Сграда, хотелски тип, проектирана за 110 легла, с кухня, ресторант, помещения за развлечения и обслужване, със ЗП 800 кв. м. и РЗП 3613 кв. м. изпълнена е на груб строеж, без покривна конструкция в собствен парцел с площ от 2642 кв. м. , намираща се срещу администрацията на горското стопанство в гр. Батак
21.04.17 г., 1:58 bazar.bg
3613.0 м²
100 000 лв
Предлагаме Ви за продажба 3 вилни сгради, с площ по 95 кв.м., всяка от които е ситуирана в самостоятелен парцел от над 600 кв.м., въпреки, че понастоящем са оградени с една ограда и са като един общ двор. Намират се на Цигов чарк край Батак и са непосредствено до ски-пистата и ски-влека. До вилите има асфалтов път, ток, вода и канализация. Всяка вила се състои от две спални, санитарен възел, голяма дневна с кухненски бокс и са напълно оборудвани с печки, хладилници, телевизори със сателитни антени и приемници, СОТ, камина с водна риза и парно отопление. Всяка вила има веранда от 15 кв.м. и поднавесна гаражна клетка. Входните врати са блиндирани. Непосредствено над вилите се продава самостоятелен парцел с променен статут, който е с площ от 2 350 кв.м., но има възможност да бъде разделен на три или четири по-малки по площ. Ориентировъчна цена на вилна сграда с прилежащ терен е 80 000 Евро. За парцела 35 Евро на кв.м. Цигов чарк е български планински курорт. Намира се на югозападния бряг на язовир „Батак“, който е шестият по големина язовир в България. Курорта е от типа семейно развлекателен комплекс. Има развит ”пазар”, хранителни магазини и множество малки заведения. Има две напълно оборудвани писти.
11.04.17 г., 15:29 alo.bg
95.0 м²
80 000 €

Парцел Батак

Батак язовир Батак, Зона А
ид № 20118200401780 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.503.458 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, с площ 1827 кв.м. /хиляда осемстотин двадесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план 17, квартал 24, парцел XLI, при съседи: 02837.503.456, 02837.503.457, 02837.503.9555, 02837.503.9546, ведно с построените в гореописания имот с идентификатор 02837.503.458 сгради, а именно: СГРАДА с идентификатор 02837.503.458.1 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, осем, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, със застроена площ 22 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение – Курортна туристическа сграда, СГРАДА с идентификатор 02837.503.458.2 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, осем, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, със застроена площ 22 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение – Курортна туристическа сграда, СГРАДА с идентификатор 02837.503.458.3 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, осем, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, със застроена площ 22 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение – Курортна туристическа сграда, а с описание съгласно акт за собственост: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-XLI /четиридесет и едно римско/- Индивидуално Вилно Застрояване, целият със застроена и незастроена площ от 1840 /хиляда осемстотин и четиридесет/ квадратни метра, ведно с построените в същия имот три броя паянтови вилни сгради с планоснимачен № 956 /деветстотин петдесет и шест/, с планоснимачен № 957/деветстотин петдесет и седем/ и с планоснимачен № 958 /деветстотин петдесет и осем/, всяка със застроена площ от 22,00 /двадесет и два/ квадратни метра, в квартал 24 /двадесет и четири/ по ПУП на курорт „Язовир Батак”, община Батак, област Пазарджик, при граници и съседи на УПИ: от три страни път; УПИ-XLII -Индивидуално Вилно Застрояване и УПИ XLV-1878-ИВЗ. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 46 916,55 лв. (четиридесет и шест хиляди деветстотин и шестнадесет лева и петдесет и пет стотинки) с вкл. съответен ДДС, съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 485 и чл. 468, ал. 1 от ГПК. Посочената цена 46 916,55 лв. (четиридесет и шест хиляди деветстотин и шестнадесет лева и петдесет и пет стотинки) с включен съответен ДДС върху данъчната основа, представлява сбора от началната цена без вкл. ДДС за процесния недвижим имот в размер на 41 400,00 лв. (четиридесет и една хиляди и четиристотин лева) и ДДС за 1495,00 кв. м. (хиляда четиристотин деветдесет и пет квадратни метра) площ от ПИ, представляваща облагаема доставка в размер на 5 516,55 лв. (пет хиляди петстотин и шестнадесет лева и петдесет и пет стотинки) ДДС при данъчна основа от 27 582,75 лв. (двадесет и седем хиляди петстотин осемдесет и два лева и седемдесет и пет стотинки). За 345,00 кв. м. (триста четиридесет и пет квадратни метра) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ, както и стари сгради не се начислява ДДС, тъй като представляват освободена доставка по смисъла на чл. 45 ЗДДС.
11.04.17 г., 22:03 targimot.com
1827.0 м²
46 916 лв

