Двустаен апартамент Банско

Банско гр. Банско ул. "Явор" 34
68 м²
61,390 лв
2017-10-10
АПАРТАМЕНТ „Б-12“ /“Б“- дванадесет/ с кадастрален идентификатор 02676.147.51.2.12 находящ се на кота +5,60м. /плюс пет цяло и шестдесет метра/, на четвърти етаж в секция „Б“, със административен адрес: гр. Банско ул. „Явор“ № 34 , която сграда съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-20 от 06.03.2007г., издадено от ДНСК – Благоевград представлява „Жилищни сгради –секции А,Б-с подземен паркинг, В-със снек бар, аптека за готови лекарствени форми, Г, Д и отделен закрит плувен басейн“, изградена в Поземлен имот № 147051 /сто четиридесет и седем хиляди и петдесет и едно/ по картата на землището на гр. Банско, местност „Герачни улици“ с площ от 3,075дка / три декара и седемдесет и пет квадратни метра/, при съседи /граници/ поземлен имот – полски път кад.№000604 на община Банско поземлен имот – нива кад. №147006 на Георги Костадинов Чакъров; поземлен имот-населено място, кад. №000900-гр. Банско; поземлен имот-нива кад. №147010 на наследници на Георги Костадинов Бистрин, поземлен имот-нива, кад. №147069 на наследниците на Георги Иванов Сирлещов, със кадастрален идентификатор на поземления имот 02676.147.51, със съседи по кадастрална карта поземлени имоти с идентификатори: 02676.146.1604, 02676.147.69, 02676.147.59, 02676.147.10, 02676.147.6, 02676.144.133, със застроена площ от 68,26кв.м. /шестдесет и осем цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра/, при съседи по акт за собственост: коридор, апартамент № Б11, стълбище и двор, а по кадастрална карта със съседи: на същия етаж обект с идентификатор 02676.147.51.2.11, под обекта: обект с идентификатор 02676.147.51.2.9, над обекта: обект с идентификатор 02676.147.51.2.15, заедно с припадащите му се идеални части от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху имота върху който е построена сградата.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско гр. Банско ул. "Явор" 34
68 м²
61,390 лв
2017-10-10
АПАРТАМЕНТ „Б-12“ /“Б“- дванадесет/ с кадастрален идентификатор 02676.147.51.2.12 находящ се на кота +5,60м. /плюс пет цяло и шестдесет метра/, на четвърти етаж в секция „Б“, със административен адрес: гр. Банско ул. „Явор“ № 34 , която сграда съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-20 от 06.03.2007г., издадено от ДНСК – Благоевград представлява „Жилищни сгради –секции А,Б-с подземен паркинг, В-със снек бар, аптека за готови лекарствени форми, Г, Д и отделен закрит плувен басейн“, изградена в Поземлен имот № 147051 /сто четиридесет и седем хиляди и петдесет и едно/ по картата на землището на гр. Банско, местност „Герачни улици“ с площ от 3,075дка / три декара и седемдесет и пет квадратни метра/, при съседи /граници/ поземлен имот – полски път кад.№000604 на община Банско поземлен имот – нива кад. №147006 на Георги Костадинов Чакъров; поземлен имот-населено място, кад. №000900-гр. Банско; поземлен имот-нива кад. №147010 на наследници на Георги Костадинов Бистрин, поземлен имот-нива, кад. №147069 на наследниците на Георги Иванов Сирлещов, със кадастрален идентификатор на поземления имот 02676.147.51, със съседи по кадастрална карта поземлени имоти с идентификатори: 02676.146.1604, 02676.147.69, 02676.147.59, 02676.147.10, 02676.147.6, 02676.144.133, със застроена площ от 68,26кв.м. /шестдесет и осем цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра/, при съседи по акт за собственост: коридор, апартамент № Б11, стълбище и двор, а по кадастрална карта със съседи: на същия етаж обект с идентификатор 02676.147.51.2.11, под обекта: обект с идентификатор 02676.147.51.2.9, над обекта: обект с идентификатор 02676.147.51.2.15, заедно с припадащите му се идеални части от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху имота върху който е построена сградата.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско гр. Банско ул. "Явор" 34
