Тристаен апартамент Белене

Белене ул. "България" № 60, бл. № 1, вх. "Е", ет. 2
76.0 м²
10 240 лв
24.10.16 г., 13:36
О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 117 / 2014 г. с Изх. № 50948/ 14.10.2016г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 29.10.2016г. до 17.00 часа на 29.11.2016г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ПИРОЕВА, лично и като майка и законен представител на малолетния си син Станислав Светославов Пироев, приели по опис наследството от Светослав Илиев Пироев, б.ж. на гр.Белене, обл.Плевен, починал на 09.05.2016г., който прием е вписан в книгата за приемане на наследства по описа на РС Левски, под №46/09.08.2016г., конституирани като страна в производството по изпълнително дело № 20148150400117/14г. по описа на ЧСИ Татяна Кирилова, а именно: АПАРТАМЕНТ №4 /четвърти/, с предназначение: жилище, апартамент, с идентификатор съгласно на Служба по геодезия, картография и кадастър-гр. Плевен, № 03366.602.290.6.4 /нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, двеста и деветдесеуточка, шест, точна, четири/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-58/24.09.2007г. на Изп.директор на АК, находящ се в град Белене, Община Белене, Област Плевен, на улица "България" № 60 /шестдесет/, вход "Е", на 2 /втори/ етаж, в жилищен блок № 1 /едно/, представляващ сграда № 6 /шест/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 03366.602.290 /нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, двеста и деветдесет/, със застроена площ на апартамента 75.63 /седемдст и пет цяло и шестдесет и три стотни/ кв.м., състоящ се от две стаи, столова и кухня и сервизни помещения, при съседи на апартамента: изток- двор, запад- стълбище, север- двор, юг- апартамент № 5 на Роза Димова Кърчева, горе- апартамент № 7 на Иван Йосифов Ръжгев, долу - апартамент № 1, а по кадастрална схема при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- имот 03366.602.290.6.5, под обекта – имот 03366.602.290.6.1, над обекта- имот 03366.602.290.6.7, ведно с прилежащото към апартамента ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 /четири/ със застроена площ 5.04 /пет цяло и четири стотни/ кв. м., при съседи: изток- двор, запад- маза № 3 на Любен Иванов Добрев, север- двор, юг- коридор, горе- жилищен етаж, както и 1.181 % /едно цяло и сто и осемдесет и една хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху УПИ в границите на урбанизираната територия на гр. Белене, който имот съгласно действащия регулационен план на гр. Белене, утвърден със Заповед № 569/2000г., е означен с № IV-290 /четвърти-двеста и деветдесет/, отреден за жил.строителство, в квартал 77 /седемдесет и седми/. - при първоначална цена –10 240 лева /десет хиляди двеста и четиридесет лева/. Тежести за имота: договорна ипотека том 1, акт №114/2008г., в полза на „БАНКА ДСК“ ЕАД; възбрана вписана под том 1, №23/2014г. в полза на „БАНКА ДСК“ ЕАД, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№63/04.03.2014г. на Агенция Вписвания Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в град Белене, на улица "България" № 60, при управителя Светослав Пироев. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20148150400117/14г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 30.11.2016 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Още targimot.com

Белене квартира къща апартамент под наем и нощувки

Белене Плевен и област Белене България
5 стаи
100.0 м²
1 лв
2.04.16 г., 2:11
Обзаведени имоти до 20 човека.
Още 555.bg

Къща Белене

Белене ул.”Ангел Кънчев”№8А
994.0 м²
11 600 лв
15.07.17 г., 22:28
. до 17.00 часа на 12.09.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе втора ... КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ МИТЕВ, от гр. Белене, ул.”Люлин” №2, вх.Г, ет.5, ап.14, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Белене ... -18-58/24.09.2007г. на Изпълнителния Директор на Агенция по кадастъра, с адрес град Белене, област Плевен, ул.”Ангел
Още targimot.com