Двуетажна къща-Семеен хотел

гр. Батак обл. Пазарджик
Град Батак се намира на 7км. от к.к. Цигов Чарк и яз. Батак и на 21 км. от спа центъра на Балканите - Велинград. Двуетажна къща-Семеен хотел със РЗП 260 кв.м. Намира се в центъра на град Батак. Хотела е обзаведен и функциониращ. Първият етаж се състои от две помещения, отдадени под наем (редовно плащане). Първото помещение е 70 кв.м., а второто е 30 кв.м. Двете са със собствен санитарен възел. Вторият етаж е преустроен в семеен хотел. Състои се от 3 стаи, всяка от които със собствен санитарен възел и площ от 20 кв., и апартамент състоящ се от 2 стаи - голям хол и спалня отново със собствен санитарен възел и тераса (приблизително 50 кв.). Самият коридор на втория етаж е с площ около 20 кв. Нова ВиК и ел. инсталация. Има прекарана инсталация за парно и инсталация за слънчеви колектори. Нова дървена дограма със стъклопакет. Отоплението е с електрически конвектори. Преди около 6-7 години сградата е санирана. Възможност за реализация на Мярка 64 за селски туризъм, финансиране до 200 000 Евро.
11.04.17 г., 1:39 alo.bg
260.0 м²
45 000 €

Парцел Батак

Батак язовир Батак, Зона А
ид № 20118200401780 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.503.456 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, с площ 1561 кв.м. /хиляда петстотин шестдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план 17, квартал 24, парцел XLII, при съседи: 02837.503.433, 02837.503.454, 02837.503.455, 02837.503.457, 02837.503.458, 02837.503.9546, ведно с построените в гореописания имот с идентификатор 02837.503.456 сгради, а именно: СГРАДА с идентификатор 02837.503.456.1 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, шест, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, с площ 23 кв.м. /двадесет и три квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение – курортна, туристическа сграда, СГРАДА с идентификатор 02837.503.456.2 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, шест, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, с площ 22 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение – курортна, туристическа сграда, а с описание съгласно акт за собственост УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-XLII /четиридесет и две римско/-Индивидуално Вилно Застроява, целият със застроена и незастроена площ от 1560 /хиляда петстотин и шестдесет/ квадратни метра, ведно с построените в същия имот два броя паянтови вилни сгради, с планоснимачен № 952 /деветстотин петдесет и две/ и с планоснимачен № 955 /деветстотин петдесет и пет/, всяка със застроена площ от 22,00 /двадесет и два/ квадратни метра, в квартал 24/двадесет и четири/ по ПУП на курорт „Язовир Батак”, община Батак, област Пазарджик, при граници и съседи на УПИ: път, УПИ-XL -Индивидуално Вилно Застрояване, УПИ XLV-1878- ИВЗ; УПИ L-953-ИВЗ, УПИ XLIХ-949,950 – почивна б-во и УПИ ХLIII-индивидуално вилно застрояване. Начална цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 42 976,40 лв. (четиридесет и две хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и четиридесет стотинки) с вкл. съответен ДДС, съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Посочената цена 42 976,40 лв. (четиридесет и две хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и четиридесет стотинки) с вкл. съответен ДДС върху данъчната основа, представлява сбора от началната цена без вкл. ДДС за процесния недвижим имот в размер на 37 500,00 лв. (тридесет и седем хиляди и петстотин лева) и ДДС върху 1331,00 кв. м. (хиляда триста тридесет и един квадратни метра) площ от ПИ в размер на 5 476,40 лв. (пет хиляди четиристотин седемдесет и шест лева и четиридесет стотинки) ДДС при данъчна основа от 27 382,00 лв. (двадесет и седем хиляди триста осемдесет и два лева). За 230,00 кв. м. (двеста и тридесет квадратни метра) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ, както и за стари сгради не се начислява ДДС, тъй като представляват освободени доставки по смисъла на чл. 45 ЗДДС.
11.04.17 г., 22:02 targimot.com
1561.0 м²
42 976 лв
Агенция за недвижими имоти ”ТИМ КОМЕРС” /Член на НСНИ-Национално Сдружение недвижими имоти / продава ПРЕКРАСНА ЕДНОЕТАЖНА НОВА ВИЛА в ЦИГОВ ЧАРК. Къщата е с площ от 94,74 кв.м. и УПИ с площ от 540 кв.м. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: състои се от веранда, антре, просторна дневна с кухненски бокс и трапезария, две спални, санитарен възел с голяма баня. СЪСТОЯНИЕ: вилата е в НОВА -строителство 2013 год. НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕНА и ОБОРУДВАНА С ВСИЧКИ ЕЛ. УРЕДИ. Стени-гипсова шпакловка, дограма ПВЦ, интериорни врати-МДФ, настилки на пода-теракот, ламинат и камък, санитарен възел- оборудван. Къщата е обзаведена с цялата посуда нужна за едно домакинство и интериорен текстил. Има камина с водна риза. Имотът е ГОТОВ за нанасяне и ползване. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: АТРАКТИВНО! ПРЕДИМСТВА: качествено строителство и стилни интериорни и екстериорни решения. Асфалтов достъп с възможност за целогодишно ползване. ТОК, КАНАЛ, ВОДА в имота. Един имот предоставящ всички възможности за ВИСОК СТАНДАРТ на живот. За ценители на природосъобразен стил на живот! Офертата е ГОРЕЩО ПРЕПОРЪЧВАНА от Агенция за недвижими имоти ”ТИМ КОМЕРС”!
11.04.17 г., 12:19 alo.bg
95.0 м²
59 000 €