63 м²
55,955 лв
2017-10-10
АПАРТАМЕНТ „А-11“ /“А“-единадесет/ с кадастрален идентификатор 02676.147.51.1.11, находящ се на кота +5,60м. /плюс пет цяло и шестдесет метра/,на трети етаж в жилищна сграда, секция „А“ със административен адрес: гр. Банско ул. „Явор“ № 34, която сграда съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-20 от 06.03.2007г., издадено от ДНСК – Благоевград представлява „Жилищни сгради –секции А,Б-с подземен паркинг, В-със снек бар, аптека за готови лекарствени форми, Г, Д и отделен закрит плувен басейн“, изградена в Поземлен имот № 147051 /сто четиридесет и седем хиляди и петдесет и едно/ по картата на землището на гр. Банско, местност „Герачни улици“ с площ от 3,075дка / три декара и седемдесет и пет квадратни метра/, при съседи /граници/ поземлен имот – полски път кад.№000604 на община Банско поземлен имот – нива кад. №147006 на Георги Костадинов Чакъров; поземлен имот-населено място, кад. №000900-гр. Банско; поземлен имот-нива кад. №147010 на наследници на Георги Костадинов Бистрин, поземлен имот-нива, кад. №147069 на наследниците на Георги Иванов Сирлещов, със кадастрален идентификатор на поземления имот 02676.147.51, със съседи по кадастрална карта поземлени имоти с идентификатори: 02676.146.1604, 02676.147.69, 02676.147.59, 02676.147.10, 02676.147.6, 02676.144.133, целия със застроена площ от 62,88 кв.м. /шестдесет и две цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра/, при съседи по акт за собственост: стълбище, коридор, апартамент №А12, от две страни двор, а по кадастрална карта със съседи: на същия етаж обект с идентификатор 02676.147.51.1.12, под обекта: обект с идентификатор 02676.147.51.1.6, над обекта: обект с идентификатор 02676.147.51.1.16, заедно с припадащите му се идеални части от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху имота върху който е построена сградата.;
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско гр. Банско ул. "Явор" 34
73 м²
65,125 лв
2017-10-10
АПАРТАМЕНТ „Д-5“ /“Д“-пет/ с кадастрален идентификатор 02676.147.51.5.5 разположен на кота +2,80м. /плюс две цяло и осемдесет стотни метра/, на първи етаж в секция „Д“, със административен адрес: гр. Банско ул. „Явор“ № 34 –, която сграда съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-20 от 06.03.2007г., издадено от ДНСК – Благоевград представлява „Жилищни сгради –секции А,Б-с подземен паркинг, В-със снек бар, аптека за готови лекарствени форми, Г, Д и отделен закрит плувен басейн“, изградена в Поземлен имот № 147051 /сто четиридесет и седем хиляди и петдесет и едно/ по картата на землището на гр. Банско, местност „Герачни улици“ с площ от 3,075дка / три декара и седемдесет и пет квадратни метра/, при съседи /граници/ поземлен имот – полски път кад.№ 000604 на община Банско поземлен имот – нива кад. №147006 на Георги Костадинов Чакъров; поземлен имот-населено място, кад. №000900-гр. Банско; поземлен имот-нива кад. №147010 на наследници на Георги Костадинов Бистрин, поземлен имот-нива, кад. №147069 на наследниците на Георги Иванов Сирлещов, със кадастраленидентификатор на поземления имот 02676.147.51, със съседи по кадастрална карта поземлени имоти с идентификатори: 02676.146.1604, 02676.147.69, 02676.147.59, 02676.147.10, 02676.147.6, 02676.144.133, със застроена площ от 72,90 кв.м. /седемдесет и две цяло деветдесет стотни квадратни метра/, при съседи по акт за собственост: стълбище, коридор, апартамент №Д6 и двор, , а по кадастрална карта със съседи: на същия етаж обект с идентификатор 02676.147.51.5.6, под обекта: обект с идентификатор 02676.147.51.5.1, над обекта: обект с идентификатор 02676.147.51.5.9, заедно с припадащите му се идеални части от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху имота върху който е построена сградата.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско гр. Банско ул. "Явор" 34
