамента: изток- двор, запад- стълбище, север- двор, юг- апартамент № 5 на Роза Димова Кърчева, горе- апартамент № 7 на Иван Йосифов Ръжгев, долу - апартамент № 1, а по кадастрална схема при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- имот 03366.602.290.6.5, под обекта – имот 03366.602.290.6.1, над обекта- имот 03366.602.290.6.7, ведно с прилежащото към апартамента ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 /четири/ със застроена площ 5.04 /пет цяло и четири стотни/ кв. м., при съседи: изток- двор, запад- маза № 3 на Любен Иванов Добрев, север- двор, юг- коридор, горе- жилищен етаж, както и 1.181 % /едно цяло и сто и осемдесет и една хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху УПИ в границите на урбанизираната територия на гр. Белене, който имот съгласно действащия регулационен план на гр. Белене, утвърден със Заповед № 569/2000г., е означен с № IV-290 /четвърти-двеста и деветдесет/, отреден за жил.строителство, в квартал 77 /седемдесет и седми/. - при първоначална цена –10 240 лева /десет хиляди двеста и четиридесет лева/. Тежести за имота: договорна ипотека том 1, акт №114/2008г., в полза на „БАНКА ДСК“ ЕАД; възбрана вписана под том 1, №23/2014г. в полза на „БАНКА ДСК“ ЕАД, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№63/04.03.2014г. на Агенция Вписвания Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в град Белене, на улица "България" № 60, при управителя Светослав Пироев. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20148150400117/14г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 30.11.2016 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Белене квартира къща апартамент под наем и нощувки

Белене Плевен и област Белене България
5 стаи
100 м²
1 лв
2016-4-2
Обзаведени имоти до 20 човека.
Още555.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Белене, България

Къща Белене

Белене ул.”Средна гора”№3
1080 м²
45,040 лв
2018-1-11
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 615/ 2010 г. с Изх. № 1393/ 11.01.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 06.02.2018г. до 17.00 часа на 06.03.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на МАРИЯ ИВАНОВА ВРАЙКОВА, от гр. Белене, ул.”Средна гора” №3, МОМЧИЛ ИВАНОВ ВРАЙКОВ и АНЕТА ИВАНОВА ВРАЙКОВА, като законни наследници на ИВАН МАРИНОВ ВРАЙКОВ, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Белене, област Плевен, ул.”Средна гора”№3, с площ от 1080 кв.м. по нотариален акт, а съгласно кадастрална скица на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Плевен, представляващ поземлен имот с идентификатор №03366.602.896 по кадастралната карта на гр.Белене, одобрена със Заповед № РД-18-58/24.09.2007г. на Изпълнителния Директор на Агенция по кадастъра, с адрес град Белене, област Плевен, ул.”Средна гора”№3, площ: 1418 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор:1933, при съседи: имот с идентификатор 03366.602.1189, имот с идентификатор 03366.602.897, имот с идентификатор 03366.602.906, имот с идентификатор 03366.602.907, имот с идентификатор 03366.602.908, имот с идентификатор 03366.602.895, заедно с разположените в същия поземлен имот сгради: 1.Сграда с идентификатор 03366.602.896.1: застроена площ 124 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна. 2. Сграда с идентификатор 03366.602.896.2: застроена площ 21 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж. 3.Сграда с идентификатор 03366.602.896.3: застроена площ 11 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда. 4.Сграда с идентификатор 03366.602.896.4: застроена площ 81 кв.м., брой етажи 2, предназначение: Селскостопанска сграда. 5.Сграда с идентификатор 03366.602.896.5: застроена площ 17 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване. 6.Сграда с идентификатор 03366.602.896.6: застроена площ 24 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване. -при начална цена – 45 040 лева /четиридесет и пет хиляди и четиридесет лева/ Тежести за имота: договорна ипотека том 1, №149/2008г. в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД за сумата от 97290 евро и възбрана на ЧСИ Татяна Кирилова том 1, №81/2010г. по изп.дело №20108150400615, в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД; Договор за цесия сключен между „БАНКА ДСК” ЕАД и ОТП Факторинг България ЕАД, ЕИК 202317122, гр.София, р-н Оборище, бул.“Княз Александър Дондуков“ №19, ет.2; възбрана на ЧСИ Татяна Кирилова том 1, №110/2017г. по изп.дело №20108150400615, в полза на ОТП Факторинг България ЕАД. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес град Белене, област Плевен, ул.”Средна гора”№3 при управителя Г-жа Мария Иванова Врайкова, от гр.Белене, ул.”Средна гора” №3. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20108150400615/ 2010 г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 07.03.2018 год. в 11.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Къща Белене

