Етаж от къща Банско

Банско ул. „Родопи” 19
112.0 м²
135 150 лв
26.06.17 г., 18:48
Предмет на публичната продан е Поземлен имот с идентификатор 02676.501.3528 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр.Банско, п.к.2770, ул. „Родопи”№19, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.), площ: 565.00 кв.м. /петстотин шестдесет и пет квадратни метра/, номер по предходен план: 3528, квартал 222, парцел XI, при съседи на имота: 02676.501.3654, 02676.501.3529, 02676.501.3530, 02676.501.2720, 02676.501.2722, а по нотариален акт за собственост представлява Урегулиран поземлен имот XI /единадесети/, в квартал 222 /двеста двадесет и втори/ по плана на гр.Банско, одобрен със Заповед №240/1990г. на кмета на Община Банско с площ на имота 560,00кв.м. /петстотин и шестдесет квадратни метра/, собственост на Емил Димитров Хаджипопов с ЕГН 7011300023 с адрес: гр.Банско, ул. „Бяло море” №6 и Йорданка Димитрова Хаджипопова, ЕГН 7112260130 с адрес: гр.Банско, ул. „Бяло море” №6, ведно с първи и втори етаж от Сграда с идентификатор 02676.501.3528.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-01-662/07.11.2011г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – БЛАГОЕВГРАД, адрес на сградата: гр.Банско, п.к.2770, ул. „Бяло море” №6, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, застроена площ: 112.00 кв.м. /сто и дванадесет квадратни метра/, брой етажи: два, номер по предходен план: няма, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.3528, а по нотариален акт за собственост представлява ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена върху парцел XI /единадесети/, в квартал 222 /двеста двадесет и втори/ по плана на гр.Банско, при съседи по скица: УПИ XII, УПИ X, УПИ IX и улица. Жилищната сграда е построена през 1989 година по системата на монолитно строителство съгласно строително разрешение № 111/14.08.1989 година.бетонови колони,греди и плочи. Тухлени преградни зидове, съответно от 25 и 12 см. Вътрешна и външна мазилки изпълнени. В сутеренното помещение, което се явява приземен етаж е разположена механа, котелно и складови помещения. На първият етаж са разположени дневна, четири спални, всяка със самостоятелен санитарен възел. Разположението на втория етаж е същото. Настилка от дюшеме, а в санитарните помещения настилка и облицовка от гранитогрес.Шпакловка и латекс. Таванският етаж на двуетажната жилищна сграда е преустроен в жилищен етаж. Същият е собственост на друго лице и не е предмет на настоящата продан. В поземления имот има построена пристройка, изградена на етап груб строеж, която също не е предмет на настоящата продан. Имотът е разположен в югоизточната част на град Банско. Достъпа до имота се осъществява по асфалтирана улица,част от уличната мрежа на града. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър /чл. 489 ал.4 от ГПК/.
Още targimot.com

Етаж от къща Банско

Банско УЛ. "РОДОПИ" № 22, ет. 2
37 144 лв
9.12.16 г., 19:53
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 02676.501.2292.1.2 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди двеста деветдесет и две, точка, едно, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, общ. Банско, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД 18 81/10.12.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, намиращ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 02676.501.2292, с вписан адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Родопи” № 22, ет. 2, с посочена площ по скица: няма данни, брой нива на обекта: 1 /едно/, с предназначение: Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 02676.501.2292.1.1; над обекта: няма, стар идентификатор няма, с площ от 106 кв.м. съгласно извадка от АГКК за сграда с ид. номер 02676.501.2292.1, който съгласно документ за собственост, представлява ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в Урегулиран поземлен имот /УПИ/ II /втори/, с планоснимачен номер 2292 /две хиляди двеста деветдесет и втори/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ по плана на гр. Банско от 1990г., целият имот с площ от 477 кв.м. /четиристотин седемдесет и седем квадратни метра/, при съседи на имота: УПИ I 2532, УПИ XII и улица. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 37 144,80 лв. / тридесет и седем хиляди сто четиридесет и четири лева и осемдесет стотинки /.
Още targimot.com