54 м²
48,151 лв
2017-10-10
АПАРТАМЕНТ „Д“-7 /“Д“-седем/ с кадастрален идентификатор 02676.147.51.5.7 разположен на кота +2,80м. /плюс две цяло и осемдесет стотни метра/,на първи етаж в секция „Д“, със административен адрес: гр. Банско ул. „Явор“ № 34 –, която сграда съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-20 от 06.03.2007г., издадено от ДНСК – Благоевград представлява „Жилищни сгради –секции А,Б-с подземен паркинг, В-със снек бар, аптека за готови лекарствени форми, Г, Д и отделен закрит плувен басейн“, изградена в Поземлен имот № 147051 /сто четиридесет и седем хиляди и петдесет и едно/ по картата на землището на гр. Банско, местност „Герачни улици“ с площ от 3,075дка / три декара и седемдесет и пет квадратни метра/, при съседи /граници/ поземлен имот – полски път кад.№000604 на община Банско поземлен имот – нива кад. №147006 на Георги Костадинов Чакъров; поземлен имот-населено място, кад. №000900-гр. Банско; поземлен имот-нива кад. №147010 на наследници на Георги Костадинов Бистрин, поземлен имот-нива, кад. №147069 на наследниците на Георги Иванов Сирлещов, със кадастрален идентификатор на поземления имот 02676.147.51, със съседи по кадастрална карта поземлени имоти с идентификатори: 02676.146.1604, 02676.147.69, 02676.147.59, 02676.147.10, 02676.147.6, 02676.144.133, със застроена площ от 53,57 кв.м. /петдесет и три цяло и петдесет и седем стотни квадратни метра/, при съседи по акт за собственост:, апартамент № Д 6, коридор, апартамент №Д8 и двор, а по кадастрална карта със съседи: на същия етаж обекти с идентификатори 02676.147.51.5.6 и 02676.147.51.5.8, под обекта: обекти с идентификатори 02676.147.51.5.3 и 02676.147.51.5.4, над обекта: обект с идентификатор 02676.147.51.5.11, заедно с припадащите му се идеални части от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху имота върху който е построена сградата.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско гр. Банско ул. "Явор" 34
54 м²
60,189 лв
2017-8-2
АПАРТАМЕНТ „Д“-7 /“Д“-седем/ с кадастрален идентификатор 02676.147.51.5.7 разположен на кота +2,80м. /плюс две цяло и осемдесет стотни метра/,на първи етаж в секция „Д“, със административен адрес: гр. Банско ул. „Явор“ № 34 –, която сграда съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-20 от 06.03.2007г., издадено от ДНСК – Благоевград представлява „Жилищни сгради –секции А,Б-с подземен паркинг, В-със снек бар, аптека за готови лекарствени форми, Г, Д и отделен закрит плувен басейн“, изградена в Поземлен имот № 147051 /сто четиридесет и седем хиляди и петдесет и едно/ по картата на землището на гр. Банско, местност „Герачни улици“ с площ от 3,075дка / три декара и седемдесет и пет квадратни метра/, при съседи /граници/ поземлен имот – полски път кад.№000604 на община Банско поземлен имот – нива кад. №147006 на Георги Костадинов Чакъров; поземлен имот-населено място, кад. №000900-гр. Банско; поземлен имот-нива кад. №147010 на наследници на Георги Костадинов Бистрин, поземлен имот-нива, кад. №147069 на наследниците на Георги Иванов Сирлещов, със кадастрален идентификатор на поземления имот 02676.147.51, със съседи по кадастрална карта поземлени имоти с идентификатори: 02676.146.1604, 02676.147.69, 02676.147.59, 02676.147.10, 02676.147.6, 02676.144.133, със застроена площ от 53,57 кв.м. /петдесет и три цяло и петдесет и седем стотни квадратни метра/, при съседи по акт за собственост:, апартамент № Д 6, коридор, апартамент №Д8 и двор, а по кадастрална карта със съседи: на същия етаж обекти с идентификатори 02676.147.51.5.6 и 02676.147.51.5.8, под обекта: обекти с идентификатори 02676.147.51.5.3 и 02676.147.51.5.4, над обекта: обект с идентификатор 02676.147.51.5.11, заедно с припадащите му се идеални части от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху имота върху който е построена сградата.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско гр. Банско ул. "Явор" 34