Белене ул. „Клокотница“№9
815 м²
15,255 лв
2018-1-9
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №1359/2016г. с Изх. № 1061/ 09.01.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 06.02.2018г. до 17.00 часа на 06.03.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на КРУМ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ, за задължение на ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, който според сега действащата кадастрална карта на Община Белене, обл. Плевен, одобрена със Заповед № РД – 18 – 58/24.09.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК, и съгласно скица на СГКК гр.Плевен, представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03366.601.161 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, сто шестдесет и едно/, находящ се в гр. Белене, ул. „Клокотница“№9 с площ от 815,00 кв.м. /осемстотин и петнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), със стар идентификатор №813 /осемстотин и тринадесет/, ведно с построените в имота: ЕДНОФАМИЛНА ПОЛУМАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 03366.601.161.1 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, сто шестдесет и едно, точка, едно/ със застроена площ от 58,00 кв.м. /петдесет и осем квадратни метра/, МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С ДЪРВЕН ГРЕДОРЕД с идентификатор 03366.601.161.2 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, сто шестдесет и едно, точка, две/, със застроена площ от 30,00 кв.м. /тридесет квадратни метра/, с предназначение : друг вид сграда за обитаване и ПАЯНТОВА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 03366.601.161.4 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, сто шестдесет и едно, точка, четири/, с предназначение – хангар, депо, гараж, със застроена площ от 20,00 кв.м. /двадесет квадратни метра/, при граници и съседи на поземления имот: второстепенна улица на Община Белене идентификатор 03366.601.126, поземлен имот с иденитификатор 03366.601.155 на Димитър Апостолов Динов и Владимир Иванов Динов, поземлен имот с идентификатор 03366.601.162 на Иван Иванов Чоранов и поземлен имот с идентификатор 03366.601.160 на Иван Иванов Мединцов и Маргарита Симеонова Мединцова, а според акт за собственост – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в границите на урбанизираната територия /строителните граници/ на гр. Белене, общ. Белене, ул. „Клокотница“ № 9 /девет/ с кадастрална площ от 825,00 кв.м. /осемстотин двадесет и пет квадратни метра/, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ и ДРУГИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ, който имот съгласно кадастралния и дворищно – регулационния план на града, одобрени със заповед № 938/30.12.1988г. е означен с № 813 /осемстотин и тринадесет/, в квартал 19 /деветнадесети/, при съседи: улица, УПИ № XVIII – 812 на Иван Петров Мединцов и Иван Иванов Мединцов, ПИ № 815 на Владимир Иванов Динов и Димитър Апостолов Динов, ПИ № 814 на Иван Димитров Чоранов, който имот съгласно посочения по-горе дворищно регулационен план на града попада в УПИ XVII /седемнадесети, римско/, предназначен за обществено жилищно строителство. При извършване на описа на 09.11.2016г. е установено, че ПОЛУМАСИВНА ДВУЕТАЖНА ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ с иденитификатор 03366.601.161.3, със застроена площ от 14,00 кв.м. е съборена и несъществува в имота. - при първоначална цена – 15 255 лева / петнадесет хиляди двеста петдесет и пет лева/ Данъчна оценка за имота е в размер на 12 797.40 лева, съгласно удостоверение на Община Белене, МДТ. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 1, акт 8/2008г. в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с ЕИК 000694959; възбрана том 1, акт 3/2014г., в полза на Бисер Стефанов Георгиев; възбрана том 1, акт 137/2016г., в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с ЕИК 000694959 по изп.дело № 20168150401359/16г. по описа на ЧСИ Татяна Кирилова, съгласно удостоверения за тежести на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в гр.Белене, при управителя Цветанка Минзилева. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150401359/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 07.03.2018 год. в 11.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Къща Белене