Двустаен апартамент Белене

Белене ул.”Люлин”№2, бл.1/43, вх.Г, на V /пети/ етаж
57.0 м²
11 600 лв
15.07.17 г., 22:13
. до 17.00 часа на 12.09.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе втора ... МАРГАРИТА ЙОСИФОВА ДОБРАНЧЕВА, от гр. Белене, ул.”Ангел Кънчев” №8А, а именно: АПАРТАМЕНТ №14 /четиринадесет/, находящ се в ... град Белене, общ.Белене, област Плевен, на ул.”Люлин”№2, бл.1/43, вх.Г, на V /пети/ етаж, парцел I, строителен квартал 43
Още targimot.com

Къща Белене

Белене ул.”Средна гора”№3
1080.0 м²
23 040 лв
15.07.17 г., 22:23
. до 17.00 часа на 12.09.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе втора ... ИВАНОВА ВРАЙКОВА, от гр. Белене, ул.”Средна гора” №3, МОМЧИЛ ИВАНОВ ВРАЙКОВ и АНЕТА ИВАНОВА ВРАЙКОВА, като законни ... наследници на ИВАН МАРИНОВ ВРАЙКОВ, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Белене, област Плевен, ул.”Средна гора”№3, с
Още targimot.com

Двустаен апартамент Белене

Белене ул.”Светлин”№3, бл.2/43, вх.А, на ІV /четвърти/ етаж
59.0 м²
13 120 лв
15.07.17 г., 22:12
. до 17.00 часа на 12.09.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе втора ... ИВАНОВ ВРАЙКОВ, от гр. Белене, ул.”Средна гора” №3, а именно: АПАРТАМЕНТ №10, находящ се в град Белене, област Плевен ... отстъпеното право на строеж в кв.43 в границите на урбанизираната територия на град Белене, а съгласно кадастрална схема
Още targimot.com

Двустаен апартамент Белене

Белене ул. „Любен Каравелов“ №1, бл. „Младост“, вх.Б, ет.6
59.0 м²
15 225 лв
5.07.17 г., 17:39
. до 17.00 часа на 12.09.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе ... кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-58/24.09.2007г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в град Белене, община ... Белене, област Плевен, с административен адрес на имота: гр.Белене, ул. „Любен Каравелов“ №1, бл. „Младост“, вх.Б, ет.6
Още targimot.com

Тристаен апартамент Белене

Белене улица "Патриарх Евтимий" № 20
81.0 м²
16 240 лв
16.06.17 г., 20:29
21.07.2017г. до 17.00 часа на 21.08.2017г.. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе ... . директор на АК, находящ се в град Белене, Община Белене, Област Плевен, на улица "Патриарх Евтимий" № 20 /двадесет/, вход ... право на строеж в квартал 51/петдесет и първи/ в границите на урбанизираната територия на гр. Белене. Гореописания недвижим
Още targimot.com

Къща Белене

Белене улица "Майор Кочев" №11Б
622.0 м²
29 600 лв
16.06.17 г., 20:42
21.07.2017г. до 17.00 часа на 21.08.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе ... регистри, одобрени със заповед № РД-18-58/24.09.2007 г. на Изп.директор на АГКК, с адрес: град Белене, улица "Майор Кочев" №11Б ... да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в град Белене, улица "Майор Кочев" № 11Б. За участие
Още targimot.com

Къща Белене

Белене ул. „Клокотница“№9
815.0 м²
18 000 лв
9.06.17 г., 17:32
21.07.2017г. до 17.00 часа на 21.08.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58 ще се проведе ... ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ от гр. Белене, ул. „Светлин“ № 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2, за задължение на ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА от ... гр. Белене, ул. „Светлин“ № 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, който според сега действащата кадастрална
Още targimot.com

Къща Деков

Деков ул. „Христо Ботев“ № 10
950.0 м²
3 900 лв
14.06.17 г., 20:44
. до 17.00 часа на 21.08.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, в град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе ... : УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 950 кв.м. /деветстотин и петдесет квадратни метра/, находящ се в с. Деков, Община Белене, ул
Още targimot.com

