Стая Банско

Банско УЛ.ГЕОРГИ НАСТЕВ
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.2337.1.5, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Банско, община Банско, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-81/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с адрес: гр.Банско, ул.Георги Настев № 4, ет.2, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2337, с предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, площ по документ 21.20кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: обект с идентификатор 02676.501.2337.1.2, под обекта: обект с идентификатор 02676.501.2337.1.1, над обекта: 02676.501.2337.1.9;
24.10.16 г., 13:35 targimot.com
21.0 м²
15 000 лв

Стая Банско

Банско УЛ.ГЕОРГИ НАСТЕВ
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.2337.1.7, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Банско, община Банско, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-81/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с адрес: гр.Банско, ул.Георги Настев № 4, ет.2, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2337, с предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, площ по документ 19.00кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: обект с идентификатор 02676.501.2337.1.6 и обект с идентификатор 02676.501.2337.1.8, под обекта: обект с идентификатор 02676.501.2337.1.3, над обекта: 02676.501.2337.1.11.
24.10.16 г., 13:38 targimot.com
19.0 м²
13 500 лв
АГКК-София, с адрес: гр.Банско, ул.Георги Настев № 4, ет.2, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, разположена в ... гр.Банско, община Банско, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-81/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на
24.10.16 г., 13:43 targimot.com
35.0 м²
24 000 лв

Стая Банско

Банско УЛ.ГЕРГИ НАСТЕВ
АГКК-София, с адрес: гр.Банско, ул.Георги Настев № 4, ет.2, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, разположена в ... гр.Банско, община Банско, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-81/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на
24.10.16 г., 13:39 targimot.com
19.0 м²
13 500 лв