Белене улица "Майор Кочев" №11Б
600 м²
23,680 лв
2017-12-15
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО Изп.Дело №1418 /2011г. с Изх.№ 55983/ 15.12.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 06.02.2018г. до 17.00 часа на 06.03.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на НАДЯ ПЕТРОВА ИЛИЕВА, за задължение на ИЛИЯН СИМЕОНОВ ИЛИЕВ, именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №03366.602.650 /нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, шестстотин и петдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-58/24.09.2007 г. на Изп.директор на АГКК, с адрес: град Белене, улица "Майор Кочев" №11Б /единадесет-Б/, с площ от 622 /шестстотин двадесет и два/ кв.м., съгласно кадастрална скица на поземления имот на СГКК-Плевен, а по доказателствен нотариален акт за собственост 600 /шестотин/ кв.метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване:ниско застрояване /до 10 м./, при съседи: имот № 03366.602.1169, имота № 03366.602.651, имот №03366.602.649, имот № 03366.602.1166, заедно с разположените в същия поземлен имот постройки, които по доказателствен нотариален акт за собственост са описани като двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ със стълбището : 76,20 /седемдесет и шест цяло и двадесет стотни/ кв.метра, масивен гараж, второстепенни сгради и навес с оградни стени, а по кадастрална карта са означени като : СГРАДА с идентификатор №03366.602.650.1 /нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, шестстотин и петдесет, точка, едно/, с предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, със застроена площ 73 /седемдесет и три/ кв.м., брой етажи-2 /два/, СГРАДА с идентификатор № 03366.602.650.2 /нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, шестстотин и петдесет, точка, две/, с предназначение: постройка на допълващо застрояване, със застроена площ 30 /тридесет/ кв.м., брой етажи- 1 /един/, и СГРАДА с идентификатор №03366.602.650.3 /нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, шестстотин и петдесет, точка, три/, с предназначение: постройка на допълващо застрояване, със застроена площ 41 /четиридесет и един/ кв. м., брой етажи-2 . На първия етаж е разположен хол, трапезария с кухненски бокс с тераса, една спалня, баня, антре. На втория етаж са разположени три спални. В имота има изграден гараж-временна постройка, който не е заснет в СГКК и две стопански сгради. Жилищната сграда е построена през 1978 год. - при първоначална цена – 23 680 лева /двадесет и три хиляди шестстотин и осемдедсет лева./ Съгласно постъпилата по делото справка от Отдел МДТ при Община Белене, данъчната оценка за имота е в размер на 19 117.50 лева Тежести за имота: Декларация за отказ от право на ползване том 1, акт №132/2007г.; Договорна ипотека вписана под том 1, акт №147/2008г. в полза на „Банка ДСК“ЕАД, ЕИК 121830616; възбрана вписана под том 1, №58/2011г., в полза на „Банка ДСК“ЕАД, съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в град Белене, улица "Майор Кочев" № 11Б. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20118150401418/2011г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 07.03.2018 год. в 11.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Къща Бяла вода

Бяла вода ул. „Александър Стамболийски“ №1
104 м²
4,880 лв
2017-12-6
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1004 / 2014 г. с Изх. № 54589/ 06.12.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 06.02.2018г. до 17.00 часа на 06.03.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот, принадлежащ на Милена Димитрова Климентова и Камен Петров Климентов и двамата от село Бяла вода, ул. „Александър Стамболийски“ №1, а именно: ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА находяща се в село Бяла вода, община Белене, област Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1 /едно/ със застроена площ от 62,00 кв.м. /шестдесет и два квадратни метра/ и ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ от 42,00 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/, построени върху общинско място, заедно с отстъпеното право на строеж върху горното, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 619 кв.м., № XVIII – 264 /осемнадесет римско – за имот номер двеста шестдесет и четири арабско/ в квартал 1 /първи/ по подробния устройствен план на село Бяла вода, община Белене, област Плевен, ул.