Двустаен апартамент Белене

Белене гр.Белен, ул."България"№60, бл."Чайка", вх.Д, ет.5, ап.15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 03366.602.290.5.15 ( нула, три, три, шест, шест, точка, шест, нула, две, точка, две, девет, нула, точка, пет, точка, едно, пет ) ,който се намира в сграда № 5 , разположена в поземлен имот с идентификатор № 03366.602.290 ( нула, три, три, шест, шест, точка, шест, нула, две, точка, две, девет, нула ) . Адрес на имота: гр. Белене , п.к. 5930, община Белене , област Плевен , ул. България № 60, бл „ Чайка „, вх д , ет 5 , ап 15 . Предназначение на самостоятелния обект : Жилище , апартамент.Брой нива на обекта : 1; Посочена в документа площ ; 58.53 кв. м. Прилежащи части : Избено помещение № 15 - 3.20 кв. м. Съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж: 033666.602.290.5.14 ( нула, три, три, шест, шест, точка, шест, нула, две, точка, две, девет, нула, точка, пет, точка, едно, четири ) ; под обекта : 03366.602.290.5.12 ( нула, три, три, шест, шест, точка, шест, нула, две, точка, две, девет, нула, точка, пет, точка, едно, две ) ; над обекта : 03366.602.290.5.18 ( нула, три, три, шест, шест, точка, шест, нула, две, точка, две, девет, нула, точка, пет, точка, едно, осем )
24.10.16 г., 14:54 targimot.com
59.0 м²
26 625,00 лв

Тристаен апартамент Белене

Белене ул. "България" № 60, бл. № 1, вх. "Е", ет. 2
О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 117 / 2014 г. с Изх. № 50948/ 14.10.2016г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 29.10.2016г. до 17.00 часа на 29.11.2016г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ПИРОЕВА, лично и като майка и законен представител на малолетния си син Станислав Светославов Пироев, приели по опис наследството от Светослав Илиев Пироев, б.ж. на гр.Белене, обл.Плевен, починал на 09.05.2016г., който прием е вписан в книгата за приемане на наследства по описа на РС Левски, под №46/09.08.2016г., конституирани като страна в производството по изпълнително дело № 20148150400117/14г. по описа на ЧСИ Татяна Кирилова, а именно: АПАРТАМЕНТ №4 /четвърти/, с предназначение: жилище, апартамент, с идентификатор съгласно на Служба по геодезия, картография и кадастър-гр. Плевен, № 03366.602.290.6.4 /нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, двеста и деветдесеуточка, шест, точна, четири/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-58/24.09.2007г. на Изп.директор на АК, находящ се в град Белене, Община Белене, Област Плевен, на улица "България" № 60 /шестдесет/, вход "Е", на 2 /втори/ етаж, в жилищен блок № 1 /едно/, представляващ сграда № 6 /шест/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 03366.602.290 /нула три хиляди триста шестдесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, двеста и деветдесет/, със застроена площ на апартамента 75.63 /седемдст и пет цяло и шестдесет и три стотни/ кв.м., състоящ се от две стаи, столова и кухня и сервизни помещения, при съседи на апартамента: изток- двор, запад- стълбище, север- двор, юг- апартамент № 5 на Роза Димова Кърчева, горе- апартамент № 7 на Иван Йосифов Ръжгев, долу - апартамент № 1, а по кадастрална схема при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- имот 03366.602.290.6.5, под обекта – имот 03366.602.290.6.1, над обекта- имот 03366.602.290.6.7, ведно с прилежащото към апартамента ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 /четири/ със застроена площ 5.04 /пет цяло и четири стотни/ кв. м., при съседи: изток- двор, запад- маза № 3 на Любен Иванов Добрев, север- двор, юг- коридор, горе- жилищен етаж, както и 1.181 % /едно цяло и сто и осемдесет и една хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху УПИ в границите на урбанизираната територия на гр. Белене, който имот съгласно действащия регулационен план на гр. Белене, утвърден със Заповед № 569/2000г., е означен с № IV-290 /четвърти-двеста и деветдесет/, отреден за жил.строителство, в квартал 77 /седемдесет и седми/. - при първоначална цена –10 240 лева /десет хиляди двеста и четиридесет лева/. Тежести за имота: договорна ипотека том 1, акт №114/2008г., в полза на „БАНКА ДСК“ ЕАД; възбрана вписана под том 1, №23/2014г. в полза на „БАНКА ДСК“ ЕАД, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№63/04.03.2014г. на Агенция Вписвания Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в град Белене, на улица "България" № 60, при управителя Светослав Пироев. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20148150400117/14г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 30.11.2016 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
24.10.16 г., 13:36 targimot.com
76.0 м²
10 240,00 лв

Белене квартира къща апартамент под наем и нощувки

Белене Плевен и област Белене България
Обзаведени имоти до 20 човека.
2.04.16 г., 2:11 555.bg
5 стаи
1,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Белене България

Къща Бяла вода

Бяла вода ул. „Александър Стамболийски“ № 1
: ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА находяща се в село Бяла вода, община Белене, област Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1 ... шестдесет и четири арабско/ в квартал 1 /първи/ по подробния устройствен план на село Бяла вода, община Белене, област ... имота: Договорна ипотека вписана в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД под том 1, №134/2008г.; възбрана том 1, №23/2013г
6.12.16 г., 19:30 targimot.com
62.0 м²
7 800,00 лв

Двустаен апартамент Белене

Белене , ул. „Любен Каравелов“ №1, бл. „Младост“, вх.Б, ет.6, ап.16
Заповед № РД-18-58/24.09.2007г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в град Белене, община Белене, област Плевен, с ... собственост имотът съставлява АПАРТАМЕНТ № 16 /шестнадесет/, находящ се в гр.Белене, община Белене, ул.„Любен Каравелов“ №1 ... ипотека том 1, акт №62/2008г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; възбрана вписана под том 1, №75/2014г. в полза на „ЮРОБАНК
4.11.16 г., 16:43 targimot.com
59.0 м²
20 100,00 лв
Продава се шести етаж в 10-етажна административна сграда с масивна конструкция в гр. Белене, пл. 'България'.
11.07.16 г., 15:02 officespace.bg
70 200,00 лв