Вила БАЛЧИК

БАЛЧИК 288-2012 ул."Десета"№84,м.в.з."Белите скали"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ идентификатор: 02508.51.436/нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, едно, точка, четири, три, шест/ по кадастралната карта на гр.Балчик, обл.Добрич, одобрена със заповед № 300-5-5/04.02.2004г. на изп.директор на АГКК и изменена със заповед № КД-14-08-Б-950/31.05.2007г. на началника на СГКК-Добрич с площ от 336/триста тридесет и шест/кв.м. по скица, а по документ за собственост с площ от 340.00кв.м., с административен адрес ул.Десета №84 м.в.з.“Белите скали“, с начин на трайно ползване за ниско застрояване/до 10м./стар номер 21, квартал 12, парцел ХVІІІ/осемнадесети/, при граници и съседи на имота: имот с идент.02508.51.437, имот с идент. 02508.51.57 и имот с идент. 02508.51.203, ведно с построената в описаното вилно място ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА със застроена площ от 61.55/шестдесет и един квадратни метра и петдесет и пет квадратни сантиметра/кв.м. и разгъната застроена площ от 153.02/сто петдесет и три квадартни метра и два квадратни сантиметра/кв.м., съставляваща сграда с идентификатор 02508.51.436.2, с функционално предназначение-жилищна сграда-еднофамилна, със застроена площ от 60кв.м. по скица..
26.10.16 г., 17:52 targimot.com
62.0 м²
60 075,00 лв

Вила БАЛЧИК

БАЛЧИК 288-2012 ул."Десета"№84,м.в.з."Белите скали"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ идентификатор: 02508.51.436/нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, едно, точка, четири, три, шест/ по кадастралната карта на гр.Балчик, обл.Добрич, одобрена със заповед № 300-5-5/04.02.2004г. на изп.директор на АГКК и изменена със заповед № КД-14-08-Б-950/31.05.2007г. на началника на СГКК-Добрич с площ от 336/триста тридесет и шест/кв.м. по скица, а по документ за собственост с площ от 340.00кв.м., с административен адрес ул.Десета №84 м.в.з.“Белите скали“, с начин на трайно ползване за ниско застрояване/до 10м./стар номер 21, квартал 12, парцел ХVІІІ/осемнадесети/, при граници и съседи на имота: имот с идент.02508.51.437, имот с идент. 02508.51.57 и имот с идент. 02508.51.203, ведно с построената в описаното вилно място ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА със застроена площ от 61.55/шестдесет и един квадратни метра и петдесет и пет квадратни сантиметра/кв.м. и разгъната застроена площ от 153.02/сто петдесет и три квадартни метра и два квадратни сантиметра/кв.м., съставляваща сграда с идентификатор 02508.51.436.2, с функционално предназначение-жилищна сграда-еднофамилна, със застроена площ от 60кв.м. по скица..
24.10.16 г., 15:07 targimot.com
340.0 м²
60 816,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Балчик ул. Десета