„Александър Стамболийски“№1/едно/, предназначен за индивидуално жилищно строителство, при граници и съседи: от две страни – улици, УПИ № XIХ – 265 и УПИ № XVII– 267. В имота са изградени още две стопански сгради и гараж, които не са предмет на публичната продажба. - при първоначална цена – 4 880 лева /четири хиляди осемстотин и осемдесет лева/. Тежести за имота: Договорна ипотека вписана в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД под том 1, №134/2008г.; възбрана том 1, №23/2013г. в полза на „Юробанк България“АД; възбрана под том 1, акт №76/2014г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, съгласно удостоверения за тежести на АВ имотен регистър. Договор за цесия от 27.12.2016г., между „Райфайзенбанк /България/” ЕАД и „ЕОС МАТРИКС“ЕООД. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14ч. до 16ч. на адрес в село Бяла вода, ул.„Александър Стамболийски“ №1, при управителя Милена Климентова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF- титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20148150401004/14г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 07.03.2018 год. в 11.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Белене

Белене ул. „Любен Каравелов“ №1, бл. „Младост“, вх.Б, ет.6, ап.16
59 м²
12,180 лв
2017-10-9
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №1022 /2014 г. с Изх. № 44476/ 09.10.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 12.11.2017г. до 17.00 часа на 12.12.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ЗЛАТИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА и НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 03366.602.307.2.16 /нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, триста и седем, точка, две, точка, шестнадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-58/24.09.2007г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в град Белене, община Белене, област Плевен, с административен адрес на имота: гр.Белене, ул. „Любен Каравелов“ №1, бл. „Младост“, вх.Б, ет.6, ап.16, кото самостоятелен обект се намира в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 03366.602.307/нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, триста и седем/, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 59,17 кв.м. /петдесет и девет цяло и седемнадесет стотни квадратни метра/, прилежащи части: МАЗА № 6 /шест/ с площ от 3,26 кв.м./три цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелн обекти в сградата: на същия етаж – 03366.602.307.2.17; под обекта - 03366.602.307.2.13; над обекта - 03366.602.307.2.19, а по документ за собственост имотът съставлява АПАРТАМЕНТ № 16 /шестнадесет/, находящ се в гр.Белене, община Белене, ул.„Любен Каравелов“ №1, в жилищна сграда блок „Младост“, вход „Б“, етаж VI /шести/, построен върху държавна земя, състоящ се от ДВЕ СТАИ, КУХНЯ, БАНЯ с ТОАЛЕТНА, със застроена площ от 59,17 кв.м. /петдесет и девет цяло и седемнадесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи на апартамента: от изток – апартаменти на вход „А“; от запад – апартамент № 17; от север – двор; от юг – улица, ВЕДНО с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 6 /шест/ с полезна площ от 3,26 кв.м. /три цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра/, при граници и съседи на избеното помещение: коридор и двор, както и с 0.788 % /нула цяло седемстотин осемдесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и общите помещения, ведно със съответното право на строеж върху терена, съставляващ съгласно регулационния план на гр.Белене, утвърден със Заповед № 569/15.11.2000г., УПИ № II /втори/, отреден за жилищно строителство, планоснимачен № 307 /триста и седем/, в строителен квартал 75 /седемдесет и пет/. -при първоначална цена – 12 180 лева /дванадесет хиляди сто и осемдесет лева/ Данъчната оценка за имота е в размер на 7817.90 лв. Тежести за имота: договорна ипотека том 1, акт №62/2008г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; възбрана вписана под том 1, №75/2014г. в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№187/09.06.2014г.на Агенция Вписвания Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в град Белене, на горепосочен адрес, при управителя Николай Петров. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20148150401022/14г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 13.12.2017 год. в 11.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Къща Деков

Деков ул. „Христо Ботев“ № 10
950 м²
3,120 лв
2017-10-5