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. "Батак" №27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 55155.503.649.4.13 /пет пет едно пет пет точка пет нула три точка шест четири девет точка четири точка едно три/, находящ се на адрес гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-97/28,10,2008 г. на Изпълнителния деректор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Пазарджик, ул.“Батак“ 27 /двадесет и седем/, етаж 0 /нула/, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ 38,07 /тридесет и осем цяло и седем стотни квадратни метра/, който обект се намира в сграда №4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.649 /пет пет едно пет пет точка пет нула три точка шест четири девет/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-55155.503.649.4.15 и 55155.503.649.4.14, под обекта- няма и над обекта- 55155.503.649.4.6, 55155.503.649.4.1 и 55155.503.649.4.7. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 16980.00 /шестнадесет хиляди деветстотин и осемдесет/ лева, съставляваща 80% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 494, ал.2, във връзка с чл. 485 и чл.468, ал.1 от ГПК. Гореописаният недвижим имот е собственост на ипотекарните длъжници по изп. дело ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ, МАРИН ИВАНОВ ПЕТКОВ и СПАСКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА.
31.03.17 г., 20:33 targimot.com
38.0 м²
16 980 лв
Предлагаме за продажба къща - 300кв.м., двуетажна в месността Свети Константин и Елена, на 6км. от язовир Батак и 12км. от гр.Пещера. Къщата е новопостроена, недовършена. Прекрасна панорама, в сърцето на борова гора.
4.04.17 г., 15:36 alo.bg
300.0 м²
30 000 €

Продавам къща град. Батак

гр. Батак обл. Пазарджик
къщата е в не завършен вид, намира се на главната улица до центъра на града.
4.04.17 г., 10:54 alo.bg
100.0 м²
10 000 €

Земеделска земя Борино

Борино 1/2 идеална част от НИВА, М. БАТАК
½ (една втора) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.22.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 302 кв. м. (триста и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: НИВА, находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, общ. Борино, обл. Смолян, местност БАТАК, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 05462.22.47, 05462.22.86, 05462.22.41, 05462.22.33, 05462.22.39, 05462.22.44.
27.03.17 г., 19:53 targimot.com
302.0 м²
82 лв