Къща Белене

Белене улица „Апостол Високов“ №12а
971.0 м²
10 125 лв
14.06.17 г., 20:40
21.07.2017г. до 17.00 часа на 21.08.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе ... , точка, шест, нула, едно, точка, осем/, находящ се в гр.Белене, община Белене, област Плевен, с административен адрес ... Мариянов Лоринков, Ани Давидова Лоринкова, имот №03366.601.196 на Община Белене, предназначен за второстепенна улица, имот
Още targimot.com

Парцел Белене

Белене местност "КАРАКАШЕВА МОГИЛА"
13535.0 м²
18 000 лв
15.05.17 г., 18:13
05.06.2017г. до 17.00 часа на 05.07.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе ... недвижим имот принадлежащ на АНГЕЛ СИМЕОНОВ ИВАНОВ и КРИСТИЯНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА, и двамата от гр. Белене, ул. „Марица ... “ №9А, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на град Белене, местност "КАРАКАШЕВА МОГИЛА", с предназначение на
Още targimot.com

Къща Бяла вода

Бяла вода ул. „Александър Стамболийски“ №1
104.0 м²
6 750 лв
11.05.17 г., 18:00
05.06.2017г. до 17.00 часа на 05.07.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе ... . „Александър Стамболийски“ №1, а именно: ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА находяща се в село Бяла вода, община Белене, област Плевен ... Бяла вода, община Белене, област Плевен, ул.„Александър Стамболийски“№1/едно/, предназначен за индивидуално жилищно
Още targimot.com

Къща Белене

Белене ул.”Цанко Церковски”№8
860.0 м²
28 050 лв
12.05.17 г., 18:05
05.06.2017г. до 17.00 часа на 05.07.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе ... /2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Белене, област Плевен, ул.”Цанко Церковски”№8, целият с ... урбанизирана територия, с адрес в град Белене, област Плевен, ул.”Цанко Церковски”№8, с начин на трайно ползване: ниско
Още targimot.com

Къща Белене

Белене ул. „Клокотница“№9
815.0 м²
22 500 лв
9.02.17 г., 18:37
04.03.2017г. до 17.00 часа на 04.04.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58 ще се проведе първа ... ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ от гр. Белене, ул. „Светлин“ № 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2, за задължение на ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА от ... гр. Белене, ул. „Светлин“ № 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, който според сега действащата кадастрална
Още targimot.com

Парцел Белене

Белене местност "КАРАКАШЕВА МОГИЛА"
13535.0 м²
18 480 лв
10.02.17 г., 19:00
04.03.2017г. до 17.00 часа на 04.04.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе втора ... СИМЕОНОВ ИВАНОВ и КРИСТИЯНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА, и двамата от гр. Белене, ул. „Марица“ №9А, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ... , находящ се в землището на град Белене, местност "КАРАКАШЕВА МОГИЛА", с предназначение на територията: земеделска, с начин на
Още targimot.com

Тристаен апартамент Белене

Белене улица "Патриарх Евтимий" № 20 /двадесет/, вход "Б", на етаж 1
81.0 м²
20 300 лв
13.02.17 г., 18:13
04.03.2017г. до 17.00 часа на 04.04.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе ... -18-58/24.09.2007 г. на Изп. директор на АК, находящ се в град Белене, Община Белене, Област Плевен, на улица "Патриарх ... . Белене. Гореописания недвижим имот е собственост на ИЛИЯН СИМЕОНОВ ИЛИЕВ и Държавата, съгласно Решение №270 от
Още targimot.com

Къща Деков

Деков ул. „Христо Ботев“ № 10
950.0 м²
4 160 лв
9.02.17 г., 18:37
. до 17.00 часа на 04.04.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе втора ... . /деветстотин и петдесет квадратни метра/, находящ се в с. Деков, Община Белене, ул. „Христо Ботев“ № 10 /десет/, ведно
Още targimot.com