Етаж от къща Банско

Банско УЛ. "РОДОПИ" № 22
49 945 лв
9.12.16 г., 19:51
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02676.501.2292 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди двеста деветдесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, общ. Банско, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД 18 81/10.12.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Родопи” № 22, с площ: 577кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до10м./, стар идентификатор няма, номер на предходен план: 2292, квартал: 112, парцел: II, при съседни 02676.501.2293, 02676.501.2796, 02676.501.2795, 02676.501.3655, 02676.501.2532, ВЕДНО С ПРИЗЕМНИЯ ЕТАЖ на построената в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 106 кв.м. съгласно извадка от АГКК за сграда с ид. номер 02676.501.2292.1, който съгласно документ за собственост, представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ II /втори/,с планоснимачен номер 2292 /две хиляди двеста деветдесет и втори/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ по плана на гр. Банско от 1990г., целият имот с площ от 477 кв.м. /четиристотин седемдесет и седем квадратни метра/, ВЕДНО С ПРИЗЕМНИЯ ЕТАЖ на построената в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, при съседи на имота: УПИ I 2532, УПИ XII, квартал 112 и улица. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 49 945,76 лв. / четиридесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки /.
Още targimot.com

Етаж от къща Банско

Банско УЛ. "РОДОПИ" № 22
62 432 лв
24.10.16 г., 14:12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02676.501.2292 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди двеста деветдесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, общ. Банско, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД 18 81/10.12.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Родопи” № 22, с площ: 577кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до10м./, стар идентификатор няма, номер на предходен план: 2292, квартал: 112, парцел: II, при съседни 02676.501.2293, 02676.501.2796, 02676.501.2795, 02676.501.3655, 02676.501.2532, ВЕДНО С ПРИЗЕМНИЯ ЕТАЖ на построената в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, който съгласно документ за собственост, представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ II /втори/,с планоснимачен номер 2292 /две хиляди двеста деветдесет и втори/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ по плана на гр. Банско от 1990г., целият имот с площ от 477 кв.м. /четиристотин седемдесет и седем квадратни метра/, ВЕДНО С ПРИЗЕМНИЯ ЕТАЖ на построената в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, при съседи на имота: УПИ I 2532, УПИ XII, квартал 112 и улица. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 62 432,20 лв. / шестдесет и две хиляди четиристотин тридесет и два лева и двадесет стотинки /.
Още targimot.com