Парцел, 640m 2 (продажба)

гр.Батак, общ. Батак
Артрактивен парцел 640кв.м. до Почивната станция на прокоратурата Предимства: ток , вода, лесен достъп.Цена: 40 евро/кв. м. Агенцията е с експлузивни права за продажбата. Телефон за контакт: 0879160013 Юлия Танчева
3.04.17 г., 17:14 officespace.bg
25 600 €

Продавам вила цигов чарк

гр. Батак обл. Пазарджик
Вилата е без ел. инсталация и водопровод с достъп до асвалтоф път на 50 м. Намира се на прекрасно място с изглед към язовира
4.04.17 г., 11:51 alo.bg
110.0 м²
35 000 лв

Парцел, 640m 2 (продажба)

гр.Батак, общ. Батак Юлия Танчева
Ток Вода Канализация Асфалтиран път Артрактивен парцел 640кв.м. до Почивната станция на прокоратурата Предимства: ток , вода, лесен достъп.Цена: 40 евро/кв. м. Агенцията е с експлузивни права за продажбата. Телефон за контакт: 0879160013 Юлия Танчева
28.03.17 г., 22:13 homes.bg
640.0 м²
25 600 €
Продавам 4132кв.м. в местността "Друма", край гр. Батак. Имотът има лице на главен път Батак - Доспат и прекрасен изглед към яз.Батак. Наблиза има ток и вода и застроени площи. От собственик.
14.03.17 г., 10:08 officespace.bg
33 056 €
Вила ново строителство в местност Цигов Чарк в близост до язовир Батак с площ от 18 кв.м.Вилата се намира под главния път от гр.Батак за Цигов Чарк с черен път до нея.Ново строителство с ПВЦ дограма и изолация.Без ток и вода.
10.03.17 г., 15:15 ignatov-imoti.com
12 000 лв
Асфалтиран път Продавам 4132кв.м. в местността "Друма", край гр. Батак. Имотът има лице на главен път Батак - Доспат и прекрасен изглед към яз.Батак. Наблиза има ток и вода и застроени площи. От собственик.
14.03.17 г., 10:39 homes.bg
4132.0 м²
33 056 €
Курортния комплекс се намира на 1400 м надморска височина. Вилата е на два етажа . Долу има 4 стаи , а на горния етаж е с 2 стаи .Покрива е нов. С ток, вода и канализация. Подходящо за целогодишен туризъм. 0895055050 Савова
15.03.17 г., 20:30 bazar.bg
43.0 м²
19 300 €
Двуетажна вила ново строителство с РЗП-105кв.м. , ведно с 300кв.м . прилежаща площ собственост върху земята в местността Беглика. Вилата е в груб строеж с ПВС-дограма , покрив със снегозадържане, с ток в парцела и вода във вилата.Жилищната площ е разпределена функционално : на Първи етаж антре, дневна с кухня, санитарен възел,вътрешно стълбище води до Втори етаж – три спални ,баня, тераса . Вилата се намира на 22 км. от гр. Батак в посока гр. Доспат на 1км.от яз.Беглика. На 200м. е рибарник за спортен риболов и на 100м от горско стопанство Беглика. Местността Беглика се намира в централната част на Западните Родопи със средна надм.височина 1700м.Живописният планински пейзаж привлича много туристи, а язовирите и кристално бистрите реки предлагат чудесни условия за риболов. Богатото дивечово разнообразие от елен, сърна, глухар, дива свиня, благоприятства развитието на ловния туризъм в горите бял бор и смърч. ЦЕНА 23000 Е.
14.03.17 г., 16:26 alo.bg
105.0 м²
45 000 лв
Продавам два земеделски имота с площ от по 2000кв.м, с форма на квадрат, на 30 м. от водите на язовир Батак, с южно изложение, в местността "Коилето", в близост до "Контростена". Имотите имат прекрасен изглед към язовира, граничи с борова гора и в него има единични дървета и попадат в обхвата на програмата за развите на селските райони, което гарантира 75 % възвръщаемост на направените инвестиции. Наблизо минава водопровод. Подходяща денивелация както за индивидуално вилно застрояване, така и за вилно селище. НЕ Е в границите на НАТУРА 2000. От собственик.
14.03.17 г., 10:14 homes.bg
2000.0 м²
14 000 €
Двуетажна къща в центъра на един от най-красивите и изобилстващи от исторически забележителности градове в България - Батак. Само на половин час се намира град Велинград и язовир Доспат, а на 15 километра е язовир Батак и местността Цигов чарк, които са с отлично изградена туристическа инфраструктура и са едни от най-посещаваните туристически местности в България. Застроената площ на къщата е 273 кв.м., парцел 298 кв. м. В къщата не е живяно през последните година-две и се нуждае от реомнт. Разполага с гараж, голямо мазе и таван с 8 отделни помещения. Обособени са два отделни входа на къщата, които водят както към първия, така и към втория етаж, което я прави подходяща за двуфамилно обитание или отдаване под наем на туристи. Всеки етаж се състои от баня и тоалетна, две спални, дневна част и кухня. Имот подходящ както за постоянно, така и за сезонно обитание. Изградена отоплителна инсталация в мазето. Монтирана домофонна система. През последните 2-3 години в София (и някои от големите градове) започна пълзящо нарастване на цените на имотите. Експертите очакват тази тенденция постепенно (макар и с известно закъснение) да се разпространи и по отношение на цените в другите по-малки градове. За да не пропусне възходящия тренд при цените на имотите, както и за защита от липсата на доходност на средствата си по банковите си сметки - продавачът на имота предварително информира за намерението си да увеличава постепенно офертната цена за имота в зависимост от момента на получаване на капаро за продажбата му както следва: За получено капаро до 31.01.2017 г. офертната цена ще е 32,900 евро; Капаро до 28.02.2017 г. офертна цена 33,300 евро; Капаро до 31.03.2017 г. офертна цена 33,700 евро; Капаро до 30.04.2017 г. офертна цена 34,100 евро; Капаро до 31.05.2017 г. - офертна цена 34,500 евро; Капаро до 30.06.2017 г. - офертна цена 34,900 евро; Капаро до 31.07.2017 г. - офертна цена 35,300 евро; Капаро до 31.08.2017 г. - офертна цена 35,700 евро; Капаро до 30.09.2017 г. - офертна цена 36,100 евро; Капаро до 31.10.2017 г. - офертна цена 36,500 евро; Капаро до 30.11.2017 г. - офертна цена 36,900 евро; Капаро до 31.12.2017 г. - офертна цена 37,300 евро; Агенция на собственика на имота е 'ХипоАктив'ЕООД (и в горепосочената офертна цена са включени комисиона и разноските на агенцията). За информация: тел. 0889 844 448.
28.02.17 г., 23:34 bazar.bg
273.0 м²
34 100 €

