Вила БАЛЧИК

БАЛЧИК ул. ”Единадесета” № 3, местност в.з. „Овчаровски плаж”
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град Балчик, ул. ”Единадесета” № 3, местност в.з. „Овчаровски плаж”, област Добрич, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален с идентификатор № 02508.6.239 / нула, две, пет, нула, осем, точка, шест, точка, две, три, девет/, с площ по документ за собственост 1200 / хиляда и двеста / кв.м., а по скица 1455 /хиляда четиристотин петдесет и пет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана” и начин на трайно ползване: “Ниско застрояване / до 10м /, ведно с построения в този имот ВИЛНА ПОСТРОЙКА със застроена площ 64.65 / шестдесет и четири цяло и шестдесет и пет стотни/ кв.м., която съгласно кадастралната карта е представена като двуетажна СГРАДА с кадастрален идентификатор №02508.6.239.1 / нула, две, пет, нула, осем, точка, шест, точка, две, три, девет, точка, едно /, със застроена площ 34 /тридесет и четири/ кв.м., с предназначение: “Вилна сграда-еднофамилна” и едноетажна СГРАДА с кадастрален №02508.6.239.2 /нула, две, пет, нула, осем, точка, шест, точка, две, три, девет, точка, две/, със застроена площ 15 /петнадесет/ кв.м., с предназначение: “Вилна сграда-еднофамилна”, при граници и съседи за поземления имот: 02508.6.236; 02508.6.237; 02508.6.238; 02508.6.99; 02508.6.427. Имотна партида № 4179;
24.10.16 г., 15:03 targimot.com
65.0 м²
131 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Балчик ул. Единадесета