73 м²
81,406 лв
2017-8-2
АПАРТАМЕНТ „Д-5“ /“Д“-пет/ с кадастрален идентификатор 02676.147.51.5.5 разположен на кота +2,80м. /плюс две цяло и осемдесет стотни метра/, на първи етаж в секция „Д“, със административен адрес: гр. Банско ул. „Явор“ № 34 –, която сграда съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-20 от 06.03.2007г., издадено от ДНСК – Благоевград представлява „Жилищни сгради –секции А,Б-с подземен паркинг, В-със снек бар, аптека за готови лекарствени форми, Г, Д и отделен закрит плувен басейн“, изградена в Поземлен имот № 147051 /сто четиридесет и седем хиляди и петдесет и едно/ по картата на землището на гр. Банско, местност „Герачни улици“ с площ от 3,075дка / три декара и седемдесет и пет квадратни метра/, при съседи /граници/ поземлен имот – полски път кад.№ 000604 на община Банско поземлен имот – нива кад. №147006 на Георги Костадинов Чакъров; поземлен имот-населено място, кад. №000900-гр. Банско; поземлен имот-нива кад. №147010 на наследници на Георги Костадинов Бистрин, поземлен имот-нива, кад. №147069 на наследниците на Георги Иванов Сирлещов, със кадастраленидентификатор на поземления имот 02676.147.51, със съседи по кадастрална карта поземлени имоти с идентификатори: 02676.146.1604, 02676.147.69, 02676.147.59, 02676.147.10, 02676.147.6, 02676.144.133, със застроена площ от 72,90 кв.м. /седемдесет и две цяло деветдесет стотни квадратни метра/, при съседи по акт за собственост: стълбище, коридор, апартамент №Д6 и двор, , а по кадастрална карта със съседи: на същия етаж обект с идентификатор 02676.147.51.5.6, под обекта: обект с идентификатор 02676.147.51.5.1, над обекта: обект с идентификатор 02676.147.51.5.9, заедно с припадащите му се идеални части от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху имота върху който е построена сградата.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско гр. Банско ул. "Явор" 34
63 м²
69,943 лв
2017-8-2
АПАРТАМЕНТ „А-11“ /“А“-единадесет/ с кадастрален идентификатор 02676.147.51.1.11, находящ се на кота +5,60м. /плюс пет цяло и шестдесет метра/,на трети етаж в жилищна сграда, секция „А“ със административен адрес: гр. Банско ул. „Явор“ № 34, която сграда съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-20 от 06.03.2007г., издадено от ДНСК – Благоевград представлява „Жилищни сгради –секции А,Б-с подземен паркинг, В-със снек бар, аптека за готови лекарствени форми, Г, Д и отделен закрит плувен басейн“, изградена в Поземлен имот № 147051 /сто четиридесет и седем хиляди и петдесет и едно/ по картата на землището на гр. Банско, местност „Герачни улици“ с площ от 3,075дка / три декара и седемдесет и пет квадратни метра/, при съседи /граници/ поземлен имот – полски път кад.№000604 на община Банско поземлен имот – нива кад. №147006 на Георги Костадинов Чакъров; поземлен имот-населено място, кад. №000900-гр. Банско; поземлен имот-нива кад. №147010 на наследници на Георги Костадинов Бистрин, поземлен имот-нива, кад. №147069 на наследниците на Георги Иванов Сирлещов, със кадастрален идентификатор на поземления имот 02676.147.51, със съседи по кадастрална карта поземлени имоти с идентификатори: 02676.146.1604, 02676.147.69, 02676.147.59, 02676.147.10, 02676.147.6, 02676.144.133, целия със застроена площ от 62,88 кв.м. /шестдесет и две цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра/, при съседи по акт за собственост: стълбище, коридор, апартамент №А12, от две страни двор, а по кадастрална карта със съседи: на същия етаж обект с идентификатор 02676.147.51.1.12, под обекта: обект с идентификатор 02676.147.51.1.6, над обекта: обект с идентификатор 02676.147.51.1.16, заедно с припадащите му се идеални части от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху имота върху който е построена сградата.;
Ощеtargimot.com