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 155 / 2014 г. с Изх.№ 43874/ 05.10.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 12.11.2017г. до 17.00 часа на 12.12.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, в град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на РУМЕН АНГЕЛОВ АНДРЕЕВ от гр. София, ж.к. Ботунец-2 № 9, вх.А, ет.4, ап.14, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 950 кв.м. /деветстотин и петдесет квадратни метра/, находящ се в с. Деков, Община Белене, ул. „Христо Ботев“ № 10 /десет/, ведно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с разгъната застроена площ от 52 кв.м. /петдесет и два квадратни метра/, ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ВСИЧКИ ДРУГИ ПОДОБРЕНИЯ, който имот съгласно действащия кадастрален и регулационен план на селото, одобрен със Заповед № 757/1987г. съставлява УПИ с № XVI /шестнадесети/, отреден за индивидуално жилищно строителство, планоснимачен номер 279 /двеста седемдесет и девет/, в квартал 91 /деветдесет и едно/, при граници и съседи на имота: улица „Христо Ботев“, УПИ с № XVII – 280 на наследници на Велика Цветанова Гулева, УПИ с № XV – 278 на наследници на Върбина Първанова Стойкова, площад и УПИ VIII - отреден за прием.пункт, аптека, здравна служба, автоспирка. Имотът е ограден от всички страни. В имота са построени жилищна сграда, лятна кухня и стопански сгради. - при първоначална цена – 3 120 лева /три хиляди сто и двадесет лева/ Тежести за имота: договорна ипотека том 1, акт №38/2007г., в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“АД; договорна ипотека том 1, акт №64/2008г., в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“АД; възбрана вписана под том 1, №31/2014г. в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“АД, възбрана том 1, акт №70/2016г., на ЧСИ Стоян Якимов, по изп.д.№20168440400824, в полза на „БИ ЕНД ДЖИ КРЕДИТ“; възбрана том 1, акт №136/2016г., в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“АД, по изп.д.№20148150400155, съгласно удостоверение за тежести с изх. №537/02.11.2016г. на Агенция Вписвания, Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в с.Деков, при управителя Радинка Йосифова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF- титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20148150400155/14г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 13.12.2017 год. в 11.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Къща Белене

Белене ул. „Клокотница“№9
815 м²
16,950 лв
2017-10-3
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №1359/2016г. с Изх. № 43335/ 03.10.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 12.11.2017г. до 17.00 часа на 12.12.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на КРУМ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ, за задължение на ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, който според сега действащата кадастрална карта на Община Белене, обл. Плевен, одобрена със Заповед № РД – 18 – 58/24.09.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК, и съгласно скица на СГКК гр.Плевен, представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03366.601.161 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, сто шестдесет и едно/, находящ се в гр. Белене, ул. „Клокотница“№9 с площ от 815,00 кв.м. /осемстотин и петнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), със стар идентификатор №813 /осемстотин и тринадесет/, ведно с построените в имота: ЕДНОФАМИЛНА ПОЛУМАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 03366.601.161.1 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, сто шестдесет и едно, точка, едно/ със застроена площ от 58,00 кв.м. /петдесет и осем квадратни метра/, МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С ДЪРВЕН ГРЕДОРЕД с идентификатор 03366.601.161.2 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, сто шестдесет и едно, точка, две/, със застроена площ от 30,00 кв.м. /тридесет квадратни метра/, с предназначение : друг вид сграда за обитаване и ПАЯНТОВА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 03366.601.161.4 /нула, три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, сто шестдесет и едно, точка, четири/, с предназначение – хангар, депо, гараж, със застроена площ от 20,00 кв.м. /двадесет квадратни метра/, при граници и съседи на поземления имот: второстепенна улица на Община Белене идентификатор 03366.601.126, поземлен имот с иденитификатор 03366.601.155 на Димитър Апостолов Динов и Владимир Иванов Динов, поземлен имот с идентификатор 03366.601.162 на Иван Иванов Чоранов и поземлен имот с идентификатор 03366.601.160 на Иван Иванов Мединцов и Маргарита Симеонова Мединцова, а според акт за собственост – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в границите на урбанизираната територия /строителните граници/ на гр. Белене, общ. Белене, ул. „Клокотница“ № 9 /девет/ с кадастрална площ от 825,00 кв.