Етаж от къща Банско

Банско УЛ. "РОДОПИ" №22, ЕТ. 2
46 431 лв
24.10.16 г., 14:05
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 02676.501.2292.1.2 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди двеста деветдесет и две, точка, едно, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, общ. Банско, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД 18 81/10.12.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, намиращ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 02676.501.2292, с вписан адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Родопи” № 22, ет. 2, с посочена площ по скица: няма данни, брой нива на обекта: 1 /едно/, с предназначение: Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 02676.501.2292.1.1; над обекта: няма, стар идентификатор няма, който съгласно документ за собственост, представлява ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в Урегулиран поземлен имот /УПИ/ II /втори/, с планоснимачен номер 2292 /две хиляди двеста деветдесет и втори/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ по плана на гр. Банско от 1990г., целият имот с площ от 477 кв.м. /четиристотин седемдесет и седем квадратни метра/, при съседи на имота: УПИ I 2532, УПИ XII и улица. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 46 431,00 лв. / четиридесет и шест хиляди четиристотин тридесет и един лева /.
Още targimot.com
2 стаи
70.0 м²
24 950 €
21.07.17 г., 0:54
Ски & Спа / St.Ivan Ski & Spa, в подножието на Пирин планина в южната част на курорта Банско, източно от ски пистите ... терасирано разположение на комплекса предлага изключителни гледки към града и трите планини Рила, Пирин и Родопи. На
Още bazar.bg
176.0 м²
235 000 €
18.07.17 г., 21:14
Банско. Добринище е с надморска височина от 850 м и е заобиколен от Рила, Пирин и Родопи. Курортът предлага добри условия
Още bazar.bg
1 стая
37.0 м²
18 500 €
Вчера в 21:15
Апарт-комплекс Роял Банско е разположен в източната част на ски курорта Банско, в непосредствена близост до к-с Грийн ... Лайф . От мястото се открива красива гледка към Пирин, Рила и Родопи планини. Комплексът работи през цялата година и ... комплекс Роял Банско в Банско, България. Апартаментът се предлага напълно обзаведен с: дневна с кухня, оборудвана с шкафове
Още bazar.bg
2 стаи
71.0 м²
22 000 €
19.07.17 г., 6:42
двустаен апартамент на последен четвърти етаж с гледка към планината и лесен достъп до ски лифта в Банско (500 м, 5-6 ... , сушилня, интернет клуб, всички, под управлението на фирмата за поддръжка. Банско е целогодишен курорт с множество места ... за отдих и развлечение. Сгушен между Пирин, Рила и Родопи планина, курортът е идеално позициониран за ски през зимата и
Още bazar.bg
1 стая
43.0 м²
14 630 €
19.07.17 г., 6:03
Комплекс Св. Иван Ски и Спа се намира в местност Свети Иван в зимния курорт Банско. Наблизо е е разположен природен ... обслужване. Построен е в алпийски стил и от всеки балкон се откриват красиви гледки към Пирин, Рила или Родопи планини. На минути
Още bazar.bg
2050.0 м²
44 500 €
20.07.17 г., 23:57
курорт Банско за с. Баня, на 120 метра отстояние от главния път за сeлото, зад завода за столове в ски курорта. Парцелът ... е затревен с красива гледка към Пирин, Рила и Родопи. Ток, вода, канализация има до парцела. Имотът е с лице към улица
Още bazar.bg
180.0 м²
28 160 €
19.07.17 г., 6:29
предлага невероятна гледка към трите величествени планини Пирин, Рила и Родопи. Къщата за продажба от агенция Банско Лукс ... Агенция за продажба на имоти Банско Лукс Пропъртис предлага за продажба къща на един етаж с парцел в близост до центъра ... на гр.Разлог. Градът се намира само на 6 км. от всеизвестният ски курорт Банско, България. Разположението на града
Още bazar.bg
3 стаи
95.0 м²
46 000 €
Вчера в 21:17
известния сноуборд и ски курорт Банско. Комплексът разполага с хотелска част с четири звезди, рецепция, лоби бар, ресторант ... високата част на град Банско с прекрасна гледка към Пирин и Рила планини и е само на 20 минути пеш от ски лифта и търговските ... улици. Апартамент с две спални за продажба в Маунтийн Дрийм комплекс в Банско. Апартаментът се предлага напълно
Още bazar.bg
195.0 м²
237 100 €
19.07.17 г., 5:48
известния ски курорт Банско. Комплексът е разположен до входа на луксозния петзвезден комплекс Пирин Голф Клуб и Национален ... , Рила и Родопи планини. Типовете къщи се различават по квадратура и брой спални. Този район се отличава с чист планински ... въздух, възможност за пълноценен отдих и различни видове развлечения на близко разстояние: ски и сноу борд в Банско
Още bazar.bg
160.0 м²
135 000 €
Вчера в 20:13
, на 10 км от ски курорта Банско и на 8 км от голф игрище Пирин голф . Районът е сгушен между трите планини Пирин, Рила и ... Родопи. Къщата е на два етажа, с РЗП 160 кв.м., по 80 кв.м. на етаж. От външната страна е облицована с топлоизолация с
Още bazar.bg
1 стая
51.0 м²
17 950 €
Вчера в 21:17