Стая Банско

Банско гр. Банско, ул. "Явор" №37, ет. 1
49 м²
21,723 лв
2016-10-24
ПОМЕЩЕНИЕ “ ОБСЛУЖВАНЕ ” с идентификатор: 02676.501.3714.1.52 по кадастралната карта на гр. Банско, с площ от 48,96кв.м., находящо се на първи етаж на кота 0,00м. и състоящо се от: ски – гардероб, стая за охрана и рецепция, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Банско, ул. “ Явор “, №37, ет.1 Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №76 от 30.07.2008г. на гл.Арх. на Общ. Банско. Начална цена 21 723лв. /двадесет и една хиляди седемстотин двадесет и три лева./
Ощеtargimot.com

Обзаведено студио в затворен комплекс!

Банско Благоевград и област Банско Явор
1 стая
40 м²
27,616 лв
2016-10-31
Напълно обзаведено студио 40м2, готово за живеене и отдаване под наем, с ниска такса поддръжка и безплатен интернет, кабелна телевизия, басейн, паркинг, вода единствено плащате ел. енергията! Добри условия за живеене и отдаване под наем, има спирка до хотела за ски пистата. Намира се на главният път за лифта на 700метра.
Още555.bg

Успешно функциониращ бизнес на 400 м до лифта в Банско

Област Благоевград гр. Банско ул. Явор
1050 м²
310,000
2016-3-25
Представяме Ви апартаментен комплекс „Четирилистна детелина” в гр. Банско с цел продажба на активите, собственост на „Четирилистна детелина-Банско“ ООД. Комплексът се състои от четири еднакви сгради A, B, C и D (всяка сграда има 5 едностайни апартамента, 10 луксозни студия, 30 студия и 5 тавански студия) рецепция, ресторант, спа център, плувен басейн, център за събрания и се намира на околовръстното шосе на гр. Банско, в близост до лифта и до центъра на стария град с административен адрес 2770 Банско, ул. Явор № 18. При настаняване на туристи в комплекс „Четирилистна детелина” възможностите за спорт са многообразни през цялата година: изключителни ски писти с дължима 76 км на надморска височина 2600 м; Weisman Пирин Голф (на 3 км от комплекса); Лов в Дивечовъдна станция Бачево на 20 км; Конна езда; Планински туризъм в трите планини, заобикалящи Банско; Планинско колоездене/ATV; шейни, теглени от коне или впряг с хъскита; Кънки на лед и разходки сред природата; Минерална вода с лечебни свойства в близост до Банско; СПА център, Козметични процедури и отслабващи програми. Забавления в Банско - казина, дискотеки, пиано бар, други нощни заведения, исторически забележителности, манастири, църкви. Фирмата, която е собственик на активи в „Четирилистна детелина”, има договори с 80 собственика на апартаменти, да им отдава под наем апартаментите за туризъм. Приходите от туризъм, след покриване на разходите, съгласно договорите покриват такса поддръжка, която собственикът дължи на „етажната собственост“, регистрирана от ОС на собствениците в комплекса. Четирилистна детелина – Банско ООД е собственик на: - Ресторант с Рецепция (180 кв.м.) - 70% от плувен басейн с подвижно покритие за целогодишно използване (70 кв.м.) - СПА център (140 кв.м.) - съблекални, релакс център с джакузи, сауна и парна баня, масажно, с възможност за разширение в сграда С (114 кв.м.) - две помещения във всяка сграда (140 кв.м.),общо 8 на брой, в които са разположени – механа, бар, перално и гладачно - игрална зала и такава за събрания. Общата площ на застроената площ на помещенията е 1050 кв.м. В момента с управлението на активите се занимава фирма туроператор срещу месечен наем от 3600 лв. с вкл. ДДС., която сума представлява чист доход за „Четирилистна детелина-Банско“ ООД. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg

Удобен мезонет в Банско Роял Тауърс / Bansko Royal Towers

Област Благоевград гр. Банско ул. Явор
145 м²
125,000
2016-3-25
Имаме удоволствието да предложим на вашето внимание тристаен мезонет с изключително красива гледка към планината в затворен комплекс "Банско Роял Тауърс", на 100 м от лифта в популярния планински курорт, привличащ туристите със своите отлично поддържани 70 км писти, с възможностите за приятни дейности през цялата година - планински туризъм, катерене, голф, СПА процедури, ски спортове, езда, риболов и колоездене, различни културни събития. Изцяло обзаведеният апартамент (ново строителство 2006 година) се намира на пети етаж, със слънчево южно изложение и обща площ от 145 кв.м. Кухнята включва двоен котлон, аспиратор, мивка, хладилник, микровълнова печка, електрическа кана, тостер. Дневна: 2 двойни дивани, стол, плазмен телевизор, масичка за кафе, стенна единица, Wi-Fi, телефон-рецепция, инфрачервен нагревател, маса за хранене с 4 стола. Спалня 1: двойно легло, нощни шкафчета, скрин. Спалня 2: двойно легло, 2 нощни шкафчета, трикрилен гардероб. Тоалетна с мивка, огледало, инфрачервен нагревател. Баня с тоалетна - душ кабина, мивка, огледало. Апартаментът разполага с два балкона с южно изложение и красива панорама. Имотът е снабден с телефон, кабелна телевизия, интернет. Отоплението е централно, с инфрачервени нагреватели. Подовите настилки са с ламинат, теракот и мокет. Комплекс Bansko Royal Towers се състои от 12 отделни блока, 320 апартамента, 2 ресторанта, нощен бар, лоби бар и рецепция. Притежава собствена отоплителна инсталация, външен и вътрешен басейн, СПА център, фитнес салон, ски гардероб, банков офис с АТМ, паркинг, хранителен магазин, външна детска площадка, над 5000 кв.м. градини и прекрасно обслужване. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Банско, Явор