Вила Батак

Батак Курорт Язовир Батак, Зона А
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXXIX-628 “ИВЗ“ в квартал 31 по плана на Курорт „Язовир Батак“, община Батак, целият със застроена и незастроена площ от 1009 кв.м., при граници и съседи: от север – сгради пл. № 627 и 626; от изток – УПИ I - „ИОВЗ“; от запад – общински път; от юг – общински път, представляващ поземлен имот с идентификатор 02837.503.600 /нула две осем три седем точка пет нула три точка шест нула нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР. Адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, ЯЗОВИР БАТАК – ЗОНА „А“, площ:1008 /хиляди и осем/ кв.м. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: квартал 31, парцел: XXXIX, съседи: 02837.503.9579, 02837.503.9583, 629, 02837.503.599, ведно с ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ВИЛНА СГРАДА с планоснимачен № 628 /шестстотин двадесет и осем/ със застроена площ от 289 /двеста осемдесет и девет/ кв.м., построена в УПИ I /едно римско/ - ИОВЗ в кв. 31 /тридесет и едно/ по плана на курорт „Язовир Батак“, община Батак, обл. Пазарджик, при граници и съседи на вилната сграда: вила с номер 627, вила с номер 626, вила с номер 624, вила с номер 637 и от две страни – път, представляваща сграда с идентификатор 02837.503.600.1 /нула две осем три седем точка пет нула три точка шест нула нула точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР. Адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, ЯЗОВИР БАТАК – ЗОНА „А“. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 02837.503.600 /нула две осем три седем точка пет нула три точка шест нула нула/, застроена площ: 229/двеста двадесет и девет/ кв.м., предназначение: вилна сграда – еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 628 /шестостин двадесет и осем/.
2.03.17 г., 12:53 targimot.com
289.0 м²
42 060 лв
Имот на публична продан за период от 06.03.2017 до 06.04.2017 с начална тръжна цена 42 060 лева, по изпълнително дело 33 от 2015 при ЧСИ Васил Бараков, тел. за контакт: 034/460 412, e-mail: *** Вилна постройка в района на Язовир Батак с площ 289 кв.м. За огледи след договорка с ЧСИ.
21.02.17 г., 16:11 bazar.bg
289.0 м²
42 060 лв