Банско. Комплексът е разположен в новата част на Банско и от всеки апартамент има чудесни гледки към Пирин, Рила и ... Родопи планини. Намира се е на тиха и спокойна улица, на кратко пешеходно разстояние от търговските улици, магазини и механи
Още bazar.bg
2 стаи
60.0 м²
26 000 €
20.07.17 г., 1:26
Агенция за имоти Банско Лукс Пропъртис предлага за продажба апартамент с една спалня в комплекс Св. Иван Ски & Спа ... Банско в световно известният ски курорта Банско. Банско е китно градче, известно с историята си и е сгушено в подножието на ... Пирин планина.Разположен на красиво място в подножието на Пирин Планина с панорамна гледка към Рила и Родопи планини. Св
Още bazar.bg
197.0 м²
239 490 €
19.07.17 г., 2:06
известния ски курорт Банско. Комплексът е разположен до входа на луксозния петзвезден комплекс Пирин Голф Клуб и Национален ... , Рила и Родопи планини. Типовете къщи се различават по квадратура и брой спални. Този район се отличава с чист планински ... въздух, възможност за пълноценен отдих и различни видове развлечения на близко разстояние: ски и сноу борд в Банско
Още bazar.bg
1281.0 м²
41 900 €
21.07.17 г., 0:33
продажба земеделска земя с площ от 1281 кв.м. на изхода на популярния ски курорт Банско за с. Баня, познато със своите ... , производствен цех и др. с красива гледка към Пирин, Рила и Родопи. Имотът има излаз и лице към улица с прокарана инфраструктура ... . От пътя директно има възможност за включване в комуналната мрежа на района. Банско представлява комбинация от добре
Още bazar.bg
3 стаи
87.0 м²
37 500 €
18.07.17 г., 20:02
подножието на Пирин планина в южната част на курорта Банско, източно от ски пистите. Високото и терасирано разположение на ... комплекса предлага изключителни гледки към града и трите планини Рила, Пирин и Родопи. Жилището се намира на трети етаж с
Още bazar.bg
2 стаи
60.0 м²
19 600 €
20.07.17 г., 6:32
Свети Иван СКИ и СПА комплекс е един от най-добре построените комплекси в Банско. Комплексът предлага на своите ... гледка към Рила и Родопи планини. Свети Иван СКИ и СПА'е построен в красив Алпийски стил с висококачествени строителни ... материали. Слънчев едноспален апартамент за продажба в 'Св.Иван Ски и Спа, Банско. Имотът разполага с всекидневна, спалня
Още bazar.bg
2 стаи
70.0 м²
24 950 €
19.07.17 г., 7:04
/ St.Ivan Ski & Spa, в подножието на Пирин планина в южната част на курорта Банско, източно от ски пистите. Жилището (строено ... към града и трите планини Рила, Пирин и Родопи. На територията на комплекса има изградени обслужващ център, магазини
Още bazar.bg
1 стая
42.0 м²
11 550 €
19.07.17 г., 22:43
Агенция за имоти Банско Лукс Пропъртис предлага за продажба необзаведено студио в комплекс Св. Иван Ски & Спа в ... световно известният ски курорт Банско. Банско е китно градче, известно с историята си и е сгушено в подножието на Пирин ... планина.Разположен на красиво място в подножието на Пирин Планина с панорамна гледка към Рила и Родопи планини. Св. Иван Ски
Още bazar.bg
185.0 м²
220 900 €
Вчера в 3:07
известния ски курорт Банско. Комплексът е разположен до входа на луксозния петзвезден комплекс „Пирин Голф Клуб” и ... Пирин, Рила и Родопи планини. Типовете къщи се различават по квадратура и брой спални. Този район се отличава с чист ... Банско, конна езда в Разлог и Бачево; посещение на минерални басейни в селата Баня и Добринище; голф и СПА процедури огромния
Още alo.bg
3 стаи
87.0 м²
27 500 €
Вчера в 23:08
комплекс Свети Иван Ски & Спа / St.Ivan Ski & Spa, в подножието на Пирин планина в южната част на курорта Банско, източно ... предлага изключителни гледки към града и трите планини Рила, Пирин и Родопи. Оглед на имота Можем да организираме оглед на
Още bazar.bg
220.0 м²
22 500 €
Вчера в 21:29
-комплекс Йети , в тих квартал с целогодишно живеещи, далеч от градския шум, в историческата част на ски курорта Банско ... панорамна гледка към околността ви дава възможност да видите едновременно трите околни планини - Пирин, Рила и Родопи ... на Банско, градската автогара, ски лифта, магазини и др. Разлог, Добринище и село Баня с неговите минерални извори са в
Още bazar.bg
1050.0 м²
785 000 €
Вчера в 20:14
PROPERTIES предлага за продажба хотел със СПА център в идеалния център на зимния курорт Банско. Хотелът се намира в най ... разкриват гледки към красивата Пирин планина, неповторимата Рила и далечните Родопи. В хотела има рецепция, лоби-бар със стилни ... разположени офиси на Глобул и Пощенска банка. В близост до хотела се намират много от елитните механи и дискотеки на Банско. ...
Още bazar.bg
143.0 м²
225 800 €
19.07.17 г., 3:18
КЛУБ - в полите на Рила, Пирин и Родопи. Луксозният голф клуб е разположен на 160 км от летище гр. София, на 10 км от най ... -добрия зимен курорт в страната - гр. Банско, а топлите плажове на Гърция са на около 100 км. Комплексът е от затворен тип
Още bazar.bg
148.0 м²
199 900 €
18.07.17 г., 22:58
курорт Банско, на 12 км от топлите минерални извори в с. Баня, на 5 км от град Разлог, на 150 км от бреговете на Егейско ... , кухня, тоалетна, дневна с трапезария, килер, просторна тераса с изглед към езерото Рила и Родопи. Вътрешно стълбище; Втори
Още bazar.bg