м. /осемстотин двадесет и пет квадратни метра/, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ и ДРУГИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ, който имот съгласно кадастралния и дворищно – регулационния план на града, одобрени със заповед № 938/30.12.1988г. е означен с № 813 /осемстотин и тринадесет/, в квартал 19 /деветнадесети/, при съседи: улица, УПИ № XVIII – 812 на Иван Петров Мединцов и Иван Иванов Мединцов, ПИ № 815 на Владимир Иванов Динов и Димитър Апостолов Динов, ПИ № 814 на Иван Димитров Чоранов, който имот съгласно посочения по-горе дворищно регулационен план на града попада в УПИ XVII /седемнадесети, римско/, предназначен за обществено жилищно строителство. При извършване на описа на 09.11.2016г. е установено, че ПОЛУМАСИВНА ДВУЕТАЖНА ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ с иденитификатор 03366.601.161.3, със застроена площ от 14,00 кв.м. е съборена и несъществува в имота. - при първоначална цена – 16 950 лева / шестнадесет хиляди деветстотин и петдесет лева/ Данъчна оценка за имота е в размер на 12 797.40 лева, съгласно удостоверение на Община Белене, МДТ. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 1, акт 8/2008г. в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с ЕИК 000694959; възбрана том 1, акт 3/2014г., в полза на Бисер Стефанов Георгиев; възбрана том 1, акт 137/2016г., в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с ЕИК 000694959 по изп.дело № 20168150401359/16г. по описа на ЧСИ Татяна Кирилова, съгласно удостоверения за тежести на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в гр.Белене, при управителя Цветанка Минзилева. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150401359/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 13.12.2017 год. в 11.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Къща Белене

Белене ул.”Цанко Церковски”№8
887 м²
22,440 лв
2017-8-3
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1944/ 2011 г. с Изх. № 34303/ 02.08.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 01.10.2017г. до 17.00 часа на 01.11.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ВИКТОР БОРИСОВ КВЕЦИНСКИ от гр.Белене, ул.”Любен Каравелов” №1, вх.Е, ет.1, ап.1, а именно: 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Белене, област Плевен, ул.”Цанко Церковски”№8, целият с площ съгласно документ за собственост от 860 кв.м., а съгласно кадастрална карта от 887 кв.м., с трайно предназначение урбанизирана територия, с адрес в град Белене, област Плевен, ул.”Цанко Церковски”№8, с начин на трайно ползване: ниско застрояване( до 10м.), който имот съгласно действащата карта на град Белене, одобрен със Заповед № РД-18- 58/24.09.2007г. на Изпълнителния Директор на АК е означен с идентификатор № 03366.601.969, със стар идентификатор № 1533, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 03366.601.969.1, с предназначение-жилищна сграда-еднофамилна, със застроена площ от 104 кв.м., на два етажа, при граници и съседи на целия имот: поземлен имот с идентификатор № 03366.601.968, поземлен имот с идентификатор №03366.601.967, поземлен имот с идентификатор № 03366.601.970, поземлен имот с идентификатор № 03366.601.971, поземлен имот с идентификатор № 03366.601.972, поземлен имот с идентификатор № 03366.601.1100. - при първоначална цена – 22 440 лева /двадесет и две хиляди четиристотин и четиридесет лева./ Тежести за имота: договорна ипотека вписана в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“АД, том 1, №90/2005г.; договорна ипотека вписана в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“АД, том 1, №93/2008г.; възбрана том 1, акт №56/2010г., в полза „Общинска Банка“АД; възбрана том 1, акт №96/2011г., в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“АД; възбрана том 1, акт №58/2014г., в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“АД, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№126/17.04.2014г. на Агенция Вписвания имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в град Белене, област Плевен, ул.”Цанко Церковски”№8, при управителя Виктор Квецински. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело№20118150401944/2011 г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 02.11.2017 год. в 15.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 02.08.2017г. Частен съдебен изпълнител: ...............................