Парцел Батак

Батак местност Стопански двор
Поземлен имот № 076077 /нула, седемдесет и шест хиляди седемдесет и седем/, находящ се в местността „Стопански двор“, в землището на град Батак, ЕКАТТЕ 02837, с начин на трайно ползване – стопански двор, с площ на имота от 1.720 дка /един декар седемстотин и двадесет квадратни метра/, ВЕДНО с построената в имота масивна двуетажна сграда „Дърводелска работилница“, съгласно разрешение за ползване № 227/ 08.08.2002г., със застроена площ от 259 кв.м/ двеста петдесет и девет квадратни метра/, КАКТО и масивна едноетажна сграда – склад с друго предназначение, със застроена площ от 8.00 кв.м. /осем кв.м./, при граници и съседи на имота: имот с номер 076090, имот с номер 076081, имот с номер 076054, имот с номер 076076 и имот с номер 076024. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 36000.00 /тридесет и шест хиляди/ лева, съставляваща 80% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 494, ал.2, във връзка с чл. 485 и чл.468, ал.1 от ГПК. Недвижимия имот е собственост на ипотекарните длъжници ИВАН ГЕОРГИЕВ СЕРАФИМОВ и НЕЛИ ТОДОРОВА СЕРАФИМОВА.
10.02.17 г., 18:58 targimot.com
1720.0 м²
36 000 лв
Предлагам за продажба нова двуетажна къща в местност Цигов чарк, на самия бряг на язовир 'Батак'. Къщата е част от вилно селище, състоящо се от осем еднотипни къщи. Към всяка от тях има по 240 кв. м идеални части от земята. Комплексът разполага с красиво озеленен двор, басейн и места за паркиране. Къщата, която представям с тази оферта е със застроена площ от 115 кв. м и обща РЗП от 240 кв. м. Първият етаж включва коридор, дневна с кухня и трапезария (около 50 кв. м), една спалня (кабинет) с достъп от дневната (около 20 кв. м), баня с тоалетна и джакузи. По елегантно вътрешно стълбище се стига до втория етаж, където са разположени дневна с трапезария (около 35 кв. м), две самостоятелни спални, баня с тоалетна, две тераси. Спалните са с площ около 14 кв. м, към една от тях има собствена баня с тоалетна. Къщата се продава, без довършителните работи. Оферта: 100907 АКТ 16; ВИД СТРОИТЕЛСТВО: тухла; ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 115 кв.м; ГОДИНА НА СТРОИТЕЛСТВО: 2013 г.; ОТОПЛЕНИЕ: на ток; ИЗЛОЖЕНИЕ: изток, запад, север, юг; СПАЛНИ: 3; БАНИ: 3; БАЛКОНИ/ТЕРАСИ: 2; ДОГРАМА: PVC Искате сделка без посредник? Ще направим експертна оценка на Вашия имот от лицензиран оценител. Можете да подадете и безплатна частна обява без комисиона в mirelaBG. ЗАБЕЛЕЖКА: Този имот се намира в ОБЩИНА БАТАК. От съображения за конфиденциалност на този етап не можем да посочим точното населено място. За подробна информация, моля свържете се с агента за контакти.
28.01.17 г., 21:10 bazar.bg
240.0 м²
110 000 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Батак
1 2 3 4 5