Къща Бяла вода

Бяла вода ул. „Александър Стамболийски“ №1
104.0 м²
6 240 лв
16.02.17 г., 18:00
04.03.2017г. до 17.00 часа на 04.04.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе втора ... : ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА находяща се в село Бяла вода, община Белене, област Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1 ... шестдесет и четири арабско/ в квартал 1 /първи/ по подробния устройствен план на село Бяла вода, община Белене, област
Още targimot.com

Къща Белене

Белене улица "Майор Кочев" №11Б
622.0 м²
37 000 лв
13.02.17 г., 18:37
04.03.2017г. до 17.00 часа на 04.04.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе ... карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-58/24.09.2007 г. на Изп.директор на АГКК, с адрес: град Белене ... имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в град Белене, улица "Майор Кочев" № 11Б
Още targimot.com

Двустаен апартамент Белене

Белене ул. „Любен Каравелов“ №1, бл. „Младост“, вх.Б, ет.6, ап.16
59.0 м²
16 080 лв
16.02.17 г., 20:18
. до 17.00 часа на 04.04.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе втора ... Заповед № РД-18-58/24.09.2007г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в град Белене, община Белене, област Плевен, с ... собственост имотът съставлява АПАРТАМЕНТ № 16 /шестнадесет/, находящ се в гр.Белене, община Белене, ул.„Любен Каравелов“ №1, в
Още targimot.com

Къща Белене

Белене ул.”Средна гора”№3
1080.0 м²
28 800 лв
17.01.17 г., 18:53
следния недвижим имот принадлежащ на МАРИЯ ИВАНОВА ВРАЙКОВА, от гр. Белене, ул.”Средна гора” №3, МОМЧИЛ ИВАНОВ ВРАЙКОВ и ... АНЕТА ИВАНОВА ВРАЙКОВА, като законни наследници на ИВАН МАРИНОВ ВРАЙКОВ, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Белене ... адрес град Белене, област Плевен, ул.”Средна гора”№3, площ: 1418 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Още targimot.com

Къща Белене

Белене ул.”Ангел Кънчев”№8А
994.0 м²
14 500 лв
17.01.17 г., 19:49
следния недвижим имот принадлежащ на КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ МИТЕВ, от гр. Белене, ул.”Люлин” №2, вх.Г, ет.5, ап.14, а именно ... : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Белене, област Плевен, ул.”Ангел Кънчев”№8А, съгласно кадастрална скица на Служба по ... град Белене, област Плевен, ул.”Ангел Кънчев”№8А, с площ от 994 кв.м., а по нотариален акт 960 кв.м., с трайно
Още targimot.com

Двустаен апартамент Белене

Белене ул.”Светлин”№3, бл.2/43, вх.А, на ІV /четвърти/ етаж
59.0 м²
16 400 лв
17.01.17 г., 18:25
следния недвижим имот принадлежащ на МОМЧИЛ ИВАНОВ ВРАЙКОВ, от гр. Белене, ул.”Средна гора” №3, а именно: АПАРТАМЕНТ №10 ... , находящ се в град Белене, област Плевен, на ул.”Светлин”№3, бл.2/43, вх.А, на ІV /четвърти/ етаж, състоящ се от ДВЕ СТАИ ... град Белене, а съгласно кадастрална схема на Служба по геодезия, картография и кадастър- гр.Плевен, представляващ
Още targimot.com

Двустаен апартамент Белене

Белене ул.”Люлин”№2, бл.1/43, вх.Г, на V /пети/ етаж
57.0 м²
14 500 лв
17.01.17 г., 19:25
следния недвижим имот принадлежащ на МАРГАРИТА ЙОСИФОВА ДОБРАНЧЕВА, от гр. Белене, ул.”Ангел Кънчев” №8А, а именно ... : АПАРТАМЕНТ №14 /четиринадесет/, находящ се в град Белене, общ.Белене, област Плевен, на ул.”Люлин”№2, бл.1/43, вх.Г, на V /пети ... на сградата и от отстъпеното право на строеж в кв.43 в границите на урбанизираната територия на град Белене, а съгласно
Още targimot.com