Ощеtargimot.com

Къща Бяла вода

Бяла вода ул. „Александър Стамболийски“ №1
104 м²
5,400 лв
2017-8-3
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1004 / 2014 г. с Изх. № 34288/ 02.08.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 01.10.2017г. до 17.00 часа на 01.11.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот, принадлежащ на Милена Димитрова Климентова и Камен Петров Климентов и двамата от село Бяла вода, ул. „Александър Стамболийски“ №1, а именно: ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА находяща се в село Бяла вода, община Белене, област Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1 /едно/ със застроена площ от 62,00 кв.м. /шестдесет и два квадратни метра/ и ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ от 42,00 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/, построени върху общинско място, заедно с отстъпеното право на строеж върху горното, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 619 кв.м., № XVIII – 264 /осемнадесет римско – за имот номер двеста шестдесет и четири арабско/ в квартал 1 /първи/ по подробния устройствен план на село Бяла вода, община Белене, област Плевен, ул.„Александър Стамболийски“№1/едно/, предназначен за индивидуално жилищно строителство, при граници и съседи: от две страни – улици, УПИ № XIХ – 265 и УПИ № XVII– 267. В имота са изградени още две стопански сгради и гараж, които не са предмет на публичната продажба. - при първоначална цена – 5 400 лева /пет хиляди и четиристотин лева/. Тежести за имота: Договорна ипотека вписана в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД под том 1, №134/2008г.; възбрана том 1, №23/2013г. в полза на „Юробанк България“АД; възбрана под том 1, акт №76/2014г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, съгласно удостоверения за тежести на АВ имотен регистър. Договор за цесия от 27.12.2016г., между „Райфайзенбанк /България/” ЕАД и „ЕОС МАТРИКС“ЕООД. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14ч. до 16ч. на адрес в село Бяла вода, ул.„Александър Стамболийски“ №1, при управителя Милена Климентова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF- титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20148150401004/14г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 02.11.2017 год. в 15.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com
13535 м²
14,400 лв
2017-8-3
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег. №815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1659 / 2012 г. с Изх.№ 34271/ 02.08.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег. №815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 01.10.2017г. до 17.00 часа на 01.11.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на АНГЕЛ СИМЕОНОВ ИВАНОВ и КРИСТИЯНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА, и двамата от гр. Белене, ул. „Марица“ №9А, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на град Белене, местност "КАРАКАШЕВА МОГИЛА", с предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект с идентификатор съгласно Скица на поземлен имот №10084/04.09.2012 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър-гр.Плевен, № 03366.179.16 /нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, сто седемдесет и девет, точка шестнадесет/ по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-58/24.09.2007 г. на Изп.директор на АК, с площ от 13 535 /тринадесет хиляди петстотин тридесет и пет/ кв.м., заедно с подобренията в имота, но без ПОСТРОЙКИТЕ, находящи се в него, при съседи- имот № 03366.179.11, който поземлен имот съгласно Договор № 63/16.09.2002 г., вписан в СВ- Левски под № 184, том II/2002 г. представлява Дворно място на Бивша асфалтова база, с площ 13535 /тринадесет хиляди петстотин тридесет и пет/ кв.м., находящ се в землището на град Белене, местност "Каракашева могила", с кадастрален №000243, с ЕКАТТЕ 03366, предназначен за производствена дейност, без постройките в него. Имотът е разположен извън регулация, в западния край на града, на около 3000м. От центъра. Дворното място представлява производствена площадка на бивша асфалтова база. Инфраструктурата е изградена в задоволителна степен. Дворното място е равно, с изпълнена вертикална планировка и трайни настилки, които поради неподдържане са започнали да се рушат. Имотът не е ограден. До имота има изграден път. В имота има построени две сгради - трафопост и административна сграда. Същите не са предмет на публичната продажба. В близост до имота преминава далекопровод, който захранва трафопоста. До имота има изграден водопровод. Има изграден и собствен водоизточник, сонда /18 м./ -при първоначална цена -14 400 лева /четиринадесет хиляди и четиристотин лева/ Тежести за имота: възбрана вписана под том 1, акт №153/2012г.в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД; договорна ипотека вписана под том 1, акт №34/2008г.в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД; договорна ипотека вписана под том 1, акт №35/2008г.в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД, съгласно удостоверение за тежести. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14ч. до 16ч. в град Белене, на горепосочени адреси, при управителя Ангел Симеонов. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF- титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20128150401659/12г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 02.11.2017 год. в 15.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com